Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 244/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Hoàng Minh Cường
Ngày ban hành: 21/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

GẮN MÃ QR LÊN BIỂN TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng góp phần tạo thêm điểm nhấn du lịch, tạo điều kiện cho nhân dân thành phố, du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về quy mô tuyến đường, truyền thống địa phương, tiểu sử các danh nhân, danh thắng, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng.

- Việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng được thực hiện tại các điểm gắn biển tên sẵn có.

- Việc gắn mã QR dự kiến thực hiện đối với tất cả các tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, việc triển khai được thực hiện theo từng đợt, giai đoạn cụ thể.

II. NHIỆM VỤ

Triển khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng với 2.800 biển tại 14/15 quận, huyện trên địa bàn thành phố (có danh sách kèm theo).

Kế hoạch được thực hiện theo 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: Triển khai trong năm 2022

- Thực hiện sưu tập, biên soạn thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố (hoàn thành trước ngày 25/10/2022).

- Thực hiện chuyn thông tin v tiu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, ph và công trình công cộng trên địa bàn thành phố sang mã QR (hoàn thành trong tháng 10/2022).

- Triển khai in và dán mã QR trên 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng (đã có) trên địa bàn thành phố Hải Phòng (hoàn thành trong tháng 11/2022).

* Kích thước và chất liệu nhãn QR

Kích thước: 8cm x 8cm

Chất liệu: Bn vững, đảm bảo thẩm mỹ

* Vị trí nhãn QR: Nằm phía bên phải loại tên gọi (đường, phố, công trình) trên biển tên đường, phố, công trình công cộng thành phố.

Ví dụ:

2. Giai đoạn 02: Triển khai từ năm 2023 - 2025

Căn cứ tình hình thực tiễn, hiệu quả từ công tác gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng giai đoạn 1 và nhu cầu tìm hiu của nhân dân và du khách đối với các thông tin về tên đặt, trường hợp cn thiết, tiếp tục triển khai cập nht, bổ sung các thông tin tại mã QR về các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên và các công trình được thành phố đặt tên trong thời gian ti với những nội dung sau:

- Bổ sung các tuyến đường, phố, công trình công cộng còn lại trên địa bàn thành phố đảm bo 100 % các tuyến đường, phố, công trình công cộng được dán, gn mã QR.

- Chuyển ngữ các thông tin được mã hóa sang tiếng: Anh, Trung Quc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

- Bổ sung các thông tin (chữ viết, hình ảnh) về các địa điểm văn hóa có giá trị; các điểm du lịch, dịch vụ du lịch, thương mại quan trọng thuộc các tuyến đường, ph, công trình công cộng trên qua nhiều th tiếng như: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,....

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác mã hóa, gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân xây dựng cơ sở dữ liệu, nội dung lịch sử tên địa danh, danh nhân văn hóa các tuyến đường, phố, công trình công cộng đã được đặt tên chuyển thành phố và thực hiện mã hóa đối với 450 tên đường, phố, công trình công cộng thành phố đã được đặt tên, gắn biển. (hoàn thành trong tháng 10/2022).

- In mã QR đối với 450 tên đường, phố, công trình công cộng thành phố đã được đặt tên, gắn bin (hoàn thành trong tháng 11/2022).

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện, tổ chức kiểm tra liên ngành việc gắn mã QR tên đường, phố và công trình công cộng sau khi dán, gắn mã, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Lập dự toán kinh phí phần nhiệm vụ được phân công: Sưu tầm, biên soạn nguồn gốc, ý nghĩa 450 tên đường, phố và công trình công cộng.

- Trên cơ sở dự toán kinh phí của các Sở, ngành, đơn vị liên quan; tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện công tác mã hóa, gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện (hoàn thành trong tháng 10/2022).

2. Trung tâm Thông tin - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Xây dựng trang web các tên đặt, mã hóa thông tin về lịch sử, ý nghĩa, nguồn gốc các tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố chuyển Sở Giao thông Vận tải in, dán mã trên biển đường, phố, công trình công cộng thành phố (hoàn thành trong tháng 10/2022).

3. Sở Giao thông vận tải

- Rà soát, thống kê số lượng biển tên các đường, phố và công trình công cộng đối với 450 đường, phố, công trình công cộng đã được đt tên, gắn biển; cung cấp số lượng để Sở Văn hóa và Thể thao in mã QR gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (hoàn thành trước 25/10/2022).

- Thực hiện dán mã QR trên các biển tên của 450 đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên, gắn biển đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững (hoàn thành trong tháng 11/2022).

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn lập dự toán, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này theo quy định.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền việc gắn mã QR lên biển tên đường, ph và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện dán, gắn mã QR trên các biển tên đường, ph và công trình công cộng.

Tuyên truyền, quảng bá mô hình dán, gắn mã QR thông tin các tuyến đường, ph và công trình công cộng thành phố tới nhân dân địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:

- Giai đoạn 1: Dự kiến 650 triệu đồng.

- Giai đoạn 2: Căn cứ nhiệm vụ cụ thể sẽ lập dự toán chi tiết sau.

2. Nguồn kinh phí giai đoạn 1: Ngân sách thành phố năm 2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung, điều chỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Báo:
HP, ANHP; Đài PT&TH HP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòng: KSTTHC,
VX, KTGS;
- CV: KSTTHC6;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Minh Cường

TỔNG HỢP TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GẮN MÃ QR
(Giai đoạn 1)

(Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND TP)

Stt

Tên đường, phố

Ghi chú

I

QUẬN HỒNG BÀNG

1

Phố Bạch Đằng

2

Phố Bến Bính

3

Bến Cảng Hải Phòng

4

Phố Cao Thắng

5

Phố Chi Lăng

6

Phố Cù Chính Lan

7

Phố Đinh Tiên Hoàng

8

Phố Hạ Lý

9

Phố Hoàng Diệu

10

Phố Hoàng Ngân

11

Phố Hoàng Văn Thụ

12

Phố Hồ Xuân Hương

13

Đường Hùng Duệ Vương

14

Đường Hùng Vương

15

Phố Kì Đồng

16

Phố Ký Con

17

Phố Lãn Ông

18

Phố Lê Đại Hành

19

Phố Lý Nam Đế

20

Phố Lý Thường Kiệt

21

Phố Lý Tự Trọng

22

Phố Minh Khai

23

Đường Nguyễn Hồng Quân

24

Phố Nguyễn Thái Học

25

Phố Nguyễn Thượng Hiền

26

Phố Nguyễn Tri Phương

27

Phố Phạm Bá Trực

28

Phố Phạm Hồng Thái

29

Phố Phạm Phú Thứ

30

Phố Phan Bội Châu

31

Phố Phan Chu Trinh

32

Phố Phan Đình Phùng

33

Phố Quang Trung

34

Phố Tam Bạc

35

Phố Thất Khê

36

Phố Tôn Đản

37

Đường Tôn Đức Thắng

38

Phố Tôn Thất Thuyết

39

Phố Trạng Trình

40

Phố Trần Hưng Đạo

41

Phố Trần Quang Khải

42

Đường Do Nha

43

Đường Nguyễn Văn Túy

44

Phố Hải Triều

45

Phố Quán Toan 1

46

Phố Quán Toan 2

47

Phố Quán Toan 3

48

Phố Cống Mỹ

49

Đường Trương Văn Lực

50

Đường Quỳnh Cư

51

Đường Lệnh Bá - Chính Trọng

52

Đường Nguyễn Trung Thành

53

Đường Cam Lộ

54

Đường An Trì

55

Đường Hồng Bàng

56

Phố Thế Lữ

II

QUẬN LÊ CHÂN

1

Phố Cát Cụt

2

Phố Cầu Cáp

3

Phố Chợ Con

4

Đường Chùa Hàng

5

Đường Dư Hàng

6

Phố Đình Đông

7

Phố Hai Bà Trưng

8

Phố Hàng Kênh

9

Đường Hồ Sen

10

Đường Lam Sơn

11

Đường Lán Bè

12

Phố Lê Chân

13

Phố Mê Linh

14

Đường Miếu Hai Xã

15

Phố Nguyên Hng

16

Đường Nguyễn Công Trứ

17

Phố Nguvễn Đức Cnh

18

Đường Nguyễn Văn Linh

19

Phố Nhà Thương

20

Đường Thiên Lôi

21

Phố Tô Hiệu

22

Phố Trn Nguyên Hãn

23

Phố Thi Sơn

24

Phố Đồng Thiện

25

Phố Trực Cát

26

Phố Đông Trà

27

Phố Trại Lẻ

28

Phố Kênh Dương

29

Phố Chợ Đôn

30

Phố Cầu Niệm

31

Phố Khúc Thừa Dụ

32

Phố Vĩnh Cát

33

Phố Vĩnh Tiến

34

Phố Dương Đình Nghệ

35

Phố Nguyễn Tất Tố

36

Phố Đào Nhuận

37

Phố Ngô Kim Tài

38

Phố Lê Văn Thuyết

39

Phố Hoàng Ngọc Phách

40

Phố Đặng Ma La

41

Phố Nguyễn Công Hòa

42

Phố Hoàng Minh Thảo

43

Phố An Dương

44

Phố Công Nhân

45

Vườn hoa Lê Chân

46

Phố Hoàng Quý

47

Phố Phạm Huy Thông

48

Phố Vũ Chí Thắng

49

Phố Nguyễn Tường Loan

50

Phố Đinh Nhu

51

Phố Chợ Hàng

52

Phố Hàng Kênh

53

Phố Phạm Tử Nghi

54

Phố Nguyễn Sơn Hà

55

Đường Võ Nguyên Giáp

56

Phố Thích Trí Hải

III

QUẬN NGÔ QUYỀN

1

Đường An Đà

2

Đường Cát Bi

3

Phố Cu Đất

4

Phố Chu Văn An

5

Phố Đà Nẵng

6

Phố Điện Biên Phủ

7

Phố Đội Cấn

8

Đường Đông Khê

9

Phố Lê Lai

10

Phố Lê Lợi

11

Phố Lê Quýnh

12

Đường Lê Thánh Tông

13

Phố Lương Văn Can

14

Phố Lương Khánh Thiện

15

Phố Máy Tơ

16

Đường N Quyền

17

Đường Nguyễn Bnh Khiêm

18

Phố Nguyễn Khuyến

19

Phố Nguyễn Trãi

20

Phố Phạm Minh Đức

21

Phố Phạm Ngũ Lão

22

Phố Phó Đức Chính

23

Phố Trần Bình Trọng

24

Phố Trần Khánh Dư

25

Phố Trần Nhật Duật

26

Phố Trần Phú

27

Phố Trần Quốc Ton (Lạch Tray)

28

Đường vòng Vạn Mỹ

29

Phố Võ Thị Sáu

30

Phố Nguyễn Bình

31

Đường Phương Lưu

32

Phố Cấm

33

Phố Nguyễn Hữu Tuệ

34

Đường Lê Hồng Phong

35

Phố Vũ Trọng Khánh

36

Phố Phụng Pháp

37

Phố Thanh niên

38

Phố Tiên Nga

39

Phố Nguyễn Huy Tưng

40

Phố Bùi Xuân Hoài

41

Phố Ngô Tất Tố

42

Phố Hoàng Hữu Nhân

43

Phố Phùng Chí Kiên

44

Phố Thái Phiên

45

Phố Nam Cao

46

Phố Nguyễn Đình Chiu

47

Phố Nguyễn Công Hoan

48

Phố Đỗ Chính

49

Phố Nguyễn Xuân Nguyên

50

Bạch Thái Bưởi

IV

QUẬN KIẾN AN

1

Phố Trần Tất Văn

2

Phố Nguyễn Lương Bng

3

Phan Đăng Lưu

4

Phố Hoàng Quốc Việt

5

Phố Lê Khắc Cẩn

6

Phố Chiêu Hoa

7

Phố Nguyễn Dần Lượng

8

Phố Trần Nhân Tông

9

Phố Bùi Mộng Hoa

10

Phố Trường Chinh

11

Phố Lê Duẩn

12

Phố Mạc Kính Điển

13

Phố Trần Huy Liệu

14

Phố Cao Toàn

15

Phố Trần Thành Ngọ

16

Phố Lê Quốc Uy

17

Phố Hoàng Thiết Tâm

18

Phố Mạc Đĩnh Chi

19

Phố Tây Sơn

20

Đường Quán Trữ

21

Đường Đồng Hòa

22

Đường Cựu Viên

23

Đường Nguyễn Mn

24

Đường Chiêu Chinh

25

Đường Lệ Tảo

26

Đường Thống Trực

27

Đường Trần Nhi

28

Đường Trần Phương

29

Phố Hương Sơn

30

Đường Nguyễn Xiển

31

Đường Khúc Trì

32

Đường Quy Tức

33

Phố Phù Lưu

34

Phố Nguyễn Thiện Lộc

35

Phố Lãm Khê

36

Phố Phương Khê

37

Đường Lãm Hà

38

Phố Nguyễn Công Mỹ

39

Đường Lưu Úc

40

Phố Trần Văn Cẩn

41

Phố Lê Đại Thanh

42

Phố Việt Đức

43

Phố Hoàng Công Khanh

44

Phố Phan Trứ

45

Phố Tô Phong

46

Phố Đẩu Vũ

47

Phố Đu Phượng

48

Phố Vườn Chay

49

Phố Phùng Th Chinh

50

Đường Vụ Sơn

51

Phố Mỹ Thịnh

52

Phố Đồng Tâm

53

Phố Đồng Lập

54

Phố Hoa Khê

55

Phố Trữ Khê

56

Phố Nam Hà

57

Phố Trần Kiên

58

Đường Đông Chn

59

Đường Trương Đồng Tử

60

Đường Xuân Biu

61

Đường Quyết Tiến

62

Phố Đông Sơn

63

Phố Quý Minh

64

Vườn hoa Trần Quốc Toản

65

Phố Hạnh Phúc

66

Phố Đồng Quy

V

QUẬN HẢI AN

1

Phố Phủ Thượng Đoạn

2

Đường Đông Hải

3

Đường Chùa Vẽ

4

Đường Bùi Thị Từ Nhiên

5

Phố Phú Xá

6

Đường Kiều Hạ

7

Đường Hạ Đoạn

8

Phố Đông An

9

Phố Trung Hành

10

Đường 7 tháng 3

11

Đường Thành Tô

12

Đường Tràng Cát

13

Đường Cát Linh

14

Phố Nguyễn Thị Thuận

15

Phố Trung Lực

16

Phố Đông Trung Hành

17

Phố An Trung

18

Phố Hạ Lũng

19

Đường Cát Vũ

20

Đường Tân Vũ

21

Phố Vĩnh Lưu

22

Phố Đoạn Xá

23

Đường Đằng Hải

24

Phố Lũng Bắc

25

Đường Lũng Đông

26

Phố Chợ Lũng

27

Đường Nam Hải

28

Đường Hàng Tng

29

Đường Từ Lương Xâm

30

Đường Nam Hưng

31

Phố Nhà Thờ Xâm Bồ

32

Phố Nam Hòa

33

Đường Nam Phong

34

Đường Nam Thành

35

Phố Đông Phong

36

Đường Nam Hùng

37

Đường Ngô Gia Tự

38

Phố Lực Hành

39

Phố Kiều Sơn

40

Phố Bến Láng

41

Phố Nguyễn Đồn

42

Phố Bảo Phúc

43

Phố Đoàn Kết

44

Phố Tiền Phong

45

Phố Mai Trung Thứ

46

Phố Trần Hoàn

47

Phố Nguyễn Khoa Dục

48

Phố Cát Khê

49

Phố Nam Trung Hành

50

Phố Bắc Trung Hành

51

Phố Tây Trung Hành

52

Phố Phú Lương

53

Phố Hoàng Thế Thiện

54

Đường Nhà Mạc

55

Phố An Khê

56

Phố Lý Hồng Nhật

57

Phố Trần Văn Lan

58

Phố Đồng Xá

59

Phố Hào Khê

60

Phố Nguyễn Văn Hới

61

Đường Mạc Đĩnh Phúc

62

Phố Văn Cao

63

Phố Thư Trung

64

Phố Tô

65

Phố Đỗ Nhuận

66

Phố Đoàn Chuẩn

67

Đường Bùi Viện

68

Đường Đình Vũ

69

Đường Mạc Thái T

70

Phố Lương Khê

71

Phố Thống Nhất

72

Phố Tây Khê

73

Phố Ngô Hùng

74

Phố Nguyễn Lân

VI

QUẬN DƯƠNG KINH

1

Phạm Văn Đồng

2

Đường Mạc Đăng Doanh

3

Phố Hp Hòa

4

Đường Mạc Quyết

5

Phố Tiểu Trà

6

Phố Phúc Lộc

7

Phố Trần Bá Lương

8

Phố Vọng Hải

9

Phố Phương Lung

10

Phố Chợ Hương

11

Phố Phạm Gia Mô

12

Đường Đa Phúc

13

Phố Nguyễn Như Quế

14

Phố Phúc Hải

15

Phố Vân Quan

16

Phố Phạm Hải

17

Đường Hải Phong

18

Đường Đại Thng

19

Đường Tư Thy

20

Đường Hòa Nghĩa

21

Phố Tĩnh Hải

22

Đường Thể Nhân

23

Phố Sông He

24

Phố An Toàn

25

Phố Trần Minh Thắng

26

Phố Vũ Hộ

27

Phố Hải Thành

28

Phố Mạc Phúc Tư

29

Phố Tân Thành

30

Đường Vũ Thị Ngọc Toàn

31

Phố Tân Hợp

32

Phố Bùi Ph

33

Phố Quảng Luận

34

Phố Trà Khê

35

Phố Phấn Dũng

36

Phố Thủy Giang

37

Phố An Lập

VII QUẬN ĐỒ SƠN

1

Đường Nguyễn Hữu Cầu

2

Đường Lý Thái Tổ

3

Đường Vạn Lê

4

Đường Vạn Hương

5

Đường Thung Lũng Xanh

6

Đường Hiếu Tử

7

Đường Bà Đế

8

Phố Suối Chẽ

9

Đường Lý Thánh Tông

10

Đường Suối Rồng

11

Đường Thanh niên

12

Đường Đình Đoài

13

Đường Vạn Sơn

14

Đường Vạn Hoa

15

Đường Yết Kiêu

16

Đường p Bắc

17

Phố Nguyễn Văn Thức

18

Đường Đại Phong

19

Đường Minh Tiến

20

Đường Nghĩa Phương

21

Đường Thượng Đức

22

Đường Đức Thắng

23

Đường Bình Minh

24

Đường Trung Nghĩa

25

Đường Trần Minh Thắng

26

Đường Quý Kim

27

Đường Đức Hậu

28

Đường Bàng La

29

Đường Hợp Đức

30

Phố Hoàng Kim Giao

31

Phố Vũ Đình Can

32

Phố Độc Lập

33

Phố Hoàng Thị Nghị

34

Phố Bàng Đông

35

Phố Đại Bàng

36

Phố Trung Hòa

37

Phố Biên Hòa

VIII

HUYỆN TIÊN LÃNG

1

Phố Minh Đức

2

Phố Phạm Ngọc Đa

3

Phố Nhữ Văn Lan

4

Phố Phạm Đình Nguyên

5

Phố Bến Vua

6

Phố Phú Kê

7

Phố Cựu Đôi

8

Phố Trung Lăng

9

Phố Triều Đông

10

Phố Đông Cầu

11

Phố Nguyễn Văn Sơ

12

Đường Đào Linh Quang

IX

HUYỆN AN LÃO

1

Đường Trần Tất Văn

2

Đường Ngô Quyền

3

Phố Lê Lợi

4

Phố Trần Tảo

5

Phố Trần Thị Trinh

6

Phố Nguyễn Văn Trỗi

7

Phố Nguyễn Chuyên Mỹ

8

Đường Hoàng Thiết Tâm

9

Đường Lương Khánh Thiện

10

Phố Xuân Áng

11

Phố Cao Sơn

12

Phố Văn Quang

13

Phố Văn Xuân

14

Phố Vương Công Hiển

15

Phố Nguyễn Trọng Hòe

16

Phố Phan Hiền

17

Phố Nguyễn Kim

18

Phố Hoàng Xá

X

HUYỆN CÁT HẢI

1

Phố Hà Sen

2

Phố Cái Bèo

3

Phố Tùng Dinh

4

Phố Núi Ngọc

5

Đường Cát Tiên

6

Phố Hoa Phong

7

Đường Hùng Sơn

8

Phố Cát Bà

XI

HUYỆN KIẾN THỤY

1

Phố Mạc Thái Tổ

2

Phố Vũ Thị Ngọc Toàn

3

Phố Trn Quỳnh Trân

4

Phố Cẩm Xuân

5

Phố Th Xuân

6

Phố Bùi Hướng Thành

XII

HUYỆN THỦY NGUYÊN

1

Đường Đỗ Mười

2

Đường Trần Kiên

XIII

HUYỆN AN DƯƠNG

1

Đường Nguyễn Trường Tộ

XIV

HUYỆN VĨNH BẢO

1

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

2

Đường Trung Tân

XV

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1

Vườn hoa An Biên (trước cửa Trung tâm Triển lãm)

2

Vườn hoa Lê Quý Đôn

3

Quảng trường Nhà hát TP

4

Vườn hoa Đoàn Thị Điểm

5

Vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi

6

Vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm

7

Vườn hoa Nguyễn Du

8

Vườn hoa Kim Đồng

9

Cầu Lạc Long

10

Cầu Rào

11

Quảng trường 15-5

12

Cầu Võ Nguyên Giáp

13

Cầu Hoàng Văn Thụ

14

Cầu Tam Bạc

15

Vườn hoa Tam Kỳ

16

Vườn hoa Tố Hữu

17

Vườn hoa Nguyễn Trãi

18

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

19

Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm

20

Cầu vượt Phú Xá

21

Cầu vượt Nguyễn Văn Linh

22

Cầu Bùi Viện

23

Cầu Lãm Khê

24

Cầu Đăng

25

Cầu Hàn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 244/KH-UBND ngày 21/10/2022 về gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


194

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!