Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 24/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

(Ngày 21 tháng 02 năm 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 03/HĐND-PC ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quận Ba Đình: Sáp nhập 300 tổ dân phố để thành lập 136 tổ dân phố mới.

2. Quận Cầu Giấy: Sáp nhập 142 tổ dân phố để thành lập 74 tổ dân phố mới.

3. Quận Đống Đa: Sáp nhập 866 tổ dân phố để thành lập 337 tổ dân phố mới,

4. Quận Hà Đông: Sáp nhập 11 tổ dân phố để thành lập 06 tổ dân phố mới.

5. Quận Hai Bà Trưng: Sáp nhập 742 tổ dân phố để thành lập 242 tổ dân phố mới.

6. Quận Hoàn Kiếm: Sáp nhập 651 tổ dân phố để thành lập 132 tổ dân phố mới.

7. Quận Hoàng Mai: Sáp nhập 574 tổ dân phố để thành lập 223 tổ dân phố mới.

8. Quận Long Biên: Sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới.

9. Quận Tây Hồ: Sáp nhập 293 tổ dân phố để thành lập 95 tổ dân phố mới.

10. Quận Thanh Xuân: Sáp nhập 183 tổ dân phố để thành lập 82 tổ dân ph mới.

11. Huyện Ứng Hòa: Sáp nhập 08 thôn để thành lập 04 thôn mới.

(Có biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 11 về việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo)

Điều 2. Thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố, cụ thể như sau:

1. Quận Ba Đình: Đổi tên 46 tổ dân phố.

2. Quận Cầu Giấy: Đổi tên 37 tổ dân phố.

3. Quận Đng Đa: Đổi tên 26 tổ dân phố.

4. Quận Hai Bà Trưng: Đổi tên 17 tổ dân phố.

5. Quận Hoàng Mai: Đổi tên 89 tổ dân phố.

6. Quận Tây Hồ: Đổi tên 11 tổ dân phố.

(Có biểu phụ lục chi tiết từ số 12 đến số 17 về việc đổi tên tổ dân phố của từng quận kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện:

1.1. Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thủ tục, hồ sơ pháp lý và kết quả thẩm định đối với phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố theo quy định của luật.

1.2. Chỉ đạo tiếp tục rà soát việc kiện toàn, sắp xếp và thành lập các thôn, tổ dân phố còn lại tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật.

1.3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, quyết định sáp nhập, đặt, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định.

1.4. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên.

1.5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên; công khai địa điểm, quản lý sử dụng nhà văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại kỳ họp thứ 13, ngày 21 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các VP: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH TP;
- TT HĐNĐ, UBND, UBMTTQ các Q
,H,TX
- Các Cơ quan, thông tấn báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.287

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106