Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 11/HD-SXD năm 2013 về trình tự, thủ tục hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 11/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Lê Tiến Nam
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/HD-SXD

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quyết định 22/2013/QĐ-TTg , ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ;

Căn cứ Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Sở Xây dựng hướng dẫn công tác lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ về nhà ở

1.1) Đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở (theo mẫu số 1);

1.2) Biên bản kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở thuộc đối tượng được hỗ trợ (theo mẫu 2);

1.3) 2 ảnh chụp đối với các hộ gia đình đã có nhà ở (cỡ tối thiểu 9x12) gồm: Một ảnh chụp trong nhà và một ảnh chụp ngoài nhà (các ảnh phải phản ánh được mức độ hư hỏng của ngôi nhà cần hỗ trợ, chủ nhà phải có mặt trong ảnh chụp ngoài nhà, ảnh phải được ghi tên, địa chỉ của chủ hộ, ngày chụp).

Đối với các hộ không có nhà ở, hoặc đã có nhà ở nhưng đã phá đi từ trước ngày lập hồ sơ (nhưng không trước ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành ngày 15/6/2013), cần có xác nhận của UBND cấp xã.

Hồ sơ được lập và nộp về UBND xã, UBND xã có trách nhiệm tổng hợp, gửi các cơ quan:

- Ban chỉ đạo cấp huyện: 01 bộ.

- Lưu UBND xã: 01 bộ.

2. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

a) Về đối tượng

Đối tượng hỗ trợ theo Quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Về điều kiện hỗ trợ

Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) phải đáp ứng tiêu chí với mức độ như sau:

* Đối với nhà ở hư hỏng phải phá dỡ để xây mới:

+ Khung, tường hư hỏng từ 50% trở lên;

+ Mái hư hỏng từ 50% trở lên;

+ Nền hư hỏng từ 30% trở lên.

* Đối với nhà ở hư hỏng phải sửa, cải tạo phải đáp ứng tối thiểu 2/3 các tiêu chí sau:

+ Mái hư hỏng từ 20% đến dưới 50%;

+ Khung, tường hư hỏng từ 20% đến dưới 50%;

+ Nền hư hỏng từ 20% đến dưới 50%.

c) Phương pháp đánh giá

Tổ công tác cấp xã trực tiếp đánh giá và lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện chủ hộ, UBND cấp xã, MTTQ xã, trưởng thôn.

3. Thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng

a) UBND xã chỉ đạo thành lập các Tổ công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở thôn, thành phần gồm: Trưởng thôn, đại diện Chi ủy, Trưởng ban công tác mặt trận thôn; Chi hội trưởng các chi hội của thôn; Cựu chiến binh, phụ nữ, Nông dân, Đoàn TNXS HCM. Tổ công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở thôn do Trưởng ban công tác mặt trận thôn làm Tổ trưởng để tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở hoặc các hộ gia đình có nhu cầu được hỗ trợ tổ chức xây dựng nhà ở.

UBND cấp xã chủ trì tổ chức vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng, các nhà hảo tâm… giúp đỡ xây nhà (bằng tiền, vật liệu, nhân công…)

b) Trường hợp hộ người có công có nhu cầu tạm ứng tiền để mua nguyên vật liệu làm nhà ở thì UBND xã tạm ứng lần đầu tối đa là 10 triệu đồng; nếu hộ người có công đã hoàn thành việc xây dựng phần móng và thân nhà (được xác nhận theo biên bản) thì mức tạm ứng tối đa là 15 triệu đồng. Trường hợp sửa chữa thì tạm ứng một lần tối đa 8 triệu đồng.

c) Khi có biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở đưa vào sử dụng thì UBND cấp xã thực hiện thanh quyết toán đối với các hộ.

4. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng, UBND các xã có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện về Ban chỉ đạo chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở cấp huyện.

Vào ngày 10 hàng tháng, Ban chỉ đạo chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện của tháng trước về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để xem xét, phối hợp với các ngành kịp thời điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/C Nguyễn Tiến Nhường PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở: LĐ-TBXH, XD, KHĐT, TC;
- Lưu: VT, QLN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Nam

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ NHÀ Ở

Kính gửi: UBND xã …………………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………….. Sinh năm: ..................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Thuộc đối tượng: .....................................................................................................

1. Gia đình tôi hiện có khó khăn về nhà ở như sau: ................................................

..................................................................................................................................

II. Nay gia đình tôi xin đăng ký hỗ trợ về nhà ở với các nội dung sau:

1. Mô tả sơ bộ nhà dự kiến xây dựng, sửa chữa (vật liệu thân, mái, nền nhà, kết cấu chính)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Có cần đề nghị tổ chức xây dựng nhà ở (có/không)............................................

3. Đề nghị được hỗ trợ:

a) Đề nghị được tạm ứng kinh phí lần đầu: .............................................................

b) Đề nghị được cung ứng vật liệu để xây dựng nhà ở:

TT

Tên vật liệu xây dựng

Đơn vị

Khối lượng

Ghi chú

 

Xi măng loại …

Kg

 

 

 

Thép loại ….

Kg

 

 

 

Gạch

Viên

 

 

Tôi xin cam kết sử dụng kinh phí được hỗ trợ để xây mới (hoặc sửa chữa) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

 

Ý KIẾN CỦA UBND XÃ

Ý KIẾN TRƯỞNG THÔN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm …. tại thôn: .......................................................

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện hộ gia đình ông/bà: ..................................................................................

2. Đại diện UBND xã ông/bà: …………………………………. chức vụ.......................

3. Đại diện thôn ông/bà: ………………………………………... chức vụ: Bí thư chi bộ

Và ông/bà: ……………………………………………………….. chức vụ: Trưởng thôn

Qua khảo sát thực trạng của hộ gia đình ông/bà: ......................................................

Số khẩu hiện ở trong gia đình: ………………. Hiện ở tại:...........................................

Có hoàn cảnh đặc biệt như sau: (già cả, neo đơn, tàn tật….) ...................................

....................................................................................................................................

Thống nhất đánh giá thực trạng của gia đình như sau:

Chưa có nhà ở: 

Đã có nhà ở nhưng:

Tỷ lệ mái hư hỏng: ………………………………..%

Tỷ lệ khung, tường hư hỏng: ……………………%

Tỷ lệ nền hư hỏng: ………………………………. %

Đề nghị:

Xây mới                                                          Sửa chữa 

Biên bản này được lập thành 3 bản, hộ gia đình giữ 1 bản, UBND xã giữ 1 bản, UBND huyện giữ 1 bản để làm căn cứ.

 

UBND XÃ

UBMTTQ XÃ

TRƯỞNG THÔN

BÍ THƯ CHI
BỘ THÔN

ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ

(Các bên ký và ghi rõ họ tên)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 11/HD-SXD năm 2013 về trình tự, thủ tục hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0