Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 364/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 364/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 17/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 364/HD-SXD

Sơn la, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BXD

Căn cứ Quyết định số 116/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có áp dụng các bộ đơn giá do UBND tỉnh Sơn La công bố và Bộ Xây dựng ban hành trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành kèm theo:

Công bố số: 2891/UBND - KTN ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La V/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Công bố số: 2892/UBND - KTN ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La V/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Công bố số: 2893/UBND - KTN ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La V/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

1. Chi phí nhân công trong ba bộ đơn giá công bố trên được lập ở mức lương tối thiểu chung là 350.000 đồng/tháng. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC), theo mức lương tối thiểu vùng (650.000đồng/tháng và 690.000đồng/tháng) được tính bằng mức lương tối thiểu vùng chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá và được điều chỉnh như sau:

- Đối với thành phố chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 1,971.

- Đối với các huyện chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 1,857.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC)

Chi phí máy thi công trong ba bộ đơn giá trên được xác định trên cơ sở đơn giá ban hành kèm theo công bố: 2890/2007/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La tính mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; đơn giá nhiêu liệu; năng lượng chưa bao gồm thuế VAT (xăng A92 = 8.854 đồng/lít; dầu mazút = 6.690 đồng/lít; dầu diezel = 6.982 đồng/lít; điện 890 đồng/kw.h). Chi phí máy thi công được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng (650.000 đồng/tháng và 690.000 đồng/tháng) giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009, hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy và được điều chỉnh như sau:

- Đối với thành phố chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,218.

- Đối với các huyện chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,197.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định.

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG.

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo mức lương theo mức lương tối thiểu vùng (650.000 đồng/tháng và 690.000 đồng/tháng) được điều chỉnh như sau:

1. Đối với thành phố chi phí nhân công trong dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được điều chỉnh với hệ số: KĐCNCTN = 3,62.

2. Đối với các huyện chi phí nhân công trong dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được điều chỉnh với hệ số: KĐCNCTN = 3,41.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướng dẫn này là cơ sở để tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán, giá gói thầu đối với những khối lượng còn lại từ ngày 01/01/2009 theo nội dung của phần III mục 1,2,3 của Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 334/HD-SXD ngày 5/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng bằng văn bản để kịp thời giải quyết./

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/C);
- UBND các huyện, Thành Phố;
- Các Sở, ban ngành; đơn vị liên quan;
- Lưu VT, ĐT, Lượng (1b),

GIÁM ĐỐC
Bùi Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 364/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.294
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123