Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2011-2015) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG

Năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc thứ XI. Trong bối cảnh tình hình thế giới và kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, phức tạp; để phát huy kết quả đã đạt được của năm 2010, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển của năm 2011, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, theo kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chính trị để đề ra các mục tiêu cụ thể của từng quí, từng năm; tổ chức từng đợt các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, khen thưởng kịp thời.

Trước mắt, trong năm 2011 các phong trào thi đua phải hướng vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011 và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

2. Đẩy mạnh thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2011 của mỗi đơn vị, các phong trào thi đua phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể, có biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện; phải gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt lưu ý việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dựng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn Ngành.

3. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng nâng cao công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; tăng cường khen thưởng các tập thể nhỏ và cá nhân người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực: quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế… trong ngành Xây dựng.

4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của Ngành và các văn bản qui phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của đơn vị, của ngành Xây dựng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở mọi lĩnh vực trong Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng công tác của đơn vị, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy và lựa chọn những cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và định kỳ báo cáo Bộ trưởng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ kết quả thực hiện.

Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Thi đua, khen thưởng) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng, Ủy viên BCS Đảng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở XD, Sở KTQH;
- Công đoàn ngành Xây dựng;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 18/04/2011 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngày 18/04/2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.501

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198