Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 47/1999/NĐ-CP sửa đổi Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu, ban hành kèm theo Nghị định 10/CP năm 1993

Số hiệu: 47/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/1999/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1999 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH XĂNG DẦU, BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/CP NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 1993 CỦA CHÍNH PHỦ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 17 tháng 02 năm 1993 của Chính phủ như sau:

1- Sửa đổi khoản 1 và các điểm a, b, h, thuộc khoản 1 Điều 5 chương II như sau:

''Điều 5. Đối với đường ống chính dẫn xăng dầu.

1. Phạm vi bảo đảm an toàn đường ống chính dẫn xăng dầu cấp IV (ống có đường kính nhỏ hơn 300 mm và áp suất làm việc lớn hơn 25 kg/cm2), cấp V (ống có đường kính nhỏ hơn 300 mm và áp suất làm việc lớn hơn 16 kg/cm2 và nhỏ hơn hoặc bằng 25 kg/cm2), chôn sâu dưới mặt đất từ 0,6 m đến 1 m, tính từ trục đường ống về hai phía đến đối tượng các công trình khác được quy định như sau:

a) Nhà ở và các công trình trong thành phố, thị xã, thị trấn, làng, khu đông dân cư (trường học, câu lạc bộ, nhà trẻ, bệnh viện, nhà an dưỡng, bến ô tô, khu công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp và sân bay...):

+ 60 m đối với đường ống cấp IV

+ 25 m đối với đường ống cấp V

b) Nhà ở riêng biệt, trại chăn nuôi, các kho nông, lâm nghiệp, vùng cây công nghiệp, vùng trồng cỏ chăn nuôi và vườn cây:

+ 50 m đối với đường ống cấp IV

+ 20 m đối với đường ống cấp V

. . .

h) Cáp điện cao thế trên không chạy song song với đường ống dẫn xăng dầu cấp IV, V phải đảm bảo khoảng cách với đường ống ít nhất bằng chiều cao cột điện cao nhất cộng (+) thêm 10 m''.

2- Bổ sung các điểm k, l, m, n vào khoản 1 Điều 5 như sau:

''k) Cột thu phát thông tin và vô tuyến:

+ 100 m đối với đường ống cấp IV

+ 75 m đối với đường ống cấp V

l) Trạm nén khí đốt, trạm phân phối khí đốt, trạm bơm xăng dầu, trạm xuất xăng dầu:

+ 30 m đối với đường ống cấp IV

+ 20 m đối với đường ống cấp V

m) Kho chứa xăng dầu, kho chứa khí đốt có dung tích từ 1000 m3 trở lên:

+ 75 m đối với đường ống cấp IV

+ 30 m đối với đường ống cấp V

n) Khu khai thác mỏ, khu khoan thăm dò:

+ 30 m đối với đường ống cấp IV

+ 15 m đối với đường ống cấp V''

3- Sửa đổi Điều 6 chương III như sau:

''Điều 6.

Các công trình xăng dầu là tài sản của Nhà nước, thuộc công trình an ninh Quốc gia, dễ xảy ra cháy, nổ, gây nên những tổn thất về tính mạng và tài sản phải được bảo đảm an toàn.

Bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu là trách nhiệm của cơ quan chủ quản các công trình xăng dầu, của ủy ban nhân dân các cấp, các Bộ, ngành và của mọi tầng lớp nhân dân. Mọi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu; khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu phải báo ngay cho chính quyền, công an, cơ quan chủ quản các công trình xăng dầu nơi gần nhất để kịp thời xử lý''.

4- Sửa đổi Điều 10 Chương III như sau:

''Điều 10.

1. Nhà ở, công trình được xây dựng phù hợp với pháp luật tại thời điểm xây dựng, nay nằm trong phạm vi đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu, phải tháo dỡ, di chuyển. Chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp các công trình, nhà ở này được hưởng chính sách đền bù, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở, công trình xây dựng trái với quy định của pháp luật (tại thời điểm xây dựng), nay nằm trong phạm vi đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu, thì buộc phải tháo dỡ, di chuyển; chủ nhà ở, công trình không được đền bù, tự lo kinh phí di chuyển.

3. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc giải tỏa mặt bằng, lập phương án đền bù, di chuyển. Mức đền bù thiệt hại và kinh phí di chuyển theo quy định của pháp luật, do cơ quan chủ quản các công trình xăng dầu chịu trách nhiệm chi trả. Tiền đền bù thiệt hại và di chuyển này được hạch toán vào giá thành công trình xăng dầu hoặc phí lưu thông của đơn vị chủ quản công trình xăng dầu. Trường hợp có khó khăn về tài chính, cơ quan chủ quản các công trình xăng dầu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ''.

5- Sửa đổi Điều 14 Chương IV như sau:

''Điều 14.

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Tổ chức, cá nhân đấu tranh chống vi phạm an toàn các công trình xăng dầu mà bị thiệt hại về tính mạng và tài sản riêng thì được bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp thiệt hại đến mức cần phải được giải quyết chế độ, chính sách thì cơ quan chủ quản công trình xăng dầu báo cáo để cơ quan chủ quản của tổ chức, cá nhân người bị thiệt hại hoặc chính quyền địa phương có người bị thiệt hại đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét giải quyết theo quy định."

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 47/1999/ND-CP

Hanoi, July 5, 1999

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION ON SAFETY PROTECTION OF PETROL AND OIL PROJECTS, ISSUED TOGETHER WITH THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 10/CP OF FEBRUARY 17, 1993

THE GOVERNMENT

Pursuant the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Trade,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Regulation on safety protection of petrol and oil projects, issued together with Decree No. 10/CP of February 17, 1993 of the Government as follows:

1. To amend Clause 1 and Points a, b and h, Clause 1, Article 5, Chapter II as follows:

"Article 5.- For main petrol and oil pipelines.

1. The safety protection area for main petrol and oil pipelines of grade IV (pipe of a diameter of less than 300 mm and with a working pressure of over 25 kg/cm2), or grade V (pipe of a diameter of less than 300 mm and with a working pressure exceeding 16 kg/cm2 but not exceeding 25 kg/cm2), and laid from 0.6 m to 1 m underground as measured from the pipeline axis to other projects on both sides, is prescribed as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 47/1999/NĐ-CP sửa đổi Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu, ban hành kèm theo Nghị định 10/CP năm 1993

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.797
DMCA.com Protection Status