Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 343/QD-TTg of April 18, 1998, on the establishment of Hoa Khanh industrial park in Da Nang city and the approval of the investment project for construction and commercial operation of infrastructure therein

Số hiệu: 343/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 18/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36-CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42-CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ và Nghị định số 92-CP ngày 23-8-1997 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 424/CV-UB ngày 30-3-1998, của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành Đà Nẵng tại Công văn số 32/CV-BQL ngày 26-2-1998.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Thành lập Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (trước đây là một phần của khu công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu nằm trên địa bàn phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Khu công nghiệp Hòa Khánh được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36-CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. – Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng với nội dung sau :

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng.

2. Chủ đầu tư: Công ty Hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam- Đà Nẵng.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải…nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

5. Diện tích đất sử dụng: 423,5ha (trong đó giai đoạn một là 162 ha) sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 49.956.000 USD (trong đó giai đoạn một là 25.632.000 USD).

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quảng Nam – Đà Nẵng ký quyết định đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Khánh (Khu công nghiệp Liên Chiểu – Hòa Khánh) tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (tại Quyết định số 3698/QĐ-UB ngày 12-12-1996).

Điều 3. – Công ty Hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam – Đà Nẵng được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được Bộ Xây dựng duyệt tại Quyết định số 199-BXD/KTQH ngày 6-5-1997; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hành Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam- Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 343/QD-TTg

Hanoi, April 18, 1998

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF HOA KHANH INDUSTRIAL PARK IN DA NANG CITY AND THE APPROVAL OF THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION OF INFRASTRUCTURE THEREIN

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government;
Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996 of the Government and Decree No.92-CP of August 23, 1997 of the Government;
At the proposals of the president of the People's Committee of Da Nang city in Official Dispatch No.424/CV-UB of March 30, 1998, and of the Da Nang City Board for Management of Industrial Parks and Export Processing Zones in Official Dispatch No.32/CV-BQL of February 26, 1998,

DECIDES:

Article 1.- To establish Hoa Khanh industrial park, Da Nang city (which was previously a part of Lien Chieu-Hoa Khanh industrial park in Hoa Khanh ward, Lien Chieu district, Da Nang city).

Hoa Khanh industrial park shall be organized and operate under the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government and shall be subject to direct management by the Da Nang City Board for Management of Industrial Parks and Export Processing Zones of Da Nang city.

Article 2.- To approve the investment project for construction and commercial operation of infrastructure of Hoa Khanh industrial park, Da Nang city, with the following contents:

1. Name of the project: Investment in construction and commercial operation of the infrastructure of Hoa Khanh industrial park, Da Nang city;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 343/QD-TTg of April 18, 1998, on the establishment of Hoa Khanh industrial park in Da Nang city and the approval of the investment project for construction and commercial operation of infrastructure therein

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


829
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212