Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2006/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 04 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm bo đảm an toàn lưới điện phục vụ cho Đại hội Đng toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ trong năm 2006, UBND tỉnh chthị:

I. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị, các doanh nghiệp Nhà nước:

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2005/CT-UB ngày 03/8/2005 ca UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

II. Công ty truyền ti điện 4 có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Truyền ti điện khu vực quản lý lưới điện cao áp (Truyền tải điện miền Đông 1) đóng trên địa bàn tnh tăng cường công tác giám sát, kim tra qun lý, bảo dưỡng và vận hành lưới điện cao áp, phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có lưới điện cao áp đi qua thực hiện các biện pháp phòng chống tình trạng vi phạm quy định bo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tchức trực tăng cường 24/24h trong những ngày diễn ra Đại hội, Hội nghị và các ngày llớn trong năm 2006, chun bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng nhằm đảm bo nhanh cng xử lý khi có sự cố mất điện.

2. Kết hợp với Công an tnh triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác bo vệ hệ thống lưới điện cao áp và thực hiện các phương án phòng chống cháy n, kế hoạch bo vệ các công trình điện, trạm điện ... chđộng ngăn ngừa, khc phục những sơ hở, thiếu sót không đkẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng phá hoại lưới điện.

III. Điện lực Bình Phước có trách nhiệm:

1. Khn trương lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các kỳ họp Quốc hội và các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức trực tăng cường 24/24h, chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng sẵn sàng xử lý nhanh chóng khi có sự cố mất điện.

2. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; hạn chế sự cố về điện, đặc biệt là không được mất điện ở những phụ ti quan trọng.

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp, chính quyền địa phương chđộng trin khai các biện pháp phòng chống giảm thiểu tình trạng vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, ngăn ngừa gim thiu nguy cơ sự cố mất điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

4. Tăng cường kim tra, xlý theo thm quyền các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn điện nhằm ngăn chặn sự cố gây mất điện.

5. Thường xuyên tổ chức phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp an toàn điện.

IV. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền rộng rãi chuyên mục “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” bằng nhiều hình thức đnhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện.

V. Đài Phát thanh - Truyền hình có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực và các Ban, ngành liên quan thực hiện tốt chuyên mục “Sdụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

2. Nội dung đưa tin về chuyên mục “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” thực hiện đa dạng, bằng nhiều hình thức và phát thường xuyên với thời lượng thích hợp để nhân dân hiu rõ và thực hiện các giải pháp an toàn điện, tiết kiệm điện, đặc biệt là các ngày diễn ra Đại hội, Hội nghị và các ngày lễ lớn trong năm.

VI. S Công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kim tra thực hiện như sau:

1. Chỉ đạo Điện lực Bình Phước xây dựng phương án đảm bo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, kỳ họp Quốc hội và các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết, thực hiện những giải pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện.

2. Chỉ đạo Điện lực Bình Phước xây dựng phương án điều hòa phụ ti theo thứ tự ưu tiên đối với các hộ sử dụng điện lớn, quan trọng đã được UBND tnh duyệt đsẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiếu điện.

3. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và các quy định của pháp luật về xlý hành vi vi phạm trong cung ứng và sdụng điện, khuyến khích các hộ sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào những ngày din ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm.

4. Kết hợp với Công ty Truyền tải điện 4, Điện lực Bình Phước và các địa phương tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện.

VII. UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm:

Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã phổ biến tuyên truyền rộng rãi trên Đài phát thanh, áp phích, sinh hoạt cơ sở giúp cho nhân dân hiểu rõ về sự nguy hiểm của điện khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và thực hiện tốt các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu qu.

UBND tnh yêu cầu các S, Ban, ngành, UBND các huyện, thị, các tổ chức đoàn thxã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tnh chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phbiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị;
- Các Cơ quan báo chí,
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cty Điện lực 2 (đ biết);
- LĐVP; CV: các khối;
- Lưu: VT, D06.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Huy Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2006/CT-UBND ngày 21/04/2006 bảo đảm an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219