Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 728/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phthông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng quan điểm, nguyên tc, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Đảm bảo hoàn thành việc lập thủ tục, phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với các định hướng, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc thù của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để làm cơ sở pháp lý, tổ chức triển khai thực hiện;

- Thực hiện có hiệu quả về việc ứng dụng ICT (phương tiện công nghệ thông tin truyền thông) trong quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất xây dựng đô thị, quản lý cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, cây xanh, không gian ngm,…; nghiên cứu khai thác phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Ninh Thuận, sử dụng tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường; góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị.

2. Yêu cầu:

- Xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nội dung công việc, lộ trình thực hiện, mốc thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (chính quyền đô thị) trong quá trình lập và trình phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành ph thông minh giai đon 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch này, cũng như việc triển khai thực hiện Đề án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN:

1. Trình tự, nội dung công việc thực hiện:

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chiến lược và giải pháp xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành ph thông minh”;

- Trên cơ sở kết quả Hội thảo chuyên đề, tiến hành lập, lấy ý kiến đóng góp của các Sở ngành, địa phương, tổ chức thẩm định Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phthông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Báo cáo xin ý kiến của Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan về Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phthông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Trình phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phthông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Lên kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ, thực hiện các dự án theo Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Lộ trình thực hiện:

a) Năm 2019:

- Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2019: Làm công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chiến lược và giải pháp xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh”;

- Từ tháng 6 năm 2019: Lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai lập Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019: Lập, hoàn thành các thủ tục, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án;

b) Năm 2020 - 2030: Triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch, trong đó có phân kỳ đầu tư, đơn vị chịu trách nhiệm và nguồn lực thực hiện các dự án của đề án theo giai đoạn.

3. Nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Đề án theo quy định tại Mục IV Điều 1 Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huy động từ các nguồn: Vn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay ODA, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định hiện hành; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 319/STC-GCS&TCĐT ngày 30/01/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hội Xây dựng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham mưu triển khai tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chiến lược và giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh”; thời gian tổ chức hội thảo theo Điểm a Khoản 2 Mục II của Kế hoạch này;

b) Trên cơ sở kết quả tư vấn của các chuyên gia đầu ngành và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, chủ trì phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tiếp thu, lựa chọn nội dung, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng đtranh thủ đăng ký được hỗ trợ thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập và trình duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điểm a Khoản 5 mục III của Kế hoạch này và trong việc nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố theo quy định tại Khoản 10 Mục V Điều 1 Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Định kỳ rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ ngành Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trthành thành phố thông minh trước ngày 31 tháng 11 hàng năm theo quy định tại Khoản 10 Mục V Điều 1 Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

* Một số lưu ý:

- Quá trình lập Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất lồng ghép thực hiện đồng bộ với các chính sách liên quan đến phát triển đô thị, như: Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Công văn số 3205/UBND- QHXD ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dự án ng dụng công nghệ thông tin (GIS) phục vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ngầm trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Công văn số 3555/UBND-QHXD ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp và triển khai các công việc theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3129/KH-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030;

- Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh (Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chính quyền địa phương để rà soát, cập nhật vào nội dung của Đề án các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, như: Dự án Hệ thống kênh tiêu cầu Ngòi (vốn của Chính phủ Bỉ), dự án Phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (vốn ADB), dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Ninh Thuận (vốn của Chính phủ n Độ),...;

- Cập nhật các dự án kêu gọi đầu tư phát triển mới các khu đô thị trên cơ sở Khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 được phê duyệt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh đến các huyện, thành phố để thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các huyện, thành phố tổ chức thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh trong ứng dụng ICT;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các chủ đầu tư dự án, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định và phân bổ nguồn tài chính trong tỉnh và điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài theo quy định để phục vụ việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Tham mưu ưu tiên bố trí và cấp đủ kinh phí cho các Đán phát triển thành phố thông minh được phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm:

a) Rà soát, nghiên cứu, đăng ký các chương trình, kế hoạch thực hiện thí điểm, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu phải hoàn thành sớm việc này, chậm nhất trước ngày 30/4/2019.

b) Lập Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị thông minh sau khi Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, theo quy định tại Khoản 10 Mục V Điều 1 Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Các Sở ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì triển khai Đề án), Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng Đề án xây dựng tỉnh Ninh Thuận trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030; hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai thực hiện Đề án.

7. Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội có trách nhiệm:

Phối hp với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Sở, ngành liên quan phổ biến các chính sách, pháp luật, vận động, tuyên truyền, nâng cao tri thức các dịch vụ thành phố thông minh.

8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chiến lược và giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh” theo Điểm a Khoản 1 Mục III của Kế hoạch này;

b) Thực hiện công tác phóng sự, phát sóng, đăng tin phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh, vướng mắc, các Sở ngành, địa phương kịp thời gửi báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và CN (b/c);
- Thư
ng trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Ph
ó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình: Dân dụng và CN, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban XDNL và Thực hiện các DA ODA ngành nước;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP, TCDNC, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT. Đạt

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KHUNG KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CỦA CÁC SỞ NGÀNH, ĐƠN VỊ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2019-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch số 728/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

STT

Nhiệm v

Chỉ đo thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

01

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chiến lược và giải pháp xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh”.

Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Hội kiến trúc sư tnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các sở ngành và đơn vị có liên quan.

Tháng 02- 5/2019

02

Lựa chọn nội dung thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng để tranh thủ đăng ký được hỗ trợ thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các sở ngành và đơn vị có liên quan

Tháng 5/2019

03

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các sngành và đơn vị có liên quan

Tháng 6/2019

04

- Lấy ý kiến đóng góp của các Sở ngành, chính quyền địa phương sau khi đơn vị tư vấn lập trình Đề án;

- Tổ chức thẩm định Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn

Các Sở ngành, chính quyền địa phương

Tháng 7- 11/2019

05

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án.

Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các sở ngành và đơn vị có liên quan

Tháng 11/2019

06

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Lãnh đạo các Sở, ngành có dự án được xác định trong Đề án.

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Các Sở, ngành có dự án được xác định trong Đề án.

Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành và đơn vị có liên quan.

-Tháng 12/2019. Năm 2020 - 2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 728/KH-UBND ngày 28/02/2019 về lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215