Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2017 phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 88/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Thành ủyNội về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC&CNCH) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng - chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC&CNCH.

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC; dự báo, nắm chắc tình hình để chủ động phát hiện, xử lý quyết liệt, triệt để các vấn đề phức tạp, các tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC&CNCH, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

c) Xây dựng lực lượng PCCC Thủ đô mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC theo hướng vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Đến năm 2020 đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã có 01 đơn vị Cảnh sát PCCC phụ trách; xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Giám đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cần xác định rõ công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình cháy, nổ xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

b) Công tác PCCC&CNCH phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác, coi trọng và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

c) Việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, thực hiện các biện pháp, giải pháp phải đạt hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 và Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 và Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hà Nội và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; phát triển phong trào toàn dân PCCC&CNCH

Nghiên cứu, đổi mới một cách căn bản hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC&CNCH. Mục đích công tác tuyên truyền, giáo dục phải thiết thực, cụ thể làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nhận thức đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC; hiểu biết những kiến thức cơ bản về PCCC, nắm được những kỹ năng cần thiết để tự chữa cháy, thoát nạn, gắn với xây dựng kỹ năng, nếp sống đô thị; đồng thời gắn với trách nhiệm của các lực lượng và người dân tham gia công tác PCCC&CNCH. Đthực hiện tốt nội dung này, giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Cảnh sát PC&CC Thành phố chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức các buổi nói chuyện, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và kỹ năng thoát nạn cho các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các trường; phát tờ rơi tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn đến từng cơ sở, hộ nhà dân, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đề xuất kinh phí xây dựng các “video clip”, “phóng sự về PCCC để phát sóng trên các khung “giờ vàng” của truyền hình. Đề xuất thí điểm thành lập lực lượng PCCC tình nguyện (theo quy định tại Điều 46a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC).

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố xây dựng chuyên mục “An toàn PCCC”, “Sống an toàn” để phát sóng định kỳ hàng tuần, hàng tháng; đồng thời cung cấp thông tin về cháy, nổ để phát sóng vào chương trình “Chào buổi sáng”, “Thời sự” hàng ngày.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố và các sở, ngành liên quan biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng về an toàn PCCC&CNCH, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có sự cố, tai nạn để đưa vào chương trình giảng dạy, hoạt động chính khóa hoặc ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học, bậc học.

- Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí, ngân sách phục vụ cho công tác tuyên truyền, cảnh báo PCCC&CNCH báo cáo UBND Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, vận động hướng dẫn người dân tự trang bị các thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ, các thiết bị phục vụ thoát nạn, thoát hiểm.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội: đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH của các cấp chính quyền; các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC.

- Cảnh sát PC&CC Thành phố phối hợp với Công an Thành phố thường xuyên tổ chức công tác điều tra cơ bản; Quản lý và nắm thật chắc các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, các cơ sở không thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC nhưng có nguy cơ cháy, nổ cao. Đối với các cơ sở không thuộc diện quản lý về PCCC nhưng có nguy cơ cháy, nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng kịp thời tham mưu Thành phố và các cấp có thẩm quyền bổ sung các quy định về an toàn PCCC cho các loại hình cơ sở này; Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực PCCC phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 -2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC;

- Kiểm tra, thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, an ninh - quốc phòng, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ, các khu dân cư (đặc biệt là các khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ cao); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra cháy, n; trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

* Trong năm 2017, giao các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Cảnh sát PC&CC Thành phố:

+ Tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực, theo Điều 63A Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện (thực hiện trong Quý II/2017). Đến năm 2020 giải quyết xong đối với các cơ sở trên.

+ Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, với mục tiêu các nội dung hoạt động PCCC nhanh chóng đi vào cuộc sống và phải trở thành một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ đảng, tổ dân phố, khu dân cư, đưa vào tiêu chí phong trào thi đua yêu nước.

+ Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND Thành phố đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ, sửa đổi những vấn đề bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là những nội dung liên quan đến công tác PCCC được quy định tại các Nghị định và Thông tư.

+ Phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND Thành phố bố trí kinh phí, triển khai khắc phục các tồn tại, trang bị bổ sung phương tiện PCCC đối với các công trình, nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố.

- Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thông qua công tác quản lý địa bàn tham mưu với chính quyền, các ngành liên quan kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở chưa đủ và không đảm bảo điều kiện về ANTT, an toàn phòng chống, cháy nổ vẫn đưa vào hoạt động.

- Thanh tra Thành phố chủ trì thành lập đoàn liên ngành tổ chức thanh tra các công trình vi phạm về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng, chung cư cao tầng.

- Sở Xây dựng trong quá trình cấp phép xây dựng đối với các công trình phải có văn bản về PCCC của cơ quan Cảnh sát PC&CC theo quy định. Văn bản nghiệm thu của cơ quan Cảnh sát PC&CC là một trong những căn cứ để tiến hành nghiệm thu tổng thể, quyết toán và đưa công trình vào sử dụng. Chỉ nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng những công trình đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định. 

- Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản theo thẩm quyền, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong lĩnh vực công thương; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cũng như quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: xăng dầu, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), làng nghề... Rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC khi cơ quan Cảnh sát PCCC kiến nghị.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Thành phố tiếp tục đăng tải, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về vi phạm của Chủ đầu tư, Ban quản lý các công trình nhà, chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, kho, xưởng sản xuất... không thực hiện việc thẩm duyệt về PCCC vẫn thi công hoặc có thẩm duyệt về PCCC nhưng chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng; Đồng thời biểu dương những đơn vị, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ sở.

- Tổ chức sơ kết một số kế hoạch chuyên đề PCCC và CNCH:

+ Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2015 của UBND Thành phố về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/4/2016 về thực hiện Chỉ thị số 47 (thực hiện trong Quý II/2017).

+ Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/9/2014 của UBND Thành phố về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn Thành phố gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 165 ngày 25/10/2013 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện trong Quý III/2017).

+ Các Ban của Thành ủy tham mưu Thành ủy kiểm tra và tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới (thực hiện trong Quý IV/2017).

4. Công tác quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC&CNCH.

- Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến phố, các đường nội đô, ngoại đô của Thành phố (thực hiện trong Quý II/2017).

- Giao Sở Xây dựng chủ trì đề xuất UBND Thành phố xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy, bể nước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, các khu đô thị, xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các hồ chứa nước trữ lượng lớn (thực hiện trong năm 2017 và 2018).

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan trong quá trình lập dự án quy hoạch, cải tạo các khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề... phải đảm bảo việc quy hoạch, cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc... đáp ứng yêu cầu về an toàn PCCC.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố và sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện nội dung Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND Thành phố về “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC. Đến năm 2020, 100% các quận, huyện, thị xã, các địa bàn phức tạp, nguy hiểm về cháy, nổ có đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp theo qui hoạch phát triển mạng lưới lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

5. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Giao Cảnh sát PC&CC Thành phố có kế hoạch, biện pháp, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật chữa cháy hiện đại. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, chú trọng hợp tác đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

+ Báo cáo đề xuất Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện; tổ chức đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác PCCC, cần tập trung vào đào tạo chuyên sâu theo từng chuyên ngành: phòng cháy, chữa cháy và CNCH; có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực cho lực lượng Cảnh sát PC&CC về lâu dài; trang cấp một số phương tiện chữa cháy, CNCH đặc chủng phục vụ: chữa cháy các sự cố cháy lớn như xăng dầu, hóa chất, chất độc hại (axit), gas…; CNCH dưới nước.

+ Quan tâm, ưu tiên bố trí cán bộ, chiến sỹ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCCC, CNCH cho các lực lượng trực tiếp làm công tác PCCC, CNCH nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ.

+ Chỉ đạo xây dựng, thực tập, diễn tập tốt các phương án chữa cháy và CNCH. Đảm bảo quân số, phương tiện thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo, sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có các vụ cháy, nổ, sự cố xảy ra. Duy trì tổ chức các hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều hành, chỉ đạo chữa cháy, CNCH để kịp thời bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Năm 2017, 2018 coi trọng công tác học tập nâng cao chất lượng kỹ, chiến thuật, quy trình xử lý các tình huống cháy và CNCH. Tập trung vào công tác đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong chữa cháy, CNCH.

+ Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát xây dựng mô hình lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật phù hợp, hiệu quả với đặc điểm tình hình của Hà Nội.

- Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục củng cố lực lượng dân phòng. Phấn đấu thành lập đủ số đội dân phòng ở thôn, xóm và quan tâm trang bị phương tiện, quần áo bảo hộ cho lực lượng này đảm bảo thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

+ Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân về PCCC, đặc biệt chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng tình nguyện đảm bảo 100% lực lượng này phải được huấn luyện, bồi dưỡng về công tác PCCC&CNCH theo quy định tại điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

6. Xây dựng phương án, cơ chế vận hành để huy động tối đa nguồn lực trong xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH.

- Giao Cảnh sát PC&CC Thành phố tham mưu:

+ Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, xử lý các tình huống khi xảy ra thảm họa, tai nạn nghiêm trọng về cháy, nổ, sập đổ công trình... Hàng năm, tham mưu cấp Thành phố diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, CNCH; cấp quận, huyện, thị xã diễn tập 01 phương án.

+ Xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PC&CC với các lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ, môi trường đô thị, y tế... đối với các vụ cháy, CNCH lớn, nghiêm trọng. Thường xuyên tổ chức diễn tập phối hợp, hiệp đồng tác chiến.

+ Phối hợp xây dựng và tổ chức ký quy chế phối hợp với Cảnh sát PC&CC các địa phương giáp ranh với Thủ đô để kịp thời hỗ trợ công tác PCCC&CNCH.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PC&CC Thành phố với các sở, ngành: Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Quy hoạch - Kiến trúc; Lao động, thương binh và xã hội; Công thương; Giáo dục và đào tạo; Xây dựng; Y tế; Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; Mặt trận tổ quốc Thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

- Giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Phường, xã, thị trấn tổ chức cho lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng PCCC cơ sở rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện PCCC&CNCH tại chỗ, xây dựng và tổ chức học tập, tập luyện các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

7. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC như kết hợp các hãng sản xuất nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị chữa cháy, thoát nạn cá nhân đơn giản, phù hợp điều kiện, giá thành như bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc; các trang thiết bị phương tiện cá nhân của chiến sỹ chữa cháy. Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nghiên cứu, sản xuất trong nước các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhất là với các nước có trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến về PCCC (Đức, Pháp, Áo, Ba Lan, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc) để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Ưu tiên công tác nghiên cứu chế tạo, sản xuất phương tiện, trang thiết bị PCCC&CNCH mang thương hiệu Việt Nam.

- Giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố và các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại mở rộng quan hệ hợp tác với các Thành phố, Thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH, tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các nước Nhật Bản, Singapo, Hồng Kông - Trung Quốc; Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về tài chính, phương tiện khoa học kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác PCCC&CNCH.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Cảnh sát PC&CC Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án trình UBND Thành phố phê duyệt thành lập Trung tâm với chức năng, nhiệm vụ: chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, thảm họa, khủng bố đồng thời kết nối, cảnh báo cháy tới các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ltrình triển khai thực hiện:

1.1. Năm 2017: Xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các kế hoạch, đề án, chuyên đề cụ thể của nội dung kế hoạch này.

1.2. Giai đoạn 2018 - 2019:

Tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch; hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch; Cuối năm 2018: sơ kết 2 năm triển khai thực hiện.

1.3. Năm 2020: Tiến hành kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch (cuối năm).

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, căn cứ nội dung kế hoạch này và phân công trách nhiệm trong Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 04/4/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo đánh giá tình hình kết quả việc thực hiện với UBND Thành phố (qua Cảnh sát PC&CC Thành phố) trước ngày 20/11 hàng năm.

Giao Cảnh sát PC&CC Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giúp UBND Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng họp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo các cấp theo quy định.

3. Việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TKBT, NC, KGVX, ĐT, KT;
- Lưu; VT, NC(quang Son).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH PCCC&CNCH GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Phân công nhiệm vụ

Ghi chú

2017

2018

2019

2020

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế.

- Tuyên truyền về PCCC chuyên sâu đối với loại hình cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Biên tập tài liệu về PCCC thành Giáo án cho từng tiết học, giờ học để đưa vào chương trình giảng dạy ngoại khóa của các trường trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng chuyên mục “An toàn PCCC”, “Sống an toàn” để phát sóng định kỳ hàng tuần, hàng tháng; đồng thời cung cấp thông tin về cháy, nổ để phát sóng vào chương trình “Chào buổi sáng”, “Thời sự” hàng ngày.

Tuyên truyền về PCCC chuyên sâu đối với loại hình nhà, chung cư cao tầng, khu dân cư, hộ gia đình...

Tuyên truyền về PCCC chuyên sâu đối với loại hình cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi...

Tuyên truyền về PCCC chuyên sâu đối với loại hình cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), các cơ sở làng nghề...

Cảnh, sát PC&CC

- Các Sở, ngành: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công an Thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Hàng năm mỗi thôn, xóm, tổ dân phố; cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền về PCCC tới người dân và cán bộ công nhân viên.

2

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC

- Ban hành văn bản quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở về công tác PCCC (trong Quý I/2017).

- Tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực (theo Điều 63A Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC).

- Sơ kết một số kế hoạch chuyên đề PCCC và CNCH do UBND Thành phố ban hành.

- Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép đối với các dự án, công trình xây dựng đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

- Bố trí kinh phí, triển khai khắc phục các tồn tại, trang bị bổ sung phương tiện PCCC đối với các công trình, nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố.

- Giải quyết xong 100% đối với các cơ sở còn tồn tại về PCCC.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, chuyên ngành về PCCC.

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, chuyên ngành về PCCC.

Giải quyết xong 100% các cơ sở đưa vào hoạt động trước Luật PCCC.

Cảnh sát PC&CC

- Các Sở, ngành: Tư pháp; Thanh tra Thành phố; Tài chính; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Công an Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Hàng năm rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác PCCC, CNCH.

3

Quy hoạch phát triển hệ thng hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC&CNCH như: giao thông, nguồn nước cho chữa cháy, mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp, hệ thông thông tin, quản lý quy hoạch PCCC,...

Xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy, bể nước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, các khu đô thị, xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các hồ chứa nước trữ lượng lớn; 100% các Trụ nước, bến lấy nước, hố thu nước phục vụ chữa cháy hiện có đảm bảo yêu cầu sử dụng chữa cháy.

 

 

 

Sở Xây dựng

- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải; Xây dựng; Quy hoạch - Kiến trúc; Kế hoạch - Đầu tư; Tài nguyên và môi trường.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến phố, các đường nội đô, ngoại đô của Thành phố.

Duy trì thực hiện khi có phát sinh.

Duy trì thực hiện khi có phát sinh.

Duy trì thực hiện khi có phát sinh.

Sở Giao thông vận tải

UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Bố trí quỹ đất phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC

Thành lập các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tại các quận, huyện.

Thành lập các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tại các quận, huyện.

100% các quận, huyện có Đội Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Tài nguyên và môi trường.

- Cảnh sát PC&CC.

- Các sở, ngành Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

4

Xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC; lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng.

Khảo sát xây dựng mô hình lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật phù hợp, hiệu quả với đặc điểm tình hình của Hà Nội.

 

 

 

Cảnh sát PC&CC

- Các Sở, ngành: Nội vụ; Tư pháp.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Hàng năm tiếp tục củng cố lc lưng PCCC cơ sở, thành lập 100% đội PCCC cơ sở đối với các cơ sở mới phát sinh.

 

 

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, đảm bảo 100% lực lượng PCCC ở cơ sở phải được huấn luyện, bồi dưỡng về PCCC.

Phát triển hệ thống phương tiện, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư phương tiện chuyên dùng cho công tác chữa cháy, CNCH.

Tiếp tục đầu tư mua sắm, trang bị phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

Tiếp tục đầu tư mua sắm, trang bị phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

- Cảnh sát PC&CC

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Tài chính.

- Các sở, ngành Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

5

Xây dựng phương án, cơ chế vận hành để huy động tối đa nguồn lực trong xử lý các tình huống PCCC, CNCH.

Cấp Thành phố và cấp quận, huyện thị xã: diễn tập 01 phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng.

Cấp Thành phố và cấp quận, huyện thị xã: diễn tập 01 phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng.

Cấp Thành phố và cấp quận, huyện thị xã: diễn tập 01 phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng.

Cấp Thành phố và cấp quận, huyện thị xã: din tập 01 phương án chữa cháy, CNCH huy động nhiều lực lượng.

 

Cảnh sát PC&CC

- Các Sở, ban, ngành Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

6

Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm với chức năng, nhiệm vụ: chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, thảm họa, khủng bố đồng thời kết nối, cảnh báo cháy tới các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn Thành phố.

Triển khai thực hiện xong Đề án.

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành: Cảnh sát PC&CC; Khoa học và Công nghệ; Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô.

 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đầu tư, trong đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ CC&CNCH cho lực lượng PCCC.

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

- Sở Ngoại vụ;

- Cảnh sát PC&CC.

Các Sở, ban, ngành Thành phố.

 

7

Tập trung mọi nguồn lực cho công tác PCCC&CNCH; tăng cường nguồn lực, kinh phí, xã hội hóa cho công tác PCCC&CNCH.

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

Cảnh sát PC&CC

- Các Sở, ban, ngành Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2017 phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117