Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Lê Tiến Nam
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/HD-SXD

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng;
Căn cứ Văn bản số 807/UBND-XDCB ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công bố đơn giá sửa chữa công trình xây dựng,
Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng được xác định theo định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng - Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm các nội dung sau:

1. Những căn cứ để lập đơn giá sửa chữa công trình xây dựng

- Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng theo công bố tại Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2008 của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà Nhà nước.

- Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (540.000đồng/tháng).

- Bảng giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại Thành phố Bắc Ninh thời điểm tháng 10 năm 2007.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố tại Văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

2. Các chi phí trong đơn giá sửa chữa công trình xây dựng

a. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa.

Giá vật liệu tính trong đơn giá là giá vật liệu chưa có thuế giá trị gia tăng tại Thành phố Bắc Ninh thời điểm tháng 10 năm 2007. Khi lập dự toán công tác sửa chữa, công trình thuộc khu vực nào thì được bù trừ chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm của khu vực đó theo công bố giá VLXD hàng tháng, hàng quý của Sở Xây dựng hoặc giá VLXD do chủ đầu tư xác định cho công trình.

b. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 540.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương theo bản lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc được tính cho nhóm I; phần sửa chữa cầu, đường bộ và sửa chữa đường sắt được tính cho nhóm II.

c. Chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị trực tiếp phực vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác công tác sửa chữa. Bảng giá ca máy để tính chi phí sử dụng máy trong đơn giá theo công bố tại Văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Khi lập lập dự toán sửa chữa được bù trực tiếp chênh lệch giá nhiên liệu tại thời điểm hoặc chủ đầu tư tự xác định giá ca máy theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Văn bản hướng dẫn số 03/HD-SXD ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA.

Việc lập tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và lập dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 02/HD-SXD ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công trình sửa chữa đang thiết kế, lập dự toán thì dự toán công trình sửa chữa được lập theo đơn giá sửa chữa công trình xây dựng theo công bố tại Văn bản số 807/UBND-XDCB ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và bản hướng dẫn này.

2. Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với công trình sửa chữa thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 04/HD-SXD ngày 30 thán 5 năm 2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Xử lý công trình chuyển tiếp

Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sửa chữa đã lập theo đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-CT ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 01/HD-SXD ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì không lập lại theo đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tại công bố số 807/UBND-XDCB ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

4. Văn bản này thực hiện từ ngày 05 tháng 6 năm 2008.

Trong quá trình thực hiện đơn giá sửa chữa công trình xây dựng và bản hướng dẫn này nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Các ngành tổng hợp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, QLKTXD-TH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 09/HD-SXD ngày 24/09/2008 áp dụng đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209