Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 316/CQLXD-TĐ1 Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Người ký: Phạm Tuấn Anh
Ngày ban hành: 25/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QLXD & CL CTGT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 316/CQLXD-TĐ1

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ CẮM CỌC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ HẠNG MỤC ĐIỀU CHỈNH NÚT GIAO YÊN BÌNH, PHỔ YÊN, TÂN LẬP DỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI, ĐOẠN HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN I).

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận Tải

Cục QLXD & CLCTGT đã nhận được tờ trình số 97/TTr-BQLDA2-PIAD5 ngày 17/4/2012 của Ban Quản lý dự án 2 trình duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế, dự toán kinh phí điều chỉnh điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Cục QLXD & CL CTGT xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. Các căn cứ thẩm định:

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Quyết định số 34/2008/QĐ-ngày 31/12/2008 của Bộ GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLXD & CL CTGT;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v: Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2005 của Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I);

Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2007 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I);

Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ bước thiết kế kỹ thuật nút giao Yên Bình;

Thông báo số 100/TB-VPCP ngày 29/4/2011 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo kết luận về tình hình thực hiện dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Thông báo số 388/TB-BGTVT ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về tình hình thực hiện dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày 28/09/2011 của Bộ GTVT về việc chấp thuận thiết kế cơ sở điều chỉnh nút giao Phổ Yên thuộc dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Quyết định số 2314/QĐ-BQLDA2 ngày 07/11/2011 của Ban QLDA 2 về việc phê duyệt Hồ sơ cắm cọc GPMB và Mốc lộ giới điều chỉnh phương án kết nối đường Quốc lộ 3 mới với hệ thống giao thông tỉnh Thái Nguyên - Đoạn Quốc lộ 3 cũ - nút Yên Bình (Ba Hàng - Tiên Phong) - Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Văn bản số 250/SGTVT-QLĐTXD ngày 08/3/2012 của Sở GTVT Thái Nguyên gửi Bộ GTVT về việc xem xét duyệt phương án tổ chức giao thông tại nút giao Phổ Yên;

Văn bản số 214/CQLXD-GĐ2 ngày 06/3/2012, trong đó yêu cầu Ban chỉ đạo tư vấn nghiên cứu các phương án kỹ thuật của các nút giao bổ sung để có thể hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thi công ngay khi có quyết định điều chỉnh đầu tư Dự án;

Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I) do Ban QLDA 2 lập kèm theo Tờ trình số 97/TTr-BQLDA2-PID5 ngày 17/4/2012.

2. Kết quả thẩm định:

2.1. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I);

- Địa điểm xây dựng: Nút giao Yên Bình và Phổ Yên thuộc huyện Phổ Yên, nút giao Tân Lập thuộc Thành phố Thái Nguyên;

- Đơn vị lập Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế, dự toán kinh phí điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I): Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO), Ban Quản lý dự án 2;

- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải;

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2;

2.2. Cơ sở thẩm định:

- Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2011 của Bộ GTVT về việc chấp thuận thiết kế cơ sở điều chỉnh nút giao Phổ Yên thuộc dự án QL3 mới;

- Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ bước thiết kế kỹ thuật nút giao Yên Bình;

- Thông báo số 388/TB-BGTVT ngày 11/10/2011 của Bộ GTVT về việc Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về tình hình thực hiện Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên;

- Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 8/2011 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Thái Nguyên

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Chi phí thiết kế thiết kế kỹ thuật căn cứ Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

2.3. Về Khối lượng khảo sát:

2.3.1. Nút giao Yên Bình:

- Khối lượng công tác khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn: theo Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011;

- Khối lượng cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới: căn cứ theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB được Ban QLDA 2 phê duyệt tại quyết định số 2314/QĐ-BQLDA2 ngày 07/11/2011.

2.3.2. Nút giao Tân Lập và nút giao Phổ Yên:

- Tận dụng lại các số liệu đã khảo sát trong hồ sơ các nút giao đã được phê duyệt. Đối với khảo sát địa hình, căn cứ vào các bản vẽ trong hồ sơ, thu thập, cập nhật lại hiện trạng trên tuyến chính và các đường nhánh để phục vụ thiết kế điều chỉnh.

2.4. Về dự toán chi phí khảo sát:

a) Đơn giá khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn:

- Xác định trên cơ sở đơn giá XDCT phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Điều chỉnh lại chi phí nhân công theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động;

- Các chi phí chung tính bằng 70% chi phí nhân công; thu nhập chịu thuế tính trước tính theo quy định hiện hành bằng 6% giá khảo sát; các chi phí chưa tính trong trong đơn giá (chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát được tính bằng 5%; chi phí chỗ ở tạm thời được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng; Thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành);

- Phụ cấp lưu động được tính bằng 20% lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, lương phụ và một số chi phí khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 16% so với tiền lương cơ bản theo Đơn giá xây dựng công trình (Phần khảo sát) tỉnh Thái Nguyên ban hành theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên;

b) Đơn giá cắm cọc GPMB và mốc lộ giới:

- Định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Đơn giá vật liệu lấy theo Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 8/2011 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Thái Nguyên;

2.5. Về thiết kế:

- Thiết kế nút giao Yên Bình: Thiết kế mới nút giao khác mức liên thông;

- Thiết kế điều chỉnh nút giao Phổ Yên: Thiết kế điều chỉnh cầu vượt nút giao, đường 2 đầu cầu do thu hẹp quy mô mặt cắt ngang cầu từ B = 13m xuống B = 10m; Thiết kế điều chỉnh phần đường và công trình trên tuyến chính cao tốc trong phạm vi nút giao do thu hẹp bề rộng để bỏ các làn tách nhập vào các nhánh nút giao; thiết kế điều chỉnh phương án tổ chức giao thông;

- Thiết kế điều chỉnh nút giao Tân Lập: Thiết kế điều chỉnh phần mố trụ của cầu vượt nút giao do phải nâng tĩnh không từ H= 4,75m lên H= 4,9m cho đồng bộ với tĩnh không của đường cao tốc QL3 mới; Thiết kế điều chỉnh các đường nhánh của nút giao do phải nâng cao độ cầu vượt và thay đổi kết cấu mặt đường; Thiết kế điều chỉnh phần đường và các công trình trên tuyến chính cao tốc trong phạm vi nút giao do thay đổi kết cấu mặt đường và vuốt nối với các đường nhánh do điều chỉnh cao độ.

2.6. Về chi phí thiết kế kỹ thuật:

- Do thiết kế kỹ thuật gói thầu số 2: đoạn Sóc Sơn (Km26+900) - Thái Nguyên (Km61+313) dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1) được phê duyệt kỹ thuật tại Quyết định số 2238/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2008 và đang trong quá trình triển khai thi công dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2013. Vì vậy, thời gian cho công tác thiết kế kỹ thuật đã kết thúc. Do đó Cục QLXD & CLCTGT kiến nghị Bộ GTVT tính chi phí thiết kế điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập được tính theo trường hợp bổ sung hạng mục mới vào hợp đồng;

- Giá trị xây lắp để tính chi phí thiết kế đang tạm tính trên cơ sở hồ sơ thiết kế, khối lượng và đơn giá tại thời điểm hiện tại để tính giá trị xây lắp. Giá trị xây lắp chính thức để tính toán lấy theo giá trị xây lắp chính thức trong dự toán công trình (dự toán xây lắp 3 nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.7. Về chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:

Tại Định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng theo mục 3.1.3 định mức chi phí tư vấn công bố tại quyết định này chưa bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài xác định bằng dự toán, cụ thể như sau:

- Đối với đơn giá dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh vận dụng đơn giá tại thông tư số 01/2010/TT-BTC về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước là 150.000 đồng/trang;

- Đối với đơn giá phô tô, in, đóng quyển đang lấy theo báo giá tại cửa hàng photo in ấn - máy tính Quang Dũng ngày 25/5/2012;

- Khối lượng số trang dịch thuật đang tạm tính;

- Trong các bước tiếp, theo Ban QLDA 2 căn cứ vào khối lượng thực tế, hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ để thanh toán cho TVTK;

2.8. Kết quả thẩm định dự toán chi phí khảo sát, thiết kế:

TT

Hạng mục

Giá trị Ban trình (Đồng)

Giá trị Cục thẩm định (Đồng)

Chênh lệch (Đồng)

1

Chi phí khảo sát

2.041.324.138

1.785.225.048

-256.099.090

2

Chi phí thiết kế kỹ thuật (tạm tính)

4.350.441.399

2.615.986.336

-1.734.455.063

3

Chi phí giám sát

1.440.000.000

0

-1.440.000.000

 

Tổng cộng:

7.831.765.537

4.401.211.384

-3,430,554.153

2.9. Lý do tăng, giảm:

- Bỏ hệ số 1,2 (hệ số xét đến dự án có yếu tố nước ngoài) tính trong dự toán khảo sát và chi phí TKKT. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài được lập dự toán theo quy định tại mục 3.1.3 định mức chi phí Quản dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Chuyển địa hình khảo sát từ cấp II sang cấp III cho phù hợp với địa hình đã được phê duyệt tại bước dự án theo Quyết định số 31/2010-QĐ/YB1 ngày 10/6/2010 và Báo cáo thẩm định số 759/QLXD-TĐ1 ngày 25/10/2011 của Cục QLXD & CLCTGT;

- Không tính phần nhập số liệu và vẽ lại khảo sát đối với nút giao Phổ Yên, Tân Lập vì công tác này năm trong phần TKKT;

- Điều chỉnh tính thêm chi phí xây lắp của các hạng mục tận dụng để tính tỷ lệ % chi phí thiết kế đảm bảo phù hợp với Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Điều chỉnh cấp công trình nút giao Tân Lập cho phù hợp với Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ;

- Không tính riêng phần chi phí thiết kế chiếu sáng, phần thiết kế chiếu sáng nằm trong phần chi phí thiết kế nút giao;

- Đối với phần thiết kế điều chỉnh nút giao Phổ Yên, Tân Lập vận dụng hệ số tận dụng 36% theo Quyết định số 2365/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí lập hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc (Km1-Km49+750);

- Không tính phần chi phí soát xét thiết kế vì chưa đủ cơ sở để tính toán chi phí này;

- Không phê duyệt phần chi phí giám sát, phần chi phí này sẽ được phê duyệt trong các bước tiếp theo;

- Do sai số số học khi tính toán;

3. Kết luận:

- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí khảo sát, chi phí lập thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I) về cơ bản đã tuân thủ đúng quy định. Ban QLDA 2 căn cứ Nhiệm vụ KSTK được duyệt, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành;

- Khối lượng khảo sát, cắm cọc GPMB căn cứ trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện, Ban QLDA 2 cần rà soát lại khối lượng hoàn thành, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục mới thanh toán cho nhà thầu thiết kế, đúng quy định hiện hành;

- Đối với khối lượng công tác vận chuyển, công tác khảo sát thu thập số liệu cơ bản phục vụ công tác TKKT, thuê bãi đúc cọc, ca xe phục vụ công tác bàn giao - cọc... đang là tạm tính. Trong bước thực hiện tiếp theo căn cứ tình hình khối lượng thực tế Ban QLDA 2 nghiệm thu, thanh toán theo quy định hiện hành;

- Đơn giá thuê bãi đúc cọc đang là tạm tính. Trong các bước tiếp theo Ban QLDA 2 căn cứ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thanh toán cho TVTK theo qui định hiện hành;

- Do các nút giao Yên Bình. Phổ Yên, Tân Lập đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung vào dự án Quốc lộ 3 mới. Vì vậy việc thanh toán chi phí thiết kế kỹ thuật Ban QLDA2 chỉ được thực hiện khi có Quyết định điều chỉnh dự án của Bộ GTVT;

- Giá trị xây lắp để tính chi phí thiết kế đang tạm tính trên cơ sở hồ sơ thiết kế, khối lượng và đơn giá tại thời điểm hiện tại để tính giá trị xây lắp. Giá trị xây lắp chính thức để tính toán lấy theo giá trị xây lắp trong dự toán công trình (dự toán xây lắp 3 nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với chi phí phần dịch sang tiếng Anh đơn giá dịch đang vận dụng đơn giá tại thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính; Đối với phần chi phí in, phô tô, đóng quyển đang lấy theo báo giá tại cửa hàng photo in ấn - máy tính Quang Dũng ngày 25/5/2012; Trong các bước tiếp theo Ban QLDA 2 căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thanh toán cho TVTK theo quy định hiện hành;

- Khối lượng phần dịch sang tiếng Anh, in, phô tô, đóng quyển đang tạm tính. Trong các bước tiếp theo Ban QLDA 2 căn cứ vào khối lượng thực tế để thanh toán cho TVTK;

- Do yêu cầu tiến độ của dự án nên Quyết định về việc Phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, dự toán kinh phí hạng mục điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I) được duyệt trên cơ sở các yếu tố kỹ thuật đã được chấp thuận tại Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2011 của Bộ GTVT và khối lượng công tác khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn theo Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011 của Bộ GTVT. Sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 nút giao nêu trên, Ban QLDA 2 và các bên liên quan rà soát lại qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế... trường hợp sai khác với nội dung đã phê duyệt Ban QLDA 2 phải báo cáo Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với quyết định điều chỉnh dự án 3 nút giao;

Cục QLXD & CL CTGT kính trình Bộ GTVT xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2 (th/h);
- Lưu VT, TĐ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 316/CQLXD-TĐ1 ngày 25/06/2012 kết quả thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, dự toán kinh phí hạng mục điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn I) do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.667

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!