Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 108/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020, giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt; nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã hội, tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi, phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực và vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chủ động đánh giá, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Xã nông thôn mới: Phấn đấu năm 2019 số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 04 xã (xã Địa Linh, xã Khang Ninh - huyện Ba Bể, xã Dương Phong - huyện Bạch Thông, xã Nghĩa Tá - huyện Chợ Đồn); các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2019; số tiêu chí bình quân mỗi xã: 12,5 tiêu chí/xã.

2. Xã nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Quang Thuận -huyện Bạch Thông, xã Kim Lư - huyện Na Rì); các xã đã đạt chuân nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhât 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2019.

3. Thôn nông thôn mới: Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu thực hiện mỗi xã có ít nhất 01 thôn đạt thôn nông thôn mới.

4. Phấn đấu thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết tại biểu đính kèm)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng xã nông thôn mới

1.1. Đối với xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới và các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020

UBND các huyện, thành phố cân đối, ưu tiên nguồn lực cho các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch của các xã đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí; trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện tốt Chương trình OCOP để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.2. Đối với các xã còn lại

UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể; chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, tổ chức sản xuất, phát triển Chương trình OCOP; đề xuất, triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị... Chủ động triển khai các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 được phân bổ, đảm bảo mỗi xã thực hiện hoàn thành thêm ít nhất một tiêu chí so với năm 2019, làm cơ sở cho việc đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

2. Xây dựng thôn nông thôn mới

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu thực hiện mỗi xã có ít nhất 01 thôn đạt thôn nông thôn mới; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại 26 xã theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

3. Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020 (viết tắt là Quyết định số 465/QĐ-TTg)

UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã thuộc phạm vi Quyết định số 465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ rà soát kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện so với lộ trình tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2020, đề xuất nhu cầu kinh phí và lồng ghép nguồn lực thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới.

4. Triển khai thực hiện các tiêu chí

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tập trung thực hiện đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 17 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu hoàn thành mục tiêu bình quân tiêu chí của huyện, tỉnh theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2016- 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách phát ttiển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, phát triển ngành nghề nông thôn, chương trình OCOP, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...; xây dựng các mô hình, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035.

5. Công tác tuyên truyền

- Các ngành, các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu nội dung giải pháp trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tích cực vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

6. Công tác phối hợp

- Các ngành, các cấp trên cơ sở nhiệm vụ được phân công thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công việc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương để công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình đáp ứng yêu cầu trong triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

- UBND cấp huyện chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch của xã gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo trước ngày 10/3/2020.

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tổng hợp, kế hoạch trình UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020.

- Về thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020: Để đảm bảo thời gian thực hiện trình tự thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đề nghị UBND các huyện tập trung chỉ đạo các xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn, hoàn thiện hồ sơ cấp huyện gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh chậm nhất là ngày 30/11/2020 (quá thời gian trên, kế hoạch thẩm định sẽ chuyển sang thực hiện năm 2021).

2. Kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới của xã gửi Văn phòng Điều phối xây dựng ông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh trước ngày 30/3/2020.

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh tổng hợp, kế hoạch trình UBND tỉnh trước ngày 05/4/2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được phân bổ, nguồn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, UBND các các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Sở, ngành chức chức năng tổ chức kiểm tra theo định kỳ, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Đoàn thẩm định của tỉnh tiến hành thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020, hoàn thiện hồ sơ và quy trình thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới; xây dựng thí điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với thực hiện thôn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

- Hướng dẫn thực hiện, đánh giá, thẩm định đối với chỉ tiêu 11.3 (tiêu chí số 11 tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư; phân bổ các nguồn vốn, bố trí lồng ghép vốn để thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư, cơ chế lồng ghép nguồn lực đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình.

- Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu số 13.1 (tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; chỉ tiêu số 11.1 (tiêu chí số 11 tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh; phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn, thẩm định tiêu chí số 10 thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí số 8 thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu, phân bổ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình; hướng dẫn công tác quản lý nguồn vốn, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 3 thủy lợi, chỉ tiêu số 13.2 (tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất), chỉ tiêu 17.1 và chỉ tiêu số 17.8 (nội dung tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh của tiêu chí số 17 môi trường và ATTP) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 3 thủy lợi, chỉ tiêu số 11.2 và 11.4 (tiêu chí số 11 tổ chức sản xuất); chỉ tiêu 15.1 (nước hợp vệ sinh, tiêu chí số 15) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình, dự án phát triển sản xuất cụ thể và theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, chỉ tiêu số 17.4 (tiêu chí số 17 môi trường và ATTP) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 1 (quy hoạch) và tiêu chí số 7 (nhà ở dân cư) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

6. Sở Công Thương

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 4 Điện, tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

7. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 2 Giao thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16 văn hóa trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 5 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 14 văn hóa, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu 15.2 (tiêu chí số 15 môi trường) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

10. Sở Y tế

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 15 y tế và chỉ tiêu số 17.1 (nội dung tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy định, tiêu chí số 17 môi trường và ATTP) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 13 y tế và chỉ tiêu 15.1 nước sạch (tiêu chí số 15 môi trường) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 5 trường học và chỉ tiêu 14.1 và 14.2 (tiêu chí số 14 giáo dục và đào tạo) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 4 trường học và các chỉ tiêu số 12.1; 12.2; 12.3; 12.4 (tiêu chí số 12 giáo dục và đào tạo) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 12 lao động có việc làm và chỉ tiêu 14.3 (tiêu chí số 14 giáo dục và đào tạo), chỉ tiêu số 18.6 (tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 9 hộ nghèo ,tiêu chí số 10 lao động có việc làm và chỉ tiêu 12.5; 12.6 (tiêu chí số 12 giáo dục và đào tạo) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình, dự án phát triển sản xuất cụ thể và theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu số 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (tiêu chí số 17 môi trường và ATTP) trong thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới; chỉ tiêu 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 và 15.7 (tiêu chí số 15 môi trường) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

14. Sở Nội vụ

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu số 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 (tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh; tiêu chí số 16 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu 19.1 (tiêu chí số 19 quốc phòng, an ninh) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh; chỉ tiêu 17.1 (tiêu chí số 17 quốc phòng và an ninh) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

16. Công an tỉnh

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu 19.2 (tiêu chí số 19 quốc phòng an ninh) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh; chỉ tiêu 17.2 và chỉ tiêu 17.3 (tiêu chí số 17 quốc phòng và an ninh) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

17. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đánh giá, thẩm định đối với chỉ tiêu 13.1 (tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh và chỉ tiêu 11.1 (tiêu chí số 11 tổ chức sản xuất) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

18. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn việc ứng dụng các quy trình công nghệ tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường,...; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo vệ thương hiệu nông sản hàng hóa, sản phẩm làng nghề; triển khai thực hiện các đề tài, dự án xây dựng các mô hình sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn.

19. Ban thi đua khen thưởng tỉnh

Chủ trì hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2020.

20. Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh

Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các chính sách ưu đãi tín dụng của nhà nước cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

21. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu số 17.6 (tiêu chí số 17 môi trường và ATTP) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh; chỉ tiêu 15.6 (tiêu chí số 15 môi trường) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

22. Cục Thống kê tỉnh

- Chủ trì hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 10 thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí số 8 (thu nhập) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

23. Đài phát thanh truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn: Dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, số lượng tin, bài, phóng sự... về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và các gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP.

24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng tăng cường giám sát, phản biện; lựa chọn những nội dung phù hợp để tuyên truyền, vận động, khích lệ đến các tổ chức, hội viên và nhân dân hưởng ứng chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương (xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới).

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong quá trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo thực chất, khách quan.

25. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới chi tiết cụ thể về nội dung, thời gian, nguồn lực, giải pháp và phân công trách nhiệm theo dõi hỗ trợ giúp đỡ thực hiện các tiêu chí; tổ chức phê duyệt kế hoạch của các xã đảm bảo tiến độ quy định tại kế này. Cân đối bố trí, lồng ghép và đề xuất các nguồn lực thực hiện hoàn thành mục tiêu; hỗ trợ, định hướng cho các xã thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã được bố trí vốn; thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, tiêu chí cần ít kinh phí hỗ trợ theo cam kết đã ký.

- Rà soát các mục tiêu tại Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh, tổ chức đánh giá và tiếp tục triển khai hoàn thành mục tiêu. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng thôn nông mới và các thôn theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ hướng dẫn các xã, thôn từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, đảm bảo có một số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

- Tham mưu cho huyện ủy, thành ủy ban hành chương trình hành động huy động hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới để phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu; báo cáo và trình HĐND huyện, thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách huyện cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các phòng, ban, liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các xã xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới.

- Tập trung nguồn lực ưu tiên các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới năm 2020; lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giúp đỡ các xã thực hiện hiệu quả các tiêu chí; nhất là đối với các tiêu chí cần ít kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, người dân có thể tự thực hiện được.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định 6 tháng và một năm; rà soát đánh giá các tiêu chí theo tháng, quý, 6 tháng và một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo về Ban Chỉ đạo tỉnh; tăng cường đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh).

- Triển khai các nội dung xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đưa vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTCKT ngày 10/2/2020.

- Thành phố Bắc Kạn tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt và phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nông Thượng và xã Dương Quang; thực hiện trình tự đánh giá, trình thẩm tra, thẩm định xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

26. Ủy ban nhân dân các xã

- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó đề ra lộ trình cụ thể thực hiện từng tiêu chí, nguồn lực thực hiện, các giải pháp tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đoàn thể và thành viên Ban quản lý theo dõi, giúp đỡ từng tiêu chí trình UBND huyện phê duyệt tổ chức thực hiện, đảm bảo thời gian theo quy định tại kê hoạch này. Thực hiện công tác rà soát báo cáo theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng và một năm) cho UBND huyện để tổng hợp.

- Tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ ngay từ đầu năm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đồng thời đề xuất, báo cáo cấp trên xử lý những nội dung vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và các nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới; các chủ trương, cơ chế hỗ trợ, vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương trao đổi qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh (liên hệ theo số điện thoại 02093.812.767) để phối hợp chỉ đạo, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- TT. TU, HĐND;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP (Ô.Thất);
- Lưu: VT, Khơi, Hà KT, Cúc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nội dung

ĐVT

Mục tiêu phấn đấu năm 2020

Ghi chú

Tổng

Huyện Bạch Thông

Huyện Ba Bể

Huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Mới

Huyện Na Rì

Huyện Ngân Sơn

Huyện Pác Nặm

Thành phố Bắc Kạn

1

Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm

4

1

2

1

 

 

 

 

 

Gồm các xã: Địa Linh và xã Khang Ninh huyện Ba Bể; xã Dương Phong huyện Bạch Thông; xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn (các huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020)

Bình quân tiêu chí của huyện/TP

Tiêu chí/ huyện, TP

>12,5

14.4

12.6

12.6

12.6

12.6

11

11

19

 

2

Xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao (ít nhất mỗi xã tăng 1 tiêu chí)

10

2

1

1

2

1

1

0

2

Không bao gồm 9 xã đã đạt chuẩn NTM, hiện nay đang thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH

Xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

2

1

 

 

 

1

 

 

 

Gồm xã Quang Thuận huyện Bạch Thông và xã Kim Lư huyện Na Rì

3

Xây dựng thôn nông thôn mới

Thôn

88

10

11

17

11

15

8

10

6

 

4

Cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Huyện/TP

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục củng cố cố, nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM; thực hiện trình tự hoàn thành hồ sơ xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 28/02/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251