Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 368/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 368/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Tạ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 18/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 368/HD-SXD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 01 năm 2003 của Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 1317/UBND-CNN ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Sau khi thỏa thuận với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp; Sở Xây dựng Đồng Nai hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN, TỔNG DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công: (NC)

a. Đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt).

b. Đối với công trình lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện:

- Công trình xây dựng đường dây tải điện: Áp dụng theo bộ đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,55 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Công trình lắp đặt trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,56 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Đối với công tác thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp, thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp).

c. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 3,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản).

d. Đối với công trình thuộc chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I (bao gồm các công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,29 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II (bao gồm các công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,29 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II).

e. Đối với công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị:

- Với công tác lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,72 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị).

- Với công tác bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị, được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,41 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị).

f. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 2,27 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng).

g. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng thực hiện theo quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh 2,83 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng).

h. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá khảo sát xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá khảo sát xây dựng).

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công (M):

Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình được điều chỉnh như sau:

a. Đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,13 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,13 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt).

b. Đối với công trình lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện:

- Công trình xây dựng đường dây tải điện: Áp dụng theo bộ đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,43 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Công trình lắp đặt trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,39 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Đối với công tác thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp, thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,01 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp).

c. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,56 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản).

d. Đối với công trình thuộc chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I (bao gồm các công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,47 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I)

- Các công trình áp dụng bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II (bao gồm các công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,47 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II).

e. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh: 1,47 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng).

f. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công theo quy định trên phù hợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2008.

Cụ thể giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm tháng 01/2008 như sau:

- Xăng A90: 11.682,00 đ/lít.

- Dầu điezel: 9.318,00 đ/lít

- Điện sản xuất: 895,00 đ/Kwh.

3. Điều chỉnh chi phí quy hoạch xây dựng:

Chi phí quy hoạch xây dựng được xác định trên cơ sở định mức quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí trước thuế được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,25.

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ GÓI THẦU, GIÁ TRÚNG THẦU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Đối với các gói thầu trước đây đã ký kết thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức trọn gói (khoán gọn) thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết (không điều chỉnh lại chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong giá trúng thầu). Trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

2. Đối với các gói thầu chưa thực hiện ký kết hợp đồng thi công xây dựng thì thực hiện việc điều chỉnh giá trúng thầu như sau:

a. Các gói thầu đã có kết quả đấu thầu (đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu), giá dự thầu của nhà thầu lập theo hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 của Sở Xây dựng thì Chủ đầu tư tiến hành thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định.

Trong trường hợp nhà thầu không chấp nhận ký kết hợp đồng theo giá dự thầu đã bỏ thầu (phải có văn bản đề nghị của nhà thầu) thì:

- Chủ đầu tư yêu cầu tất cả các nhà thầu đạt yêu cầu ở bước 2 (đạt yêu cầu về kỹ thuật), chào lại giá để xem xét chọn đơn vị trúng thầu trên cơ sở giá dự thầu chào lại của các nhà thầu và đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sở xem xét lựa chọn đơn vị trúng thầu.

- Nếu chỉ có duy nhất một nhà thầu đạt yêu cầu ở bước 2 (đạt yêu cầu về kỹ thuật), thì vẫn cho phép nhà thầu được chào lại giá dự thầu và đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sở xem xét lựa chọn đơn vị trúng thầu.

Trong mọi trường hợp, giá trúng thầu phải đảm bảo theo nguyên tắc sau:

Giá đề nghị trúng thầu

<=

Giá trúng thầu ban đầu

x

Giá gói thầu điều chỉnh

Giá gói thầu ban đầu

b. Đối với các gói thầu đã mở thầu và đang trong giai đoạn đánh giá kết quả đấu thầu thì Chủ đầu tư tiếp tục xem xét đánh giá kết quả đấu thầu, khi đã có kết quả đấu thầu (đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu) Chủ đầu tư tiến hành thực hiện các bước như quy định tại điểm a của mục này.

c. Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu (chưa mở thầu) nhưng trong hồ sơ mời thầu có quy định giá dự thầu lập theo hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo quy định của hướng dẫn này. Chủ đầu tư đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sở xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

d. Đối với các gói thầu đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng giá gói thầu lập theo hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ mời thầu và quy định việc lập đơn giá dự thầu theo hướng dẫn này. Chủ đầu tư đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sở xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Kể từ 01/01/2008, tất cả các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ đều áp dụng thống nhất theo hướng dẫn này.

1. Những quy định trước đây trái với hướng dẫn này đều không còn hiệu lực áp dụng.

2. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, Chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định của hướng dẫn này. Nếu tổng dự toán được điều chỉnh vượt tổng mức vốn đầu tư đã duyệt của dự án thì Chủ đầu tư phải điều chỉnh và trình duyệt lại tổng mức vốn đầu tư trước, sau đó mới điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định.

3. Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư căn cứ theo mức lương tối thiểu (540.000 đ/tháng) để tính toán việc điều chỉnh dự toán công trình cho phù hợp. Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu và giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban ngành trong tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Các Ban QLDA trong tỉnh;
- Cty Cổ phần tư vấn XD ĐN;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND Tỉnh (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 368/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.040
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0