Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 08/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 09/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 m 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thc hiện Quyết đnh s 800/-TTg ngày 04/6/2010 ca Th tưng Chính ph v việc phê duyệt Chương trình mc tiêu Quc gia vxây dng ng tn mới giai đon 2010-2020 và Quyết định s 441/-UBND ngày 25/9/2009 ca UBND tnh ban hành Kế hoch thc hiện Chương trình hành động ca Tnh u Qung Ngãi v ng nghip, nông dân, nông thôn; đ trin khai thc hin các hot động ca Chương trình Mc tiêu quc gia xây dựng ng thôn mới (viết tắt là Chương trình MTQGXDNTM) giai đoạn 2010-2020 trên đa bàn tnh Qung Ngãi đảm bảo yêu cầu tiến đ ca Chương trình, UBND tnh ch th:

1. V t chc: UBND các huyn, thành phkhẩn trương soát và hoàn thành trước ngày 20/3/2011 vic thành lp Ban Ch đo Chương trình MTQG XDNTM cấp huyn, thành ph và Ban qun lý Chương trình cấp xã theo hưng dn ca Ban Chđo Trung ương Chương trình MTQG XDNTM tại điểm b, khoản 1, mc I, văn bn s 435/KH-BCĐ ngày 20/9/2010. Trong đó lưu ý Ban Chđo Chương trình cp huyn, thành ph và Ban qun lý Chương trình cp xã do Ch tch UBND các cấp làm Trưng ban, Phó Ch tch UBND các cấp làm Phó trưng Ban.

2. Vtp hun ni dung xây dng nông thôn mi:

UBND các huyn, thành ph ch trì t chức các lớp tập hun xây dng nông tn mới cho cán b liên quan cp huyện và xã trong tháng 3/2011. Giao SNông nghiệp và PTNT chu tch nhiệm v ni dung và báo cáo viên cho các lp tp hun.

3. Vni dung và các bước trin khai thc hin:

Ni dung và các bưc trin khai thc hin Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban, ngành tnh và UBND các cp cn nghiên cu k và bám sát ni dung S tay hưng dn xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành (đã được cp phát đến UBND các xã). Trong đó lưu ý các ni dung sau đây:

a) Đi vi UBND các huyn, thành phố:

a1) Xây dựng Kế hoạch thc hin Chương trình MTQG XDNTM, giai đon 2010-2020: Kế hoạch chia làm 2 giai đon (2010-2015 và 2016-2020). Nội dung kế hoạch cn xác định rõ nhng tiêu chí phải đt được cho từng năm và cho cả giai đon đi vi tng xã đ có nhng bước đi phù hp gắn vi các gii pháp c th nhằm đạt được kết qu cao nht. Riêng kế hoạch năm 2011 phi cụ th các hot đng cho tng tháng trong năm. Thời gian hoàn thành, phê duyệt và ban hành kế hoch chậm nhất là ngày 30/3/2011.

a2) Ch đo UBND các xã:

- Khn trương soát thc trng ng nghip, nông dân, nông thôn theo 19 tiêu chí ng thôn mới được quy đnh ti Quyết đnh s 491/-TTg ngày 16//4/2009 ca Th tưng Chính ph, gi UBND huyn, thành ph đ tng hp, báo cáo cho SNông nghip và PTNT trước ngày 30/3/2011; trong đó xác định rõ: Khi lưng, tlđã đt đưc, khối lưng cn tiếp tc thc hin ca từng tiêu chí đ đạt tiêu chí nông tn mới theo quy đnh. Đây là sở, tin đ quan trọng đ UBND các xã xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới và Quy hoch ng tn mới ca từng xã.

- Lập Đề án xây dng nông tn mới giai đon 2010-2020, trình UBND huyn, thành phphê duyệt theo quy định, chậm nhất đến ngày 30/6/2011.

- Lập Quy hoạch chung và quy hoch chi tiết xây dng nông thôn mới cp xã, trình UBND huyn, thành ph phê duyệt theo quy đnh trong năm 2011. Riêng đối vi các xã điểm phải hoàn thành Quy hoch chung ca xã trước 30/6/2011.

a3) Giao các phòng, ban chc năng ca huyn, thành ph và phân công từng thành viên Ban Ch đạo cp huyn, thành ph hưng dn, h tr UBND các xã trong vic thc hin ni dung điểm a2, Ch th này.

b) Sở Nông nghip và PTNT:

b1) Chịu trách nhiệm tổng hp kết qu soát 19 tiêu chí ng tn mới trên địa bàn tỉnh trên s báo cáo ca UBND các huyện (cp nhật s liệu đến ngày 31/12/2010) và tham khảo kết qu tng điều tra nông thôn, nông nghip và thu sn đ tham mưu cho UBND tnh xây dựng Đ án ng nghip, ng dân, nông tn và phát trin kinh tế - xã hội, bảo đảm quc phòng - an ninh vùng bin tnh Qung Ngãi đến năm 2020.

b2) Tham mưu Ban Cán s Đng UBND tnh đ ngh Tỉnh uban hành Ch thị ca Tnh u v ch đạo triển khai thc hiện Chương trình MTQG XDNTM trên đa bàn tnh.

b3) Hoàn thành Đề án Nông nghip,ng dân, nông thôn và phát trin kinh tế - xã hi, bảo đảm quc png - an ninh vùng bin ca tỉnh đến năm 2020 theo ch đo ca Ban Cán s Đng UBND tỉnh ti Công văn s 345-CV/BCS ngày 07/01/2011 vvic trin khai thc hiện Kế hoch s 08-KH/TU ngày 17/12/2010 ca Tỉnh uQung Ngãi.

c) Sở Kế hoch và Đầu tư:

- Chịu tch nhiệm ch trì, phối hp với các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế lồng ghép các Chương trình mc tiêu quc gia, các chương trình, d án h trợ có mc tiêu khác trên đa bàn tnh, nhằm đa dng h các nguồn vn đầu tư thc hin Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Qung Ngãi, giai đon 2010-2020.

- Chn huyn, xã đ đu tư theo tiêu chí nông thôn mi.

d) Sở Thông tin và Truyền thông ch trì, phi hợp với các S, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông vxây dng ng thôn mi, trong đó chú ý vni dung tuyên truyền và quan chu tch nhiệm tuyên truyền (cơ quan ch trì, cơ quan phối hp). Thời gian hoàn thành kế hoch trong tháng 3/2011.

4. Về ch đo đim:

- UBND tỉnh chn 03 huyện đ trin khai ch đo đim, gồm: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành trin khai thc hin đồng b tất cả các xã trên đa bàn huyn.

- UBND các huyn, thành ph chn xã đim và do huyện ch đo: đi vi các huyện đồng bng chn 3 đến 4 xã, thành ph Qung Ngãi chn các xã thuc thành phố; đi vi các huyện miền núi chn 01 đến 02 xã.

Yêu cu Th trưng các Sở, ban, ngành tỉnh; các tnh viên Ban Ch đo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh theo Quyết định s1355/-UBND ngày 08/10/2010 ca Ch tịch UBND tnh; Ch tịch UBND các huyn, thành ph và các đơn v liên quan khn trương trin khai thc hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Các Hội Đoàn thể tỉnh;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Các TV BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng BCĐ Chương trình tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt65.

CHỦ TCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 08/03/2011 về khẩn trương thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!