Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 106/2005/NĐ-CP bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp hướng dẫn luật điện lực

Số hiệu: 106/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 106/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

2. Công trình lưới điện cao áp bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Lưới điện cao áp là lưới điện có điện áp danh định từ 1.000 V trở lên.

Điều 2. Xây dựng công trình lưới điện cao áp

1. Sau khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau 15 ngày chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang công trình lưới điện cao áp biết. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định này thì buộc phải phá dỡ và không được bồi thường, hỗ trợ.

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp phải tuân thủ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 49 của Luật Điện lực và các quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp buộc phải xây dựng đường dây điện trên không qua các công trình có tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, thông tin liên lạc, những nơi thường xuyên tập trung đông người, các khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua các công trình và các địa điểm trên phải được tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng;

b) Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất tự nhiên không được nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

66-110 kV

220 kV

Khoảng cách

11 m

12 m

13 m

3. Đoạn cáp ngầm nối với đường dây dẫn điện trên không tính từ mặt đất trở lên đến độ cao hai mét phải được đặt trong ống bảo vệ.

4. Khi hoàn thành xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình phải thông báo ngay đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công trình lưới điện để phối hợp quản lý.

Điều 3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp

1. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Điện lực được quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

66-110 kV

220 kV

Dây bọc

Dây trần

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

Khoảng cách an toàn phóng điện

1,0 m

2,0 m

1,5 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

2. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và được quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Khoảng cách an toàn phóng điện

4,0 m

4,0 m

6,0 m

6,0 m

8,0 m

3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo vệ và được quy định trong bảng sau:

Điện áp

Khoảng cách

an toàn phóng điện

Đến 35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Đến điểm cao nhất (4,5m) của phương tiện giao thông đường bộ

2,5 m

2,5 m

3,5 m

5,5 m

Đến điểm cao nhất (4,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt.

3,0 m

3,0 m

4,0 m

7,5 m

Đến điểm cao nhất (7,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt chạy điện

3,0 m

3,0 m

4,0 m

7,5 m

Đến chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thuỷ nội địa

1,5 m

2,0 m

3,0 m

4,5 m

Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:

a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;

b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Dây bọc

Dây trần

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

Khoảng cách

1,0 m

2,0 m

1,5 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

7,0 m

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Khoảng cách

2,0 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Điều 5. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Trường hợp cây trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách được quy định như sau:

a) Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

Khoảng cách

Dây bọc

Dây trần

0,7 m

1,5 m

b) Đối với đường dây có điện áp từ 66 kV đến 500 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì cây không được cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép. Khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp

66-110 kV

220 kV

500 kV

Khoảng cách

Dây trần

2,0 m

3,0 m

4,5 m

c) Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Khoảng cách

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

0,7 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

2. Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

66-220 kV

500 kV

Khoảng cách

0,7 m

1,0 m

2,0 m

3. Đối với cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ gây mất an toàn và những cây nếu phải chặt ngọn, tỉa cành sẽ không còn hiệu quả kinh tế phải chặt bỏ và cấm trồng mới.

4. Lúa, hoa màu và cây trồng chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5m.

Điều 6. Nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không

1. Điều kiện để nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến 220 kV:

a. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy;

b. Mái lợp, khung nhà và tường bao bằng kim loại phải nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất;

c. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp;

d. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn gần nhất khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kV

66-110 kV

220 kV

Khoảng cách

3,0 m

4,0 m

6,0 m

đ) Cường độ điện trường ≤ 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một mét và ≤ 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một mét.

2. Đối với nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm thoả mãn các điều kiện đó. Trường hợp chỉ bị phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn tồn tại, sử dụng được và đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị phá dỡ và chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ. Chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm chi trả bồi thường cho phần bị phá dỡ đó. Trường hợp không thể cải tạo được để đáp ứng điều kiện nêu trên mà phải dỡ bỏ hoặc di dời thì được bồi thường về nhà, công trình và hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 7. Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm

Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm được giới hạn như sau:

1. Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.

2. Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi:

a. Mặt ngoài của mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp;

b. Hai mặt thẳng đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp điện ngầm đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước được quy định trong bảng sau:

Loại cáp điện

Đặt trực tiếp trong đất

Đặt trong nước

Đất ổn định

Đất không ổn định

Nơi không có tàu thuyền qua lại

Nơi có tàu thuyền qua lại

Khoảng cách

1,0 m

1,5 m

20,0 m

100,0 m

3. Chiều cao được tính từ mặt đất hoặc mặt nước đến:

a. Mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp;

b. Độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5m đối với cáp đặt trực tiếp trong đất hoặc trong nước.

Điều 8. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện

1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện là khoảng không gian bao quanh trạm điện và được giới hạn như sau:

a. Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

Khoảng cách

2,0 m

3,0 m

b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

2. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

Điều 9. Biển báo, tín hiệu

1. Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải đặt biển cấm, biển báo theo quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành.

2. Các cột điện phải được sơn màu trắng, đỏ từ khoảng chiều cao 50 m trở lên và phải đặt đèn tín hiệu trên đỉnh cột trong các trường hợp sau:

a. Cột điện cao từ 80 m trở lên;

b. Cột điện cao trên 50 m đến dưới 80 m nhưng ở vị trí có yêu cầu đặc biệt.

3. Trường hợp đường dây dẫn điện cao áp nằm trong giới hạn 8.000 m tính từ đường hạ, cất cánh gần nhất của sân bay, việc sơn cột, đặt đèn báo hiệu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hàng không.

4. Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất, chủ công trình phải đặt cột mốc hoặc dấu hiệu.

Điều 10. Quản lý, vận hành công trình lưới điện cao áp

1. Đơn vị quản lý vận hành công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm:

a. Kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, phải yêu cầu đối tượng vi phạm dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đó;

b. Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây đúng thời hạn quy định. Không vận hành quá tải đối với đường dây vượt qua nhà ở, công trình;

c. Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Người quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn theo quy phạm kỹ thuật an toàn.

3. Việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp do đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho đơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết trước năm ngày làm việc.

4. Trường hợp bắt buộc phải chặt cây để khắc phục sự cố, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải thông báo ngay số cây cần chặt và bồi thường cho chủ sở hữu cây. Nếu không thông báo được cho chủ sở hữu cây thì phải thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại trước khi chặt cây.

5. Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa công trình lưới điện cao áp để chặt cây tuỳ tiện.

6. Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp thực hiện nhiệm vụ sửa chữa định kỳ phải thông báo trước ba ngày cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua; sửa chữa đột xuất do sự cố phải thông báo trước khi thực hiện công việc. Trường hợp không thông báo được thì phải thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại trước khi thực hiện công việc. Kiểm tra, sửa chữa xong, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải khôi phục lại mặt bằng như trước khi sửa chữa.

7. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của công trình.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ.

2. Trộm cắp, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.

3. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

4. Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.

5. Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.

6. Trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.

7. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện; đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp; đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc trâu, bò hoặc gia súc khác.

8. Nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện; đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện.

9. Các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100 m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện theo quy định của Bộ Công nghiệp.

10. Các hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Điều 12. Trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

1. Khi phát hiện công trình lưới điện cao áp bị xâm phạm, bị phá hoại, bị cháy, bị sự cố nghiêm trọng thì đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp, Uỷ ban nhân dân địa phương, công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp khẩn trương khắc phục để hạn chế thiệt hại và đưa công trình vào hoạt động.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình.

3. Căn cứ tình hình ở từng địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Thành phần và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và Nghị định số 118/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 106/2005/ND-CP

Hanoi, August 17th, 2005

 

DECREE

DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE ELECTRICITY LAW ON PROTECTION OF SAFETY OF HIGH-VOLTAGE POWER GRID WORKS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004;
At the proposal of the Industry Ministry,

DECREES:

Article 1.- Governing scope

1. This Decree details and guides the implementation of a number of articles of the Electricity Law on protection of safety of high-voltage power grid works.

2. High-voltage power grid works include the high-voltage power grid and its safety corridor. High-voltage power grid is a power network with a nominal voltage of 1,000 V or higher.

Article 2.- Construction of high-voltage power grid works

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Investors of high-voltage power grid works must abide by the provisions of Clauses 2 and 3, Article 49 of the Electricity Law and the provisions of construction law.

In cases where it is necessary to construct overhead power transmission lines over works of political, economic, cultural, security, defense, information and communication importance, places of frequent mass gatherings, historical-cultural relics, scenic places and landscapes which have been classified by the State, the following conditions must be satisfied:

a/ Overhead power transmission line sections stretching over above-said works and places must be reinforced with power and construction safety measures;

b/ The distance from the lowest point of the power transmission line in the maximum sagging state to the natural ground surface must not be shorter than the following:

Voltage

Up to 35 kV

Between 66-110 KV

220kV

Distance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12 m

13 m

3. Underground cable sections connected with overhead power transmission lines at a height of 2 meters from the ground surface must be placed in protection tubes.

4. Upon completion of construction of high-voltage power grid works, work investors shall have to promptly notify such to provincial/municipal Peoples Committees of localities where exist such high-voltage power grid works for coordinated management .

Article 3:.- Discharge safety distances for different voltages

1. Discharge safety distances for different voltages mentioned in Clause 1, Article 51 of the Electricity Law are specified in the following table:

Voltage

Up to 22 kV

35 kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.220kV

 

Insulated wire

Bare wire

Insulated wire

Bare wire

Bare wire

Discharge safety distance

1.0m

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.5m

3.0m

4.0m

6.0m

2. Discharge safety distances for different voltages mentioned in Clause 4, Article 51 of the Electricity Law mean the minimum distance wire to the nearest point of working equipment, tool or device within the safety corridor of a high-voltage power grid work and are specified in the following table:

Voltage

Up to 22 kV

35kV

66-110kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.500kV

Discharge safety distance

4.0m

4.0m

6.0m

6.0m

8.0m

3. Discharge safety distance for different voltages mentioned in Clause 5, 6 and 7, Article 51 of the Electricity Law mean minimum distances from the power transmission lien in the maximum sagging state to the highest point of protected object and are specified in the following table:

Voltage

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Up to 35kV

66-110kV

220kV

500kV

 

To the highest point (4.5 m) of railway means of transport

2.5 m

2.5 m

3.5 m

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

To the highest point (4.5 m) of railway means of transport and traffic works

3.0 m

3.0 m

4.0 m

7.5 m

 

To the highest point (7.5 m) of power-operated railway means of transport and traffic works

3.0 m

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4.0 m

7.5 m

 

To the clearance heights according to technical grades of inland waterways

1.5 m

2.0 m

3.0 m

4.5 m

Aticle 4.- Safety corridors of overhead power transmission lines

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. The length of the corridor is calculated from the position at which the line stretches from the protection boundary of a station to the position at which the line runs through the protection boundary of the next station.

b.The width of the corridor is delimited by two vertical planes on both sides of the line, running in parallel with the line and with a distance from the outmost wire to each side when the wire in the static state, being specified in the following table:

Voltage

Up to 22 kV

35 kV

66-110 kV

220 kV

500kV

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bare wire

Insulated wire

Bare wire

Bare wire

Distance

1.0 m

2.0 m

1.5 m

3.0 m

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.0 m

7.0 m

c The height of the corridor is calculated from the bottom of the post base to the highest point of the work plus a vertical safety distance specified in the following table:

Voltage

Up to 35 kV

66-110 kV

220 kV

500 kV

Distance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.0 m

4.0 m

6.0 m

2. Safety corridors of various power cable lines stretching on the ground surface or hung in the air mean the spaces along such power cable lines and are delimited by a distance of 0.5 m to all sides from the outmost cable.

Article 5.- Trees planted inside and outside safety corridor of overhead power transmission lines

1. With regard to trees inside safety corridor of overhead power transmission lines, distances are specified as follows:

a/ For overhead power transmission lines with a voltage of up to 35 kV in cities, provincial towns or district townships, the distance from any point of trees to the transmission lines in the static state must not be shorter than those specified in the following table :

Voltage

Up to 35 kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Insulated

Bare wire

0.7 m

1.5 m

b/ For transmission lines with a voltage of between 66 kV and 500 kV in cities, provincial towns or district townships, trees must not be higher than the lowest wire, except for special cases where technical measures must be taken to ensure safety and provincial/ municipal Peoples Committees so permit. The distance from any point of trees to the wire when it is static must not be shorter than those specified in the following table:

Voltage

66-110 kV

220kV

500 kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bare wire

2.0 m

3.0 m

4.5 m

c/ For transmission lines outside cities, provincial towns or district townships, the vertical distance from the highest point of trees to the lowest height of a line in the state must not be shorter than those specified in the following table:

Voltage

Up to 35 kV

66-110 kV

220 kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Distance

Insulated wire

Bare wire

Bare wire

0.7 m

2.0 m

3.0 m

4.0 m

6.0 m

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Voltage

Up to 35 kV

66-220 kV

500 kV

Distance

0.7 m

1.0 m

2.0 m

3. Trees which can quickly grow within a short period of time and threaten to cause unsafety and trees which, when being cut or trimmed, would no longer be of economic efficiency must be felled and not be re-planted.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6:- Dwelling houses and projects within overhead power transmission line protection corridors

1. Conditions for dwelling houses and projects to exits within safety corridor of to-220 kV power grid works:

a/ Their roofs and surrounding walls are made of fire-proof materials;

b/ Their roofs, frames and surrounding walls, if made of metals, must be earthed according to regulations on earthing technique;

c/ They do not block passages into high-voltage power grid works for checking, maintenance and replacement of parts of such works;

d/ The distance from any of their parts to the static must not be shorter than those specified in the following table:

Voltage

Up to 35 kV

66-110 kV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Distance

3.0 m

4.0 m

6.0 m

dd/ The electric-field intensity at any point outside the house and one meter from the ground surface must be equal to or smaller than ≤ 5 kV/m, and at any point inside the houses and one meter from the ground surface must be equal to or smaller than ≤1 kV/m.

2. For dwelling houses and projects lawfully constructed before the construction of overhead power transmission lines, which fail to satisfy the conditions specified in Clause 1 of this Article, investors of high-voltage power grid works shall bear costs of, and organize the modification thereof in order to satisfy such conditions. In cases where they are partly dismantled while other parts still exist, are usable and satisfy the conditions specified in Clause 1 of this Article, compensations for values of the dismantled parts of houses or projects and expenses for renovation and re-improvement of such house of such houses or projects shall be paid according to equivalent technical standards of houses and projects before dismantlement. Investors of high-voltage power grid works shall have to pay compensations for such dismantled parts. In cases where houses or projects cannot be modified to satisfy the above-said conditions and must be dismantled or relocated, compensations therefore and supports for relocation shall be paid according to provisions of law on compensations, support and resettlement.

Article 7.- Underwater power cable safety corridors

The underground or underwater power cable safety corridors

1. Its length is calculated from the position where the cable runs out of the protection scope of a station to the position where the cable gets into the protection scope of the next station.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Outer side of the cable trough for cables placed in troughs;

b/ Two vertical planes on both sides of the underground or underwater cable line and separated from the outer edge of the cable casing or the outermost cable by distances specified in the following table:

Type of electric cable

Placed directly underground

Placed directly underwater

Stable ground

Unstable ground

Without boat/ship navigation

Without boat/ship navigation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.0 m

1.5 m

20.0 m

100.0 m

3. Its height is calculated from ground surface or water surface to:

a/ Outer edge of the cable trough base bottom, for cables placed in troughs:

b/ The depth lower than the lowest point of the cable casing by 1.5 m, for cables places directly underground or underwater.

Article 8:- Transformer station safety corridors

1. The transformer station safety corridors mean the space surrounding such station and are delimited as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Voltage

Up to 22 kV

35 kV

Distance

2.0 m

3.0 m

b/ For stations without fixed surrounding walls or fences, the width of their safety corridors are delimited to the outer side of walls or fences; the height of their corridors is calculated from their deepest base bottom to their highest point plus a vertical safety distance specified at Point c, Clause 1, Article 4 of this Decree.

2. Houses and projects constructed near safety corridors of stations must not cause damage to any part of the stations; must not encroach upon ways in and out of the stations, water supply or drainage pipelines of the station, safety corridors of underground cable lines and overhead power transmission lines; must not block ventilation systems of the stations; must not let wastewater infiltrate into, thus damaging the power works.

Article 9:- Signboards and signals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Electric posts must be painted in white-red from the height of 50 meters upward and signal lights must be placed on top of the posts in the following cases:

a/ Electric posts are 80 meters or more high;

b/ Electric posts are between 50 and 80 meters high at positions of special requirements.

3. In cases where a high-voltage power transmission line lies within the boundary of 8,000 meters from the nearest runway of an airport, the painting of electric posts and putting up of signal lights shall comply with regulations of the state management agency in charge of aviation.

4. Along underground power cable lines, project owners must place market posts or signboards.

Article 10.- Management and operation of high-voltage power grid works

1. Units which manage and operate high-voltage power grid works have the responsibilities:

a/ To check the safety corridors of high-voltage power grid works under their management in order to promptly detect acts of violating regulations on protection of safety of high-voltage power grid works. When detecting acts of violation, to request violators to immediately stop their acts and report thereon to and coordinate with local competent state agencies for making written records on, and handling of such acts of violation.

b/ To check, regularly repair and maintain transmission lines within the set time limit. Not to overload transmission lines stretching over dwelling houses or projects;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Persons who manage the operation and repair of power grids must observe regulations on safety assurance according to technical safety rules.

3. The felling or trimming of trees to protect safety of high-voltage power grid works shall be conducted by units managing such works and must be notified to managing such works and must be notified to managing units or owners of such trees five working days in advance.

4. Where it is a must to fell trees for remedying incidents, units managing high-voltage power grid works shall have to promptly notify the number of trees to be felled and pay compensations therefore to tree owners. Where they cannot notify such to tree owners, they shall have to notify such to local commune-level Peoples Committees before felling the trees.

5. It is strictly prohibited to take advantage of the protection or repair of high-voltage power grid works to fell trees without permission.

6. Units managing high-voltage power grid works which perform the task of periodical repair must notify such to organizations or individuals using land where underground cable lines run through or overhead power transmission lines stretch or three days in advance; notify such organizations or individuals of irregular repairs prompted by incidents before conducting them. Where they cannot notify such organizations or individuals of the repairs, they must notify local commune-level Peoples Committees before conducting them. Upon completing checking and repair, units managing high-voltage power grid works shall have to restores grounds to their original state.

7. Organizations or individuals using land where underground cable lines run through or overhead power transmission lines stretch over shall have to create favorable conditions for units managing high-voltage power grid works to check or repair damage of works.

Article 11.- Prohibited

1. Entering transformer stations, disconnecting or climbing onto parts of power grid works when being not tasked to do so.

2. Stealing, throwing, shooting and causing damage to parts of power grid works.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Flying kites or other flying objects near high-voltage power grid works; flying any objects which may cause damage to high-voltage power grid works.

5. Installing antennas, drying wires, scaffoldings, advertising billboards or lamp boxes and other appliances at positions where such things, when falling down, may hit parts of high-voltage power grid works.

6. Planting trees or letting tree branches or creepers encroach upon safety distances, for overhead power transmission lines; letting trees fall down and hit power lines when spaces along the lines are cleared of trees.

7. Shooting birds perching on wires and stations; casting or throwing any object onto power lines and stations; removing stay wires, earthing cables and other accessories of electric posts; digging ground thus causing land subsidence at high-voltage power grid works; embanking earth in encroaching upon safety distances; using electric posts and stations as houses, huts or stalls or for tying bovine animals or other cattle.

8. Blasting mines, opening pits, piling up in storage inflammables, explosives or chemicals which eat away parts of power grid works; slashing and burning fields, using construction means which cause strong quakes or damage to power grid works.

9. Operating flying means at a distance of less then 100 meters to the nearest part of power grid works, except where such means are performing tasks of managing, maintaining or repairing power lines under the Industry Ministrys regulations.

10. Other acts violating regulations on protection safety of high-voltage power grid works.

Article 12.- Responsibilities to protect safety of high-voltage power grid works

1. Upon detecting that a high-voltage power grid work is encroached upon, destroyed, on fire or struck by a serious incident, its managing unit, local Peoples Committee, police and armed force units stationing in the locality shall have to coordinate with one another in quickly remedying the incident in order to minimize the damage and put the work back into normal operation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Basing themselves on the situation in their respective to callities, presidents of provincial/municipal People Committees shall set up provincial-level steering boards to resolve problems relating to the protection of high-voltage power grid works. Composition and operation regulations of steering boards shall be decided by presidents of provincial/municipal People Commitees.

Article 13.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces Decree No. 54/1999/ND-CP of July 8, 1999, on protection of safety of the high-voltage power grids and Decree No. 118/2004/ND-CP of May 10, 2004, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 54/1999/ND-CP of July 8, 1999, on protection of safety the high-voltage power grids.

Article 14.- Implementation responsibilities

1. The Industry Minister shall have to monitor, inspect and guide the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples committees shall have to implement this Decree.

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 Hướng dẫn Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110.603

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!