Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, CHỐNG LÃNG PHÍ, THẤT THOÁT VÀ TIÊU CỰC TRONG ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ tư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 5 tháng 1 năm 1994 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Tất cả các công trình, dự án đầu tư đều phải tuân thủ chặt chẽ trình tự xây dựng cơ bản đã được quy định trong Điều lệ Quản lý xây dựng cơ bản kèm theo nghị định số 385/HĐBT ngày 7-11-1990. Chỉ được ghi kế hoạch và cấp vốn đầu tư xây dựng cho các công trình có đủ hồ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt đúng thể thức quy định. Trường hợp đặc biệt cấp bách chưa kịp hoàn thành đủ thủ tục theo quy định trên đây phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Đối với các công trình chuyển tiếp, các Bộ và địa phương cần kiểm tra lại thiết kế, tổng dự toán, khối lượng xây lắp đã hoàn thành đến hết năm 1993 và các hợp đồng giao thầu đã ký. Nếu công trình đã vượt vốn được duyệt, cần tạm ngừng thi công để điều chỉnh, bổ sung luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trình cấp có thẩm quyền xét duyệt lại để ghi tiếp kế hoạch và cung cấp vốn. Các ban quản lý công trình, các doanh nghiệp xây lắp chỉ thực hiện khối lượng công việc trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư đã ghi. Không thanh toán lãi vay ngân hàng do khối lượng chậm thanh toán.

Điều 2.  Khi xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật (báo cáo kinh tế kỹ thuật) và tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; tổng mức đầu tư và tổng dự toán phải được tính theo giá cả ở thời điểm xét duyệt. Khi tổng dự toán vượt quá tổng mức đầu tư 10%, phải được sự đồng ý của cơ quan xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật.

Giá hợp đồng giao thầu là giá thanh toán công trình. Các chủ đầu tư không được ký hợp đồng với giá cao hơn tổng dự toán được duyệt, trừ trường hợp tổng dự toán được duyệt lại theo thể thức quy định. Hợp đồng phải được cấp có thẩm quyền xét duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán kiểm tra và duyệt mới có giá trị thực hiện. Giá hợp đồng giao thầu lại cho thầu phụ, cũng phải đến cơ quan có thẩm quyền trên để theo dõi và kiểm tra.

Điều 3. Việc đầu tư xây dựng các công trình phi sản xuất thuộc khu vực Nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 75-CT ngày 27-3-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), đặc biệt là các công trình nhà làm việc, nhà khách, hội trường, nhà nghỉ của các cấp, các ngành, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Giao Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Xây dựng kiểm tra lại tình hình thực hiện quyết định số 75-CT trong năm 1993 kể cả đối với các doanh nghiệp Nhà nước, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các dự án mới đề nghị đưa vào kế hoạch năm 1994.

Điều 4.  Các công trình đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn dùng vốn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (như kết cấu hạ tầng của chương trình 327, chương trình xoá ca 3, y tế cơ sở, khôi phục cầu đường, kế hoạch hoá gia đình .v.v...) đều phải đăng ký trong kế hoạch đầu tư và thực hiện theo điều lệ quản lý xây dựng cơ bản. Các Bộ và các địa phương có các dự án dùng vốn sự nghiệp cần chấn chỉnh việc quản lý và giám sát việc sử dụng vốn này như đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Giao Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể và chặt chẽ việc kế hoạch hoá và cấp vốn cho những dự án này khi giao chính thức kế hoạch Nhà nước năm 1994.

Điều 5.  Đối với các công trình đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển ODA của nước ngoài, Giao Uỷ ban kế hoạch Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể hoá trình tự quy định trong Điều lệ quản lý và xây dựng cơ bản và quy chế cấp vốn và thanh toán dự án trước ngày 31-3-1994.

Điều 6.  Các công trình khởi công mới trong năm 1994 đều phải thực hiện đấu thầu hoặc chọn thầu cho đơn vị xây lắp có đủ tư cách pháp nhân hành nghề xây dựng.

Đối với công trình chuyển tiếp mà có các hạng mục công trình khởi công mới thì cũng phải thực hiện đấu thầu hoặc chọn thầu.

Nghiêm cấm việc giao thầu tuỳ tiện ngoài quy định, người giao kế hoạch cấp vốn, cấp đất, cấp giấy phép xây dựng v.v... ép chỉ định đơn vị nhận thầu, bên giao thầu và bên nhận thầu thông đồng để tính sai khối lượng xây dựng.

Đối với công trình đấu thầu, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo và cung cấp vốn đầy đủ. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra tình hình đấu thầu, chọn thầu xây dựng ở các ngành và địa phương.

Điều 7.  Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn ngân sách đầu tư xây dựng sang ngân hàng Đầu tư và phát triển để thực hiện cấp phát theo điều lệ quản lý xây dựng cơ bản quy định, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 8.  Các cơ quan và các doanh nghiệp Nhà nước không được tự ý sử dụng các nguồn vốn không hợp pháp để đầu tư xây dựng. Nghiêm cấm việc bán đất, chuyển quyền sử dụng đất do Nhà nước cấp, núp dưới hình thức liên doanh, liên kết mà thực tế là buôn bán đất đai của Nhà nước để hưởng chênh lệch giá.

Giao cho Tổng Thanh tra Nhà nước cùng Chính quyền các cấp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ điển hình, thu hồi đất đai và tiền thu bất chính nộp ngân sách Nhà nước.

Điều 9.  Trong quý 3 năm 1994 Chính quyền các thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tầu) phải công bố công khai quy hoạch xây dựng cụ thể đến từng đường phố và toàn thành phố để dân biết và dân thực hiện và dân kiểm tra.

Điều 10. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xem xét lại cơ chế tính giá xây dựng, rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng, điều chỉnh ngay những định mức và chi phí không hợp lý; Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc xây dựng đơn giá công trình, đơn giá địa phương và lập dự toán các công trình xây dựng. Những đơn giá quan trọng cần được thống nhất liên ngành Xây dựng - Vật giá - Tài chính - Kế hoạch.

Các Bộ địa phương cần có bộ phận chuyên trách về xây dựng cơ bản để thường xuyên giám sát, kiểm tra nắm tình hình thực hiện, tham gia vào quá trình nghiệm thu và quyết toán công trình, đảm bảo cho công trình thoả mãn các yêu cầu về công năng, chất lượng, tiến độ và giá thành của luận chứng kinh tế đã duyệt.

Điều 11.  Lập các hội đồng quyết toán các công trình xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì và bao gồm các ngành vật giá, xây dựng, kế hoạch tham gia đối với công trình thuộc nguồn vốn Trung ương do Sở Tài chính và các Sở liên quan tham gia đối với công trình thuộc nguồn vốn địa phương. Chỉ thông qua xong quyết toán thì mới thanh toán hết vốn công trình.

Điều 12.  Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng để xử lý các tình hình thực hiện vốn đầu tư, kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tư và báo cáo cấp trên tình hình cùng những kiến nghị cần giải quyết.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ có liên quan tổ chức giao ban xây dựng cơ bản định kỳ nhằm xử lý các vấn đề có tính chất tổng hợp, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm Nhà nước, báo cáo và kiến nghị với Chính phủ những vấn đề cần sử lý ngoài thẩm quyền của liên bộ. Các Bộ và địa phương cần kiểm tra, xem xét lại các ban quản lý công trình, nhanh chóng thay thế các cán bộ quản lý bên A không đủ trình độ nghiệp vụ về quản lý đầu tư và xây dựng để kiện toàn bộ máy của ban quản lý công trình có đủ năng lực quản lý và điều hành. Bộ xây dựng trực tiếp chỉ đạo việc lập các tổ chức tư vấn xây dựng có đủ năng lực giúp chủ đầu tư quản lý việc xây dựng công trình thông qua hợp đồng kinh tế.

Điều 13.  Các Bộ và địa phương cần kiểm tra lại tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 1993, khẩn trương xử lý những vụ việc sai phạm đã được phát hiện (kể cả phát hiện và kháng nghị của Viện Kiểm soát tối cao và cơ quan thanh tra các cấp) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quí I năm 1994.

Điều 14.  Thực hiện yêu cầu của Nghị quyết quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu, các Bộ và địa phương ngoài việc tổ chức giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản như đã nêu ở điều 8, cần thi hành mọi biện pháp cụ thể để tiết kiệm vốn đầu tư, bảo đảm tiết kiệm được ít nhất là 7% vốn, tạo điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ kế hoạch đầu tư của cả năm 1994.

Điều 15. Giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu soạn thảo "điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng" thay thế điều lệ hiện hành và các văn bản đồng bộ kèm theo phù hợp với cơ chế mới trình Chính phủ trong quí II năm 1994.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 92-TTg

Hanoi, March 07, 1994

 

DECISION

ON STRENGTHENING MANAGEMENT AND THE FIGHT AGAINST WASTEFULNESS, LOSSES AND NEGATIVE DEEDS IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to the Resolution of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th Legislature, 4th Session, on the practice of thrift and the fight against wastefulness, corruption and smuggling;
Pursuant to the Resolution of the meeting on the 5th of January, 1994 of the Government;
At the proposal of the Minister-Chairman of the State Planning Committee and the Minister of Construction.

DECIDES:

Article 1.- All investment works and projects must strictly comply with the order of capital construction already stipulated in the Statute on the Management of Capital Construction issued along with Decree No.385-HDBT on the 7th of November, 1990. Eligible for registration in the plan and allocation of construction capital are only those projects having the necessary dossier on the economic and technical feasibility study (or the economic and technical report), the dossier on technical design and the total estimate of expenditures already approved according to prescribed modalities. In special cases on urgency when there is no time to complete the procedures as prescribed above, permission by the Prime Minister is mandatory.

With regard to projects handed over from the earlier period, the ministries and localities must check again the design, the total estimate of expenditures, the volume of construction and assembly already achieved up to the end of 1993 and the bidding contracts already signed. If the expenditures have exceeded the approved capital, construction should be temporarily suspended so that readjustments or additions could be made to the economic and technical feasibility study or the technical design and to the total estimate of expenditures for re-approval by the higher level and re-registration of the plan and new allocation of fund. The managerial board of the project and the construction and assembly businesses shall only effect a volume of work within the limit of the investment plan. The bank loan interest shall not be defrayed if it is accrued through the delay in payment.

Article 2.- When examining and approving the economic and technical feasibility study (or the economic and technical report) and the total investment, the technical design and the total estimate of expenditures, the total investment and the total estimate of expenditures shall be calculated on the basis of the prices at the time of the examination and approval. In case the total estimate of expenditures exceeds the total investment by 10% (ten percent), this estimate must be approved by the office authorized to approve the economic and technical feasibility study.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- The investment in the construction of non-productive projects in the State sector must strictly abide by Decision No.75-CT of the Chairman of the Council of Ministers (now Prime Minister) on the 27th of March, 1991, especially with regard to office houses, guest houses, meeting halls and rest-houses of different levels, services and mass organizations at the center and in the localities. The State Planning Committee and the Ministry of Construction are charged with inspecting the implementation of Decision No. 75-CT in 1993 including within the State businesses and reporting the result to the Prime Minister, as well as the new projects to be included in 1994 plan.

Article 4.- The new investment projects or major transformation or repairs using the funds for economic works or non-productive works (such as the infrastructures of Program 327, Program for the elimination of the Third Shift in general education schools, the grassroots medical establishments, restoration or repairs of roads and bridges, family planning...) must all be registered in the investment plan and carried out according to the Statute on the Management of Capital Construction. The ministries and localities which have projects requiring funds for non-productive works must reorganize the management and enhance the supervision of the use of this fund as is the case with the investment capital for capital construction. The State Planning Committee and the Ministry of Finance are charged with providing concrete and close guidance in the planning and fund allocation for these projects when they officially assign the targets under the State plan for 1994.

Article 5.- With regard to the projects funded by foreign Official Development Aid (ODA), the State Planning Committee shall, together with the Ministry of Construction, provide guidance for the concretization of proceedings stipulated in the Statute on Management of Capital Construction and the Regulations on the Allocation of Fund and Payment for the Projects before the 31st of March, 1994.

Article 6.- The projects which start construction in 1994 must observe the regime of bidding or selection of contractor who must be a construction and assembly unit having the legal status in the construction business.

With regard to the projects which are handed over from the earlier period and which included installations which have just started construction, these installations must also abide by the regime of bidding and selection of contractor.

It is strictly forbidden to haphazardly assign the construction to a contractor outside the regulations. The assigner of the plan and the allocator of fund, land or construction permit must not arbitrarily designate a contracting unit. It is forbidden for the assigner and the contractor to collude and falsify the volume of construction.

When a project has been contracted, the Ministry of Finance, the State Bank and the State Planning Committee have the responsibility to ensure and adequately procure the fund. The Ministry of Construction has the responsibility to guide and inspect the process of bidding and the selection of the contractor for construction in various services and localities.

Article 7.- The Ministry of Finance shall transfer the budgetary fund for investment in construction to the Bank for Investment and Development in order to allocate funds according to the Statute on Management of Capital Construction except in special cases allowed by the Prime Minister.

Article 8.- The State offices and businesses are not allowed to use on their own initiative the unlawful sources of funds to invest in construction. It is strictly forbidden to sell land or assign the right to use land allocated by the State in the guise of joint venture or cooperation which are in fact the sale of State land to profit by the price disparity.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Within the third quarter of 1994, the administration of major cities (Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Hai Phong, Vung Tau) shall have to make public their detailed construction plan down to each street and in the whole city so that the population may know, carry out and inspect the implementation.

Article 10.- The Ministry of Construction has the responsibility to revise the mechanism for calculating the construction prices, revise the economic and technical norms in construction, and readjust immediately those unreasonable norms and expenditures; to direct, guide and inspect the services and localities in the establishment of project and local unit prices, and draw up the estimates of expenditures for each construction project. The important unit prices must be agreed upon by all the branches concerned, e.g. construction, pricing, finance and planning.

Each ministry and each locality must have a service specializing in capital construction to carry out regular supervision and inspection, to monitor the situation of implementation, take part in the process of testing on completion and making the final account statement of the project so as to ensure that the projects meet all the requirements in capacity, quality, tempo of construction and construction cost already listed in the approved economic feasibility study.

Article 11.- Councils for the final account statement of construction projects shall be set up under the chairmanship of the Ministry of Finance and composed of the pricing, construction and planning services with regard to the projects financed by the central budget, and composed of the Financial Service and concerned services with regard to the projects financed by the local budgets. Only after the final account statement is passed shall all the construction fund of the projects be disbursed.

Article 12.- The ministries, offices of ministerial level, provinces and cities directly under the Central Government must conduct monthly briefings on capital construction in order to solve questions related to the implementation of the investment capital, inspect the use of the investment capital to report to the higher level and to submit to the higher level proposals for settlement.

The State Planning Committee, together with the Ministry of Construction and the Ministry of Finance, the State Bank and the concerned ministries, must conduct regular briefings on capital construction in order to solve questions of a general character, ensure the building tempo of the key State projects, and report and submit proposals to the Government on the settlement of questions beyond the inter-ministry authority. The ministries and the localities must conduct an inspection and revision of the project managerial boards and quickly replace the managerial cadres of the investing party who are not professionally or managerially qualified in investment and construction in order to perfect the apparatus of the project managerial board qualified in management and operation. The Ministry of Construction shall directly guide the construction consultancy organizations capable of helping the investors manage the construction of the projects through the implementation of the economic contract.

Article 13.- The ministries and the localities must review the implementation of the capital construction investment program for 1993, expeditiously settle the violations already detected (including detections and protests by the Supreme People's Inspectorate and the inspection bodies at various levels) and submit a report to the Prime Minister within the first quarter of 1994.

Article 14.- In execution of the requirements of the Resolution of the National Assembly (9th Legislature, 4th Session) on the practice of thrift and the fight against wastefulness, corruption and smuggling, the ministries and localities, besides organizing the close supervision of the investment in capital construction already stipulated in Article 8, must take all possible concrete measures to economize the investment capital and ensure a minimum economization of 7% (seven percent) of the capital, thus creating conditions to ensure full implementation of the investment program for the whole of 1994.

Article 15.- The Ministry of Construction is assigned the task of assuming the main role in studying and drafting, in collaboration with the State Planning Committee, the Ministry of Finance and the concerned agencies, the Statute on Management of Investment and Construction in replacement of the current Statute together with other accompanying documents in conformity with the new mechanism and submit it to the Government within the second quarter of 1994.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.92-TTg of the Prime Minister, on strengthening management and the fight against wastefulness, losses and negative deeds in investment and construction.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43