Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẬP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét Báo cáo số 53/BC-ĐGS ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Tờ trình số 32/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung Báo cáo số 53/BC-ĐGS ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong những năm qua, công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo việc phát triển đô thị - kinh tế 03 vùng, trong đó lấy 03 đô thị làm trung tâm kinh tế - xã hội nên việc thực hiện có nhiều thuận lợi. Bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng, chất lượng quy hoạch từng bước được cải thiện; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; hệ thống giao thông nội thị, đường quốc lộ đều được nâng cấp; vệ sinh môi trường các khu vực đô thị được cải thiện; chính sách an sinh xã hội được chú trọng nhiều hơn, nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai, đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi trong Nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn chung việc phát triển 03 đô thị chưa thật sự phát huy được hết vai trò, tính chất và chức năng là đô thị trọng tâm của vùng. Tốc độ đô thị hoá toàn tỉnh và 3 đô thị còn chậm so với bình quân cả nước. Khả năng đến năm 2020, việc thực hiện chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh đạt 30 - 35% theo kế hoạch của Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016 - 2020 sẽ khó đạt được nếu không có các giải pháp hiệu quả.

Điều 2. Để công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới đạt hiệu quả; Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch về đô thị chung gắn với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị - kinh tế 3 vùng, đảm bảo việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị khoa học, đồng bộ, liên kết với quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là hạ tầng kỹ thuật đô thị như: giao thông, cấp thoát nước, quản lý môi trường, chỉnh trang đô thị...

2. Tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, cấp phép và quản lý bộ mặt kiến trúc của các đô thị. Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho thị xã Cai Lậy và các thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về phát triển đô thị theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và bền vững. Thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục đầu tư; công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

4. Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về quy hoạch. Thường xuyên chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý, rà soát quy hoạch; xử lý quy hoạch treo, quy hoạch cần xóa bỏ, quy hoạch cần điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi của người dân. Tăng cường quản lý việc phân lô tách thửa đối với các khu dân cư tự phát, đảm bảo việc phát triển đô thị đúng quy hoạch. Chú trọng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai theo đúng quy định; đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân ở những khu quy hoạch. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

5. Tập trung các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển đô thị và liên kết vùng. Cân đối cơ sở vật chất và quỹ đất cho các hoạt động kinh tế - xã hội đô thị gắn với nâng cao chất lượng, điều kiện sống tốt hơn cho người dân, đáp ứng cho các thời kỳ phát triển đô thị. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải của thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết này được đưa vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.167