Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07 /2005/CT-BTS về nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 07/2005/CT-BTS Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2005/CT-BTS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

  

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ, THẤT THOÁT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ THỦY SẢN

Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành Thủy sản đã đạt được một số kết quả đáng kể. Qua đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật Ngành Thủy sản được từng bước nâng cấp và cải thiện. Bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đóng góp bảo vệ an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, đồng thời tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 07/2004/CT-BTS ngày 30 tháng 6 năm 2004 về chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Thủy sản; Bộ trưởng Bộ Thủy sản chỉ thị:

 1.Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể Ngành Thủy sản; các quy hoạch vùng, lĩnh vực sản xuất để làm cơ sở triển khai nhiệm vụ phát triển Ngành.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Tổ chức - Cán bộ rà soát các dự án đầu tư xây dựng trong các đơn vị thuộc Bộ sử dụng vốn Nhà nước giai đoạn 2001-2005, đối chiếu với quy hoạch đã được duyệt, khả năng nguồn vốn, việc thực hiện quy trình và thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mục tiêu và hiệu quả đầu tư; từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Củng cố kiện toàn công tác lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng; nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc chỉ bố trí vốn cho các dự án, chương trình khi đã có đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí cụ thể để cân đối, phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án đầu tư thuộc Bộ và Ngành Thuỷ sản theo nguyên tắc: tập trung, có trọng điểm, hài hoà giữa khả năng cân đối vốn với nhu cầu thực tế; thực hiện công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư.

Tuân thủ các định mức, các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn đã được Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành công bố bắt buộc áp dụng khi thẩm định các dự án đầu tư. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các chủ đầu tư tại các dự án do Bộ quản lý.

Rà soát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2001-2005; đề xuất kiến nghị các biện pháp  xử lý nhằm khắc phục tình trạng khá phổ biến là công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán vốn đầu tư như hiện nay.

Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ được giao làm chủ đầu tư thực hiện quyết toán dứt điểm vốn đầu tư còn nợ đọng đối với các dự án đã hoàn thành và thực hiện quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình, công trình, dự án đúng thời hạn quy định, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Chủ trì, phối hợp Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Pháp chế xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát, thẩm định chặt chẽ và hiệu quả tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng: quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Quy định cấp thẩm quyền và trách nhiệm cho các công việc này.

Xây dựng kế hoạch để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các công việc trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã giao quyền cho chủ đầu tư thực hiện, nếu phỏt hiện cú vi phạm phỏp luật hoặc trỏi với quy hoạch, kế hoạch phỏt triển Ngành, lĩnh vực, các tiêu chuẩn, các điều kiện hoạt động thỡ xử lý theo thẩm quyền hoặc bỏo cỏo Bộ trưởng xem xột.

Chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ định kỳ hàng năm công khai danh sách và hình thức xử lý các nhà thầu thường xuyên vi phạm quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế, về quy chế đấu thầu, về chất lượng công trình xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ trên trang thông tin đấu thầu của nhà nước do Bộ Kế hoạch - Đầu tư quản lý.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Thuỷ sản phục vụ cho công tác quản lý đầu tư xây dựng.

 3. Vụ Tổ chức - Cán bộ

Chủ trì, phối hợp cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế tham mưu cho Bộ để phân cấp mạnh mẽ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giảm việc ôm đồm của Bộ, vừa quản lý nhà nước vừa làm chủ đầu tư của các công trình cụ thể, đặc biệt là các công trình tại địa phương.

Chủ trì, phối hợp cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính tiến hành rà soát lại danh sách các ban quản lý dự án hiện tại; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc, tồn tại theo hướng giải thể các ban quản lý không đủ điều kiện năng lực, hạn chế các chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, tăng cường hình thức thuê tư vấn quản lý dự án có đủ năng lực phù hợp với loại, cấp công trình theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, của Bộ Xây dựng.

 4.Thanh tra Bộ

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị trực thuộc Bộ Thủy sản.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan tiến hành đánh giá tổng kết, tình hình chống lãng phí, thất thoát, dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, đề xuất các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có tiêu cực, báo cáo Bộ trưởng.

5.Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, có giải pháp thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao,

Chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả, chất lượng và tiến độ xây dựng công trình, dự án. Lựa chọn giám đốc điều hành dự án là người có đủ điều kiện năng lực, phù hợp với từng loại và cấp công trình theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, của Bộ Xây dựng.

 Chọn cán bộ đủ năng lực, hiểu biết pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao để thành lập Ban Quản lý dự án, kiện toàn, sắp xếp lại các ban quản lý dự án hiện có, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các đơn vị trực thuộc và  báo cáo kết quả về Bộ theo quy định.

 6.Các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án:

Phải tiến hành giám sát, đánh giá đầu tư, xác định rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý của các bên có liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình phải điều chỉnh trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu khi tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng. Đặc biệt tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; không được sử dụng những người không đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, kém phẩm chất hoặc đã có các sai sót trong đánh giá hồ sơ dự thầu trước đây làm thành viên tổ tư vấn đánh gia hồ sơ dự thầu. Phải xử lý nghiêm những người vi phạm trong quá trình tổ chức chấm thầu. Khi chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế! nghiêm cấm chỉ định nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn xây dựng công trình không đủ năng lực phù hợp với loại, cấp công trình theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, của Bộ Xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, xây dựng hệ thống giám sát về chất lượng công trình đủ năng lực, hiệu quả giúp Chủ đầu tư giám sát, kiểm soát, kiểm định chất lượng, tiến độ và xử lý các vấn đề trong quá trình thi công. Kiên quyết xử lý các kỹ sư tư vấn, các nhà thầu có hành vi tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đẩy nhanh công tác lập và trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo nội dung, chất lượng và thời hạn theo quy định. Đặc biệt  các Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng (kể cả điều chỉnh nếu có) về: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, giá trị gói thầu, giá trị hợp đồng, quản lý chi phí phát sinh trong quá trình thi công theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời hạn phải nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng Thanh tra Bộ theo dõi đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Bộ trưởng theo quy định. 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN




Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07 /2005/CT-BTS về nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.120

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52