Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2009/TTLT-BXD-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Xây dựng Người ký: Lê Hồng Anh, Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-------------

Số: 04/2009/TTLT/BXD-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng vận hành nhằm bảo đảm cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho đô thị và khu công nghiệp.

2. Hệ thống cấp nước PCCC bao gồm hệ thống cấp nước tập trung, họng, trụ nước chữa cháy lắp đặt trên tuyến ống cấp nước, bể dự trữ nước chữa cháy và các bến bãi lấy nước chữa cháy ở các nguồn nước tự nhiên như: ao, hồ, sông, suối, kênh...

3. Mọi tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PCCC

1. Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị, khu công nghiệp phải xác định hệ thống cấp nước PCCC như một nội dung không tách rời của đồ án.

2. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chung xây dựng đô thị và khu công nghiệp bao gồm:

a) Xác định các nguồn nước cần được sử dụng cho PCCC: nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước tự nhiên (ao hồ, sông, suối, kênh...);

b) Xác định lưu lượng cần thiết trên mạng cấp nước tập trung cho nhu cầu PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

c) Xác định áp lực nước PCCC cần thiết trên mạng cấp nước tập trung;

d) Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.

3. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch chi tiết bao gồm:

a) Xác định các nguồn nước cụ thể cần được sử dụng phục vụ cho PCCC (từ bể chứa các trạm cấp nước, ao, hồ, sông, suối, kênh..);

b) Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ tiêu chuẩn về số lượng đám cháy đồng thời, thời gian cháy, dung tích dự trữ nước PCCC trong các trạm cấp nước, trạm tăng áp;

c) Xác định các tuyến ống và vị trí đặt họng, trụ lấy nước PCCC;

d) Xác định dung tích bể chứa nước PCCC tại các khu dân cư, vị trí các bến bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước ở các ao, hồ, sông, suối, kênh;

đ) Khái toán kinh phí cho hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp.

4. Nội dung quy hoạch cấp nước PCCC trong quy hoạch cấp nước đô thị, khu công nghiệp bao gồm:

a) Xác định lưu lượng, áp lực cần thiết cho PCCC theo mạng quy hoạch và căn cứ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành;

b) Xác định các tuyến ống đặt trụ lấy nước, khoảng cách các trụ, vị trí trụ lấy nước;

c) Xác định áp lực nước PCCC trên mạng đường ống cấp nước; các phương án điều chỉnh áp lực, lưu lượng nước cho chữa cháy;

d) Khái toán kinh phí.

5. Việc quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành.

6. Trong trường hợp các đô thị, khu công nghiệp đã có quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước được phê duyệt mà chưa có các nội dung về quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thì cần lập bổ sung quy hoạch cấp nước PCCC.

7. Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC thực hiện theo quy định của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC; Nghị định 08/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về quy hoạch xây dựng và Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

8. Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC do ngân sách địa phương chi trả. Kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC tại khu công nghiệp do chủ đầu tư chi trả theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp tính đơn giá lập quy hoạch.

III. YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PCCC

1. Trong quá trình thiết kế, xây dựng các tuyến ống cấp nước, cần tính toán giải pháp tăng cường lưu lượng nước khi có cháy theo các quy định hiện hành. Trên mạng lưới đường ống cấp 1, cấp 2 phải bố trí các họng, trụ lấy nước PCCC. Không lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC trên các ống chuyền tải chính của hệ thống cấp nước, trong trường hợp cần thiết chỉ lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC tại các điểm phân mạng, đặt van chặn, xả khí, xả cặn.

2. Khi thiết kế các họng, trụ lấy nước PCCC phải đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng, áp lực cần thiết theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và được lắp đặt thống nhất trên toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp.

3. Vị trí các họng, trụ lấy nước PCCC phải bố trí thuận tiện cho quá trình lấy nước, vận chuyển nước và phải có ký hiệu hoặc chỉ dẫn các vị trí đó.

4. Các khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung có hệ thống cấp nước hoặc có trạm tăng áp riêng phải bố trí các máy bơm có lưu lượng, áp lực cao (áp lực đầu nguồn không nhỏ hơn 40m cột nước) để có thể sử dụng trực tiếp chữa cháy từ các họng, trụ lấy nước PCCC.

5. Tại các phố, ngõ, hẻm không bố trí, lắp đặt được họng, trụ nước chữa cháy nổi thì phải thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm để đảm bảo cung cấp nước cho PCCC.

6. Tại các khu dân cư có đường hẹp, không thể lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy nổi hoặc ngầm hoặc không có hệ thống cấp nước tập trung, cần xây dựng các bể nước PCCC dự phòng cho từng khu vực theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC.

7. Tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC, cần thiết kế và xây dựng các điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước.

8. Các đơn vị tư vấn thiết kế phải tiến hành thiết kế hệ thống cấp nước PCCC kết hợp với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hiện hành.

9. Hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước PCCC phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt về thiết kế và thiết bị PCCC trước khi triển khai thi công. Việc phân cấp thẩm duyệt hệ thống cấp nước PCCC đô thị, khu công nghiệp (trong quá trình lập Dự án đầu tư) được phân cấp cụ thể như sau:

a) Cục Cảnh sát PCCC tiến hành thẩm duyệt về PCCC đối với hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng thẩm định;

b) Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Tỉnh, Thành phố hoặc Sở Cảnh sát PCCC các địa phương tiến hành thẩm duyệt về PCCC đối với hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị còn lại (theo phân loại đô thị của Bộ Xây dựng) và các công trình khác do Cục Cảnh sát PCCC uỷ nhiệm.

10. Hệ thống cấp nước PCCC phải được triển khai thi công theo đúng thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo tiến độ quy định. Trường hợp có thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt thì chủ đầu tư có văn bản đề nghị và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung bằng văn bản.

11. Vật tư thiết bị PCCC chuyên dùng (họng, trụ nước chữa cháy, lăng, vòi, đầu nối chữa cháy...) trên hệ thống cấp nước PCCC phải được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền kiểm định theo quy định trước khi lắp đặt.

IV. TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ CẤP NƯỚC PCCC.

1. Các hạng mục, công trình, thiết bị của hệ thống cấp nước PCCC bao gồm:

a) Bể chứa, trạm bơm, các tuyến ống thuộc hệ thống cấp nước tập trung;

b) Các họng, trụ lấy nước PCCC lắp đặt trên hệ thống đường ống cấp nước;

c) Xây dựng các điểm lấy nước tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... theo quy hoạch sử dụng lấy nước PCCC;

d) Máy bơm chữa cháy tại các trạm bơm nước sạch của khu công nghiệp, khu dân cư tập trung;

e) Xây dựng các bể chứa nước, giếng khoan cấp nước PCCC tại các khu dân cư;

g) Hệ thống PCCC bằng nước cục bộ tại nhà cao tầng, các xí nghiệp công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ khác;

h) Vật tư, thiết bị PCCC thuộc hệ thống cấp nước PCCC.

2. Trách nhiệm đầu tư:

Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư cho cấp nước PCCC. Chủ công trình, cơ sở chịu trách nhiệm đầu tư cho hệ thống cấp nước PCCC của mình theo quy hoạch được phê duyệt, cụ thể như sau:

a) Đơn vị cấp nước (Công ty cấp nước, xí nghiệp cấp nước...) có trách nhiệm đầu tư các thiết bị thuộc hệ thống cấp nước tập trung (bể chứa trong trạm xử lý, trạm bơm nước sạch, hệ thống đường ống); các họng, trụ lấy nước PCCC lắp đặt trên các tuyến ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước tập trung; các bể chứa cấp nước PCCC tại các khu dân cư. Kinh phí đầu tư được tính vào tổng mức đầu tư để xác định giá nước sạch;

b) Đơn vị thoát nước (Công ty thoát nước, Công ty môi trường đô thị, Công ty hạ tầng đô thị...) có trách nhiệm đầu tư các bến, bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước ở các ao, hồ, sông, suối, kênh... Kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo được đưa vào dự toán chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo hạ tầng hàng năm;

c) Đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chức năng theo dự án chịu trách nhiệm đầu tư máy bơm nước chữa cháy, các thiết bị PCCC trên mạng đường ống cấp nước tập trung. Kinh phí đầu tư được tính vào tổng mức đầu tư hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp;

d) Chủ công trình, cơ sở có trách nhiệm đầu tư hệ thống cấp nước PCCC cục bộ tại các công trình, cơ sở của mình.

V. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PCCC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP:

1. Đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước tập trung và các họng, trụ nước PCCC được lắp đặt trên các tuyến ống do mình quản lý, các bể chứa nước, giếng khoan cấp nước PCCC tại các khu dân cư tập trung phục vụ công tác PCCC.

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Cảnh sát PCCC chịu trách nhiệm quản lý sử dụng, tổ chức bảo vệ các trụ nước chữa cháy, kiểm tra, đề xuất sửa chữa duy tu bảo dưỡng thay thế trụ nước chữa cháy theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị thoát nước chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo vệ các điểm lấy nước PCCC tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... được quy hoạch, xây dựng làm điểm lấy nước PCCC.

3. Đơn vị quản lý hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chức năng theo dự án.

4. Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Cảnh sát PCCC) hoặc Sở Cảnh sát PCCC có trách nhiệm khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cấp nước PCCC đô thị, khu công nghiệp và phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC (đơn vị cấp nước, thoát nước, đơn vị quản lý hạ tầng) xây dựng phương án quản lý, sử dụng hệ thống cấp nước PCCC.

5. Cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp nước trong việc dự kiến kế hoạch sử dụng nước cần thiết cho công tác PCCC hàng năm và xác nhận số lượng nước đã sử dụng cho công tác PCCC từ hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

6. Cơ quan Cảnh sát PCCC và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC có trách nhiệm định kỳ kiểm tra chất lượng hệ thống cấp nước PCCC. Trường hợp phát hiện hệ thống cấp nước PCCC bị hư hỏng thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC phải có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian sớm nhất.

7. Chủ công trình, chủ cơ sở chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC cục bộ tại các công trình, cơ sở đó.

8. Tổ chức và cá nhân chỉ được lấy nước từ hệ thống cấp nước PCCC phục vụ cho mục đích PCCC. Các bến, bãi lấy nước PCCC phải được sử dụng đúng mục đích cho công tác PCCC.

9. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân gây cản trở, dịch chuyển, huỷ hoại các vật tư, thiết bị của hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp. Không được lấy nước từ hệ thống cấp nước tập trung, họng, trụ nước chữa cháy, bể dự trữ nước chữa cháy để sử dụng cho mục đích khác.

10. Chính quyền địa phương các cấp, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát PCCC thành phố HCM có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp nước, thoát nước để xây dựng phương án bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC đô thị. Ban quản lý khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu chức năng theo dự án chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC trong khu vực quản lý của mình.

VI. CHI PHÍ SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCCC

1. Kinh phí sử dụng nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch, bể nước PCCC tập trung phục vụ công tác PCCC được chi trả từ ngân sách địa phương trên cơ sở xác nhận của cơ quan Cảnh sát PCCC và Đơn vị cấp nước.

2. Kinh phí sử dụng nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch tại cơ sở (sau đồng hồ nước) phục vụ công tác PCCC do cơ sở đó chịu trách nhiệm chi trả cho Công ty cấp nước.

VII. XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các hành vi xâm phạm gây thiệt hại đến các hạng mục của hệ thống cấp nước PCCC đô thị và khu công nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Các hành vi gây cản trở, làm trì hoãn việc lấy nước từ các nguồn nước để phục vụ cho công tác PCCC sẽ bị xử lý theo Nghị định 123/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực PCCC. Trường hợp những hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì căn cứ Bộ luật Hình sự để xử lý theo quy định của Pháp luật.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Sở Xây dựng, Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Cảnh sát PCCC chịu trách nhiệm tham mưu đề xuất giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

3. Các đơn vị cấp nước, đơn vị thoát nước có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và phát triển hệ thống cấp nước PCCC.

4. Chính quyền địa phương các cấp có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước PCCC và tham gia cùng đơn vị cấp nước, thoát nước bảo vệ an toàn hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn theo quy định về phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này, hàng năm có báo cáo Bộ Xây dựng và Bộ Công an về tình hình và kết quả thực hiện.

Thông tư này thay thế Thông tư số 10/TT-LB ngày 31/12/1994 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng (qua Cục Hạ tầng kỹ thuật) và Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC) để được hướng dẫn kịp thời./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Hồng Anh

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng, Công ty cấp nước các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT Bộ Xây dựng, Bộ Công an.

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION - THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No. 04/2009/TTLT-BXD-BCA

Hanoi, April 10, 2009

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE SUPPLY OF FIRE-FIGHTING WATER IN URBAN CENTERS AND INDUSTRIAL PARKS

Pursuant to the June 29, 2001 Law on Fire Prevention and Fighting;
Pursuant to the Government's Decree No. 17/2008/ND-CP of February 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government's Decree No. 136/2003/ND-CP of November 14, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;
Pursuant to the Government's Decree No. 35/2003/ND-CP of April 4, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Fire Prevention and Fighting;
Pursuant to the Government's Decree No. 117/2007/ND-CP of July 11, 2007, on the production, supply and consumption of clean water;

The Ministry of Construction and the Ministry of Public Security jointly guides the supply of fire-fighting water in urban centers and industrial parks as well as economic zones, export processing zones and hi-tech parks (below collectively referred to as industrial parks) as follows:

I. SCOPE OF REGULATION AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. This Circular guides the planning on, investment in, construction and operation of, fire-fighting water supply systems in urban centers and industrial parks.

2. Fire-fighting water supply systems comprise concentrated water supply systems, fire-fighting hydrants installed on water supply pipelines, fire-fighting water tanks and such natural water sources as ponds, lakes, rivers, and streams, canals....

3. All domestic and foreign organizations and individuals living and working in Vietnam shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Upon formulation of general construction planning, detailed planning, specialized planning on water supply in urban centers and industrial parks, fire-fighting water supply systems must be identified as an inseparable content thereof.

2. The fire-fighting water supply planning in the general planning on construction of urban centers and industrial parks must identify:

a/ Water sources to be used for fire-fighting: water sources from concentrated water supply systems, natural water sources (ponds, lakes, rivers, streams, canals...);

b/ Flow on concentrated water supply networks, necessary for fire-fighting needs under current standards and norms; .

c/ Necessary fire-fighting water pressure on concentrated water supply systems;

d/ The estimated fund for fire-fighting water supply systems in urban centers and industrial parks.

3. The fire-fighting water supply planning in a detailed planning must identify:

a/ Specific water sources to be used for fire-fighting (from tanks of water supply stations, ponds, lakes, rivers, streams, canals...);

b/ Flow and pressure necessary for fire-fighting according to the planned networks and the criteria on the number of simultaneous fires, fire duration, fire-fighting water reserves at water supply stations, pressure-raising stations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Capacities of fire-fighting water tanks in residential quarters, locations of ponds, lakes, rivers, streams, canals in service of water to be taken by fire engines;

dd/ The estimated fund for fire-fighting water supply systems in urban centers and industrial parks.

4. The fire-fighting water supply planning in the planning on water supply in urban centers and
industrial parks must identify:

a/ Flow and pressure necessary for fire-fighting under the planning and current regulations and criteria;

b/ Pine-lines for installation of hydrants, hydrant intervals, hydrant locations;

c/ Fire-fighting water pressure on water supply pipeline networks; schemes on adjustment of water pressure and flow for fire-fighting:

d/ The estimated fund.

5. The planning on fire-fighting water supply systems in urban centers and industrial parks must be based on current standards and regulations on fire prevention and fighting.

6. In case the approved urban center or industrial park construction planning or water supply planning does not contain the contents on fire-fighting water supply system planning, the latter must be additionally formulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. The fund for formulation of planning on fire-fighting water supply systems will be covered by local budgets. The fund for formulation of planning on fire-fighting water supply systems in industrial parks will be paid by investors under the Ministry of Construction's guidance on methods of calculating planning formulation unit prices.

III. REQUIREMENTS ON DESIGNING AND CONSTRUCTION OF FIRE-FIGHTING WATER SUPPLY SYSTEMS

1. In the course of designing and construction of water pipelines, solutions should be taken into account to increase the water flow in case of fires according to current regulations. In the networks of grade-1 or and grade-2 pipelines, fire hydrants must be installed. Fire hydrants should not be installed on main water supply pipelines, but only at branching points in case of necessity with stop valves, gas and dreg discharge valves.

2. Upon designing of fire hydrants, the requirements on necessary flow and pressure under fire-fighting standards and regulations must be satisfied and they must be installed uniformly on the entire water supply systems in urban centers or industrial parks.

3. Fire hydrants must be located at positions convenient for water taking and transportation, which shall be marked with signs or instructions.

4. If separate water supply systems or pressure increase stations are built in urban centers or industrial parks, there must be high-flow and high-pressure mechanical pumps (head-water pressure shall not be lower than 40 m a hydrant) so that water from fire hydrants can be used directly.

5. At narrow streets, alleys or lanes, where fire hydrants cannot be installed on the surface, underground hydrants must be designed and installed to ensure water supply for lire fighting.

6. In residential quarters with narrow passages, where surface or underground hydrants cannot be installed, or without concentrated water supply systems, fire-fighting water tanks must be built for every area under the guidance of fire-fighting police.

7. At ponds, lakes, rivers, streams, canals.... which are planned as water sources for fire fighting, water taking points must be designed and constructed in a way convenient for fire engines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Dossiers on fire-fighting water supply system designs must be approved by fire-fighting police offices in terms of designs and fire-fighting equipment before the construction commences. The approval of fire-fighting water supply systems in urban centers and industrial parks (in the course of formulation of investment projects) is specifically decentralized as follows:

a/ The Fire-Fighting Police Bureau shall approve fire-fighting water systems for concentrated water supply systems in urban centers and industrial parks, which are appraised by the Ministry of Construction;

b/ The Fire-Fighting Police Sections of provincial-level Public Security Departments or Fire-Fighting Police Departments of localities shall appraise and approve fire-fighting water systems for concentrated water supply systems in remaining urban centers (as classified by the Ministry of Construction) and other projects entrusted by the Fire-Fighting Police Bureau.

10. Fire-fighting water supply systems must be constructed strictly according to approved designs and set schedules. In case of changes as compared to the approved designs, investors shall file their written requests therefor, which must be additionally approved in writing by competent bodies.

11. Special-use fire-fighting supplies and equipment (hydrants, hoses, nozzles...) on fire-fighting water supply systems must be inspected by competent fire-fighting police-offices according to regulations before they are installed.

IV. RESPONSIBILITIES FOR INVESTMENT IN FIRE-FIGHTING WATER SUPPLY WORKS AND EQUIPMENT

1. Fire-fighting water supply items, works and equipment include:

a/ Water tanks, pump stations and pipelines of concentrated water supply systems;

b/ Fire hydrants installed in the water pipeline systems;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Fire-fighting mechanical pumps at clean water pumping stations in industrial parks and residential quarters;

dd/ Constructed water tanks, drilled wells to supply fire-fighting water in residential quarters;

e/ Fire-fighting systems using water at high-rises, industrial factories, production and business establishments and other fire and-or explosion-prone establishments;

g/ Fire-fighting supplies and equipment in the fire-fighting water supply systems.

2. Investment responsibilities

Provincial-level People's Committees shall supply investment funds for fire-fighting water supply systems. Work or establishment owners shall invest in their own fire-fighting water supply systems under the approved planning; concretely as follows:

a/ Water supply units (water supply companies, enterprises....) shall invest in equipment of concentrated water supply systems (water tanks in clean water treatment stations, pump stations, pipeline systems); fire hydrants installed on water pipelines of concentrated water supply systems; water tanks for fire-fighting water supply in residential quarters. Investment funds will be included in total investment for calculation of clean water prices;

b/ Water drainage units (water drainage companies, urban environment companies, urban infrastructure companies...) shall invest in stations in service of water taking by fire engines at ponds, lakes, rivers, streams, canals.... Funds for investment in construction or improvement will be included in annual expenditure estimates for investment in infrastructure construction or improvement;

c/ Units investing in infrastructures of new urban centers, industrial parks or functional quarters shall invest in fire-fighting mechanical pumps and equipment in the concentrated water supply networks. Investment funds will be included in total investment in infrastructures of urban centers or industrial parks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. MANAGEMENT. USE AND PROTECTION OF URBAN AND INDUSTRIAL-PARK FIRE-FIGHTING WATER SUPPLY SYSTEMS

1. Water supply units shall manage, operate, maintain and protect the concentrated water supply systems and fire hydrants installed on the pine-lines under their management, water tanks, drilled wells to supply fire-fighting water in concentrated residential quarters in service of fire fighting.

Particularly in Ho Chi Minh City, the Fire-Fighting Police Department shall manage the use, and organize the protection of fire hydrants, inspect and propose the repair and maintenance of hydrants under decisions of Ho Chi Minh City People's Committee.

2. Water drainage units shall manage, maintain and protect the planned or constructed fire-fighting water locations at ponds, lakes, rivers, streams, canals....

3. Infrastructure management units shall manage, operate, maintain and protect the fire-fighting water supply systems in new urban centers, industrial parks, functional quarters under projects.

4. Provincial-level Public Security Department (Fire-Fighting Police Sections) or Fire-Fighting Police Department shall efficiently use urban and industrial-park fire-fighting water supply systems and coordinate with fire-fighting water supply system- managing and -operating units (water supply and drainage units, infrastructure management units) in formulating schemes on management and use of fire-fighting water supply systems.

5. Fire-fighting police-offices shall coordinate with water supply units in formulating annual plans on necessary use of water for fire fighting and certifying the volumes of water from urban and industrial park water supply systems already used for fire fighting.

6. Fire-fighting police offices and units managing and operating the fire-fighting water supply systems shall periodically check the quality thereof. If detecting any damage to such systems, the latter shall work out plans to repair and maintain them as soon as possible.

7. Work or establishment owners shall manage, operate, maintain and protect the fire-fighting water supply systems at their own works or establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Organizations and individuals are strictly forbidden to obstruct, remove or damage supplies and equipment of urban and industrial park fire-fighting water supply systems; to use water from concentrated water supply systems, fire hydrants, fire-fighting water tanks for other purposes.

10. Local administrations at all levels, provincial-level Construction Services. Public Security Departments, and the Fire-Fighting Police Department of Ho Chi Minh City shall coordinate with water supply and drainage units in formulating schemes to protect urban fire-fighting water supply systems. Units managing industrial parks, new urban centers or functional quarters under projects shall manage and protect the fire-fighting water supply systems within areas under their respective management.

VI. EXPENSES FOR USE OF WATER IN SERVICE OF FIRE FIGHTING

1. The fund for use of water taken from clean water supply systems or concentrated fire-fighting water tanks in service of fire fighting will be paid by local budgets, based on the certification by fire-fighting police offices and water supply units.

2. The fund for use of water taken from clean water supply systems at establishments (behind water meters) in service of fire fighting will be paid to water supply companies by such establishments.

VII. HANDLING OF VIOLATIONS

1. Acts of infringing upon works and facilities of urban and industrial park fire-fighting water supply systems will be handled according to current law.

2. Acts of obstructing or delaying the taking of water from water sources in service of fire fighting will be handled under the Government's Decree No. 123/2005/ND-CP. on sanctioning of violations in the fire-fighting domain. If violations cause serious consequences, they will be handled according to the Penal Code.

VIII. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Provincial-level Construction Services. Public Security Departments or Fire-Fighting Police Department shall advise and assist provincial-level People's Committees in organizing the implementation and directly inspect and supervise the planning on. investment in. construction of, and manage local fire prevention and fighting systems in localities.

3. Water supply units and water drainage units shall manage, operate, maintain and develop fire-fighting water supply systems.

4. Local administrations at all levels shall inspect and supervise the investment in. and construction of, fire-fighting water supply systems and join water supply units and water drainage units in protecting the entire fire-fighting water supply systems in their localities according to the management decentralization by provincial-level People's Committees.

5. The Technical Infrastructure Department of the Construction Ministry and the Fire Fighting Police Bureau of the Ministry of Public Security shall inspect, urge and guide the implementation of this Circular and send annual reports on implementation results to the Construction Ministry and the Ministry of Public Security.

This Circular replaces Circular No. 10/TT-LB of December 31, 1994, and takes effect 45 days after its signing. If meeting with problems in the course of implementation, organizations and individuals are requested to report them to the Construction Ministry (via the Technical Infrastructure Department) and the Ministry of Public Security (via the Fire-Fighting Police Bureau) for timely guidance.

 

MINISTER OF PUBLIC SECURITY
Le Hong Anh

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Hong Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Joint circular No. 04/2009/TTLT-BXD-BCA of April 10, 2009, guiding the supply of fire-fighting water in urban centers and industrial parks.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.038

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!