Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2006/CT-BXD về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đối với các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 11/2006/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/CT-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006-2010) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNGĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG

Thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT - TTg ngày 08/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, và xuất phát từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng, cấp uỷ Đảng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới một số công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt Chỉ  thị số 17/2006/CT - TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức lao động trong toàn đơn vị.

2. Phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị mình với nội dung thiết thực, hiệu quả; và phổ biến đến từng người lao động, phải làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động lớn do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động - cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng"; "Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng"; " Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân viên chức - lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới".

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình của Bộ về chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính. Đó là những nhiệm vụ quan trọng, nhằm thiết thực nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy quản lý, của công tác xây dựng Đảng, của chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị.

4. Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua theo các tiêu chí đã đăng ký, tiến hành sơ kết, tổng kết, bình bầu suy tôn những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới của các đơn vị trong toàn Ngành.        

5. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực, vừa có phẩm chất đáp ứng được yêu cầu về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, góp phần đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống; đảm bảo cho công tác khen thưởng được kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng thành tích để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng con người mới.

6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua khen thưởng. Biểu dương, những đơn vị thực hiện tốt, phê bình những đơn vị không thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng, cấp uỷ Đảng các đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm phổ biến nội dung Chỉ thị; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; sơ kết, tổng kết và báo cáo (sáu tháng, một năm) về Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng.

Toàn ngành Xây dựng quan tâm tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Ban Thi đua, khen thưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2006/CT-BXD về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đối với các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37