Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 01/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Có thêm 08 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm: Thổ Bình, huyện Lâm Bình; Tân An, huyện Chiêm Hóa; Tân Thành, Thái Sơn, huyện Hàm Yên; Tân Long, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn; Hợp Thành, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; Bình Xa, huyện Hàm Yên; Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Sơn Nam, huyện Sơn Dương; Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Có thêm ít nhất 21 thôn (03 thôn/huyện, thành phố) được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; ít nhất 21 vườn hộ gia đình (03 vườn/huyện, thành phố) được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành và địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” “Vườn mẫu nông thôn mới’.

2. Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách thay thế chính sách quy định tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

3. Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và theo quy định phân cấp của Trung ương, rà soát, ban hành Bộ tiêu chí của tỉnh và văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành quản lý để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

4. Thực hiện phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2021, các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn; rà soát, phân loại các dự án đầu tư, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để có cơ chế lồng ghép và sử dụng hợp lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án; huy động đóng góp tự nguyện từ nhân dân trên cơ sở phù hợp với khả năng đóng góp từ cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; phân bổ hợp lý nguồn vốn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 08 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

5. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2021 đã xác định; tiếp tục triển khai kế hoạch củng cố, duy trì và giữ vững 100% tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2021; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện kế hoạch được giao; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

- Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ động xây dựng Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh):

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đến cấp huyện, cấp xã để thực hiện Chương trình đối với những nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý, phụ trách của ngành; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện Chương trình đến từng xã; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách đảm bảo bám sát kế hoạch chung toàn tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; chú trọng tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới đến hội viên, đoàn viên và nhân dân.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng KT;
- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;
- Lưu VT (Hòa).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Hình thức văn bản

1

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 (sau khi có thông báo kế hoạch vốn của Trung ương).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, UBND huyện, thành phố

Năm 2021

Quyết định của UBND tỉnh

2

Đề xuất ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý I, II/2021

Nghị quyết của HĐND tỉnh

3

Xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp của tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp của Trung ương, của tỉnh để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (sau khi Trung ương ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp).

Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố; UBND các xã

Cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2021

Quyết định của UBND tỉnh; Hướng dẫn của các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới các cấp.

4

Xây dựng Kế hoạch (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và lĩnh vực ngành phụ trách) về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau khi có Quyết định phê duyệt Chương trình của Trung ương).

Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố; UBND các xã

Cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý II, III/2021

Kế hoạch của UBND huyện, thành phố; của các ngành và của UBND tỉnh

5

Kế hoạch vốn thực hiện hoàn thành các tiêu chí đối với 08 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; các xã mục tiêu

Quý I/2021

Quyết định của UBND tỉnh

6

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện:

- Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu;

- Thực hiện 02 Bộ tiêu chí: Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Vườn mẫu nông thôn mới.

- Củng cố, duy trì và giữ vững xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

UBND huyện, thành phố

Các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; các xã có thôn và hộ gia đình đăng ký thực hiện kế hoạch

Quý I/2021

Kế hoạch của UBND huyện, thành phố

7

Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực ngành và địa bàn được phân công quản lý, phụ trách: Cân đối nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Các ngành liên quan, UBND các xã

Quý I/2021

Kế hoạch của ngành, của UBND cấp huyện

8

Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; chú trọng tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Tuyên Quang

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố, UBND xã.

Năm 2021

Kế hoạch

9

Tổ chức thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội đồng thẩm định tỉnh; UBND huyện, thành phố

Các sở, ban, ngành có liên quan.

Quý IV/2021

Quyết định của UBND tỉnh

10

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021 - 2025.

UBND huyện Hàm Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ban, ngành có liên quan.

Năm 2021

Quyết định của UBND tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106