Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 91-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 91-CP NGÀY 17-8-1994 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý quy hoạch đô thị trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 91-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đô thị bao gồm các thành phố, thị xã, thị trấn.

Điều lệ này quy định việc quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị; bảo vệ cảnh quan, môi trường sống; sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điều 2. Đô thị phải được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.

Điều 3. Chính phủ thực hiện quyền quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị tại địa phương mình;

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị ở Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 4. Nội dung quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị bao gồm:

1. Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch đô thị;

2. Lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;

3. Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị theo quy hoạch được duyệt;

4. Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị;

5. Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;

6. Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý đô thị.

Chương 2:

LẬP VÀ XÉT DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điều 5. Việc cải tạo và xây dựng đô thị phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm quy hoạch chung cho toàn bộ phạm vi đất đô thị và quy hoạch chi tiết cho từng phần thuộc phạm vi đất đô thị.

Phạm vi đất đai lập quy hoạch xây dựng đô thị phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị đó quyết định.

Điều 6. Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải do các tổ chức chuyên môn được Nhà nước công nhận lập và phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật của Nhà nước hoặc được Nhà nước cho phép sử dụng.

Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý đô thị, tiến hành công tác đầu tư xây dựng, lập các kế hoạch cải tạo, xây dựng đô thị hàng năm, ngắn hạn và dài hạn thuộc các ngành và địa phương.

Điều 7.

1. Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt phải được phổ biến công khai để nhân dân biết và thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị cần được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát triển của đô thị:

a) Việc xem xét điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung được tiến hành theo định kỳ 5 năm một lần, khi cần thiết có thể sớm hơn;

b) Các điều chỉnh bổ sung có tính chất cục bộ đối với đồ án quy hoạch chung hoặc quy hoặc chi tiết được tiến hành khi cần thiết;

c) Mọi việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đều phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồ án đó.

Điều 8. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị xác định phương hướng phát triển không gian đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp có xét đến sự cân đối hài hoà giữa việc mở rộng đô thị với sản xuất nông - lâm nghiệp, đảm bảo an ninh quốc phòng và các hoạt động kinh tế khác, với việc bảo tồn các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, có tính đến hậu quả của thiên tai cũng như sự cố công nghệ có thể xảy ra.

Đồ án quy hoạch chung được lập trên bản đồ địa hình có tỷ lệ 1/2000 - 1/25.000 tuỳ theo loại đô thị và được thể hiện bằng sơ đồ định hướng phát triển đô thị (15 - 20 năm) và quy hoạch xây dựng đợt đầu (5 - 10 năm).

Đồ án quy hoạch chung phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn sở tại và các ngành có liên quan trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Các đồ án quy hoạch chi tiết được lập trên cơ sở bản đồ địa hình và địa chính tỷ lệ 1/500 - 1/2000, nhằm cụ thể hoá và tuân theo các quy định của đồ án quy hoạch chung và được lập đồng bộ cho từng khu vực đô thị có yêu cầu cải tạo và xây dựng trong giai đoạn trước mắt để làm cơ sở xây dựng các công trình trên mặt đất và các công trình ngầm như: nhà ở, các công trình sản xuất và dịch vụ, công viên, cây xanh, công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các quy định về giữ gìn và tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị và cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm an toàn phòng cháy , chữa cháy, bảo vệ môi trường đô thị.

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt là căn cứ để lập các dự án đầu tư, lựa chọn xét duyệt địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch, quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 10. Thẩm quyền lập, xét duyệt các đồ án quy hoạch đô thị được quy định như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại I, loại II và các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị khác khi xét thấy cần thiết.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung đô thị loại I, loại II và thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị còn lại thuộc địa phương mình.

Uỷ ban nhân dân các thành phố thuộc tỉnh, thị xã và huyện trình duyệt đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) tổ chức lập, thẩm tra để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nói trên.

Kiến trúc sư trưởng các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, thẩm tra và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc xét duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại III và loại IV, quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị loại I, loại II và các quốc lộ đi qua các đô thị tỉnh lỵ phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Điều 11. Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình và hướng dẫn việc lập, thẩm tra, xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị.

Chương 3:

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG ĐÔ THỊ

Điều 12. Các công trình trong đô thị bao gồm các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc trên không, kể cả các công trình điêu khắc, tranh, áp phích, biển quảng cáo đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 13. Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị bao gồm:

1. Lựa chọn địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch để hướng dẫn việc sử dụng đất đô thị;

2. Cấp giấy phép xây dựng hoặc ra quyết định đình chỉ việc xây dựng, cải tạo các công trình trong đô thị;

3. Hướng dẫn việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị;

4. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;

5. Điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong đô thị.

Điều 14. Chủ đầu tư khi tiến hành lập dự án khả thi hoặc thiết kế xây dựng công trình trong đô thị phải xin cơ quan quản lý quy hoạch đô thị giới thiệu địa điểm xây dựng.

Khi địa điểm đã được xác định, Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) cấp chứng chỉ quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư. Căn cứ để cấp chứng chỉ quy hoạch gồm:

1. Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Các tiêu chuẩn, quy phạm về xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng chữa cháy được Nhà nước ban hành hoặc cho phép sử dụng.

Điều 15. Trong chứng chỉ quy hoạch cần xác định rõ những yêu cầu chủ yếu sau đây:

1. Các yêu cầu về vệ sinh, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường;

2. Các yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất đai, kiến trúc và cảnh quan đô thị như: quan hệ địa điểm xây dựng với tổng thể, giới hạn khu đất trong chỉ giới xây dựng và đường đỏ; mục đích sử dụng đất; mật độ xây dựng; hệ số sử dụng đất; chiều cao tối đa công trình và kích thước các phần công trình được phép nhô ra lộ giới, tường chung và hàng rào, cây xanh;

3. Các yêu cầu về xây dựng và khai thác sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước bẩn, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc.

Điều 16. Sau khi dự án đầu tư xây dựng được duyệt, chủ đầu tư tiến hành làm các thủ tục nhận đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 17. Việc cấp giấy phép cải tạo và xây dựng phải căn cứ vào các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, các điều kiện tối thiểu về vệ sinh công trình, các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc đô thị, về mỹ quan công trình, cảnh quan đô thị, các yếu tố tiện, bất tiện được xác định cụ thể trong tiêu chuẩn, quy phạm về quy hoạch đô thị và các quy định về xây dựng đô thị.

Đối với công trình lớn, quan trọng trước khi cấp giấy phép xây dựng các Bộ có liên quan phải xem xét kỹ về ổn định kết cấu và kỹ thuật xây dựng, về môi trường, môi sinh, an ninh quốc phòng, an toàn phòng cháy, chữa cháy và về các vấn đề khác; khi cần thiết phải được Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương xem xét trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 18. Các trường hợp được miễn giấy phép:

1. Miễn giấy phép xây dựng:

Các việc sửa chữa như trát, vá, quét vôi, đảo ngói, lát nền, thay cửa (trừ trường hợp mở cửa ra đường phố chính) và các cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị trong nhà, trang trí nội thất không làm ảnh hưởng xấu đến kết cấu công trình các nhà lân cận và bộ mặt kiến trúc mặt phố.

2. Miễn giấy phép phá dỡ:

a) Các công trình hiện có nhằm phục vụ cho việc xây dựng công trình đã có giấy phép xây dựng;

b) Các công trình tạm thời đã hết hạn sử dụng;

c) Các công trình không có giấy phép xây dựng hoặc do vi phạm các quy định về xây dựng;

d) Các công trình nhằm thi hành quyết định của Toà án;

e) Trong trường hợp khẩn cấp như công trình bị hư hỏng nặng, có thể gây ra tai nạn hoặc khi có thiên tai, hoả hoạn.

Điều 19. Hồ sơ xin phép sửa chữa và cải tạo:

1. Đơn xin phép xây dựng (do chủ sở hữu công trình đứng tên); trường hợp công trình thuộc sở hữu Nhà nước thì do tổ chức được uỷ quyền làm chủ đầu tư đứng tên;

2. Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có kèm theo hoạ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật do tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép hành nghề thiết kế;

Đối với công trình lớn, quan trọng, thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ảnh chụp khổ 9 x 12 cm mặt chính công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo.

Điều 20. Hồ sơ xin phép xây dựng công trình mới:

1. Đơn xin phép xây dựng (do chủ đầu tư đứng tên);

2. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình do tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép hành nghề thiết kế.

Đối với các công trình lớn, quan trọng, thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đối với công trình có vốn đầu tư của nước ngoài thì phải có bản sao Giấy phép đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp.

Điều 21. Thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới được quy định như sau:

1. Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) cấp giấy phép sửa chữa và giấy phép xây dựng các công trình trong đô thị theo sự uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đại diện Kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc Sở Xây dựng tại thị xã, quận, huyện cấp giấy phép sửa chữa và giấy phép xây dựng các công trình riêng lẻ, bán kiên cố ở các vị trí sau:

a) Trên các đường trong nội bộ ô phố, các hẻm có lộ giới không lớn hơn 12m;

b) Trong các khu đã có quy hoạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 22. Thời gian xem xét, giải quyết hồ sơ xin phép sửa chữa, cải tạo và xây dựng các công trình quy định như sau:

1. Không quá 30 ngày đối với các nhà tư nhân và không quá 45 ngày đối với các công trình khác kể từ khi nhận đủ hồ sơ;

2. Trường hợp nhà có nguy cơ sụp đổ thì thời gian xem xét giải quyết không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Quá thời hạn trên, nếu chưa giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo lý do cho đương sự biết. Trường hợp cho rằng việc từ chối cấp giấy phép là không chính đáng, thì người làm đơn có quyền khiếu nại lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành.

Điều 23. Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy định trong giấy phép xây dựng:

1. Trường hợp có yêu cầu thay đổi thiết kế, thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung thiết kế và xin cấp lại giấy phép xây dựng;

2. Nếu việc thi công không đúng giấy phép xây dựng đã được cấp thì chủ đầu tư hoặc chủ thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải thi hành đúng các yêu cầu của Kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng);

3. Sau 12 tháng kể từ khi được cấp giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi công hoặc khởi công rồi mà không tiếp tục xây dựng thì giấy phép xây dựng không còn giá trị. Nếu vẫn có nhu cầu xây dựng thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

Điều 24. Khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn sở tại biết.

Trong quá trình thi công các công trình lớn quan trọng, đơn vị thi công phải có biển báo cố định tại địa điểm thi công, trong đó phải ghi rõ tên công trình, tên đơn vị thi công, số giấy phép xây dựng, thời hạn thi công, kể cả bản vẽ phối cảnh công trình.

Điều 25. Việc xây dựng, duy tu sửa chữa các công trình không được gây tổn hại cho các công trình trên mặt đất, ngầm và trên không trực tiếp có liên quan, đồng thời phải có biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên đường phố.

Điều 26. Việc xây dựng các công trình ngầm dưới các tuyến đường chính phải được tiến hành đồng bộ, cùng một lúc. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xây dựng đồng bộ mà vẫn phải tiến hành xây dựng từng phần thì phải có giải pháp quá độ và phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép.

Điều 27.

1. Sau khi xây dựng hoặc cải tạo công trình, chủ đầu tư phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định và phải nộp cho các cơ quan sau đây:

a) Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng đối với đô thị không có Kiến trúc sư trưởng;

b) Cơ quan quản lý nhà đất (nếu là công trình kiến trúc) hoặc cơ quan giao thông công trình (nếu là công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật) của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương để lưu trữ.

2. Làm các thủ tục đăng ký, xin cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền.

Chương 4:

BẢO VỆ CẢNH QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐÔ THỊ

Điều 28. Cảnh quan đô thị bao gồm cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo.

Kiến trúc sư trưởng thành phố hoặc Giám đốc Sở Xây dựng (đối với đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) chịu trách nhiệm trong việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị về mỹ quan, yêu cầu sử dụng, độ bền vững và phải kết hợp hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn các danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử.

Điều 29. Tổ chức, cá nhân đang sử dụng công trình kiến trúc phải giữ gìn, duy tu bộ mặt kiến trúc công trình và trồng cây xanh trong khuôn viên phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt.

Uỷ ban nhân dân các đô thị phải bảo đảm cho các đường phố, quảng trường, vườn hoa, công viên, cầu, hầm được chiếu sáng và có tên gọi; các công trình kiến trúc phải có số đăng ký theo quy định của Nhà nước.

Điều 30. Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trong việc tôn tạo và sử dụng các công trình di tích lịch sử, văn hoá theo Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Điều 31. Việc bố trí xây dựng các loại biển báo thông tin, quảng cáo, tranh, tượng ngoài trời có kích thước lớn của các tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng đến bộ mặt kiến trúc đô thị và mỹ quan đường phố phải có giấy phép lưu hành của Sở Văn hoá và giấy phép xây dựng của Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với đô thị không có Kiến trúc sư trưởng).

Điều 32. Các loại cây xanh chuyên dùng, cây xanh công cộng và cây xanh trong các khuôn viên công trình tiếp cận mặt phố chính đều phải được trồng theo quy hoạch được duyệt và sự hướng dẫn của cơ quan quản lý đô thị cấp có thẩm quyền, đảm bảo các yêu cầu sử dụng, mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường và không làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới đất cũng như trên không.

Việc chặt hạ cây xanh trong đô thị phải được cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp khẩn cấp do thiên tai, địch hoạ.

Điều 33. Nghiêm cấm mọi việc đào bới, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản làm biến dạng địa hình, cảnh quan ở những khu vực bảo vệ thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, các hồ chứa nước và mặt nước thoáng trong đô thị đã được quy hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 34. Việc lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong đô thị phải xét tới tính hợp lý về địa điểm xây dựng, tác động của nó đến môi trường đô thị.

Tuỳ mức độ ô nhiễm, quy mô công trình, các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý môi trường Nhà nước cấp có thẩm quyền trước khi xét duyệt.

Điều 35.

1. Tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng các công trình có chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường đô thị phải có biện pháp xử lý để làm sạch trước khi thải ra công trình xử lý chung của đô thị, đồng thời phải đăng ký với cơ quan quản lý môi trường Nhà nước cấp có thẩm quyền về:

a) Các loại chất thải và lượng chất thải;

b) Phương án và biện pháp xử lý chất thải.

2. Trường hợp các chất thải gây độc hại do quá trình vận hành công trình gây ra chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu thì được xem xét, xử lý bằng một trong những phương thức sau:

a) Đình chỉ hoạt động công trình;

b) Di chuyển công trình về địa điểm mới phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Điều 36. Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn giao cho tổ chức chuyên trách thu, gom, xử lý các chất thải công nghiệp và sinh hoạt, làm các dịch vụ xử lý chất thải tại các khu vực quy định phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Tại các tụ điểm sinh hoạt và các công trình công cộng như chợ, nhà ga, cửa hàng, bến xe, bến phà trong đô thị, Ban quản lý phải niêm yết nội quy giữ gìn vệ sinh, bố trí nhà vệ sinh công cộng, nơi chứa rác, bãi gửi xe, sắp xếp sử dụng mặt bằng hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 37. Khi thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải thực hiện các quy tắc trật tự vệ sinh, an toàn, phải có biện pháp che chắn, chống rác bụi và đảm bảo an toàn cho nhân dân và công trình lân cận. Các phương tiện vận chuyển vật liệu và phế thải xây dựng không được làm bẩn đường phố. Trường hợp thi công gây ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, độc hại, thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm khử độc hại, làm giảm tiếng ồn xuống dưới mức quy định của Nhà nước. Khi xây dựng xong công trình trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, đơn vị thi công phải thu dọn mặt bằng, dở bỏ lán trại và hoàn thiện khu vực xây dựng.

Chương 5:

QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ.

Điều 38. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin bưu điện và các công trình khác.

Điều 39. Mọi công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị khi xây dựng xong phải được tổ chức nghiệm thu. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác các công trình đó.

Nội dung quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm:

1. Lập và lưu trữ lý lịch, hồ sơ kỹ thuật hoàn công xây dựng công trình;

2. Phát hiện các hư hỏng sự hoạt động bình thường cho các công trình;

3. Thực hiện chế độ duy tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp để duy trì chất lượng công trình theo định kỳ và kế hoạch hàng năm;

4. Ký kết các hợp đồng cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng và hướng dẫn việc thực hiện chế độ khai thác và sử dụng các công trình theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật Nhà nước;

5. Phát hiện và xử lý các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng đô thị.

Điều 40. Tổ chức, cá nhân sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị phải:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ sử dụng đối với từng loại công trình và sự phối hợp đồng bộ giữa các loại công trình;

2. Không được lấn chiếm đất công cộng dành để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, kể cả vùng bảo vệ được khoanh định theo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước;

3. Việc sử dụng hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4. Các sự cố kỹ thuật gây hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung đô thị do các hành vi vi phạm của người sử dụng gây ra phải được xử lý và bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Việc sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị phải:

1. Có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Được sự đồng ý của cơ quan chuyên trách quản lý các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác trực tiếp có liên quan;

3. Có biển báo và các biện pháp che chắn, bảo đảm giao thông thông suốt, vệ sinh môi trường và an toàn cho các hoạt động công cộng;

4. Thu dọn, trả lại mặt bằng trong vòng 48 tiếng sau khi công việc hoàn thành.

Điều 42.

1. Các công trình giao thông đô thị chủ yếu gồm:

a) Mạng lưới đường, cầu, hầm, quảng trường, bến bãi, sông ngòi, kênh rạch;

b) Các công trình kỹ thuật đầu mối giao thông: sân bay, nhà ga, bến xe, cảng.

2. Phạm vi bảo vệ:

a) Đường đô thị, kể cả quốc lộ qua đô thị được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ; bao gồm: lòng đường, lề đường và vỉa hè;

b) Đường nội bộ trong các ô phố, khu tập thể, ngõ xóm, và đất lưu không ven sông hồ được giới hạn từ chân hàng rào hoặc chân tường hợp pháp của công trình trở ra;

c) Các công trình kỹ thuật đầu mối giao thông được giới hạn trong ranh giới khu đất theo hồ sơ đăng ký địa chính và vùng bảo vệ xác định theo tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước và điều kiện thực tế của khu vực xây dựng.

Điều 43. Đường đô thị được sử dụng và khai thác vào các mục đích sau đây:

1. Lòng đường dành cho xe cơ giới và xe thô sơ; vỉa hè dành cho người đi bộ;

2. Để bố trí các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như: chiếu sáng, cung cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vệ sinh đô thị, các trạm đỗ xe, các thiết bị an toàn giao thông;

3. Để trồng cây xanh công cộng, cây bóng mát hoặc cây xanh cách ly;

4. Để sử dụng tạm thời trong các trường hợp khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép:

a) Quầy sách báo, buồng điện thoại công cộng;

b) Các dịch vụ công cộng;

c) Tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng;

d) Biển báo, bảng tin, quảng cáo;

e) Trông giữ các phương tiện giao thông;

g) Tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền.

Điều 44.

1. Các công trình cấp nước đô thị chủ yếu gồm:

a) Các nguồn cung cấp nước mặt hoặc nước ngầm;

b) Các công trình kỹ thuật sản xuất nước;

c) Hệ thống phân phối nước (đường ống, tăng áp và điều hoà).

2. Phạm vi bảo vệ:

a) Nguồn nước mặt hoặc nước ngầm có phạm vi bảo vệ theo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước về vành đai vệ sinh và điều kiện cụ thể của từng khu vực;

b) Hệ thống đường ống dẫn và phân phối nước có phạm vi bảo vệ tối thiểu cách thành ống mỗi bên 0,5m.

Điều 45. Chế độ quản lý, khai thác và sử dụng các công trình cấp nước đô thị:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho cơ quan chuyên trách quản lý hệ thống cấp nước đô thị;

2. Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng nước phải làm đơn và ký kết hợp đồng với cơ quan chuyên trách quản lý hệ thống cấp nước đô thị;

3. Việc khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm có quy mô trên 50m3/ha và các nguồn nước mặt cho đô thị phải tuân theo quy hoạch chung đô thị và dự án đầu tư khai thác được duyệt; đảm bảo khai thác sử dụng lâu bền và hợp lý có tính đến tác động xấu tới môi trường và phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 46.

1. Các công trình thoát nước đô thị chủ yếu gồm:

a) Các sông, ao, hồ điều hoà, đê, đập;

b) Các cống, rãnh, kênh mương máng thoát nước;

c) Các trạm bơm cố định hoặc lưu động;

d) Các trạm xử lý nước thải.

2. Phạm vi bảo vệ các công trình thoát nước đô thị do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trên cơ sở tiêu chuẩn, quy phạm, Nhà nước và điều kiện cụ thể của từng khu vực.

Điều 47. Chế độ quản lý, khai thác và sử dụng các công trình thoát nước đô thị.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho cơ quan chuyên trách quản lý việc sử dụng và khai thác hệ thống các công trình thoát nước đô thị.

2. Các công trình thoát nước nội bộ (cống, rãnh, đường ống thoát, hố ga...) khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung của đô thị phải được phép của cơ quan chuyên trách quản lý cấp có thẩm quyền.

3. Trường hợp nước thải có chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường và gây bệnh, khi xả vào hệ thống thoát nước chung của đô thị phải được làm sạch theo quy định về bảo vệ môi trường đô thị.

Điều 48.

1. Các công trình cấp điện và chiếu sáng đô thị chủ yếu gồm:

a) Các nhà máy phát điện;

b) Các trạm biến áp, tủ phân phối điện;

c) Hệ thống đường dây dẫn điện;

d) Cột và đèn chiếu sáng.

2. Phạm vi bảo vệ các công trình cấp điện và chiếu sáng theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước.

Điều 49. Chế độ quản lý khai thác và sử dụng các công trình cấp điện và chiếu sáng đô thị:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị.

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng điện phải làm đơn và ký kết hợp đồng với cơ quan chuyên trách quản lý các công trình cấp điện đô thị;

3. Mọi việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình đô thị có ảnh hưởng đến hành lang an toàn các công trình cấp điện và chiếu sáng công cộng phải có biện pháp bảo đảm an toàn và được sự đồng ý của cơ quan quản lý chuyên trách có thẩm quyền.

Điều 50. Cơ quan quản lý khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị được thu và sử dụng tiền sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lệ phí và các khoản phụ thu theo quy định của Bộ Tài chính vào các mục đích quản lý duy trì và nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chương 6:

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 51. Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý quy hoạch đô thị bao gồm:

1. Phát hiện các vi phạm về quy hoạch xây dựng đô thị;

2. Phát hiện và xử lý các trường hợp cấp giấy phép xây dựng sai hoặc không đúng thẩm quyền.

3. Phát hiện các hành vi xây dựng, phá dỡ công trình không có giấy phép hoặc sai với giấy phép;

4. Phát hiện các đơn vị thi công không có tư cách pháp nhân;

5. Phát hiện các vi phạm bảo vệ cảnh quan môi trường sống đô thị;

6. Phát hiện các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điều 52. Phân công trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quản lý đô thị.

1. Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện các quy định quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật; thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước;

2. Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp dưới xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, khai thác và sử dụng công trình trong đô thị theo pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các quy định và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trong địa phương.

Các Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý của ngành mình trên các địa bàn các thành phố, thị xã và thị trấn.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn được giao quản lý có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 91-CP

Ha Noi, August 17, 1994

 

DECREE

PROMULGATING THE STATUTE ON MANAGEMENT OF URBAN PLANNING

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1994;
At the proposal of the Minister of Construction,

DECREES:

Article 1.- To promulgate along with this Decree the Statute on Management of Urban Planning.

Article 2.- This Decree takes effect as from the date of its signing. The earlier regulations on management of urban planning which are contrary to this Decree are now annulled.

Article 3.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

STATUTE

ON THE MANAGEMENT OF URBAN PLANNING

(Issued together with Government’s Decree No. 91-CP on the 17th of August, 1994)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Urban centers comprise cities, towns and townships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Urban centers must be built and developed according to plan and the regulations of law with a view to serving political, economic, cultural and social objectives, security and national defense.

Article 3.- The Government performs the right of State management over urban planning on the national scale.

The People's Committees at all levels perform the right of State management over urban planning in their localities.

The management agencies for urban planning at the Center and in the localities are responsible before the Government and the People's Committees at all levels for the management of urban planning.

Article 4.- The contents of State management of urban planning consist in:

1. Issuing regulations on urban planning management;

2. Drawing up and ratifying projects on urban construction plans;

3. Managing the transformation and building of urban projects according to the approved plans;

4. Protecting the urban landscapes and living environment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Settling disputes, and inspecting and handling violations of the regulations on urban management.

Chapter II

DRAWING UP AND RATIFYING URBAN CONSTRUCTION PLANS

Article 5.- Urban transformation and construction must be based on the urban construction plan already ratified by the authorized State agency.

Urban construction planning includes general planning for the whole land of an urban center, and detailed planning for each part of this land.

The land area planned for urban construction must be decide by the State agency authorized to ratify urban planning.

Article 6.- The urban construction planning projects must be drawn up by the professional organizations recognized by the State, and must comply with the technical standards, norms and processes allowed by the State.

The urban construction planning project which is already ratified is the legal basis for managing the urban center, carrying out construction investment, and formulating annual, short-term and long-term plans of urban transformation and construction for various branches and localities.

Article 7.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. In the process of implementation, the urban construction planning project must be regularly revised and readjusted to match the reality of urban development:

a/ The revision and adjustment of the general plan shall be done periodically every five years and earlier when necessary.

b/ The complementary readjustments of a local character compared to the general plan or detailed plans shall be done when necessary;

c/ All readjustments of the urban construction planning projects must have the permission of the State agency authorized to ratify this project.

Article 8.- The general urban construction planning project shall determine the orientation for spatial development of the urban center, the construction of infrastructure works, creation of a suitable living environment, taking into account the harmonious balance between the expansion of the urban center with agricultural-forestry production, and the need of ensuring security and national defense and other economic activities, preserving historical relics and natural landscapes. All this is to be done while taking into account also of the aftermath of natural calamities as well as technological accidents that might happen.

The general planning project shall be made on a topographical map on a scale of 1/2000-1/25,000 depending on the category of urban center, and is represented by an urban development orientation scheme (15-20 years) and the construction plan Stage I (5-10 years).

The general planning project must be subject to comments by the local People's Council of the city, town and township and the concerned branches before going to the authorized State agency for ratification.

Article 9.- The detailed planning projects shall be formulated on the basis of the topographic map and land administration map on a scale of 1/500 - 1/200, aimed at concretizing and materializing the regulations of the general planning project. They shall be set up synchronously for each urban sector which needs to be transformed, and built up in the immediate stage to serve as basis for the construction of ground surface projects as well as underground installations, such as residential houses, production and service constructions, public parks, trees, technical infrastructure works, and shall comply with the regulations concerning the preservation and restoration of architectures of value and natural landscapes, and ensure safety against fire and the protection of the urban environment.

The detailed planning project already ratified is the basis for the drawing up of investment projects, the selection and endorsement of their locations, the granting of planning certificates and the decisions to allocate land and permits of construction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Prime Minister shall ratify the general planning project of urban centers Categories I, II, and other urban construction planning projects when deemed necessary.

The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall submit the urban construction planning projects under the ratifying competence of the Prime Minister.

The Ministry of Construction shall organize the drawing up of the general plan for urban centers Categories I and II, and check the urban construction planning projects under the ratifying competence of the Prime Minister.

2. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall ratify the remaining urban construction planning projects in their localities.

The People's Committees of the cities, towns and districts shall submit the general plans and detailed plan under the ratifying competence of the provincial People's Committee.

The Chief Architect or the Construction Office (in the urban centers without Chief Architects) shall organize the drawing up and checking of the abovesaid urban construction planning projects and report to the provincial People's Committee.

The Chief Architects in the cities directly under the Central Government shall organize the drawing up, checking and submission of the urban construction planning projects under the ratifying competence of the People's Committees of the cities directly under the Central Government for ratification,

The ratification of the general plans for the urban centers Categories III and IV, the detailed plans of the urban centers Categories I and II and the national highways passing through the provincial capitals, must have the previous written approval of the Ministry of Construction.

Article 11.- The Ministry of Construction shall issue the norms, standards and processes, and guide the drawing up, checking and ratification of the urban construction plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MANAGING THE CONSTRUCTION OF VARIOUS PROJECTS IN THE URBAN CENTERS

Article 12.- The projects in the urban centers composed of ground, underground or above-the-ground installations, including sculptures, paintings, posters and advertisement boards, must be designed and constructed according to the general plan, the detailed plans and the investment projects, and must be ratified by the authorized State agency.

Article 13.- The management of the transformation and construction of projects in the urban centers consists of:

1. Selecting the location for construction and granting planning certificates to guide the use of land urban land;

2. Granting construction permits, or issuing decision to suspend the construction or renovation of projects in urban centers;

3. Providing guidance on the renovation and construction of projects in urban centers;

4. Registering and granting certificates of ownership for projects;

5. Surveying, inventorizing and keeping files of projects in urban centers.

Article 14.- Before making a feasibility study or designing the construction of a project, the investor must apply for a construction site from the urban development planning agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The overall plan and detailed plan already be ratified by the authorized State agency;

2. The standards and regulations on urban construction, environmental sanitation, and fire prevention and fighting devices prescribed or allowed by the State.

Article 15.- The planning certificate should clearly specify the following main conditions:

1. Conditions for sanitation, fire prevention and fighting, and environmental protection;

2. The requirements for planning of land use, architectural design and urban landscape, such as the relationship between the construction site and the general area, the limit of the plot of land within the construction boundary and the red line; the purpose of land use; the construction density; the coefficient of land use; the maximum height of the project, and the dimensions of those parts of the project that are allowed to jut out over the road boundary, common walls and fences, trees;

3. The requirements for construction and use of urban technical infrastructure facilities, such as transport, ground filling, drainage of rain and waste water, supply of water, electricity and communication.

Article 16.- After the construction investment project is ratified, the investor shall go through the procedures of receiving land, the certificate of land-use right and a construction permit at the authorized State agency.

Article 17.- The granting of a permit to renovate or build a project must be based on the valid papers on the right to use land and own the project, the minimum conditions for construction sanitation, the requirements for urban architecture planning, for aesthetics, urban landscape, and the convenience and inconvenience considerations specified in the norms and regulations on urban planning, and stipulations on urban construction.

With regard to major and vital projects, before granting a construction permit, the ministries concerned must carefully examine the durability of the structure and the safety of construction techniques concerning the environment and ecology, national security, fire prevention and fighting, and other issues; when necessary, these projects must be considered by the Architectural Planning Council of the provinces and cities directly under the Central Government before going to the authorized State agency for ratification.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Exempted from construction permits:

Repairs such as plastering, patching, whitewashing, roofing, paving the floor, replacing doors (except opening the door to a main road or street), and the repair and installation of indoor equipment and decorations with do not affect the structure of neighboring houses and the architecture of the front street.

2. Exempted from demolition permit are:

a/ Existing projects to make room for construction projects already licensed;

b/ Makeshift installations having expired utilization date;

c/ Installations which are unlicensed or which violate construction regulations;

d/ Installations of which the demolition is ordered by the Court;

e/ In emergency cases, such as an installation which is in a serious state of dilapidation and might cause an accident, or in case of fire or other natural disasters.

Article 19.- The dossier applying for repair or renovation permit includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Certificates of ownership of the house and the right to use land enclosed with a chart of the location of the installation on a scale of 1/100 - 1/500.

3. A dossier of technical design made by a licensed organization or individual.

With regard to major and vital projects, the technical design must be ratified by the authorized agency.

4. A 9 x 12cm photograph of the installation facade with adjacent space before renovation.

Article 20.- The dossier applying for the construction of a new project includes:

1. An application for construction permit (bearing the investor's name);

2. Papers certifying the right to use land (decision to allot land, lease land or a certificate of the right to use land);

3. Dossier of the project's technical design made by a licensed organization or individual.

With regard to major, vital projects, the technical design must be ratified by the authorized agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21.- The competence in granting licenses for repair and renovation of existing projects or construction of new projects is stipulated as follows:

1. The Chief Architect or the Construction Office (where there is no Chief Architect) shall grant permits for repair and permits for repair and permits for construction in urban centers under the mandate of the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government.

2. The representative of the Chief Architect in cities or of the Construction Office in towns, precincts and districts shall grant permits for repair and permits for construction of separate, semi-durable projects in the following locations:

a/ Along roads within street quarters and alleys with roads not larger than 12m;

b/ In the quarters specifically planned and ratified by the authorized State agency.

Article 22.- The time limit for considering and settling applications for repair, renovation and construction of projects is as follows:

1. Not more than 30 days for private houses and not more than 45 days for other projects after reception of full dossiers;

2. Not more than 10 days after reception of full dossiers in case a house is in danger of collapse.

Past the time-limits, if the dossier-receiving agency has not yet settled the dossier, it must notify the applicant of the reason. If the applicant deems the refusal not justified, he/she can complain to the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government. The decision made by the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Governments is final.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. In case the investor wants to change the design, he/she must make a dossier for readjusting the design, and re-apply for a construction permit;

2. If the construction does not conform to the construction permit, the investor or the contractor must bear full responsibility and must strictly comply with the requirements of the Chief Architect in the city or the Construction Office (where there is no Chief Architect);

3. Twelve months after being granted a construction permit, if the investor has not yet started construction or has stated construction but does not continue it, the construction permit shall lose its validly. If the investor still wants to continue construction, he/she must apply for extension of the construction permit.

Article 24.- Before starting construction, the investor must notify the People's Committee of the ward, commune or township concerned.

While building major, vital projects, the construction unit must put up a fixed signboard at the construction site showing the name of the project, the name of the construction unit, the serial number of the construction permit, the duration of construction and a chart of the project in perspective.

Article 25.- The construction, renovation and repair of projects should not cause damage to other projects directly concerned on the ground, underground and in the air, and at the same time, must take measures to ensure uninterrupted and safe traffic on the streets.

Article 26.- The construction of underground projects on the main roads must be carried out simultaneously and in a uniform way. In case there are not yet enough conditions for simultaneous construction, but partial construction must still be carried out, the unit concerned must have a transitional solution and must get the approval of the President of the People's Committee of the province or city under the Central Government.

Article 27.-

1. After building or renovating the project, the investor must compile a dossier on the completion of the project as stipulated and must send it to the following offices:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The house and land management office (for architectural structures), or the public traffic office (for technical infrastructure facilities) of the provinces and cities directly under the Central Government for use as archives.

2. The investor must complete the procedures for registration, apply for a certificate of ownership of the project and the right to use land at the authorized State agency.

Chapter IV

PROTECTION OF URBAN LANDSCAPES AND ENVIRONMENT

Article 28.- Urban landscapes includes natural landscapes and man-made landscapes.

The Chief Architects of cities or the Directors of the Construction Offices (in those urban centers which have no Chief Architect) must ensure that the renovation and construction of projects in urban centers preserve the beauty of the landscapes, the use requirements and durability, and harmoniously fit into the natural landscape for preservation of scenic sites and historic relics.

Article 29.- All organizations and individuals using architectural projects must protect and improve their architectural appearance, and plant trees on the premises in accordance with the urban development plan already ratified.

The People's Committees of cities and towns must ensure that all streets, public squares, gardens, parks, bridges and tunnels are adequately lit and named; all architectural projects must have registered numbers as stipulated by the State.

Article 30.- The Ministry of Culture and Information shall have to preserve and use historic and cultural relics in accordance with the Ordinance on Protection and Use of Historical and Cultural Relics and Beauty Spots.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 32.- The trees of specialized use, public trees and trees on the premises of projects looking out on the main streets must be planted in accordance with the approved plan and under the guidance of the authorized urban management office, must meet the requirements for use, urban landscape, improvement of local climate and environmental sanitation, and not damage underground or aerial technical infrastructure facilities.

The felling of trees in urban centers must have the permission of the authorized urban management office, except in emergency cases of natural disaster or enemy sabotage.

Article 33.- Any act of digging, ground leveling or mining which might deform the terrain and landscape at the natural preserves, classified beauty spots, reservoirs and water surfaces in planned urban centers is strictly forbidden, except in special cases which are permitted by the authorized State agency.

Article 34.- In drawing up and considering urban development projects and investment projects for construction in urban centers, attention must be paid to the rationality of the construction site and its impact on the urban environment. The planning projects and investment projects, depending on the degree of pollution and their scale, must be approved by different levels of authorized State environmental management before they are considered and ratified.

Article 35.-

1. Those organizations and individuals, that are managing and using projects which release toxic pollutants damaging to the urban environment, must take measures to treat them before discharge them into public sewer systems, and at the same time, must register with the authorized State environmental management agency on:

a/ The types of wastes and their quantity;

b/ The plan and measure of treatment;

2. In case no efficient measure has been found to treat the noxious substances discharged from the operation of the project, one of the following measures shall be considered and put into effect:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Moving the project to a new site in accordance with the ratified plan.

Article 36.- The People's Committees of cities, towns and townships shall assign the specialized organizations to collect and treat industrial and human wastes, and provide services of waste treatment at designated sites in conformity with the ratified plan.

At public places and utilities such as market places, railway stations, shops, bus stations and ferries in urban centers, the management boards must put up regulations on sanitation, install public toilets, arrange dumping grounds and car parks, and arrange a rational use of the available ground to ensure traffic safety.

Article 37.- In building projects, the investors and construction units must apply the regulations on sanitation and safety, cover the construction site to keep waste and dust from spreading, and ensure safety for the people and other projects in the neighborhood. All vehicles transporting construction materials and waster must not dirty the streets. In case a construction project causes pollution and noise, emits fume or other toxic matters, the construction unit must properly dispose of toxic matters, and keep noise within the permissible level set by the State. After completing the project and before having it tested on completion, the construction unit must clear the ground, dismantle all shelters, and perfect the construction site.

Chapter V

MANAGEMENT OF THE USE AND EXPLOITATION OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE WORKS IN URBAN CENTERS

Article 38.- The technical infrastructure works in urban centers include communication lines, water supply, drainage, environmental sanitation, energy supply, public lighting, post and communication, and other facilities.

Article 39.- All technical infrastructure projects in urban centers after being built must be tested on completion. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government must assign the specialized agencies to manage the use and exploition of those projects.

The management of the use and exploitation of technical infrastructure works in urban centers includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Detecting defects in the normal operation of the projects;

3. Carrying out maintenance, improvement and renovation to maintain the quality of the projects periodically and according to annual plans;

4. Signing contracts for supply of technical infrastructure facilities with those organizations and individuals that want to use them, and providing guidance on the exploitation and use of those projects in conformity with the technical process and regulations of the State.

5. Detecting and handling violations in the use and exploitation of infrastructure facilities in urban centers.

Article 40.- All organizations and individuals that use and exploit technical infrastructure facilities must follow these stipulations:

1. Strictly observe the regulations on the mode of utilization of each kind of project and the synchronous coordination among different kinds of project;

2. It is forbidden to infringe upon public land used for the construction of technical infrastructure works in urban areas, including protection corridors marked off according to State norms and regulations;

3. The use of the common system of technical infrastructure works in urban areas must have the permission of the authorized State agency;

4. The technical accidents causing damage to the common technical infrastructure works in urban areas resulting from the acts of violation on the part of the users must be handled, and the authors of these acts must pay compensations for the real losses as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. They must have the permission of the authorized State agency, except in case of exemption prescribed by the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government.

2. They must have the consent of the specialized agency responsible for the management of directly related technical infrastructure works.

3. They must be provided with warning signs and other measures of protection to ensure smooth traffic, environmental sanitation and safety for public activities.

4. The ground must be cleared and returned to its original state within 48 hours after completion of the work.

Article 42.-

1. The transport facilities in urban areas are composed mainly of:

a/ The network of roads, bridges, tunnels, public squares, wharves, rivers and canals.

b/ The technical transport terminals: airports, railway stations, bus stations, ports.

2. Protection area:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The roads inside the street quarters, the residential quarters, alleys to the hamlets and unoccupied land along rivers and lakes, are limited at the foot of the fence or at the legal foot of the wall of the project.

c/ The technical transport terminals are limited by the boundaries of the land plot defined in the land administrative register, and the protection area is determined according to the norms and regulations set by the State, and also to the practical conditions of the construction area.

Article 43.- The urban roads are used and exploited for the following purposes:

1. The road bed is reserved for motor vehicles and non-motorized vehicles: the pavement is reserved for pedestrians.

2. For the installation of urban technical infrastructure works like: lighting, energy supply, water supply and drainage, communication, urban sanitation, bus stops and drainage, communication, urban sanitation, bus stops and traffic safety devices.

3. For the planting of public trees, shade trees or separation trees.

4. For temporary use in cases allowed by the authorized State agency:

a/ Book or newspapers stalls, public telephone booths;

b/ Public services:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Notice boards, news bulletin boards and advertisement boards;

e/ Keeping transport means;

g/ Organizing cultural, social and publicity activities.

Article 44.-

1. The urban water supply installations are composed mainly of:

a/ Surface and underground water sources;

b/ Water producing technical projects;

c/ The water distribution system (water pipes, pressure and regulating devices).

2. Protection area:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The system of water conduct and distribution mains are protected by a minimum corridor 0.5 meter from each side of the main.

Article 45.- The regime of management, exploitation and use of the urban water supply works:

1. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall assign the specialized agencies to manage the system of urban water supply;

2. An organization or individual that has the need of using water must send an application and sign a contract with the specialized agency responsible for the management of the urban water supply system;

3. The exploitation and use of an underground water source with a flow of more than 50 cubic meters/hour and the surface water sources for use in the urban center, must observe the general urban plan and the approved investment project for water exploitation. It must ensure durable exploitation and rational use with consideration for the negative impact of the project on the environment, and must have the permission of the authorized State agency.

Article 46.-

1. They urban water drainage facilities are composed mainly of;

a/ Rivers, ponds, regulating lakes, dykes, dams;

b/ Sluices, ditches, canals and drainage conduits;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Waste water treatment station.

2. The protection area for the urban drainage facilities shall be defined by the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, on the basis of the State norms and regulations, and the practical conditions of each area.

Article 47.- Regime for the management, exploitation and use of the urban water drainage facilities;

1. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall assign to specialized services the management of the use and exploitation of the urban water drainage systems.

2. The linkage of local water drainage facilities (sluices, ditches, conduits, main sewers) with the common drainage system in urban areas must have the permission of the authorized specialized managerial agency.

3. In case the waste water contains noxious or polluting substances, it must be treated before being discharged into the common drainage system in urban areas, according to the regulations on the protection of the urban environment.

Article 48.-

1. The electric power supply system and the lighting system in urban areas are composed mainly of:

a/ Power plants;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The system of transmission lines;

d/ Lighting posts and lamps.

2. Protection area of the electric supply and lighting systems shall comply with the norms and regulations of the State.

Article 49.- The regime of management, exploitation and use of the electric supply and lighting in urban areas:

1. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall assign to specialized services the management of the urban electric supply and lighting installations;

2. All organizations and individuals that want to consume electricity shall have to send an application to, and sign a contract with, the specialized agency managing the urban electricity supply facilities;

3. All construction, transformation and repair of the urban projects affecting the safety corridor of the electric supply and lighting facilities, must be provided with measures to ensure safety, and have the approval of the authorized specialized managerial agency.

Article 50.- The agency managing the exploitation and use of the urban technical infrastructure works is entitled to collect and use the charge for the use of the technical infrastructure, fees and other auxiliary charges as prescribed by the Ministry of Finance for the purpose of managing, maintaining and upgrading the urban technical infrastructure works.

Chapter VI

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 51.- The inspection and control of the observance of the regulations concerning the management of urban planning comprises:

1. Detecting the violations on the planning of urban construction;

2. Detecting and handling the cases of issuing of construction permits improperly or inconsistently with the assigned competence;

3. Detecting acts of construction or dismantlement of installations without permits or at variance with the permits;

4. Detecting construction units without the statutes of a juridical person;

5. Detecting violations of the regulations on the protection of urban landscape and living environment;

6. Detecting violations of the regime on the use and exploitation of the urban technical infrastructure works.

Article 52.- Assignment of responsibilities in the inspection, control and handling of violations of the regulations on urban management:

1. The People's Committee of the ward, commune and township shall exercise its function of inspecting and supervising the activities of the organizations and individuals in its areas concerning the implementation of the regulations on the management of urban planning and law; and effecting the forcible implementation of the State agencies' decisions on handling violations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The People's Committee of the province or city directly under the Central Government shall issue regulations, and guide the People's Committee of lower level to inspect, control and handle the violations of the regulations on management of the urban construction planning in the locality.

The specialized service is responsible to the People's Committee of the province or city directly under Central Government for the State management of urban planning, guiding the People's Committee of lower level in professional matters and take responsibility for the efficiency of management of its service in the whole territory of a city, town or township.

4. The People's Committee at all levels shall have to coordinate with the State managerial agencies in the territory under their jurisdiction to inspect and detect the violations of the construction order and take timely measures of settlement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree no. 91-CP of August 17, 1994 promulgating the statute on management of urban planning promulgated by the Government

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.470

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!