Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 324/SXD-KT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Hồng Khanh
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/SXD-KT

Ninh Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THEO LƯƠNG TỐI THIỂU MỚi

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao động.
Căn cứ văn bản số: 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.
Căn cứ văn bản số: 486/UBND-VP4 ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.
Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ 01/01/2010 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 11/6/2007 của Chính phủ.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần xây dựng ban hành theo quyết định số 1665/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình, phần lắp đặt ban hành kèm theo quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình.

3. Các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức tiền lương tối thiểu đã được người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của văn bản này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2010 theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Ninh Bình tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

1.1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng của tỉnh Ninh Bình, sau khi đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 05/01/2007, văn bản số 192/UBND-VP4 ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình và văn bản số 284/SXD-KT ngày 19/6/2009 của Sở Xây dựng thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định số 97/2009/NĐ-CP).

(Quy định trong phụ lục)

1.1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình, sau khi đã thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 05/01/2007, văn bản số 192/UBND-VP4 ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh và văn bản số 284/SXD-KT ngày 19/6/2009 của Sở Xây dựng thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh (KĐCMTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01/2010.

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm này.

(Quy định trong phụ lục)

1.1.3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện quy định.

1.2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐCNCKS) được điều chỉnh theo các hệ số quy định trong phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.

Các khoản mục chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình nên tại điểm 1 Mục I nói trên được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2010 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình như quy định tại điểm 1 Mục I văn bản này. Nếu dự toán xây dựng công trình được phê duyệt làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2. Đối với công trình xây dựng được lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình) chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của văn bản này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

3. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện quản lý theo nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do chủ đầu tư quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc các Sở XD, TC, KH&ĐT.
- Lưu VT, PKT;

GIÁM ĐỐC
Đinh Hồng Khanh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo văn bản số 324/SXD-KT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Sở Xây dựng Ninh Bình)

Điều chỉnh dự toán những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2010 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư thực hiện dở dang quy định tại điểm 1 Mục I của văn bản này.

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) và (KĐCMTC) quy định tại bảng 1 Phụ lục này.

1.2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCKS) quy định tại bảng 2 phụ lục này.

3. Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCTN) quy định tại bảng 3 phụ lục này.

4. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%)

Trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của nhà nước.

BẢNG 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Mức lương tối thiểu vùng

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng III

Thành phố Ninh Bình

Vùng IV

Các huyện, thị xã còn lại

Ghi chú

Lương tối thiểu 810.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng

 

Chi phí nhân công KĐCNC

1,173

1,123

 

Chi phí máy thi công KĐCMTC

1,062

1,033

 

BẢNG 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Mức lương tối thiểu vùng

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng III

Thành phố Ninh Bình

Vùng IV

Các huyện, thị xã còn lại

Ghi chú

Lương tối thiểu 810.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng

 

Chi phí nhân công KĐCNCKS

1,173

1,123

 

BẢNG 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Mức lương tối thiểu vùng

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng III

Thành phố Ninh Bình

Vùng IV

Các huyện, thị xã còn lại

Ghi chú

Lương tối thiểu 810.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng

 

Chi phí nhân công KĐCNCKS

4,26

3,84

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 324/SXD-KT ngày 24/06/2010 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.200

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!