Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về công tác quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Công tác lập Quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị có vai trò rất quan trọng trong xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; đây là vấn đề mang tính chiến lược và phải đi trước một bước làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và dự án đầu tư xây dựng để chỉnh trang phát triển đô thị và nông thôn. Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tạo được sự chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập, điển hình như:

- Việc lập quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ; chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi; công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chi tiết còn tùy tiện; các địa phương chưa tập trung triển khai lập quy hoạch chi tiết sau khi đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, việc cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được triển khai đầy đủ gây khó khăn cho việc lập dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị và nông thôn, kêu gọi và thu hút đầu tư; một số quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng được chấp thuận chưa phù hợp với quy chuẩn và chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch xây dựng; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch xây dựng.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo quy hoạch xây dựng còn thiếu kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xây dựng công trình nhà ở không cấp phép, sai giấy phép xây dựng và sai quy hoạch xây dựng còn diễn ra ở nhiều địa phương; xây dựng lấn chiếm đất dành cho công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, kênh mương, sông suối làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là san ủi đào đắp đất tràn lan ô nhiễm môi trường cảnh quan tự nhiên.

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về pháp luật xây dựng chưa sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; sự phối hợp giữa các cơ quan, Ban, Ngành và địa phương chưa được thường xuyên và chặt chẽ; nhận thức về quy hoạch xây dựng chưa được nhất quán trong cán bộ quản lý nhà nước các cấp, cơ chế quản lý chưa nghiêm, các vi phạm về xây dựng trong đô thị và nông thôn chưa được xử lý kịp thời và thiếu kiên quyết, còn né tránh hoặc nể nang đối với các vi phạm; nguồn lực bố trí cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, ý thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng chưa cao…

Để tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt từ năm 2012 với giai đoạn quy hoạch từ năm 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030, xem xét, rà soát điều chỉnh, mở rộng, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2040; báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc lập điều chỉnh, mở rộng, bổ sung quy hoạch xây dựng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, hoàn thành trước năm 2020, báo cáo Sở Xây dựng kịp thời, đầy đủ để cập nhật đưa lên Cổng Thông tin điện tử.

- Cân đối nguồn lực, khẩn trương xây dựng kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị và nông thôn có chiều hướng phát triển đô thị hóa tăng nhanh và theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, để làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập Chương trình phát triển cho từng đô thị, lập hồ sơ đề xuất các khu vực đô thị, đảm bảo quản lý các các dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn được đồng bộ, theo đúng quy định, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị, nông thôn theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

- Thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa để mọi tầng lớp nhân dân biết, giám sát và tổ chức thực hiện. Nghiêm túc thực hiện việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng.

- Tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước và giám sát của nhân dân trong việc cấp Giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương; đặc biệt là việc san ủi, đào đắp đất gây mất cảnh quan môi trường tự nhiên và môi trường đô thị, không đúng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng về chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các địa phương.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng tại các địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Tham mưu tổ chức tập huấn về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và cho ý kiến bằng văn bản đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nghiên cứu rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh, mở rộng, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt các dự án đang thu hút đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được rà soát điều chỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; chủ trì triển khai Đề án về phát triển đô thị thông minh và đô thị tăng trưởng xanh bền vững.

- Tham mưu ban hành định mức chất thải rắn sinh hoạt kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra cách thức thực hiện, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

- Hướng dẫn chung cho các huyện, thành phố mô hình hoạt động thống nhất trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý thu gom và xử lý rác thải đô thị, vệ sinh môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số: 88/TB-UBND ngày 17/4/2019.

- Định kỳ công tác kiểm tra về quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và môi trường đô thị ở các địa phương, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật Quy hoạch và các Văn bản hướng dẫn dưới Luật theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nông thôn theo quy định; xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh cho từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; vận động các nguồn vốn đầu tư xây dựng từ các nhà đầu tư.

4. Sở Tài chính

Căn cứ các văn bản của Chính phủ và các Bộ, Ngành, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện các chính sách tài chính theo thẩm quyền về sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, nhằm sử dụng nguồn vốn thu từ đất để đầu tư xây dựng phát triển đô thị một cách có hiệu quả, ổn định và lâu dài. Tham mưu vốn cho kế hoạch vệ sinh môi trường. Kiểm tra, hướng dẫn mức thu công tác vệ sinh môi trường. Hướng dẫn địa phương về phương thức thực hiện đảm bảo thống nhất từ năm 2020 trở đi, thực hiện theo quy định hiện hành về dịch vụ công ích thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; không thực hiện bằng giao dự toán và các hình thức khác chưa phù hợp quy định theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số: 88/TB-UBND ngày 17/4/2019.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch xây dựng đề quản lý thống nhất sử dụng đất đô thị.

- Chủ trì kiểm tra tại các địa phương về việc quản lý, sử dụng đất trong đô thị; thanh tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan đô thị tại các địa phương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương, công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin khác để cộng đồng xã hội được biết giám sát và thực hiện.

7. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, để tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm một cách kịp thời, sớm ngăn chặn các hoạt động xây dựng trái với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra Xây dựng, Đội Quản lý trật tự đô thị và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền đối với công trình vi phạm theo quy định.

9. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 06 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 23/07/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.475

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!