Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-CT năm 2012 tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 10/CT-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 11/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/CT-CT

Quảng Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn đã có sự tăng trưởng và phát triển khá. Nhiều cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đã đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hoá chủng loại, trong đó có cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) đã đầu tư dây chuyền sản xuất khá đồng bộ. Tuy nhiên, việc khai thác và sản xuất vật liệu xây còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc khai thác đất sét làm gạch và sử dụng các lò nung thủ công, thủ công cải tiến, làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục, diện tích đất canh tác của nông dân bị thu hẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung ban hành tại Quyết định 567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nhằm giữ gìn đất canh tác nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực của địa phương, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém và tồn tại trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của Chính phủ, của Bộ, ngành TW, của địa phương thuộc phạm vi quản lý, nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng VLXKN.

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền.

2. Sở Xây dựng

- Tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển VLXKN đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2010.

- Xây dựng và rà soát Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương phù hợp với Quyết định 567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, trong đó chú trọng việc phát triển VLXKN từng bước thay thế gạch đất sét nung.

3. Sở Khoa học Công nghệ

- Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các đề án nghiên cứu công nghệ sản xuất VLXKN và thiết bị cho sản xuất VLXKN;

- Không sử dụng vốn khoa học hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Xây dựng tăng cường kiểm tra việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên (đất sét, than…) để sản xuất gạch; kiểm tra về môi trường, công nghệ, thiết bị khai thác tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND trình ưu tiên việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án sản xuất VLXKN đảm bảo điều kiện: dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh, có công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến, có mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng thấp, sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

6. Sở Công thương

- Không sử dụng kinh phí khuyến khích công hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các dự án nhiệt điện sử dụng công nghệ phù hợp giảm thiểu phát thải ra môi trường góp phần giảm diện tích bãi thãi, bảo vệ môi trường; đồng thời thu hồi tro, xỉ lò nung đảm bảo chất lượng để làm nguyên liệu cho sản xuất VLXKN.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về nâng mức phí bảo vệ môi trường việc khai thác đất sét làm gạch lên mức tối đa theo quy định; phối hợp với Sở Xây dựng về cơ chế chính sách hỗ trợ xóa bỏ đối với cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng theo lộ trình đã đề ra.

8. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, thiết kế lập dự án, tăng cường việc sử dụng vật liệu không nung đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành đưa vào sử dụng trong công trình.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới nghiêm túc thực hiện, đồng thời theo dõi tình hình hoạt động về lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện & thành phố ĐH;
- Các chủ đầu tư;
- Đài PTTH QB, Báo QB;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CV XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-CT năm 2012 tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13