Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 124/HD-XD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 124/HD-XD

Sơn La, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 03/2008/TT-BXD

Căn cứ quyết định số 116/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây Dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về hệ số thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Sở Xây dựng Sơn La hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá công bố: Phần xây dựng; phần lắp đặt; phần khảo sát, trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC):

Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá ban hành kèm theo:

Công bố số: 2891/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la v/v công bố đơn giá xây dựng công trình. Phần Xây dựng tính nhân công nhóm I; có hệ số khu vực 0,5.

Công bố số: 2892/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La v/v công bố đơn giá xây dựng công trình. Phần Khảo sát, tính nhân công nhóm II; có hệ số khu vực 0,5.

Công bố số: 2893/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La v/v công bố Đơn giá xây dựng công trình. Phần Lắp đặt, tính nhân công nhóm II; hệ số khu vực 0,5.

Chi phí nhân công trong ba tập đơn giá công bố trên được lập ở mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh nhân công (KĐCNC) bằng mức lương tối thiểu chung mới (540.000 đồng/tháng) chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá công bố: KĐCNC=1,543.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC):

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng xác định trên cơ sở đơn giá ban hành kèm theo công bố: 2890/2007/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La tính mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; đơn giá nhiên liệu; năng lượng chưa bao gồm thuế VAT (xăng A92 = 8.854 đồng/lít); dầu ma mút = 6.690 đồng/lít; dầu điezen = 6.982 đồng/lít; điện = 890 đồng/kw.h). Chi phí máy thi công được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu (540.000 đồng/tháng); giá nhiên liệu; năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2008, hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được xác định bằng phương pháp tính bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy. KĐCMTC = 1,134.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định.

II. ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ KHÁC:

1. Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

2. Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD =1,25.

3. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 1,543.

4. Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNCTN = 2,83.

5. Cách tính chênh lệch chi phí nhân công giữa các nhóm: chi phí khu vực giữa các vùng, thực hiện theo hướng dẫn số: 584B/HD-XD ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Sở Xây dựng Sơn La.

6. Đối với công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản:

Căn cứ định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để vận dụng, tính đơn giá chi tiết hoặc đơn giá tổng hợp của công tác sửa chữa công trình trong xây dựng cơ bản, phù hợp với đơn giá vật liệu; đơn giá ca máy – thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La và mức lương tối thiểu từng thời điểm theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Hướng dẫn này là cơ sở để tổ chức thực hiện điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu từ ngày 01/01/2008 theo nội dung của phần III mục 1; 1.1; 1.3; 1.4; 2 của Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về sở Xây dựng bằng văn bản để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (B/C);
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Sở, ban, ngành: đơn vị liên quan;
- Lưu: ĐTXD, TTr, VP.

GIÁM ĐỐC
Bùi Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 124/HD-XD ngày 14/03/2008 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!