Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2003/QD-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2003/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 19/2003/QĐ-BXD NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xây lắp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 3: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các Đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Hồng Quân

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng bao gồm tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và các công trình xây dựng khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động xây dựng là hoạt động thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp các loại công trình.

2. Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

a- Lập dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đầu tư),

b- Quản lý dự án đầu tư xây dựng,

c- Khảo sát xây dựng,

d- Thiết kế công trình,

e- Giám sát thi công xây lắp,

g- Kiểm định chất lượng xây dựng,

h- Các tư vấn xây dựng khác.

3. Thi công xây lắp công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng mới; cải tạo, trùng tu, bảo trì các công trình xây dựng.

4. Chủ nhiệm lập dự án là người trực tiếp tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung, chất lượng của dự án.

5. Chủ trì khảo sát xây dựng là người trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát.

6. Chủ nhiệm đồ án thiết kế là người trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiết kế công trình, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của đồ án thiết kế.

7. Chủ trì thiết kế là người trực tiếp tổ chức và thực hiện một lĩnh vực chuyên môn của đồ án thiết kế theo sự chỉ đạo của chủ nhiệm đồ án thiết kế, chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của lĩnh vực chuyên môn đó.

8. Kỹ sư giám sát trưởng là người đại diện cho chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án) trực tiếp tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây lắp công trình, chịu trách nhiệm về chất lượng xây lắp công trình do mình giám sát.

9. Kỹ sư giám sát chuyên ngành là người trực tiếp tổ chức và thực hiện công tác giám sát một lĩnh vực chuyên ngành theo sự chỉ đạo của kỹ sư giám sát trưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng xây lắp công trình thuộc chuyên ngành do mình giám sát.

10. Chủ trì kiểm định là người trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng xây dựng, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của công tác kiểm định.

11. Chỉ huy trưởng thi công là người đại diện cho nhà thầu thi công xây lắp thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tại công trường, trực tiếp chỉ huy và chịu trách nhiệm về thi công xây lắp công trình.

12. Thầu chính là nhà thầu trực tiếp ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nhận thầu thực hiện công việc chính của công trình. Thầu chính có thể là: thầu chính thiết kế, thầu chính cung cấp thiết bị công nghệ, thầu chính xây lắp.

13. Thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với thầu chính hoặc tổng thầu nhận thầu thực hiện một phần công việc của thầu chính hoặc tổng thầu.

14. Tổng thầu là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư nhận thầu toàn bộ một công việc hoặc toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng thầu có những hình thức chủ yếu sau:

a- Tổng thầu thiết kế;

b- Tổng thầu xây lắp;

c- Tổng thầu thiết kế và xây lắp;

d- Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây lắp (tổng thầu EPC);

e- Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây lắp (tổng thầu chìa khoá trao tay).

Điều 3: Nguyên tắc đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng chỉ được thực hiện các công việc phù hợp với năng lực của mình theo Quy định này.

2. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ, sức khoẻ phù hợp với công việc đảm nhận; có đạo đức nghề nghiệp; am hiểu những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

3. Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cá nhân đảm nhận các chức danh trong hoạt động xây dựng dưới đây phải tuân thủ các quy định về điều kiện năng lực tại Quy định này, đảm bảo đủ thời gian để các cá nhân đó có điều kiện thực hiện theo chức danh đảm nhận và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình: Chủ nhiệm lập dự án; phụ trách lĩnh vực chuyên môn của dự án; trưởng ban, phó ban (hoặc giám đốc, phó giám đốc) ban quản lý dự án; phụ trách lĩnh vực chuyên môn của ban quản lý dự án; chủ trì khảo sát xây dựng; chủ nhiệm đồ án thiết kế; chủ trì thiết kế; kỹ sư giám sát trưởng; kỹ sư giám sát chuyên ngành; chủ trì kiểm định; chỉ huy trưởng thi công; phụ trách kỹ thuật thi công.

4. Một người không được đảm nhận đồng thời quá 2 chức danh và thực hiện đồng thời quá 2 công việc theo 1 chức danh nêu tại khoản 3 Điều này. Người đảm nhận các chức danh nêu trên không được giao lại cho người khác thay mình đảm nhận chức danh đó.

5. Chủ đầu tư hoặc bên giao thầu, nhà tư vấn khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng và khi thành lập ban quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo Quy định này.

6. Người thẩm tra, thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm tư vấn đầu tư xây dựng phải xem xét về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân làm ra sản phẩm đó; trường hợp không đảm bảo điều kiện năng lực theo Quy định này thì được quyền không xem xét hoặc không nghiệm thu.

Điều 4: Loại và nhóm dự án, loại và cấp công trình

1. Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng trong Quy định này theo quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

2. Loại và cấp công trình được áp dụng trong Quy định này theo quy định trong Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Riêng các công trình nhà chung cư, công trình công cộng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình cấp thoát nước nêu tại Phụ lục số 1 của Quy định này được quy định tạm thời để làm căn cứ cho việc xác định năng lực trong hoạt động xây dựng.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tổ chức khi nhận thầu tư vấn đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện chung quy định tại Điều 5 và các điều kiện riêng quy định đối với từng lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng nêu tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Chương này.

Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện một số lĩnh vực thuộc hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng phải đảm bảo điều kiện năng lực theo Quy định này.

Điều 5: Điều kiện chung

1. Có đủ lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đảm nhận.

2. Có trang thiết bị chủ yếu đáp ứng được công việc tư vấn đầu tư xây dựng đảm nhận.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng.

4. Thực hiện các quy định về bảo hiểm trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng

1. Khi lập dự án đầu tư xây dựng, phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để đảm nhận các chức danh: Chủ nhiệm lập dự án, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của việc lập dự án.

2. Chủ nhiệm lập dự án và người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có trong biên chế hoặc hợp đồng lao động với tổ chức tư vấn lập dự án theo quy định của pháp luật.

3. Chủ nhiệm lập dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã là chủ nhiệm lập 1 dự án tương tự.

b- Đã là chủ nhiệm lập 2 dự án cùng loại, nhóm thấp hơn liền kề.

c- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn chính của 2 dự án tương tự.

4. Người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 1 dự án tương tự.

b- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 2 dự án thuộc nhóm thấp hơn liền kề.

c- Đã trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn cùng loại của 2 dự án tương tự.

Điều 7: Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án

1. Ban quản lý dự án khi được thành lập để quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các điều kiện năng lực như sau:

a- Phải có bộ máy trực tiếp quản lý thực hiện các công việc của dự án có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của dự án.

b- Phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để đảm nhận các chức danh: Trưởng ban quản lý dự án, các phó ban phụ trách lĩnh vực, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của ban quản lý dự án theo yêu cầu của công tác quản lý thực hiện dự án.

c- Trưởng ban, phó ban hoặc giám đốc, phó giám đốc (gọi chung là trưởng ban, phó ban) và người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của ban quản lý dự án phải có trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức lập ra ban quản lý dự án.

d- Trưởng ban quản lý dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã là trưởng ban hoặc phó ban quản lý 1 dự án tương tự.

- Đã là trưởng ban quản lý 2 dự án cùng loại, nhóm thấp hơn liền kề.

- Đã phụ trách kỹ thuật hoặc kinh tế của 2 dự án tương tự.

e- Phó trưởng ban quản lý dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực phụ trách và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã là phó ban quản lý 1 dự án tương tự.

- Đã là trưởng ban quản lý 1 dự án cùng loại, nhóm thấp hơn liền kề.

- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 2 dự án tương tự.

g- Người phụ trách kỹ thuật, công nghệ phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của công việc đảm nhận và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã phụ trách kỹ thuật, công nghệ của 1 dự án tương tự.

- Đã phụ trách kỹ thuật, công nghệ của 2 dự án cùng loại, nhóm thấp hơn liền kề.

- Có thời gian trực tiếp tham gia quản lý kỹ thuật, công nghệ của các dự án tương tự tối thiểu 3 năm.

h- Người phụ trách kinh tế phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã phụ trách kinh tế của 1 dự án tương tự.

- Đã phụ trách kinh tế của 2 dự án cùng loại, nhóm thấp hơn liền kề.

- Có thời gian trực tiếp tham gia quản lý kinh tế của các dự án tương tự tối thiểu 3 năm.

2. Trường hợp các dự án nhóm C, công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, được áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án (không thành lập ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy hiện có của chủ đầu tư kiêm nhiệm việc quản lý thực hiện dự án) thì những người được giao quản lý thực hiện dự án phải có điều kiện sau:

a- Người phụ trách chung về quản lý thực hiện dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng ít nhất 3 năm.

b- Người phụ trách quản lý kỹ thuật của dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận, có thời gian công tác trong lĩnh vực chuyên môn ít nhất 3 năm.

c- Người phụ trách kinh tế phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, có thời gian công tác trong lĩnh vực chuyên môn ít nhất 3 năm.

3. Một số trường hợp đặc biệt:

a- Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền có thể giao các chức danh nêu tại các điểm d, e, g, h khoản 1 Điều này cho những người có đủ trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm quản lý nhưng chưa trực tiếp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Người giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b- Đối với các dự án nhóm C ở vùng sâu, vùng xa nếu không đủ cán bộ có điều kiện năng lực theo Quy định này thì có thể giao các chức danh nêu tại các điểm d, e, g, h khoản 1 Điều này cho những người có năng lực thấp hơn nhưng phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp với công việc đảm nhận. Người giao nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Các cá nhân được cử tham gia quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo Quy định này và phải có chứng chỉ xác nhận đã qua các lớp đào tạo về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo chương trình của Bộ Xây dựng hoặc chương trình được Bộ Xây dựng thoả thuận. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi Quy định này có hiệu lực, các cá nhân tham gia quản lý chuyên môn, nghiệp vụ phải có chứng chỉ theo quy định.

5. Các ban quản lý dự án đã được thành lập trước đây không đủ điều kiện năng lực thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực phải bổ sung năng lực đáp ứng các yêu cầu theo Quy định này đối với các chức danh nêu tại điểm d, e, g, h khoản 1 Điều này.

Điều 8: Điều kiện năng lực nhà thầu khảo sát xây dựng

1. Phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để đảm nhận chức danh: Chủ trì khảo sát, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

2. Người chủ trì khảo sát và người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn phải có hợp đồng lao động với nhà thầu khảo sát theo quy định của pháp luật.

3. Người chủ trì khảo sát phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, đã trực tiếp thực hiện công tác khảo sát ít nhất 5 năm và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã là chủ trì khảo sát của 1 nhiệm vụ khảo sát tương tự.

b- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn chính của 2 nhiệm vụ khảo sát tương tự.

4. Người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ khảo sát phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận, đã trực tiếp thực hiện công tác khảo sát ít nhất 3 năm và đã thực hiện công tác chuyên môn của 2 nhiệm vụ khảo sát tương tự.

5. Trường hợp có sử dụng phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác khảo sát thì phòng thí nghiệm phải được công nhận hợp chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 9: Điều kiện năng lực nhà thầu thiết kế công trình

1. Phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để đảm nhận chức danh: Chủ nhiệm đồ án thiết kế, các chủ trì thiết kế theo yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế.

2. Chủ nhiệm đồ án thiết kế và các chủ trì thiết kế phải có hợp đồng lao động với nhà thầu thiết kế công trình theo quy định của pháp luật.

3. Chủ nhiệm đồ án thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình phù hợp với loại công trình thiết kế và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã là chủ nhiệm đồ án thiết kế 1 công trình cùng loại, cùng cấp.

b- Đã là chủ nhiệm đồ án thiết kế 2 công trình cùng loại, có cấp thấp hơn liền kề.

c- Đã là chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn chính của 2 công trình cùng loại, cùng cấp.

4. Chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình phù hợp với công việc đảm nhận và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 1 công trình cùng loại, cùng cấp.

b- Đã chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 2 công trình cùng loại, có cấp thấp hơn liền kề.

c- Đã trực tiếp thiết kế lĩnh vực chuyên môn cùng loại của 2 công trình cùng loại, cùng cấp.

Điều 10: Điều kiện năng lực nhà thầu giám sát thi công xây lắp

1. Khi thực hiện công tác giám sát thi công xây lắp, phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để làm kỹ sư giám sát trưởng, kỹ sư giám sát chuyên ngành theo yêu cầu của công tác giám sát.

2. Kỹ sư giám sát trưởng, kỹ sư giám sát chuyên ngành phải có hợp đồng lao động với nhà thầu giám sát theo quy định của pháp luật và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát xây dựng theo chương trình của Bộ Xây dựng hoặc chương trình được Bộ Xây dựng thoả thuận.

3. Kỹ sư giám sát trưởng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình giám sát và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã là kỹ sư giám sát trưởng của 1 công trình cùng loại, cùng cấp.

b- Đã là kỹ sư giám sát trưởng của 2 công trình cùng loại có cấp thấp hơn liền kề.

c- Đã là kỹ sư giám sát chuyên ngành của 2 công trình cùng loại, cùng cấp.

4. Kỹ sư giám sát chuyên ngành phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận, đã trực tiếp tham gia thi công xây lắp công trình ít nhất 3 năm.

Điều 11: Điều kiện năng lực nhà thầu kiểm định chất lượng xây dựng

1. Có đủ lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm định đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm định.

2. Người chủ trì kiểm định phải có hợp đồng lao động với nhà thầu kiểm định chất lượng xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Người chủ trì kiểm định phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với công tác kiểm định, đã trực tiếp thực hiện công tác kiểm định ít nhất 5 năm và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã chủ trì 1 công tác kiểm định tương tự.

b- Đã là kiểm định viên thực hiện kiểm định 2 công việc tương tự.

4. Có phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định hiện hành.

Chương 3:

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY LẮP, THẦU CHÍNH VÀ TỔNG THẦU

Điều 12: Điều kiện năng lực nhà thầu thi công xây lắp công trình

1. Phải có đủ lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật được đào tạo đáp ứng yêu cầu của công tác thi công xây lắp công trình.

2. Có máy móc, thiết bị thi công chủ yếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong thi công xây lắp, có năng lực tài chính phù hợp với công trình nhận thầu.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp.

4. Thực hiện các quy định về bảo hiểm liên quan đến hoạt động thi công xây lắp theo qui định của pháp luật.

5. Phải có đủ số người đáp ứng các điều kiện năng lực để làm chỉ huy trưởng thi công và phụ trách kỹ thuật thi công theo yêu cầu của công tác thi công xây lắp công trình.

6. Chỉ huy trưởng thi công và những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật phải có hợp đồng lao động với nhà thầu thi công xây lắp theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ huy trưởng thi công phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với công trình đảm nhận và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã là chỉ huy trưởng thi công của 1 công trình cùng loại, cùng cấp.

b- Đã là chỉ huy trưởng thi công 2 công trình cùng loại, có cấp thấp hơn liền kề.

c- Đã phụ trách kỹ thuật thi công xây lắp của 2 công trình tương tự.

8. Người phụ trách kỹ thuật thi công phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với chuyên môn kỹ thuật đảm nhận và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a- Đã phụ trách kỹ thuật thi công của 1 công trình cùng loại, cùng cấp.

b- Đã phụ trách kỹ thuật thi công của 2 công trình cùng loại, cấp thấp hơn liền kề.

c- Đã là cán bộ kỹ thuật thi công các công trình tương tự trong thời gian ít nhất 3 năm.

Điều 13: Điều kiện năng lực nhà thầu chính

1. Đối với thầu chính thiết kế:

a- Có đủ các điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

b- Đã thực hiện thiết kế ít nhất 2 công trình xây dựng tương tự hoặc 3 công trình xây dựng cùng loại, cấp thấp hơn liền kề.

c- Trực tiếp đảm nhận công việc chính và thực hiện tối thiểu 70% khối lượng công việc thiết kế theo hợp đồng ký với chủ đầu tư.

2. Đối với thầu chính xây lắp:

a- Có đủ các điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 12 của Quy định này.

b- Đã thực hiện thi công xây lắp ít nhất 1 công trình tương tự hoặc 3 công trình cùng loại, cấp thấp hơn liền kề.

c- Trực tiếp đảm nhận công việc chính và thực hiện trên 50% công việc theo hợp đồng ký với chủ đầu tư.

Điều 14: Điều kiện năng lực tổng thầu

1. Có các điều kiện năng lực theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phù hợp với hình thức tổng thầu nêu tại khoản 14 Điều 2 của Quy định này.

2. Có kinh nghiệm:

a- Đối với tổng thầu thiết kế: Đã làm tổng thầu thiết kế 1 công trình tương tự hoặc thầu chính thiết kế 2 công trình tương tự.

b- Đối với tổng thầu xây lắp: Đã làm tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự hoặc thầu chính xây lắp 2 công trình tương tự.

c- Đối với tổng thầu thiết kế và xây lắp: Đã làm tổng thầu thiết kế và xây lắp hoặc tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự.

d- Đối với tổng thầu EPC: Đã làm tổng thầu EPC hoặc tổng thầu thiết kế và xây lắp hoặc tổng thầu xây lắp 1 công trình tương tự hoặc thầu chính xây lắp 3 công trình tương tự.

e- Đối với tổng thầu chìa khoá trao tay: Đã làm tổng thầu chìa khoá trao tay 1 dự án tương tự hoặc tổng thầu EPC hoặc tổng thầu thiết kế và xây lắp 1 công trình hoặc một dự án tương tự.

Chương 4:

BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15: Chế độ báo cáo

1. Vào tháng 10 hàng năm, các tổ chức hoạt động xây dựng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động xây dựng tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Quy định này.

2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh có trách nhiệm báo cáo tới cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này về hoạt động của Ban quản lý dự án theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Quy định này.

3. Các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp, chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án thuộc địa phương nào thì báo cáo Sở Xây dựng địa phương đó. Các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lắp, chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án thuộc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý thì báo cáo Bộ Xây dựng và Bộ, ngành, cơ quan quản lý trực tiếp.

4. Tháng 12 hàng năm, các Bộ, ngành, cơ quan ở trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động xây dựng của Bộ, ngành, địa phương mình theo mẫu tại Phụ lục số 4 của Quy định này về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Điều 16: Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện Quy định này trong phạm vi cả nước.

2. Các Bộ, ngành ở trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình và trên địa bàn do địa phương quản lý.

3. Việc kiểm tra được tiến hành không quá một lần trong năm đối với một đơn vị. Kế hoạch và nội dung kiểm tra phải được thông báo trước 15 ngày.

4. Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại, đình chỉ hoạt động hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

2. Bãi bỏ các quy định sau:

a- Quy định điều kiện kinh doanh xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b- Các quy định về năng lực quản lý thực hiện dự án tại điểm 1.2, 2.3 mục II; điểm 2.3 mục III của Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng.

c- Nội dung về chủ trì thiết kế công trình, chủ nhiệm đồ án thiết kế quy định tại khoản 2, Điều 1 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 19/2003/QD-BXD

Hanoi, July 03, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON CONSTRUCTION CAPABILITY CONDITIONS

THE MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2003/ND-CP of April 4, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Construction Ministry;
Pursuant to the Investment and Construction Management Regulation promulgated together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 and Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003;
At the proposals of the directors of the Construction and Installation Department and the Legal Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the construction capability conditions.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and shall apply uniformly nationwide.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the central bodies of the mass organizations, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, enterprises, project investors, and the concerned organizations and individuals shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Hong Quan

 

REGULATION

ON CONSTRUCTION CAPABILITY CONDITIONS
(Promulgated together with the Construction Minister's Decision No. 19/2003/QD-BXD of July 3, 2003)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope and objects of application

This Regulation prescribes the conditions on the capability of organizations and individuals when being engaged in construction activities, including construction investment consultancy, construction and installation of civil, industrial, communication, irrigation or hydroelectric power works and other construction works in the Vietnamese territory.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In this Regulation, the following words and phrases shall be construed as follows:

1. Construction activities mean activities of performing the construction investment consultancy, construction and installation of works of all kinds.

2. Construction investment consultancy covers:

a/ Formulation of construction investment projects (pre-feasibility study report, feasibility study report and investment report),

b/ Management of construction investment projects,

c/ Construction survey,

d/ Work designing,

e/ Supervision of construction and installation,

f/ Inspection of construction quality,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Construction and installation of works include the building and installation of equipment of new construction works; renovation, embellishment and maintenance of construction works.

4. Project formulation manager means a person directly organizing the formulation of a construction investment project and bearing the prime responsibility for the content and quality of such project.

5. Construction survey responsible person means a person directly organizing the performance of the construction survey task and bearing the prime responsibility for the results of survey task performance.

6. Designing blueprint manager means a person directly organizing the performance of the work-designing task and bearing the prime responsibility for the content and quality of the designing blueprint.

7. Designing responsible person means a person directly organizing and performing a professional domain of the designing blueprint under the direction of the designing blueprint manager, and bearing the responsibility for the content and quality of such professional domain.

8. Chief supervisory engineer means a person representing the investor (or the project management unit) to directly organize the supervision of the work construction and installation and bearing responsibility for the construction and installation quality of works under his/her supervision.

9. Specialized supervisory engineer means a person directly organizing and performing the supervision of a specialized domain under the direction of the chief supervisory engineer and bearing responsibility for the construction and installation quality of works in the specialized domain under his/her supervision.

10. Inspection responsible person means the person directly organizing the work of inspecting construction quality and bearing responsibility for the quality of the inspection.

11. Construction chief conductor means a person representing the construction and installation contractor to exercise the rights and perform the obligations of the contractor at the construction site, directly conducting and bearing responsibility for the work construction and installation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. Subcontractor means a contractor signing contract with the main contractor or the general contractor to perform a portion of the main contractor's or the general contractor's work.

14. General contractor means a contractor directly signing a contract with the investor to undertake the whole single work or all works of a construction investment project. General contractor may be in the following principal forms:

a/ Engineering general contractor;

b/ Construction and installation general contractor;

c/ Engineering and construction-installation general contractor;

d/ Engineering, technological equipment provision and construction general contractor (EPC general contractor);

e/ General contractor for formulation of a construction investment project, engineering, technological equipment provision and construction (turn-key general contractor).

Article 3.- The principle of satisfaction of the construction capability conditions

1. Organizations and individuals when conducting construction activities shall only be entitled to perform jobs suitable to their own capability according to this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Persons competent to assign individuals to assume the following posts in construction activities must observe the provisions on the capability conditions prescribed in this Regulation, ensuring sufficient time for such individuals to perform the tasks of their posts, and take responsibility for their decisions: Project formulation manager; persons in charge of professional domains of the project; head and deputy heads (director and deputy directors) of the project management unit; persons in charge of professional domains of the project management unit; construction survey responsible person; designing blueprint manager; designing responsible manager; chief supervisory engineer; specialized supervisory engineers; expertise responsible person; construction chief conductor; persons in charge of construction techniques.

4. One person must not hold concurrently more than two posts and perform simultaneously more than two jobs for one post specified in Clause 3 of this Article. Persons holding the above-said posts must not let others take up such posts on their behalf.

5. Investors or contract-assigning parties and consultants, when selecting contractors to perform jobs in construction activities and when setting up management units to execute construction investment projects, must ensure the capability conditions according to this Regulation.

6. Persons who verify, expertise and make pre-acceptance test of construction investment consultancy products must examine the capability conditions of organizations and/or individuals making such products. Where the capability conditions prescribed in this Regulation are not satisfied, they may refuse to consider nor make pre-acceptance test.

Article 4.- Project types and groups, work types and grades

1. Construction investment project types and groups mentioned in this Regulation shall comply with the Government's Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Investment and Construction Management Regulation promulgated together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999.

2. Work types and grades applicable in this Regulation shall comply with the provisions of the Construction Regulations, the Construction Standards and the Vietnamese Standards currently in force.

Particularly for condominiums, public works, construction material industry projects and water supply and drainage works specified in Appendix 1 to this Regulation (not printed herein), they shall be temporarily stipulated for use as basis for the determination of the construction capability.

Chapter 2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations, when contracting to provide construction investment consultancy, must satisfy the general conditions prescribed in Article 5 and specific conditions prescribed for each construction investment consultancy domain mentioned in Articles 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Chapter.

In cases where investors perform by themselves some construction investment consultancy domains, they shall have to satisfy the capability conditions prescribed in this Regulation.

Article 5.- General conditions

1. Having enough professional personnel trained to meet the requirements of each construction investment consultancy domain they undertake.

2. Having principal facilities and equipment capable of meeting the requirements of construction investment consultancy jobs they undertake.

3. Having the quality control system suitable to construction investment consultancy domains.

4. Implementing the regulations on insurance in construction investment consultancy activities according to the provisions of law.

Article 6.- Capability conditions of organizations formulating construction investment projects

1. When formulating a construction investment project, there must be adequate staff satisfying the conditions of qualifications to assume posts of project formulation manager, persons in charge of professional domains according to the requirements of the project formulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Project formulation manager must have university or higher degree in majors suitable to the requirements of the project and satisfy one of the following conditions:

a/ Having worked as manager for formulation of a similar project.

b/ Having worked as manager for formulation of two projects of the same type and in the immediately lower group.

c/ Having been in charge of principal professional domains of two similar projects.

4. Person in charge of each professional domain of the project must have university or higher degree in majors suitable to the undertaken jobs and satisfy one of the following conditions:

a/ Having been in charge of the same professional domain of a similar project.

b/ Having been in charge of the same professional domain of two projects in the immediately lower group.

c/ Having personally performed the same professional job of two similar projects.

Article 7.- Capability conditions of project management units

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Having an apparatus directly managing the performance of jobs of the project, which is professionally qualified to meet the project's requirements.

b/ Having adequate staff satisfying the capability conditions to hold the posts of head of project management unit, deputy heads in charge of professional domains of the project management unit according to the requirements of the project execution management.

c/ Head, deputy heads or director, deputy directors (collectively referred to as head and deputy heads) and persons in charge of professional domains of the project management unit must be on the State payroll or sign labor contracts with the organization setting up the project management unit.

d/ Head of the project management unit must have university or higher degree in construction suitable to the project's requirements and satisfy one of the following conditions:

- Having worked as head or deputy head of the management unit of a similar project.

- Having worked as head of the management unit of two projects of the same type and in the immediately lower group.

- Having been in charge of the technical or economic domain of two similar projects.

e/ Deputy heads of the project management unit must have university or higher degree in majors suitable to domains they are in charge of and satisfy one of the following conditions:

- Having worked as deputy head of the management unit of a similar project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Having been in charge of the same professional domain of two similar projects.

f/ Persons in charge of techniques and technologies must have university or higher degree in construction or technical specialties suitable to the requirements of the jobs they undertake and satisfy one of the following conditions:

- Having been in charge of the technical or technological domain of a similar project.

- Having been in charge of the technical or technological domain of two projects of the same type and in the immediately lower group.

- Having personally taken part in the technical or technological management of similar projects for at least 3 years.

g/ Persons in charge of the economic domain must have university or higher degree in economics or finance and satisfy one of the following conditions:

- Having been in charge of the economic domain of a similar project.

- Having been in charge of the economic domain of two projects of the same type and in the immediately lower group.

- Having personally taken part in the economic management of similar projects for at least 3 years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Persons in general charge of project execution management must have university or higher degree in construction suitable to the project's requirements and have worked in the domain of construction investment management for at least 3 years.

b/ Persons in charge of technical management of projects must have university or higher degree in majors suitable to the jobs they undertake and have worked in professional domains for at least 3 years.

c/ Persons in charge of the economic domain must have university or higher degree in economics or finance and have worked in the professional domains for at least 3 years.

3. For a number of special cases:

a/ In case of necessity, competent persons may assign posts specified at Point d, e, f and g, Clause 1 of this Article to persons, who are professionally qualified and have managerial experiences but have not yet personally managed the execution of any construction investment project. The task assignors must bear responsibility for their decisions.

b/ For group-C projects in deep-lying and remote areas, which have not enough personnel who satisfy the capability conditions prescribed in this Regulation, the posts specified at Point d, e, f and g, Clause 1 of this Article may be assigned to persons with lower capability, who, however, must have professional qualifications and experience suitable to the jobs they undertake. The task assignors must bear full responsibility for their decisions.

4. Individuals appointed to take part in the professional management of construction investment projects must satisfy the capability conditions according to this Regulation and have certificates of training in management of construction investment projects under the Construction Ministry's program or programs agreed upon by the Construction Ministry. Within 12 months after the effective date of this Regulation, individuals taking part in the professional management must obtain the prescribed certificates.

5. Previously set up project management units which fail to satisfy the capability condition shall, within 6 months after the effective date of this Regulation, have to increase their capability to meet the requirements according to this Regulation regarding the posts mentioned at Points d, e, f and g, Clause 1 of this Article.

Article 8.- Capability conditions of construction survey contractors

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Survey responsible person and person in charge of each professional domain must sign labor contracts with the survey contractor according to the provisions of law.

3. Survey responsible persons must have university or higher degree in majors suitable to requirements of the survey task, have personally performed the survey work for at least 5 years and satisfy one of the following conditions:

a/ Having worked as survey responsible person of a similar survey task.

b/ Having been in charge of main professional domains of two similar survey tasks.

4. Person in charge of each professional domain and performing the survey task must have university or higher degree in majors suitable to the job he/she undertakes, have personally performed the survey work for at least 3 years and performed professional jobs of two similar survey tasks.

5. In cases where laboratories are used in service of the survey work, such laboratories must be recognized as being compatible with the standards according to the current regulations.

Article 9.- Capability conditions of work-designing contractors

1. Having adequate personnel who satisfy the capability conditions to assume the posts of designing blueprint manager and designing responsible person according to the requirements of the designing task.

2. Designing blueprint manager and designing responsible persons must have labor contracts with work-designing contractor according to the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Having worked as designing blueprint manager of one work of the same type and grade.

b/ Having worked as designing blueprint manager of two works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Having worked as designing responsible person in the main professional domain of two works of the same type and grade.

4. Designing responsible persons must have a certificate of work-designing practice suitable to the jobs they undertake and satisfy one of the following conditions:

a/ Having been responsible for designing in the same professional domain of one work of the same type and grade.

b/ Having been responsible for designing in the same professional domain of two works of the same type and immediately lower grade.

c/ Having been personally engaged in designing in the same professional domain of two works of the same type and grade.

Article 10.- Capability conditions of construction and installation supervision contractors

1. When performing the construction and installation supervision, they must have adequate personnel who satisfy the capability conditions to act as chief supervisory engineers or specialized supervisory engineers according to the requirements of the supervision work.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Chief supervisory engineers must have university or higher degree in majors suitable to the type of works under supervision and satisfy one of the following conditions:

a/ Having worked as chief supervisory engineer of a work of the same type and grade.

b/ Having worked as chief supervisory engineer of two works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Having worked as specialized supervisory engineer of two works of the same type and grade.

4. Specialized supervisory engineers must have university or higher degree in majors suitable to jobs they undertake and have personally been engaged in the construction and installation of works for at least 3 years.

Article 11.- Capability conditions of construction quality inspection contractors

1. Having enough professional personnel to perform the inspection task and satisfy the requirements of the inspection work.

2. Inspection responsible persons must have labor contracts with construction quality inspection contractors according to the provisions of law.

3. Inspection responsible persons must have university or higher degree in majors suitable to the inspection work, have personally performed the inspection work for at least 5 years and satisfy one of the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Having worked as inspector performing the inspection of two similar works.

4. Having laboratories compatible with the standards according to the current regulations.

Chapter 3

CAPABILITY CONDITIONS OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION ORGANIZATIONS, PRINCIPAL CONTRACTORS AND GENERAL CONTRACTORS

Article 12.- Capability conditions of work construction and installation contractors

1. Having enough professional personnel and technical workers trained to satisfy the requirements of the work construction and installation.

2. Having main construction machinery and equipment satisfying the technical, quality and safety requirements in construction and installation, and financial capability suitable to the contracted works.

3. Having the quality control system suitable to the domain of construction and installation activities.

4. Implementing the regulations on insurance related to construction and installation activities as provided for by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Construction chief conductors and persons in charge of professional and technical domains must have labor contracts with the construction and installation contractors according to the provisions of law.

7. Construction chief conductors must have university or higher degree in construction suitable to works they undertake and satisfy one of the following conditions:

a/ Having worked as construction chief conductor of a work of the same type and grade.

b/ Having worked as construction chief conductor of two works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Having been in charge of construction and installation techniques of two similar works.

8. Persons in charge of construction techniques must have university or higher degree in construction suitable to professional and technical domains they are in charge of and satisfy one of the following conditions:

a/ Having been in charge of construction techniques of a work of the same type and grade.

b/ Having been in charge of construction techniques of two works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Having been construction technicians of similar works for at least 3 years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. For designing principal contractors:

a/ Satisfying all the capability conditions prescribed in Article 9 of this Regulation.

b/ Having designed at least 2 similar construction works or 3 construction works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Being personally engaged in the main job and performing at least 70% of the designing work volume under contracts signed with investors.

2. For construction and installation principal contractors:

a/ Satisfying the capability conditions prescribed in Article 12 of this Regulation.

b/ Having conducted the construction and installation of at least one similar construction work or 3 works of the same type and of the immediately lower grade.

c/ Being personally engaged in the main job and performing over 50% of the designing work volume under contracts signed with investors.

Article 14.- Capability conditions of general contractors

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Having experiences:

a/ For designing general contractors: Having worked as designing general contractor of a similar work or designing principal contractor of two similar works.

b/ For construction contractors: Having worked as construction and installation general contractor of a similar work or construction and installation principal contractor of two similar works.

c/ For engineering and construction contractors: Having worked as designing and construction general contractor or construction general contractor of a similar work.

d/ For EPC general contractors: Having worked as EPC general contractor or engineering and construction contractor or construction contractor of a similar work or construction principal contractor of 3 similar works.

e/ For turn-key contractors: Having worked as turn-key contractor of a similar project or EPC general contractor or engineering and construction general contractor of a similar work or project.

Chapter 4

REPORTING, INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 15.- Reporting regime

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Investors of projects funded with the State budget, the State investment credits and/or State-guaranteed credits shall have to report on the operations of project management units to the competent State management agencies defined in Clause 3 of this Article.

3. Organizations engaged in construction investment consultancy or construction activities, investors, project management units shall report on their activities the provincial/municipal Construction Services of the localities where they are located. Organizations engaged in construction investment consultancy or construction activities, investors, project management boards of the ministries, branches and central agencies shall report thereon to the Construction Ministry as well as the ministries, branches and agencies directly managing them.

4. In December every year, the ministries, branches and central agencies; the Construction Services of the provinces and centrally-run cities shall have to send reports on the situation of construction activities of their ministries, branches and localities made according to the set form to the Construction Ministry for synthesis and reporting to the Government.

Article 16.- Inspection and handling of violations

1. The Construction Ministry shall assume the prime responsibility for organizing the inspection and handling of violations in the implementation of this Regulation according to its competence nationwide.

2. The ministries and central branches; the Construction Services of the provinces and centrally-run cities shall assume the prime responsibility for guiding, inspecting and handling of violations in the implementation of this Regulation in the domains or localities under their respective management.

3. The inspection shall be conducted no more than once a year for a unit. Inspection plans and contents must be notified 15 days in advance.

4. Handling of violations: Organization and individuals violating the provisions of this Regulation shall, depending on the seriousness of their violations, be administratively handled, compelled to make damage compensations, suspended from operation or examined for penal liability according to the provisions of law.

Chapter 5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- Implementation effect

1. This Regulation takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and shall apply uniformly nationwide.

2. To annul the following regulations:

a/ The Regulation on construction business conditions promulgated together with the Construction Minister's Decision No. 27/2000/QD-BXD of December 8, 2000.

b/ The regulations on the capability to manage the project execution at Points 1.2 and 2.3, Section II; Point 2.3, Section III of the Construction Minister's Circular No. 15/2000/TT-BXD of November 13, 2000 guiding the forms of management of execution of investment and construction projects.

c/ Contents on the project designing responsible persons and designing blueprint managers prescribed in Clause 2, Article 1 of this Regulation on the granting of project designing practice certificates promulgated together with the Construction Minister's Decision No. 23/2000/QD-BXD of November 13, 2000.

 

 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Hong Quan

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 19/2003/QD-BXD ngày 03/07/2003 of July 03, 2003, promulgating the regulation on construction capability conditions

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


923

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74