Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 455/SXD-QLĐT thực hiện xây dựng nhà, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 455/SXD-QLĐT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Đoàn Viết Hồng
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/SXD-QLĐT

Bến Tre, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ, HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Để thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nhgèo về nhà ở trên địa bàn nông thôn tỉnh Bến Tre đúng theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở cụ thể như sau:

I. Quy định chung:

Công tác quản lý xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, phải tuân thủ theo các quy định sau:

- Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

- Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn nông thôn tỉnh Bến Tre.

- Yêu cầu về nhà ở: phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương với chất lượng phải đảm bảo 03 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng), diện tích tối thiểu 24m2 và tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

- Hướng dẫn này chỉ liên quan đến công tác xây dựng, tổ chức giám sát, nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ về nhà ở. Riêng về thủ tục cấp phát và thanh toán vốn hỗ trợ làm nhà ở, vay vốn làm nhà ở do Sở Tài chính và Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn cụ thể.

II. Thủ tục và quy trình xây dựng:

1/ Tổ chức xây dựng nhà ở

- Hộ nghèo có tên trong danh sách được hỗ trợ về nhà ở đã được cấp có thẩn quyền phê duyệt phải có Đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở theo mẫu quy định (phụ lục số 01 đính kèm) nộp tại Ủy ban nhân dân các xã để được hướng dẫn thủ tục, tạm ứng kinh phí hỗ trợ và triển khai thực hiện xây dựng nhà ở.

- Hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở tự tổ chức xây dựng và có biện pháp quản lý trong quá trình xây dựng; Khi hoàn thành xây dựng theo từng giai đoạn ( phần móng, thân, mái và hoàn thiện) và hoàn thành toàn bộ phần xây dựng nhà ở, hộ gia đình phải thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp để tổ chức giám sát, nghiệm thu lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở theo mẫu quy định.

- Đối với hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Đội công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở, tổ chức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

2/ Tổ chức nghiệm thu

- Công tác nghiệm thu, lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở được thực hiện theo các giai đoạn gồm:

+ Giai đoạn 01: Nhà ở xây dựng hoàn thành phần móng và thân nhà, được thực hiện theo mẫu Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (phụ lục số 02 đính kèm);

+ Giai đoạn 02: Nhà ở xây dựng hoàn thành phần mái và hoàn thiện phần tô, trát, lót gạch, được thực hiện theo mẫu Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (phụ lục số 02 đính kèm);

+ Giai đoạn 03: Hoàn thiện các công việc còn lại của nhà ở, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng, được thực hiện theo mẫu Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (phụ lục số 03 đính kèm).

- Mỗi giai đoạn nghiệm thu, Biên bản được lập thành 05 bản chính: 01 bản Chủ hộ giữ lại, 01 bản gửi phòng Tài chính - kế hoạch huyện, 01 bản gửi Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 bản lưu Ủy ban nhân dân xã và 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi Ủy ban nhân cấp huyện.

- Biên bản hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia nghiệm thu như: Đại diện Ủy ban nhân dân xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, đại diện ấp và đại diện hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở.

3/ Lập hồ sơ hoàn công

Sau khi nhà ở được nghiệm thu đưa vào sử dụng (theo mẫu tại phụ lục số 03 đính kèm), Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ nhà ở gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (thành phố) theo quy định; thành phần hồ sơ gồm có:

- Trích danh sách có tên hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở;

- Đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở của hộ gia đình;

- Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (phần móng và thân, phần mái và hoàn thiện), mỗi giai đoạn 01 bản;

- Biên bản xác nhận hoàn thành xây dụng nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản);

- Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ;

- Các chứng từ vay vốn để làm nhà ở.

4/ Quản lý nhà ở đã được hỗ trợ

Hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định (nếu có yêu cầu) và chỉ được chuyển nhượng nhà ở sau khi đã trả hết nợ (cả gốc và lãi) đã vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm nhà ở.

III. Chế độ báo cáo, thống kê

- Chậm nhất ngày 19 hàng tháng đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã, ngày 22 hàng tháng đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và ngày 25 hàng tháng đối với Sở Xây dựng, phải gửi báo cáo lên cơ quan, Đơn vị cấp trên về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở trên địa bàn cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo biểu mẫu đính kèm hướng dẫn này (phụ lục số 04).

- Định kỳ 6 tháng 1 lần, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về số lượng hộ gia đình đã được hỗ trợ; số nhà ở đã được xây dựng; số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình; số tiền cho vay và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên địa bàn lên cơ quan, Đơn vị cấp trên từ ngày 20 - 30 tháng 6 và 20 -30 tháng 12 hàng năm.

- Báo cáo được lập bằng văn bản, phản ánh đầy đủ kế quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đánh giá những mặt được, tồn tại, khó khăn, kiến nghị, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện:

1/ Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Giảm nghèo huyện, thành phố

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cấp xã trong việc tổ chức xây dựng nhà ở; tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và xác nhận vào Biên bản xác nhận hòan thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng; lập hồ sơ hòan công cho từng hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở.

- Phân phối các biểu mẫu (Đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở, Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng) về Ủy ban nhân dân các xã để thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện ở cơ sở và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng theo yêu cầu.

2/ Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Giảm nghèo cấp xã:

- Tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có hòan cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở.

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu và lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hòan thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ nhà ở.

- Lập báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Giảm nghèo huyện, thị.

Những điểm không hướng dẫn tại văn bản này, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo về Sở Xây dựng để xem xét, đề xuất giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng BCĐ thực hiện
Quyết định 167 (b/c);
- Các Đơn vị có liên quan
(để triển khai thực hiện);
- Lưu: VT- QLĐT.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Viết Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 455/SXD-QLĐT thực hiện xây dựng nhà, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70