Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2016 thực hiện lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LỘ TRÌNH XÓA BỎ CÁC LÒ VÔI THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xóa bỏ 50% số lò vôi thủ công gián đoạn hiện có trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và xóa bỏ toàn bộ các lò thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 31/12/2020 theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Ưu tiên, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư sản xuất vôi theo hướng công nghiệp, hiện đại, góp phần giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn môi trường lao động và đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo quy định, chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và triển khai tổ chức thực hiện lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo đúng Kế hoạch này.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

Triển khai thực hiện xóa bỏ lò vôi thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh theo lộ trình tại Phụ lục đính kèm.

2. Giải pháp

a) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vôi công nghiệp tại các vị trí được quy hoạch và công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường theo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của nhà nước, các ưu đim, lợi thế của việc sản xut và sử dụng vôi được sản xut từ các lò công nghiệp.

c) Không cấp phép đầu tư xây dựng mới các lò vôi thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn.

d) Không cấp phép khai thác các mỏ đá vôi làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất từ các lò vôi thủ công.

đ) Tăng cường công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với các dự án sản xuất vôi để đảm bảo các dự án đầu tư phải sử dụng lò nung theo công nghệ tiên tiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Định kỳ 6 tháng, các đơn vị lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hp (nếu có), gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Xây dựng

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn. Chủ động làm việc với đơn vị được giao chủ trì để nắm tình hình và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 30/6 và 31/12 hàng năm.

b) Hướng dẫn, phổ biến kịp thời các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác quản lý sản xuất và sử dụng vôi công nghiệp.

c) Rà soát Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, phù hợp với Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Không tham mưu cấp phép khai thác đá để cung cấp nguyên liệu cho các lò vôi thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các mỏ đá vôi được cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực hiện có các lò vôi thủ công đang hoạt động, nhm ngăn chặn kịp thời việc cung cấp nguyên liệu sản xuất vôi đối với các lò vôi thủ công này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ tham mưu cho UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vôi công nghiệp tại các vị trí được quy hoạch và công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng.

4. Sở Công thương

Không tham mưu cho UBND tỉnh sử dụng kinh phí khuyến công hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất vôi thủ công.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Thẩm định công nghệ, thiết bị các dự án sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các yêu cầu tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng.

6. UBND các huyện, thành phố

a) Thực hiện xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn quản lý theo đúng thời gian và tiến độ thực hiện Kế hoạch này.

b) Thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được để các tổ chức, cá nhân xây dựng mi các lò vôi thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi công nghiệp trên địa bàn với công nghệ không phù hợp vi quy định hoặc không đảm bảo vệ sinh, môi trường.

7. Các cơ sở sản xuất vôi thủ công hiện đang hoạt động

a) Nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện xóa bỏ các lò vôi thủ công theo lộ trình được quy định tại Kế hoạch này.

b) Khuyến khích liên kết, góp vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án sản xuất vôi theo hướng công nghiệp hiện đại, công nghệ tiên tiến, đảm bảo các tiêu chun, quy chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh môi trường khu vực sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao để cung cấp ra thị trường.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

9. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa
học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Wesite tỉnh;

- Lưu VT, VP4,2,3,5.
vv.31

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH XÓA BỎ LÒ VÔI THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tnh Ninh Bình)

TT

Danh mục

Địa chỉ

Số lò

Công suất (tấn/ngày)

Số lao động

Thực hiện lộ trình xóa bỏ

(số lượng giảm theo từng năm về số lò/công suất)

Ghi chú

2016

2017

2018

2019

2020

 

Huyện Yên Mô (10)

 

18

195

195

 

 

 

 

 

 

1

Hộ gia đình ông Đinh Văn Chính

Xóm 5, xã Mai Sơn

1

15

15

 

Xóa bỏ

 

 

 

Lò dã chiến

2

Hộ gia đình ông Lê Văn Căn

Xóm 5, xã Mai Sơn

2

20

20

Xóa bỏ

 

 

 

 

Lò dã chiến

3

Hộ gia đình ông Lê Minh Chương

Xóm 5, xã Mai Sơn

2

15

15

Xóa bỏ

 

 

 

 

Lò dã chiến

4

Hộ gia đình ông Đinh Quang Dinh

Xóm 5, xã Mai Sơn

2

25

25

Xóa bỏ

 

 

 

 

Lò dã chiến

5

Hộ gia đình ông Đinh Văn Tưởng

Xóm 5, xã Mai Sơn

2

20

20

Xóa bỏ

 

 

 

 

Lò dã chiến

6

Hộ gia đình ông Trần Văn Chuẩn

Xóm 4, xã Mai Sơn

2

20

20

Xóa bỏ

 

 

 

 

Lò dã chiến

7

Hộ gia đình ông Vũ Văn Dĩnh

Xóm 4, xã Mai Sơn

2

25

25

 

Xóa bỏ

 

 

 

Lò dã chiến

8

Hộ gia đình ông Tống Văn Đỗ

Xóm 6, xã Mai Sơn

2

20

20

 

Xóa bỏ

 

 

 

Lò dã chiến

9

Hộ gia đình ông Tống Văn Đông

Xóm 6, xã Mai Sơn

1

15

15

 

Xóa bỏ

 

 

 

Lò dã chiến

10

Hộ gia đình ông Vũ Văn Hiềng

Xóm 6, xã Mai Sơn

2

20

20

 

Xóa bỏ

 

 

 

Lò dã chiến

 

Huyện Gia Viễn (06)

 

27

580

188

 

 

 

 

 

 

12

Công ty TNHH An Đại Vượng

Thôn Bũng Trống, Gia Thanh

6

120

36

 

 

 

 

Xóa bỏ

Thủ công liên hoàn

13

Công ty TNHH Đường Doanh

Thôn Bũng Trống, Gia Thanh

3

60

18

 

 

 

 

Xóa bỏ

Thủ công liên hoàn

14

Công ty TNHH Gia Thành

Thôn Bũng Trống, Gia Thanh

3

60

18

 

 

 

 

Xóa bỏ

Thủ công liên hoàn

15

Công ty TNHH Linh Công

Thôn Bũng Trống, Gia Thanh

3

60

18

 

 

 

 

Xóa bỏ

Thủ công liên hoàn

16

Công ty TNHH Phúc Lộc

Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn

04

120

8

 

 

 

 

Xóa bỏ

Đã được cp Giy Chứng nhận đầu tư. Xóa bỏ lò TCLH, đầu tư lò công nghệ mới

17

Công ty TNHH sản xuất VLXD Phương Nam

Thôn Bũng Trống, Gia Thanh

08

160

90

 

 

 

 

Xóa bỏ

Đã được cp Giy Chứng nhận đầu tư. Xóa bỏ lò TCLH, đầu tư lò công nghệ mới

 

TP. Tam Điệp (09)

 

22

476

166

 

 

 

 

 

 

18

Công ty CP phát trin công nghệ và vật liệu Gia Thanh

Thôn 1, xã Đông Sơn

02

20

10

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

19

Công ty TNHH Thái An Ninh Bình

Thôn 1, xã Đông Sơn

02

22

12

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

20

Công ty TNHH Kim Đình

Thôn 1, xã Đông Sơn

02

30

12

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

21

Hộ gia đình ông Trịnh Quang Thảo

Thôn 1, xã Đông Sơn

02

30

10

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

22

Hộ gia đình ông Bùi Văn Dũng

Thôn 1, xã Đông Sơn

02

20

09

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

23

Công ty TNHH Xuân Dương

Đường Chi Lăng, KCN Tam Điệp, xã Quang Sơn

02

34

15

Xóa bỏ

 

 

 

 

Thủ công liên hoàn

24

Công ty TNHH Thịnh Phát

Phường Nam Sơn

02

40

18

 

Xóa bỏ

 

 

 

Thủ công liên hoàn

25

Công ty TNHH Trường Thịnh

Đường Chi Lăng, KCN Tam Điệp, xã Quang Sơn

04

80

50

Xóa bỏ

 

 

 

 

Thủ công liên hoàn

26

Công ty TNHH MTV Việt Thắng

Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp

04

200

30

 

 

 

 

Xóa bỏ

Đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư. Xóa bỏ lò TCLH, đu tư lò công nghệ mi hoặc chuyển đổi sản xuất

 

Huyện Yên Khánh (01)

 

06

120

80

 

 

 

 

 

 

27

Công ty TNHH sản xuất thương mại Vĩnh Phát

Xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh

06

120

80

 

 

 

 

Xóa bỏ

Đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư. Xóa bỏ lò TCLH, đầu tư lò công nghệ mới hoặc chuyển đổi sản xuất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2016 thực hiện lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


771

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171