Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 23/2009/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Số hiệu: 23/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI TUYỂN VÀ TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đối với những công trình công cộng có quy mô lớn, công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù. Đối với các công trình khác thì khuyến khích áp dụng.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Điều 3. Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

1. Công trình công cộng có quy mô lớn bao gồm các công trình có quy mô cấp I, cấp đặc biệt.

2. Công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù bao gồm:

a) Công trình mang tính biểu tượng, công trình điểm nhấn, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc của đô thị hoặc các công trình có yêu cầu đặc thù như cửa khẩu quốc tế, tượng đài, nhà ga đường sắt trung tâm, ga hàng không quốc tế, nội địa; trung tâm phát thanh truyền hình cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình giao thông đô thị có yêu cầu thẩm mỹ cao như cầu vượt, cầu qua sông trong đô thị;

c) Công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hoá và lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương;

d) Các công trình có yêu cầu kiến trúc trang trọng, thể hiện quyền lực như trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính-chính trị cấp tỉnh trở lên;

e) Các công trình do yêu cầu của chính quyền để tạo ra dấu ấn, góp phần tạo diện mạo, cảnh quan đô thị.

Điều 4. Các hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án

Sau khi có chủ trương đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư (khi chủ đầu tư cũng là người quyết định đầu tư) quyết định tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

1. Hình thức thi tuyển:

a) Thi tuyển rộng rãi:

Thi tuyển rộng rãi là hình thức thi tuyển không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) tham gia và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Thi tuyển hạn chế:

Thi tuyển hạn chế là hình thức thi tuyển mà chủ đầu tư mời tối thiểu 5 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) có năng lực chuyên môn tham gia thi tuyển. Hình thức thi tuyển hạn chế được áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư đã xác định được một số đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp với dự án, công trình xây dựng hoặc vì điều kiện và thời gian không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi.

2. Hình thức tuyển chọn phương án:

Tuyển chọn phương án là hình thức người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) lựa chọn một đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm đề xuất tối thiểu 3 phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án tốt nhất để thiết kế, xây dựng công trình.

Chương II

TỔ CHỨC THI TUYỂN VÀ TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 5. Tổ chức thi tuyển

Người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) có thể tự tổ chức thi tuyển hoặc thuê tổ chức có kinh nghiệm tổ chức thi tuyển.

1. Công tác chuẩn bị thi tuyển:

a) Hoàn tất các thủ tục pháp lý và thu thập các tài liệu, số liệu, thông tin về kiến trúc, quy hoạch có liên quan đến khu đất xây dựng công trình.

b) Lập kế hoạch thi tuyển và chuẩn bị kinh phí tổ chức thi tuyển. Kinh phí tổ chức thi tuyển, giải thưởng, hỗ trợ phương án dự thi và kinh phí tổ chức tuyển chọn phương án được tính trong chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Lập Yêu cầu thiết kế. Nội dung Yêu cầu thiết kế phải nêu rõ địa điểm xây dựng, mục đích, tính chất, quy mô của công trình, yêu cầu về tư tưởng, ý nghĩa của công trình cũng như đóng góp của công trình đó đối với cộng đồng và cảnh quan khu vực và các yêu cầu liên quan khác.

d) Lập Quy chế thi tuyển. Quy chế thi tuyển gồm những nội dung cơ bản sau:

- Hình thức thi tuyển, tính chất, mục đích và yêu cầu của cuộc thi.

- Nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi.

- Quy định thống nhất về hồ sơ dự thi, ngôn ngữ sử dụng, đơn vị đo lường, đơn vị tiền tệ. Hồ sơ dự thi bao gồm thuyết minh, bản vẽ và mô hình (nếu có).

- Các quy định khác do chủ đầu tư đề xuất theo yêu cầu của mỗi cuộc thi.

đ) Tùy theo tính chất công trình, chủ đầu tư có thể thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án dự thi (sau đây gọi tắt là Hội đồng) hoặc thành lập Tổ chuyên gia hoặc mời cơ quan chuyên môn phù hợp để giúp chủ đầu tư đánh giá, xếp hạng các phương án. Chủ đầu tư mời các chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu thấy cần thiết) trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và các lĩnh vực liên quan khác tham gia Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia.

2. Công tác thi tuyển:

a) Mời dự thi:

- Đối với thi tuyển rộng rãi, người tổ chức thi tuyển tiến hành thông báo mời các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) có đủ điều kiện năng lực phù hợp tham gia thi tuyển.

- Đối với thi tuyển hạn chế, người tổ chức cuộc thi mời các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) có đủ điều kiện năng lực phù hợp tham gia thi tuyển. Chủ đầu tư phê duyệt danh sách, số lượng các tổ chức, cá nhân được tham gia.

b) Đánh giá, xếp hạng các phương án:

Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá, xếp hạng các phương án theo phương pháp chấm điểm.

c) Công bố kết quả và trao giải thưởng:

Khi tổ chức thi tuyển, tùy theo quy mô, tính chất của công trình và điều kiện thực tế, người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) xác định số giải thưởng, mức thưởng, mức hỗ trợ kinh phí cho các phương án dự thi hợp lệ và ra quyết định về giải thưởng, tổ chức trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi.

Điều 6. Tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

Trên cơ sở hướng dẫn tại các điểm a,c,đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư này, người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) tổ chức công tác tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cho phù hợp với quy mô, tính chất của công trình xây dựng và điều kiện thực tế.

Điều 7. Trưng bày, triển lãm, lấy ý kiến cộng đồng

Tùy theo tính chất, quy mô công trình và điều kiện cụ thể, người quyết định đầu tư có thể xem xét tổ chức trưng bày, triển lãm, lấy ý kiến cộng đồng về các phương án dự thi hoặc phương án được chọn.

Điều 8. Lựa chọn phương án thiết kế để xây dựng công trình

1. Người quyết định đầu tư quyết định chọn phương án phù hợp để thiết kế xây dựng công trình trên cơ sở xem xét kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng (hoặc Tổ chuyên gia, cơ quan chuyên môn được mời), các ý kiến của cộng đồng, tính khả thi của phương án và các yêu cầu khác liên quan như công nghệ xây dựng, hiệu quả đầu tư và điều kiện thực tế.

2. Phương án được chọn để thiết kế xây dựng công trình được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư công bố công khai. Phương án thiết kế được chọn là cơ sở để người quyết định đầu tư xem xét để giao cho tác giả của phương án đó thiết kế công trình khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

3. Trước khi ký kết hợp đồng tư vấn, thiết kế và trong quá trình thực hiện các bước thiết kế tiếp theo, người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) có thể yêu cầu tác giả điều chỉnh phương án thiết kế được chọn cho phù hợp.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án

1. Người quyết định đầu tư:

a) Phê duyệt hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án.

b) Phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển và kinh phí thi tuyển.

c) Phê duyệt kết quả thi tuyển.

2. Chủ đầu tư:

a) Đề xuất hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn để người quyết định đầu tư quyết định.

b) Hoàn tất các thủ tục pháp lý và cung cấp các tài liệu, số liệu, thông tin về kiến trúc, quy hoạch và các thông tin khác có liên quan đến khu đất xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân dự thi.

c) Lập kế hoạch thi tuyển và kinh phí tổ chức thi tuyển.

d) Lập và phê duyệt Yêu cầu thiết kế.

đ) Lập và phê duyệt Quy chế thi tuyển.

e) Thành lập Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia hoặc mời cơ quan chuyên môn để đánh giá, xếp hạng các phương án.

g) Tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án với người quyết định đầu tư.

h) Tổ chức trao giải thưởng.

i) Khi chủ đầu tư đồng thời là người quyết định đầu tư thì chủ đầu tư thực hiện các quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức, cá nhân dự thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án:

a) Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án đều phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

b) Tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được chọn để xây dựng công trình được đảm bảo quyền tác giả, được thực hiện lập dự án và các bước thiết kế tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực; nếu không có đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn.

4. Hội đồng đánh giá, xếp hạng và Tổ chuyên gia:

a) Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia (sau đây gọi tắt là Quy chế làm việc). Quy chế làm việc phải thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, cho điểm và xếp hạng các phương án dự thi; trách nhiệm của Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia.

b) Chủ tịch hội đồng hoặc Tổ trưởng tổ chuyên gia thay mặt Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia phê duyệt Quy chế làm việc và chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc thực hiện Quy chế.

c) Đánh giá, cho điểm và xếp hạng các phương án dự thi.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

đ) Báo cáo và giải trình kết quả đánh giá, xếp hạng với Chủ đầu tư.

5. Cơ quan nhà nước có chức năng quản lý về kiến trúc, quy hoạch ở địa phương:

a) Khuyến cáo, khuyến nghị người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) về công trình phải thi tuyển hoặc cần thi tuyển.

b) Cơ quan nhà nước có chức năng quản lý về kiến trúc, quy hoạch ở địa phương có thể đưa ra các yêu cầu về hình thức kiến trúc, những yêu cầu thuộc quy chế quản lý kiến trúc khu vực, thiết kế đô thị làm cơ sở để người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) lựa chọn được phương án thiết kế xây dựng công trình có chất lượng cao, đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật.

c) Trường hợp chủ đầu tư thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thì cơ quan nhà nước có chức năng quản lý về kiến trúc, quy hoạch có trách nhiệm giúp chủ đầu tư đề cử hoặc cử người tham gia.

d) Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 09 năm 2009.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận :
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- Công báo, website: của Chính phủ, Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KTQH (05b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------

No.: 23/2009/TT-BXD

Hanoi, July 16, 2009

 

CIRCULAR

GUIDING THE CONTEST AND SELECTION OF DESIGN PLAN OF CONSTRUCTION WORK ARCHITECTURE

Pursuant to the Decree No.17/2008/ND-CP dated 04/02/2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Decree No.12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on Management of Construction Investment,

The Ministry of Construction guides the contest and selection of design plan of construction work architecture as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. The purpose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Scope of governing and subjects of application

1. Scope of governing: To guide the contest and selection of design plan of construction work architecture for public works of large-scale, works with architecture-specific requirements. For other works are encouraged to apply.

2. Subjects of application: Organizations and individuals involved in the contest and selection of design plan of construction work architecture.

Article 3. The works required organizing the contest or selection of architectural design plans

1. Public works of large-scale include works of grade I and specific grade.

2. The works with specific architectural requirements include:

a) Symbol works, prominent works, works which are constructed in a position directly affecting the landscape appearance of urban architecture or the works having specific requirements such as international border gates, monuments, central railway stations, domestic, international airports; radio and television stations at provincial level or more;

b) The urban traffic works having high aesthetic requirements such as overpasses, bridges over rivers in urban areas;

c) The works as symbols of tradition, culture, and history with especially important significance for localities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) The works required by the authorities to make mark, contributing to the urban appearance and landscape.

Article 4. Forms of contest and selection of the plan

After the investment policy, the person deciding on investment or the investor (as the investor is also the person deciding on investment) decides to hold contests or selection of the design plan of construction work architecture. The contests or selection of the design plan of construction work architecture are made by one of the following forms:

1. Forms of contests:

a) Execution of unrestricted contest:

Unrestricted contest is a form of contest with unlimited number of contestants being domestic or foreign organizations and/or individuals (if necessary) to participate in and is publicized on mass media.

b) Restricted contest:

Restricted contest is a form of contest that investor invites at least five domestic or foreign organizations and individuals (if necessary) with qualifications to participate in the contest. The form of restricted contest is applied to the case the investor has identified a number of qualified consultants in accordance with the project, construction work or because of the conditions and time unable to hold the unrestricted contest.

2. Form of plan selection:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

ORGANIZATION OF THE CONTEST AND SELECTION OF DESIGN PLAN OF CONSTRUCTION WORK ARCHITECTURE

Article 5. Organization of the contests

The person deciding on investment (or the investor) can hold the contest by its own or hire an organization having experience in organizing contest.

1. Preparation for the contest:

a) Completing legal procedures and obtaining the documents, data, information on architecture and planning related to construction land lot.

b) Planning contest and preparation of funding to organize the contest. Funds for holding contests, prizes, supporting the plan of contest and fund for holding the selection of plan are included in the cost of the investment project of work construction.

c) Making design requirements. Content of design requirements must be stated clearly construction location, purpose, nature and scale of the work, requirement on idea, the meaning of the work and contribution of such works for the community and regional landscape and other related requirements.

d) Making Regulations of contest. Regulations of contest include the following basic contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The time and place of the contest.

- Unified provisions on contest dossier, using language, measurement unit, currency unit. Contest dossier includes explanation, drawing, and model (if any).

- Other provisions proposed by the investor at the request of each contest.

đ) Depending on the nature of works, the investor can set up a council rating contest plan (hereinafter referred to as the Council) or set up a team of experts or invite the appropriate professional body to help investors to evaluate and rate the plans. Investor invites domestic or foreign experts (if necessary) in the fields of architecture, planning and other related fields to join the Council or the team of experts.

2. The contest:

a) Invitation of the contest:

- For unrestricted contest, the person holding the contest announces invitations of domestic or foreign organizations and individuals (if necessary) that are sufficient conditions and appropriate skills to participate in the contest.

- For restricted contest, the person holding the contest announces invitations of domestic or foreign organizations and individuals (if necessary) that are sufficient conditions and appropriate skills to participate in the contest. Investor approves the list, the number of organizations and individuals permitted to participate in.

b) Assessment and rating of plans:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Publication of results and awards:

When the contest organization, depending on the scale and nature of the work and the actual conditions, the person deciding on investment (or investor) determines the number of prizes, the prize level, the funding level for the valid contest plans and makes a decision on the award, awarding organization after the end of the contest.

Article 6. Organizations of the selection of architectural design plan

Based on the guidance at the points a, c, đ, clause 1 and point b Clause 2 of Article 5 of this Circular, the person deciding on investment (or investor) organizes the selection of architectural design plans appropriate to the scale and nature of construction work and actual conditions.

Article 7. Showing, exhibitions, consultancy of public opinion

Depending on the nature and scale of the work and specific conditions, the person deciding on investment may consider organization of showing, exhibitions, consultancy of public opinion on the contest plans or plans selected.

Article 8. Selection of the design plan for work construction

1. The person deciding on investment decides to select the appropriate plan to design work construction on the basis of considering results of assessment, ratings of the Council (or the team of experts, professional body invited), the opinions of the community, the feasibility of the plan and other related requirements such as construction technology, investment efficiency, and actual conditions.

2. The plan chosen to design the work construction is publicized by the person deciding on investment or the investor. The design plan chosen is the basis for the person deciding on investment to consider assignment for the author of the plan to design the work as having sufficient capacity conditions under specifications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Rights and responsibilities of agencies, organizations, and individuals involved in the contest or selection of plan

1. The person deciding on investment:

a) To approve the form of contest or selection of plan.

b) To approve the plan to organize the contest and funding of the contest.

c) To approve the contest results.

2. Investor:

a) To propose form of contest or selection for the person deciding on investment to decide.

b) To complete the legal procedures and provide the documents, data, information on architecture, planning, and other information related to work construction land lot for the organizations or individuals participating in the contest.

c) To plan the contest and funding for holding the contest.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) To formulate and approve the Regulations of contest.

e) To establish the Council or the team of experts or invite professional body to evaluate and rate the plans.

g) To synthesize and report results of evaluation and rating of contest plans or selection of plan to the person deciding on investment.

h) Organization to award.

i) When the investor at the same time as the person deciding on investment, investor exercises its rights and performs responsibilities of the person deciding on investment referred to in clause 1 of this Article.

3. Organizations and individuals participating in contest or selection of plans:

a) The organizations or individuals participating in contest or selection of plans must be eligible for capacity, civil act in accordance with current law regulations of Vietnam.

b) Organizations and individuals having selected architectural plans for work construction are assured copyright, are made up the project, and performed the next design steps as having sufficient capacity conditions; if they have no sufficient capacity, they may enter into partnership with other qualified consulting organizations to perform. Where organizations and individuals having selected architectural plans refuse to perform the next design steps, investor shall choose suitable contractor to perform, but the copyright remains with the organizations and individuals having selected architectural plans.

4. Council of evaluation, ratings, and the team of experts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Chairman of the Council or head of the team of experts is on behalf of the Council or the team of experts to approve the working Regulations and is responsible before the investor for the implementation of the Regulation.

c) Assessment, scoring and rating of the contest plans.

d) To take responsibility before law for ensuring the confidentiality, objectivity, honesty and having no negative behavior affecting the results of the evaluation and rating.

đ) To report and explain the results of the evaluation, rating to investor.

5. State agencies with management function of architecture and planning at the localities:

a) To recommend the person deciding on investment (or investor) the works required to contest or need for contests.

b) State agencies with management function of architecture and planning at the localities can present the requirements of architectural form, the requirements of the regulations on management of regional architecture, urban design for use as the basis for the person deciding on investment (or investor) to select the design plan of work construction of high quality, ensuring the requirements of planning, architecture, landscape and technical infrastructure.

c) Where the investor establishes a Council of contest or selection of plan, the State agency with management function of architecture and planning shall assist investor to nominate or appoint persons to participate in.

d) To guide and examine the involved organizations and individuals in the contest and selection of design plans for construction work architecture in accordance with the law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10. Effect

1. This Circular replaces Circular No.05/2005/TT-BXD dated 12/04/2005 of Ministry of Construction guiding the contests for architectural designs of construction works.

2. This Circular takes effect from September 01, 2009.

During the course of implementation if any problems arise, the ministries, branches and localities, concerned organizations and individuals reflect to the Ministry of Construction for guidance and settlement./.

 

 

MINISTER
Nguyen Hong Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 23/2009/TT-BXD of July 16, 2009, guiding the contest and selection of design plan of construction work architecture

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.420

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!