Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 26/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Những năm qua, công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém: Quy hoạch chi tiết còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển và quản lý đô thị; chất lượng các đồ án quy hoạch nhìn chung còn hạn chế; công tác quản lý xây dựng đô thị vẫn chưa làm chủ được tình hình phát triển đô thị; thủ tục hành chính còn phiền hà; còn tình trạng xây dựng lộn xộn, không phép hoặc trái phép, phá vỡ quy hoạch; di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan bị vi phạm; môi trường đô thị bị ô nhiễm; kết cấu hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ; trật tự trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng đô thị chưa được xác lập.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị mỗi cấp thực hiện một số việc sau đây:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị mỗi cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân quán triệt quan điểm, mục tiêu và đường lỗi phát triển đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, giữ gìn nếp sống văn minh.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai phòng trào thi đua "Xây dựng và phát triển đô thị bền vững" nhằm phát triển nhiều mô hình đô thị điển hình, tiên tiến để phổ biến cho cả nước học tập, noi theo.

2. Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của các Bộ ngành liên quan để hoàn chỉnh và ban hành trong năm 1999 Chương trình khung thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống đô thị tại các vùng trọng điểm, các vùng đô thị hoá trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước đến năm 2020 chỉ đạo việc lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh, thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.

Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu soạn thảo Nghị định về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; sửa đổi bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chí đánh giá, phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị trình Chính phủ xem xét quyết định để làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp hệ thống các đô thị trên địa bàn cả nước.

3. Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước đến năm 2020, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành ra soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đến năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng hàng năm và 5 năm, bảo đảm cho công tác quy hoạch có tác dụng thiết thực, hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính có kế hoạch bố trí kinh phí hàng năm cho công tác quy hoạch, đồng thời cùng với Bộ Xây dựng nghiên cứu cơ chế tạo vốn cho công tác lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết và quy hoạch xây dựng chuyên ngành.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp tục đổi mới công tác lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, kết hợp với việc bảo đảm an ninh và quốc phòng.

4. Thực hiện Chương trình công tác năm 1999 của Chính phủ và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức việc rà soát, sửa đổi bổ sung và soạn thảo mới các văn bản quy pháp pháp luật; các chính sách về quản lý và phát triển đô thi. Bộ Tư pháp có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác này.

5. Để chủ động huy động vốn đầu tư phát triển đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2005 và xa hơn, bao gồm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị trình Thủ tướng Chính phủ thông qua để làm cơ sở thu hút các nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo việc thực hiện các dự án xây dựng đô thị có hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bổ sung các chính sách, cơ chế khuyến khích và ưu đãi đầu tư.

Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn, đặc biệt là vốn trong nhân dân; hình thành các quỹ phát triển đô thị ; tăng nguồn thu từ dịch vụ đô thị; sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất để tạo vốn phục vụ cho đầu tư cải tạo và phát triển đô thị.

6. Thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự kiến trúc và xây dựng đô thị, chủ dộng kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kịp thời Điều lệ quản lý xây dựng theo các quy hoạch đựợc duyệt. Vào Quý IV năm 2000, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng chỉ đạo và hướng dẫn việc lập quy hoạch, xác định hành lang an toàn giao thông và có biện pháp hữu hiệu tăng cường quản lý xây dựng dọc các trục đường giao thông thuỷ, bộ; chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát, gây tắc nghẽn, làm mất an toàn giao thông và sử dụng trái phép đất nông nghiệp.

Tổng cục Địa chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đô thị; đẩy mạnh nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị mỗi cấp, theo quyền hạn và trách nhiệm của mình, phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và có biện pháp xử lý cương quyết các vi phạm pháp luật và quy hoạch; sớm lập lại trật tự kiến trúc, xây dựng và giao thông đô thị.

7. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại các đô thị, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy chính quyền đô thị theo hướng tăng cường quyền hạn và trách nhiệm cho chính quyền đô thị mỗi cấp trong việc quyết định những vấn đề về quản lý đô thị, đặc biệt là về quy hoạch, kế hoạch đầu tư cho khu vực công cộng; quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng; thu chi ngân sách; tổ chức và nhân sự; cải tiến thủ tục hành chính; giải quyết các vụ khiếu tố, khiếu kiện và xử lý các vụ việc hành chính có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hết sức quan tâm và có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, hướng dẫn và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 30/1999/CT-TTg

Hanoi, October 26, 1999

 

DIRECTIVE

ON THE WORK OF URBAN PLANNING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

Over the recent years, the work of urban planning and construction management has seen positive changes, but revealed numerous shortcomings and weaknesses: detailed plannings are insufficient, failing to meet the investment requirements of urban development and management; the quality of planned projects is generally low; the management of urban construction is far below the urban development; administrative procedures remain troublesome; the construction is unplanned, unpermitted or illegal; cultural or historical relics and scenic places are infringed upon; urban environment is polluted; infrastructure remain insufficient and non-synchronous; the order in urban architecture and construction has not yet been established .

In order to put an end to the above situation, the Prime Minister hereby instructs the ministries, branches, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and urban authorities at each level to perform the following tasks:

1. The presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and urban authorities at each level shall familiarize cadres and people with the viewpoints, objectives and guidelines on urban development in the industrialization and modernization period and mobilize them to actively take part in campaigns for building green, clean and beautiful cities and preserving the civilized lifestyle.

The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches and localities launching the emulation movement for "urban construction and sustainable development" with a view to developing more typical and advance city models for implementation nationwide.

2. The Ministry of Construction shall gather opinions from the concerned ministries and branches to finalize and promulgate in 1999 the framework program on the implementation of overall planning orientations for the development of Vietnam’s urban centers till the year 2020, which was already approved by the Prime Minister; thereby to elaborate the master plan for construction of urban system in key regions and urbanized areas and submit it to the Prime Minister for approval, which shall serve as basis for elaborating implementation programs and plans suitable to each development period.

The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall base themselves on the master plan for socio-economic development and the overall planning orientations for urban development throughout the country till 2020 to direct the elaboration and approval of the overall plannings for urban centers and rural population quarters in their respective provinces and cities after getting the consents of the Ministry of Construction, the Ministry of Planning and Investment and the concerned ministries and branches.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Basing themselves on the master plan on regional socio-economic development and the overall planning orientations for urban development throughout the country till 2020, the Ministry of Construction, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall revise and readjust construction planning blueprints till 2020 in the spirit of the Prime Minister’s Directive No. 32/1998/CT-TTg of September 23, 1998.

The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Construction shall coordinate with the concerned ministries and branches in guiding localities to elaborate annual and 5-year plans for survey and design of construction plannings so as to ensure the practicality and efficiency of the planning work.

The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in drawing up plans to provide annual funding for the planning work, and together with the Ministry of Construction to study mechanisms which generate capital for the planning work; speed up the elaboration, ratification of detailed plannings and specialized construction plannings.

The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in studying the further renewal of the elaboration, ratification of construction plannings with a view to raising the quality of construction plannings blueprints, meeting the socio-economic development requirements, protecting environment, preventing and combating natural calamities, including floods in combination with the maintenance of security and national defense.

4. In furtherance of the Government’s 1999 working program and the Xth National Assembly’s legislative program for its whole term, the ministries, branches and localities shall revise, amend, supplement and draft legal documents as well as policies on urban management and development. The Ministry of Justice shall have to inspect and guide the implementation of this work.

5. In order to take initiative in mobilizing investment capital for urban development, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Construction shall coordinate with the ministries, branches and localities in elaborating the program on investment in urban infrastructure development till 2005 and beyond, including the projects for investment in construction of production infrastructure, technical infrastructure, social infrastructure and the projects for urban environment protection and sanitation, and submit it to the Prime Minister for approval, which shall serve as basis for attracting investment capital sources and directing the effective implementation of urban construction projects.

The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance in revising and supplementing policies and mechanisms for investment promotion and preference.

The Ministry of Finance shall elaborate mechanisms and policies for mobilizing capital sources, especially sources from people; formulating urban development funds; increasing sources of revenues from urban services; effectively using housing and land funds so as to generate capital for investment in urban transformation and development.

6. In performance of the tasks of re-establishing order in urban architecture and construction, actively controlling the urban development according to the plannings, plans and law, the Ministry of Construction, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall promptly issue the Regulation on construction management according the approved plannings. The Ministry of Construction shall submit in the fourth quarter of 2000, the orientations for Vietnam’s architectural development till the year 2020 to the Prime Minister for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The General Land Administration shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Construction in concentrating on the direction of the management of urban land use; speeding up the measurement, registration, granting of residential land use right and house ownership certificates.

The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and urban authorities at each level, according to their respective competence and responsibilities, shall have to regularly inspect, supervise and take resolute measures for handling acts of violating law and plannings; soon restore the urban architecture, construction and traffic order.

7. In order to raise the effectiveness of State management in urban centers, the Government Commission for Organization and Personnel shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in studying the assignment of responsibilities, and powers to and the organizational structure of the urban administration apparatus, along the direction of enhancing the powers and responsibilities for urban administration at each level in deciding matters related to urban management, especially the plannings, plans for investment in the public sector; infrastructure management and use; budget revenue-expenditures; organization and personnel; improvement of administrative procedures; settlement of complaints and denunciations, litigations and handling of relevant administrative cases.

The Prime Minister requests the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to pay due attention to and draw up plans for strict implementation of this Directive.

The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches, People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in monitoring, guiding and periodically reporting on the implementation of this Directive to the Prime Minister.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Ngo Xuan Loc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/1999/CT-TTg ngày 26/10/1999 về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.617

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97