Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND đặt tên đường huyện Thạnh Trị huyện Kế Sách Sóc Trăng

Số hiệu: 11/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Hồ Thị Cẩm Đào
Ngày ban hành: 29/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2022/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH TRỊ, HUYỆN KẾ SÁCH, HUYỆN MỸ XUYÊN VÀ THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định về ban hành quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thạnh Trị, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 08 đường trên địa bàn huyện Thạnh Trị, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Tại huyện Thạnh Trị: Đặt tên 01 đường trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

2. Tại huyện Kế Sách: Đặt tên 02 đường trên địa bàn thị trấn Kế Sách.

3. Tại huyện Mỹ Xuyên: Đặt tên 02 đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên và 02 đường trên địa bàn xã Thạnh Phú (đô thị loại V).

4. Tại thị xã Vĩnh Châu: Đặt tên 01 đường trên địa bàn Phường 1.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội (Bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: VH, TT&DL, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND,
UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND,
UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Thị Cẩm Đào

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH TRỊ, HUYỆN KẾ SÁCH, HUYỆN MỸ XUYÊN VÀ THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên đang gọi

Tên đường

Địa chỉ

Điểm đầu

Điểm cuối

Quy mô

Kết cấu

Chiều dài (m)

Mặt đường rộng (m)

I

HUYỆN THẠNH TRỊ

1

Đường 7A, 7B (đường Vành Đai)

Đường Nguyễn Huệ

Thị trấn Phú Lộc

Tiếp giáp Quốc lộ 61B (sân bóng đá huyện)

Tiếp giáp đường tỉnh 937B

4 làn xe 14m, dãy phân cách 2m

1.800

26

II

HUYN K SÁCH

2

Huyện lộ 6

Đường Ung Công Uẩn

Thị trấn Kế Sách

Tiếp giáp ranh xã An Mỹ (hết ranh thị trấn Kế Sách)

Tiếp giáp đường tỉnh 932C tại Km 1+400

Nhựa

2.600

06

3

Đường Tỉnh 932C

Đường Cách Mạng Tháng Tám

Thị trấn Kế Sách

Bên phải tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 13 và bên trái tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 14 thuộc ấp An Định

Tiếp giáp đường tỉnh 932 (Đầu đường tỉnh 932C)

BTCT

1.680

Đoạn từ 3.5 và đoạn từ 5.5

III

HUYỆN MỸ XUYÊN

4

Đường Tỉnh lộ 08 (cũ)

Đường Lê Hồng Phong

Thị trấn Mỹ Xuyên

Tiếp giáp cuối đường Lê Hồng Phong (TPST)

Tiếp giáp đường Triệu Nương và đường An Dương Vương (vòng xoay)

Láng nhựa

2.000

12

5

Đường trục phát triển kinh tế Tôm - Lúa (D1)

Đường Bạch Đằng

Thị trấn Mỹ Xuyên

Tiếp giáp cuối đường Bạch Đằng (TPST)

Tiếp giáp đường Tỉnh lộ 08 (cũ)

Láng nhựa

2.200

14

6

Quốc lộ 1 (cũ), ấp Khu 1

Đường Trưng Trắc

xã Thạnh Phú (Đô thloi V)

Tiếp giáp Quốc lộ 1

Tiếp giáp sông Nhu Gia

BT nhựa

400

09

7

Quốc lộ 1 (cũ), ấp Khu 2

Đường Trưng Nhị

xã Thạnh Phú (Đô th loi V)

Tiếp giáp Quốc lộ 1

Tiếp giáp sông Nhu Gia

BT nhựa

600

09

IV

TH XÃ VĨNH CHÂU

8

Đường số 4

Đường Châu Văn Đơ

Phường 1

Tiếp giáp Đường 30/4

Tiếp giáp đường số 2 (đường D11)

Đá dăm láng nhựa

512

06

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thạnh Trị, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!