Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-UBND về tổ chức hội nghị sơ kết chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2012

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sơ kết 01 năm tổ chức thực hiện Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện, trao đổi cách làm hay; làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Tổ chức Hội nghị toàn tỉnh, trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đại biểu được thăm quan mô hình thực tế về bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở thôn, xã.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian: Tổ chức 01 ngày, dự kiến vào tháng 06/2012.

2. Địa điểm: Hội nghị tổ chức tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thành phần tham dự hội nghị gồm

- Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Các thành viên Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa;

- Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa;

- Một số hộ gia đình thực hiện tốt Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới (mỗi xã 01 hộ).

- Mời phóng viên các cơ quan báo, đài dự và đưa tin: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang.

4. Nội dung Hội nghị

- Đánh giá sơ kết hơn 01 năm tổ chức thực hiện Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn của tỉnh; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Đánh giá kết quả, kinh nghiệm 02 năm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Báo cáo tham luận của hộ gia đình, thôn, xã Kim Bình về thực hiện Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới;

- Đánh giá, thảo luận về kết quả, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn;

- Thăm quan thực tế kết quả làm đường bê tông nông thôn, một số mô hình xây dựng nông thôn mới (mô hình chăn nuôi, mô hình chỉnh trang khuôn viên của hộ gia đình, mô hình làm 3 công trình vệ sinh của hộ gia đình,...)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị: Hội trường (địa điểm, chỗ ngồi, trang trí khánh tiết...); nơi ăn, nơi nghỉ của đại biểu; vị trí để xe, chuẩn bị địa điểm để đại biểu đi tham quan thực tế, người phục vụ hội nghị... Hướng dẫn hộ gia đình, thôn, xã Kim Bình chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận về xây dựng nông thôn mới và bê tông hoá đường giao thông nông thôn.

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và phân công cán bộ các phòng, ban chuyên môn trực tiếp thực hiện, hướng dẫn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Kim Bình tổ chức thực hiện ngay các nội dung kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ hội nghị, xong trong tháng 5/2012.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh mời đại biểu về dự hội nghị; lập kế hoạch chi tiết Chương trình Hội nghị.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trong việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo sở và cán bộ trực tiếp hướng dẫn xã Kim Bình và nhân dân trong xã triển khai quy hoạch phát triển sản xuất, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất, thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp của xã để đại biểu dự hội nghị tham quan, học tập.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trong việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn của tỉnh; tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bê tông hóa đường giao thông năm 2012.

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo sở và cán bộ trực tiếp hướng dẫn xã Kim Bình và nhân dân trong xã hoàn thiện các tuyến đường đã được bê tông hoá; chọn 02 tuyến đường nội thôn, 01 tuyến đường nội đồng đã được bê tông hoá, hoàn thiện lề, rãnh theo đúng tiêu chuẩn để đại biểu dự hội nghị tham quan (có biển về Địa điểm, tên đường, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành, chiều dài đoạn đường, trọng tải,...).

- Hướng dẫn các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào làm đường bê tông nông thôn; tổng hợp danh sách gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tại hội nghị (thời gian hoàn thành trước ngày 30/4).

- Phối hợp với các huyện, thành phố lựa chọn và đề xuất bí thư, trưởng thôn, hộ gia đình, lãnh đạo xã và các doanh nghiệp, có đóng góp xuất sắc cho phong trào làm đường giao thông nông thôn đi thăm quan, học tập.

4. Hội Nông dân tỉnh

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo hội và cán bộ trực tiếp hướng dẫn 3 thôn: Khuôn Nhự, Bó Củng và Đồng Cột, rà soát quy hoạch bố trí xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh của hộ gia đình (vị trí xây dựng phải hợp lý, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường,...) để hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án thí điểm hỗ trợ xây dựng 3 công trình vệ sinh ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chọn một số hộ làm tốt để đại biểu dự hội nghị tham quan.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu xây dựng hầm bể biogas của các hộ gia đình trong 3 thôn; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các hộ xây dựng theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thẩm định, đề xuất kinh phí tổ chức hội nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Cử 01 đồng chí lãnh đạo sở và cán bộ hướng dẫn xã Kim Bình, các thôn của xã xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá; xây dựng các chương trình, thiết chế văn hóa theo quy định; hướng dẫn xã, thôn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ lễ hội truyền thống.

- Hướng dẫn xã Kim Bình thành lập đội văn nghệ xã, đội văn nghệ của thôn. Tổ chức cho Đội văn nghệ của xã luyện tập 01 chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị (thời gian khoảng 30 phút).

7. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012 của xã Kim Bình: rà soát các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án do ngành mình phụ trách, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa để xây dựng kế hoạch lồng ghép các nội dung, hạng mục đầu tư của ngành vào thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khẩn trương tổ chức thực hiện tại xã điểm Kim Bình, làm điểm để đại biểu dự hội nghị tham quan.

Chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong việc tổ chức thực hiện Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong việc tổ chức thực hiện Chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Hướng dẫn, thẩm định việc chọn hộ gia đình điển hình của xã và nội dung báo cáo của hộ gia đình.

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong phong trào làm đường bê tông nông thôn; tổng hợp danh sách gửi Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp chung toàn tỉnh; đề xuất các tập thể, cá nhân; doanh nghiệp, thôn, xã, phường, thị trấn có nhiều thành tích tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn đi thăm quan, học tập.

10. Uỷ ban nhân dân xã Kim Bình

a) Khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012 của xã trên địa bàn tất cả các thôn; phân công cán bộ, lãnh đạo xã phụ trách các thôn, các phần việc cụ thể của kế hoạch.

b) Tập trung chỉ đạo 3 thôn Đồng Cột, Bó Củng, Khuân Nhự tổ chức thực hiện các nội dung, đảm bảo hoàn thành trước tháng 6/2012:

- Thành lập tổ công tác rà soát, thống nhất quy hoạch bố trí khuôn viên của từng hộ gia đình đảm bảo thuận tiện, mỹ quan, vệ sinh môi trường,...

- Triển khai cho các hộ làm 3 công trình vệ sinh, cơ chế, chính sách theo Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ lãi suất vốn vay trong 3 năm cho các hộ gia đình xây dựng hầm biogas.

- Chỉ đạo các hộ gia đình sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng; trồng hàng rào cây xanh hoặc hàng rào xây,...; lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ xi măng để các hộ gia đình đổ bê tông đường từ ngõ vào nhà; cải tạo vườn, ao... (tập trung thực hiện tại các hộ gia đình gắn với trục đường bê tông dự kiến đi thăm quan).

- Xây dựng hương ước của thôn về văn hoá.

c) Thành lập đội văn nghệ của xã, tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị.

d) Phối hợp các nguồn vốn để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, bê tông hoá đường giao thông nông thôn theo hướng dẫn của các sở, ngành chức năng. Lựa chọn các hộ làm tốt từng nội dung trên để đại biểu dự hội nghị đến thăm, báo cáo cách làm với đại biểu.

đ) Phối hợp tổ chức hội nghị: chuẩn bị địa điểm, hội trường, khánh tiết, nơi ăn, nơi nghỉ, bãi đỗ xe, người phục vụ hội nghị; bố trí chia đoàn đại biểu đi tham quan các mô hình; chọn hộ, thôn điển hình để báo cáo tham luận các nội dung tại hội nghị; báo cáo tham luận của xã về bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

11. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của Chương trình.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá chuẩn bị và thực hiện các nội dung liên quan đến việc tổ chức hội nghị.

12. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị của Trưởng ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và Lãnh đạo tỉnh.

13. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo nội dung bản Kế hoạch này.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch; tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng KT CNLN;
- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;
- Đảng ủy, UBND xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa;
- Lưu VT (Dt 80).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-UBND về tổ chức hội nghị sơ kết chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.764
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109