Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 08/HD-SXD năm 2013 về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 08/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Duy Hộ
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/HD-SXD

Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD

Căn cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng;

Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 297: 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 Về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng,

Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), cụ thể như sau:

1/. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là các thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định.

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các thí nghiệm khác.

2/. Điều kiện để các phòng thí nghiệm được hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

- Phòng LAS-XD hoạt động thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng tại Lào Cai phải có phòng thí nghiệm hợp chuẩn đặt tại Lào Cai và phải được Bộ Xây dựng công nhận đủ năng lực (về cơ sở vật chất, thiết bị, bộ máy quản lý, thí nghiệm viên...) quy định theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 297: 2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm.

- Các cơ sở quản lý phòng thí nghiệm được công nhận phải gửi hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho Sở xây dựng Lào Cai những thông tin cụ thể sau đây:

1. Bản sao quyết định công nhận phòng thí nghiệm do Bộ Xây dựng cấp;

2. Địa điểm đặt phòng thí nghiệm (địa chỉ, số điện thoại liên hệ);

3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng (Kèm theo bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm);

4. Số thiết bị hiện có cho các chỉ tiêu đăng ký (kèm theo hồ sơ kiểm định các thiết bị);

5. Danh sách nhân viên thí nghiệm (kèm theo chứng chỉ đào tạo);

6. Tình trạng diện tích mặt bằng nơi đặt phòng thí nghiệm;

7. Danh mục tài liệu kỹ thuật: Các tiêu chuẩn phương pháp thử và các hướng dẫn kỹ thuật hiện có. Tính hiệu lực của các tài liệu kỹ thuật;

8. Báo cáo tình trạng quản lý điều hành hoạt động phòng thí nghiệm.

3/. Công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) của Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và đơn vị thi công:

a. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) của nhà thầu thi công. Năng lực của phòng thí nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho công tác thí nghiệm của từng dự án cụ thể tham gia.

- Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm thì phải có hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hợp chuẩn đặt tại Lào Cai (LAS-XD). Căn cứ vào Quyết định công nhận kèm theo danh mục các phép thử được thực hiện của các phòng thí nghiệm, nhà thầu lựa chọn để ký hợp đồng thực hiện các lĩnh vực thí nghiệm cần thiết cho các công trình xây dựng. Hợp đồng nguyên tắc phải được đưa vào hồ sơ dự thầu và được chủ đầu tư chấp thuận trong hồ sơ trúng thầu.

- Đối với những thí nghiệm mà các phòng thí nghiệm hợp chuẩn đặt tại Lào Cai không đủ năng lực thực hiện (theo quyết định công nhận các phép thử của Bộ Xây dựng), Nhà thầu thi công thuê đơn vị thí nghiệm khác nhưng phải có đủ năng lực thực hiện và được Chủ đầu tư chấp thuận.

b. Việc lấy mẫu vật liệu tại hiện trường phải có sự chứng kiến và ký xác nhận giám sát của Chủ đầu tư, kỹ thuật trực tiếp Nhà thầu thi công (biên bản lấy mẫu thí nghiệm phải ghi rõ ngày, tháng, chủng loại vật liệu, khối lượng lô vật liệu, vị trí lấy mẫu, số lượng, quy cách mẫu, các chỉ tiêu cụ thể yêu cầu thí nghiệm) theo các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Các mẫu vật liệu sau khi được lấy phải dán tem niêm phong có chữ ký xác nhận của các bên.

c. Đối với các thí nghiệm tại hiện trường: Đo độ chặt, đo mô đun đàn hồi, đo độ bằng phẳng, đo độ nhám mặt đường,... cán bộ kỹ thuật giám sát của Chủ đầu tư phải trực tiếp kiểm tra, giám sát và ký xác nhận biên bản thí nghiệm.

4/. Yêu cầu hồ sơ, kết quả thí nghiệm:

- Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thí nghiệm thiết lập theo yêu cầu của các phép thử, nhưng phải có các thông tin và nội dung theo quy định tại khoản 7, Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BXD , cụ thể như sau:

1. Tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm;

2. Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD (ghi theo quyết định công nhận);

3. Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của đơn vị yêu cầu thí nghiệm;

4. Tên dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. Đối với các thí nghiệm phục vụ nghiên cứu/tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất thì ghi rõ mục đích thí nghiệm.

5. Tên cán bộ giám sát của Chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm;

6. Loại mẫu thí nghiệm;

7. Tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm;

8. Kết quả thí nghiệm;

9. Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm;

10. Chữ ký của: nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm (Dấu LAS-XD phải được đóng vào vị trí chữ ký của trưởng phòng thí nghiệm);

11. Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm.

- Hồ sơ ghi chép kết quả trong quá trình thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm phải được cơ sở thí nghiệm bảo quản và lưu trữ theo quy định hiện hành. Hồ sơ ghi chép kết quả thí nghiệm không được tẩy, xóa...

5/. Các phòng TN hợp chuẩn được công nhận LAS-XD đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay, gồm có:

1. Phòng TN LAS-XD 418 thuộc Trung tâm Kiểm định xây dựng Lào Cai;

2. Phòng TN LAS-XD 663 thuộc Công ty CP tư vấn XDGT Lào Cai;

3. Phòng TN LAS-XD 224 thuộc Công ty tư vấn kiến trúc xây dựng A&C;

4. Phòng TN LAS-XD 229 thuộc Công ty CP tư vấn KT-QH-XD Lào Cai;

5. Phòng TN LAS-XD 880 thuộc Công ty CP xây dựng và kiểm định Lào Cai;

6. Phòng TN LAS-XD 919 thuộc Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật & ĐTXD Lào Cai;

7. Phòng TN LAS-XD 999 thuộc Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai.

Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung trên để các Chủ đầu tư, các ban QLDA phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng có liên quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có ý kiến về Sở Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

(Hướng dẫn này thay thế công văn số 62/SXD-GĐKT ngày 05/9/2008 và Công văn số 46/SXD-GĐKT ngày 21/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Ban quản lý dự án xây dựng;
- Các Chủ đầu tư có công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thí nghiệm (theo mục 5);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 08/HD-SXD năm 2013 về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36