Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường thủy nội địa

Số hiệu: 12/2016/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 09/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa như hành vi vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, vi phạm trong xây dựng, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa…

1. Thông tư số 12/2016/BGTVT hướng dẫn cách thức xác định tải trọng, công suất của phương tiện không đăng kiểm, đăng ký và cách quy đổi đơn vị ra dung tích

Theo đó, để xác định trọng tải toàn phần của phương tiện sẽ theo công thức T= A x K, trong đó:

+ A là giá trị của số đo chiều dài boong chính, đo từ mũi đến lái phương tiện nhân với số đo chiều rộng mép boong ở giữa phương tiện nhân với số đo chiều cao mạn, đo từ đáy đến mặt boong ở giữa phương tiện;

+ K là hệ số tương ứng với giá trị A

Bên cạnh đó, Thông tư 12 năm 2016 hướng dẫn xác định đối với các phương tiện như: bến nổi hoặc kết cấu nổi khác mà trên đó đặt thiết bị thi công cuốc, hút để nạo vét luồng… theo một cách riêng. Cách đổi đơn vị ra dung tích khi giấy chứng nhận không ghi dung tích như sau:

+ Phương tiện thủy có động cơ: 1,5 tấn trọng tải đăng ký bằng 01 GT.

+ Phương tiện thủy không có động cơ: 01 tấn trọng tải đăng ký tính bằng 01 GT.

+ Tàu kéo, tàu đẩy: 01 sức ngựa bằng 0,5 GT.

2. Hướng dẫn xử lý đối với một số vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện…

- Thông tư số 12/2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tịch thu các phương tiện, thiết bị gồm có xáng cạp, cuốc, hút, cẩu ngoạm và thiết bị máy nổ, máy bơm, máy hút… khi có hành vi vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

- Hành vi kẻ, gắn số đăng ký trên phương tiện không đúng được Thông tư 12/BGTVT hướng dẫn khi không đúng các quy định sau: Số đăng ký phương tiện gồm 2 nhóm, nhóm chữ và nhóm số; màu của chữ và số đăng ký phải khác màu nền nơi kẻ chữ và số đăng ký, vị trí số đăng ký của phương tiện…

3. Xử lý hành vi vi phạm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện theo hướng dẫn Thông tư số 12

Hành vi vi phạm sử dụng người không đủ điều kiện theo quy định làm thuyền viên theo Thông tư 12/2016 hướng dẫn là hành vi chủ phương tiện sử dụng người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn…

Ngoài ra, Thông tư số 12 của Bộ Giao thông và vận tải còn hướng dẫn về việc xử phạt đối với đoàn lai, cách xác định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…

Thông tư 12/2016/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/8/2016.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2015/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (sau đây viết tắt là Nghị định 132/2015/NĐ-CP) về việc xác định hành vi vi phạm hành chính; thủ tục, hình thức xử phạt; xác định thẩm quyền xử phạt.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bao gồm các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định 132/2015/NĐ-CP .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 132/2015/NĐ-CP .

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa tuân thủ theo quy định tại Điều 3 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 132/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phương pháp xác định trọng tải, công suất của phương tiện không đăng kiểm, không đăng ký

Đối với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân quy định tại Nghị định 132/2015/NĐ-CP liên quan đến phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm thì phương pháp xác định trọng tải toàn phần, công suất của phương tiện đáp dụng xử phạt, như sau:

1. Trọng tải toàn phần của phương tiện ký hiệu là T (tấn) và được tính theo công thức T = A x K, trong đó:

a) A là giá trị của số đo chiều dài boong chính, đo từ mũi đến lái phương tiện nhân với số đo chiều rộng mép boong ở giữa phương tiện nhân với số đo chiều cao mạn, đo từ đáy đến mặt boong ở giữa phương tiện, được tính theo công thức A = L x B x D, trong đó:

L (m): Chiều dài boong chính đo từ mũi đến hết lái phương tiện;

B (m): Chiều rộng mép boong đo ở giữa phương tiện;

D (m): Chiều cao mạn đo từ đáy đến mặt boong ở giữa phương tiện.

b) K là hệ số tương ứng với giá trị A và áp dụng như sau:

Giá trị của A từ 4,55 m3 đến 18,76 m3 thì hệ số K = 0,26;

Giá trị của A từ trên 18,76 m3 đến 49,80 m3 thì hệ số K = 0,29;

Giá trị của A từ trên 49,80 m3 đến 387,20 m3 thì hệ số K = 0,35;

Giá trị của A từ trên 387,20 m3 đến 1.119,80 m3 thì hệ số K = 0,51;

Giá trị của A trên 1.119,80 m3 thì hệ số K = 0,57.

2. Trường hợp không xác định được trọng tải toàn phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền đề nghị Cơ quan đăng kiểm xác định trọng tải toàn phần của phương tiện để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Nếu phương tiện không phải là phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách thì căn cứ vào tổng công suất máy chính lắp trên phương tiện để áp dụng hình thức, mức phạt.

4. Đối với phương tiện như: bến nổi hoặc kết cấu nổi khác mà trên đó đặt thiết bị thi công cuốc, hút để nạo vét luồng, khai thác khoáng sản, xếp dỡ hàng hóa nếu không đủ căn cứ để xác định trọng tải toàn phần hoặc công suất của phương tiện thì xác định như sau:

a) Phương tiện có chiều dài lớn nhất đến 10 m hoặc có chiều rộng lớn nhất đến 4 m thì được xác định như phương tiện có trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn;

b) Phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 10 m hoặc có chiều rộng lớn nhất trên 4 m thì được xác định như phương tiện có trọng tải toàn phần trên 15 tấn;

c) Chiều dài của phương tiện được tính từ điểm ngoài cùng của mũi phương tiện đến điểm ngoài cùng của lái phương tiện hoặc từ hai điểm ngoài cùng của phương tiện nơi có mặt cắt lớn nhất trên mặt boong;

d) Chiều rộng của phương tiện được tính từ mép boong bên này đến mép boong bên kia, ở vị trí có kích thước lớn nhất.

Điều 5. Cách đổi các đơn vị ra dung tích (GT)

Trường hợp giấy chứng nhận của phương tiện không ghi dung tích thì dung tích của phương tiện được tính như sau:

1. Phương tiện thủy có động cơ: 1,5 tấn trọng tải đăng ký bằng 01 GT.

2. Phương tiện thủy không có động cơ: 01 tấn trọng tải đăng ký tính bằng 01 GT.

3. Tàu kéo, tàu đẩy: 01 sức ngựa bằng 0,5 GT.

Điều 6. Vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1. Phương tiện, thiết bị bị tịch thu được quy định tại điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là: xáng cạp, cuốc, hút, cẩu ngoạm và thiết bị máy nổ, máy bơm, máy hút, đường ống, các máy móc, thiết bị, dụng cụ khác được sử dụng trực tiếp khai thác cát sỏi hoặc khoáng sản khác.

2. Phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 5 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là phạm vi bảo vệ công trình kè, đập, báo hiệu, mốc thủy chí, mốc đo đạc, mốc gii hạn hành lang bảo vệ luồng và những công trình khác, trừ luồng và hành lang bảo vệ luồng.

3. Chủ thể vi phạm quy định tại Điều 7 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là tổ chức, cá nhân được giao hoặc trúng thầu làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Điều 7. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện

1. Hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 132/2005/NĐ-CP là hành vi kẻ, gắn số đăng ký trên phương tiện không đúng một trong các quy định sau đây:

a) Số đăng ký phương tiện gồm 2 nhóm, nhóm chữ và nhóm số.

b) Kích thước chữ và số kẻ trên phương tiện phải đảm bảo điều kiện: Chiều cao tối thiu 200 mm, chiều rộng nét tối thiểu 30 mm và khoảng cách giữa các chữ hoặc số là 30 mm;

c) Màu của chữ và số đăng ký phải khác màu nền nơi kẻ chữ và số đăng ký;

d) Vị trí số đăng ký của phương tiện:

Số đăng ký của phương tiện phải được kẻ ở nơi không bị che khuất tại bên trái, bên phải và phía trước cabin của phương tiện;

Trường hợp phương tiện không có cabin thì kẻ tại phần mạn khô ở hai bên mũi của phương tiện;

Trường hợp phương tiện không có cabin và chiều cao mạn khô không đủ để kẻ, gắn số đăng ký theo quy định thì được phép thu nhỏ kích thước khi kẻ, nhưng phải kẻ tại nơi dễ nhìn nhất.

2. Hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là hành vi kẻ vạch dấu mớn nước an toàn không đúng vị trí trên mạn phương tiện hoặc vạch dấu mớn nước mờ hoặc màu của vạch dấu mớn nước trùng với màu của vỏ phương tiện.

3. Xử lý hành vi không có hoặc không mang giấy tờ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 11 Nghị định 132/2015/NĐ-CP như sau:

a) Trường hợp tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định như: giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thì người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi không có giấy tờ. Trong thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu người vi phạm xuất trình được bản chính các giấy tờ hoặc giấy xác nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực đối với trường hợp phương tiện đang thế chấp thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ và phải phô tô, lưu lại giấy tờ đó trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính;

b) Trường hợp giấy tờ của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện đã bị tạm giữ để bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt, nếu người vi phạm xuất trình biên bản vi phạm hành chính có ghi giấy tờ bị tạm giữ còn thời hạn, thì được xem như phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện có giấy ttheo quy định. Nếu thời hạn biên bản vi phạm hành chính đã quá quy định, thì bị xử phạt với hành vi không có giấy tờ theo quy định.

4. Xử phạt đối với hành vi không lắp đặt thiết bị an toàn quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 132/2015/NĐ-CP

a) Thời gian áp dụng xử phạt đối với hành vi không lắp thiết bị nhận dạng tự động - AIS trên phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo là từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

b) Đối với hành vi không có phao vô tuyến chỉ báo sự cố qua vệ tinh - S.EPIRB trên tàu hàng mang cấp VR-SB dung tích từ 300 GT trở lên và tàu khách hoạt động tuyến vận tải ven biển chỉ bị xử phạt khi có quy định của pháp luật về việc bắt buộc phải lắp phao vô tuyến chỉ báo sự cố qua vệ tinh - S.EPIRB.

5. Hành vi vi phạm quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện quy định tại Điều 14 Nghị định 132/2015/NĐ-CP

Khi kiểm tra và trước khi ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện, người có thẩm quyền phải đối chiếu với thời hạn sử dụng phương tiện quy định tại Điều 4 và Điều 13 Nghị định số 111/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu đáp dụng xử phạt.

Điều 8. Vi phạm quy định về điều kiện của thuyền viên, người lái phương tiện

1. Những trường hợp không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hoặc chứng chỉ chuyên môn quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2015/NĐ-CP, gồm:

a) Không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn do cơ quan hoặc cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện có thẩm quyền cấp;

b) Sử dụng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải, thủy sản để đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn khác không thuộc hệ thống bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

2. Trường hợp thuyền viên có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng nhưng không phù hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng cao hơn hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định.

3. Bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 132/2015/NĐ-CP, bao gồm:

a) Bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng ba hạn chế;

b) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng được phân thành bốn hạng: hạng nhất (T1), hạng nhì (T2), hạng ba (T3), hạng tư (T4);

c) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng được phân thành ba hạng: hạng nhất (M1), hạng nhì (M2), hạng ba (M3);

d) Chng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB);

đ) Chứng chỉ nghiệp vụ: Chứng chỉ thủy thủ hạng nhất (TT1), hạng nhì (TT2); chng chỉ thợ máy hạng nhất (TM1), hạng nhì (TM2); chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất (LPT1), hạng nhì (LPT2);

e) Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt: Chứng chỉ đĐiều khin phương tiện loại tốc độ cao (ĐKTĐCI); chứng chỉ điều khin phương tiện loại II tốc độ cao (ĐKTĐCII); chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển (ĐKVB); chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển (ATVB); chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu (ATXD); chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất (ATHC); chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng (ATKHL).

4. Trường hợp phương tiện được phép chở hành khách và hàng hóa, nếu thuyền viên, người lái phương tiện có vi phạm quy định về hạng bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thì căn cứ vào quy định đảm nhiệm chức danh, loại chứng chỉ chuyên môn áp dụng cho phương tiện chở khách đxử phạt.

Điều 9. Vi phạm quy định đối với chủ phương tiện, người thuê phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện

Hành vi vi phạm sử dụng người không đủ điều kiện theo quy định làm thuyền viên quy định tại điểm d khoản 2 Điều 17 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là hành vi chủ phương tiện sử dụng người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; không đảm bảo sức khỏe; chưa đủ tuổi hoặc quá tuổi theo quy định.

Điều 10. Vi phạm quy định về hoạt động của phương tiện trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa

Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định 132/2015/NĐ-CP là hành vi khi phương tiện vào cảng, bến mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định tại cảng, bến nơi phương tiện xuất phát trước khi đến cảng, bến đến.

Điều 11. Xử phạt vi phạm hành chính đối với đoàn lai

1. Đoàn lai gồm nhiều phương tiện được ghép lại, trong đó có phương tiện lai và phương tiện bị lai. Trọng tải toàn phần của đoàn lai bao gồm tổng trọng tải toàn phần của các phương tiện bị lai.

2. Xử phạt đối với hành vi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của đoàn lai quy định tại Điều 28 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP

Trường hợp trong đoàn lai có nhiều phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, khi xác định hành vi vi phạm phải căn cứ phương tiện bị lai có mức chìm quá mạn khô lớn nhất.

Điều 12. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP và theo quy định sau đây:

1. Đi với những vi phạm hành chính xảy ra tại cảng, bến thủy nội địa không thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Cảng vụ Đường thủy nội địa, Cảng vụ Hàng hải thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lực lượng Thanh tra giao thông, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đường thủy nội địa, Công an nhân dân.

2. Trên địa bàn giáp ranh hoặc trên cùng một tuyến có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng nào có thẩm quyền xử phạt phát hiện hành vi vi phạm trước thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lực lượng đó.

Điều 13. Tạm giữ giấy tờ để bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính

1. Trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ và chỉ tạm giữ bản chính một trong các giấy tờ theo thứ tự sau đây cho đến khi cá nhân, tổ chức đó chấp hành xong quyết định xử phạt:

a) Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, chứng chỉ lái phương tiện;

b) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc Giấy xác nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực đối với trường hợp phương tiện thế chấp;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

d) Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của máy trưởng;

đ) Giấy tờ liên quan đến tang vật, phương tiện khác.

2. Người có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ phải ghi đầy đủ thông tin của giấy tờ bị tạm giữ, thời gian tạm giữ trong biên bản vi phạm hành chính và giao cho người vi phạm có giấy tờ bị tạm giữ.

Điều 14. Chế độ thông tin

1. Trường hợp tạm giữ giấy tờ phương tiện, bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn để bảo đảm việc xử phạt, nếu quá thời hạn ghi trong biên bản vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hết hạn tạm giữ ghi trong giấy tờ tạm giữ hoặc biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác về Cục Cảnh sát giao thông. Các trường hợp đã thông báo nhưng sau đó tổ chức, cá nhân đến thi hành quyết định xử phạt thì đơn vị xử phạt phải thông báo lại cho Cục Cảnh sát giao thông.

2. Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề thì phải thông báo ngay bằng văn bản hoặc hình thức khác cho cơ quan cấp giấy tờ đó và Cục Cảnh sát giao thông.

3. Thông báo gửi cho cơ quan cấp giấy tờ, Cục Cảnh sát giao thông phải ghi rõ loại giấy tờ tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng: tên, số, ký hiệu của giấy tờ, số đăng ký phương tiện, thời gian tạm giữ, thời gian tước quyền sử dụng, họ tên, địa chỉ của người có giấy tờ bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng và hành vi vi phạm hành chính.

Điều 15. Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành kèm theo Thông tư này một số mẫu biên bản, mẫu quyết định thường xuyên sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Mu biên bản, mẫu quyết định khác áp dụng theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Cục Cảnh sát giao thông;
- Cục ĐTNĐ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- SGTVT, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Tạp chí GTVT, Báo GT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC

MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số
12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mu 01

Quyết định xử phạt vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Mu 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (dùng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)

Mu 03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tin trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 04

Quyết định giảm/miễn (phần còn lại hoặc toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 05

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Mu 06

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 07

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 08

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 09

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Mu 10

Văn bản giao quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 

Mẫu 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-XPVPHC

...2, ngày ... tháng... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …/… ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi:…………………………………………, Chức vụ: …………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/Tổ chức: ...........................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh………… Quốc tịch: ...............................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ....................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ..................................

Cấp ngày:……………………… Nơi cấp: ..........................................................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính3a ……………………… quy định tại3b ..............

Địa điểm xảy ra vi phạm: ..................................................................................................

Các tình Tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có): ..................................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính:4a ..........................................................................................

Mức phạt4b: .....................................................................................................................

2. Hình thức xử phạt bổ sung: .........................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:.....................................................................................

.........................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)/tổ chức……………………………………… để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt; trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại5:……………………… trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là ………ngày; thời hạn thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả là ………ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức bị tạm giữ6……………………… để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho7……………………………………………………………………… để thu tiền phạt

3.8……………………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Gửi cho9………………………………………………………để biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- u: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

3b Ghi điểm, khoản, Điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

4a Ghi rõ một trong các hình thức xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền);

4b Trong trường hợp xử phạt tiền, thì trong Quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ.

5 Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) hoặc số tài khoản của Kho bạc nhà nước mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt.

6 Ghi trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ bao gồm hình thức phạt tiền mà cá nhân/tổ chức vi phạm không có tiền nộp phạt tại chỗ (các loại giấy tờ tạm giữ cho đến khi cá nhân/tổ chức chấp hành xong Quyết định xử phạt này là một trong các giấy tờ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

7 Ghi tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu.

8 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

9 Cha mẹ hoặc người giám hộ (ghi rõ họ tên, địa chỉ...) của người chưa thành niên trong trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

Mẫu 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-XPVPHC

...2, ngày ... tháng... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 3

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do ………………… lập hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm .... tại……………………………;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số ……/…… ngày ... tháng ... năm ... tại……………;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……/…… ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi:…………………………………………………… Chức vụ: ……………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:………………………… Quốc tịch: ............................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu: ...........................................................................................

Hoặc quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ....................................................................

Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp: .............................................................

1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính4 ................................................................

quy định tại5 ....................................................................................................................

- Các tình Tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):

.........................................................................................................................................

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính6a:………………………………………… Cụ thể6b: .................

.........................................................................................................................................

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)7: ................................................................................

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ................................................................

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả8…………………………, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:…………………………………………, vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính9a…………………………………………………… quy định tại9b………………………………………………;

- Các tình Tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có)....................................................................

* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính 10a: ........................................................................................

Cụ thể 10b: ......................................................................................................................

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)11: ..............................................................................

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ................................................................

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là:12……………………………, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:………………………………, vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .. tháng .. năm ...

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức……………………………… để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại13b:…………………… trong thời hạn…………………… kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho14 ……………………………………………………để thu tiền phạt.

3. 15………………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Gh
i
rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Mu này được sử dụng trong trường hợp xử phạt một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiu hành vi vi phạm hành chính.

4 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

5 Ghi điểm, khoản, Điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

6a Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (phạt tiền/tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghcó thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/Tịch thu tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính).

6b Ghi chi Tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tin thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

7 Ghi chi Tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp phạt tin thì ghi rõ mức tin phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu hoặc số tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu (ghi cả bằng số và bằng chữ) do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính (và nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

8 Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

9a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

9b Ghi điểm, khoản, Điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

10a Ghi rõ như Mục 6a.

11 Ghi chi như Mục 6b.

12 Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

13a Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt.

13b Ghi rõ tên, địa chỉ và số tài khoản của Kho bạc nhà nước (hoặc của Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tin phạt.

14 Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại đã ghi ở (13a).

15 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

Mẫu 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-HTHQĐPT

...2, ngày... tháng... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Căn cứ Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ………………………………ký;

Xét Đơn đề nghị ngày ... tháng ... năm .... của Ông/Bà: ……………………………………… được3………………………………………………xác nhận,

Tôi:……………………………………… Chức vụ: …………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...... do ……………….

Thời gian hoãn từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ... ngày ... tháng ... năm ...

Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn trên, ông/bà: ……………………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông/Bà được nhận lại4 ………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho5……………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ông/Bà....;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng du)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận.

4 Ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định của khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

6 Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được hoãn chấp hành.

 

Mẫu 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ- ………2

...3, ngày... tháng... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Căn cứ Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ………………………………………………ký;

Căn cứ Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền số …………/QĐ-HTHQĐPT ngày ... tháng ... năm ........ do ………………………………ký;

Xét Đơn đề nghị giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính 4 ngày ... tháng... năm……… của ông (bà)……………………………… được5……………………………… xác nhận,

Tôi:……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm/Miễn 6tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...

do ………………………………………………ký.

Số tiền phạt mà Ông/Bà: ……………………………………………………………… được giảm/miễn là: đồng (bằng chữ:………………………………………………)

Lý do giảm/miễn: ………………………………………………………………………………

Ông/Bà được nhận lại7 ………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:8 ……………………………………… tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ô
ng/Bà....9;
-
Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(
Ghi rõ chức v, h tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng(2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

3 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

4 Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng (2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

5 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận.

6 Ghi theo trường hợp cụ thể giảm/miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt (riêng(2) là viết tắt: GTXPVPHC/MTXPVPHC).

7 Ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định của khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

8 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

9 Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được giảm/miễn.

 

Mẫu 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-KPHQ

...2, ngày ... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 3

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do………………………  lập hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm .... tại ………………………;

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra,

Tôi:……………………………………… Chức vụ: ………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ông (Bà)/Tổ chức: ........................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh……………… Quốc tịch: .....................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ................................

Cấp ngày: ……………………………… Nơi cấp: ...........................................................

Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:4...................

........................................................................................................................................

Những tình Tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: .............................................

........................................................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:5

........................................................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:6a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Thời hạn thực hiện6b………………, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: ………………………chi trả.

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:………………………………………, vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức………………………………………………………để thi hành.

Ông (bà)/tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.7 ………………………………………………………để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, Điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

5 Ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt (theo các trường hợp và quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

6a Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp.

6b Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp.

7 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

Mẫu 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-TGTVPTGPCC

...2, ngày ... tháng... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……/…… ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi:…………………………………… Chức vụ: ………………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức: .........................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh………… Quốc tịch: .............................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ................................

Cấp ngày:…………………… Nơi cấp: ............................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Lý do tạm giữ4: .................................................................................................................

Thời hạn tạm giữ: ……ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... thángnăm....

Địa điểm tạm giữ: .............................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:…………………………………… để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.5…………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Gh
i
rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

4 Ghi rõ lý do tạm giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

 

Mẫu 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BB-VPHC

...2, ngày ... tháng... năm ...

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Căn cứ........................................................................................................................... 3

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm………, tại ..................................................

Chúng tôi gồm:4

Ông:……………………………………………, Chức vụ:................................................... ;

Ông:……………………………………………, Chức vụ:................................................... ;

Với sự chứng kiến của:5 ..................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:6

Ông (Bà)/Tổ chức: ...........................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh…………… Quốc tịch: ...........................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .....................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................................

Cấp ngày: ……………………………… Nơi cấp: ..............................................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:7 ..........................................................................

Quy định tại8 .....................................................................................................................

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:9 ...........................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

.........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:

.........................................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

.........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:10

.........................................................................................................................................

Ngoài nhng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Hẹn ông (bà)……………………… đúng ………… gi, ngày …/…/… có mặt tại…………………, địa chỉ……………………………………… để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản lập xong hồi giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., gồm ... tờ, được lập thành ... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.11

Lý do không ký biên bản: ………………………………………………………………………………

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà12…………………… trước ngày ... tháng ... năm……… để thực hiện quyền giải trình.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: kết luận thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính....).

4 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản.

5 Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

6 Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

7 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm, xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm; đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình).

8 Ghi điểm, khoản, Điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

9 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

10 Ghi rõ tên, slượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

11 Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

12 Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

 

Mẫu 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BB-VVKNQĐ

...2, ngày... tháng... năm...

 

BIÊN BẢN

Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 3

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm………………, tại4 …………………………………………

Chúng tôi gồm:5

Ông: ………………………………………………, Chức vụ:…………………………………;

Ông: ………………………………………………, Chức vụ:…………………………………;

đã đến giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-…… ngày ... tháng ... năm…… do ông/bà:………………………………, chức vụ:………………………

cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-………… ngày ... tháng ... năm .... đthi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này ctình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của6:

Và có xác nhận của chính quyền địa phương là:7 ……………………………………………

Biên bản gồm ………trang, được lập thành ………bản có nội dung, giá trị như nhau; được công nhận là đúng và được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

5 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

6 Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

7 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở.

 

Mẫu 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BB-TGTVPT

...2, ngày... tháng... năm ...

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Để thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ vi phạm hành chính số ……/QĐ-TGTVPTGPCC ngày ... tháng ... năm……… do……………………… ký,

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ………, tại3 ………………………………

Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

……………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có)4

……………………………………………………………………………………………………

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính của:5

Ông (bà)/tổ chức:

Ngày ... tháng ... năm sinh………… Quốc tịch: ……………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………

Cấp ngày:……………………… Nơi cấp: ……………………………………………………

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ6:

……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Ý kiến của cá nhân/đại diện hành chính vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của người làm chứng:7

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm………, gồm ………… trang, được lập thành ..... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ của cơ quan/đơn vị người ra quyết định tạm giữ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ 01 bản.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

_____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

4 Nếu người làm chứng là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

5 Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số Quyết định thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

6 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

7 Ghi trong trường hợp không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm vắng mặt hoặc không ký biên bản.

 

Mẫu 10

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI GQ1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../...-GQ

...2, ngày... tháng... năm...

 

VĂN BẢN GIAO QUYỀN

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính,

Tôi:…………………………… Chức vụ:……………… Đơn vị: ……………………………

Giao quyền cho ông/bà:………………………………………… Chức vụ: ………………..

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………..

Lý do giao quyền:4 ……………………………………………………………………………..

Nội dung giao quyền:5 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được thực hiện các thẩm quyền của6 ………………………………………………………… quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày ... tháng ... năm ....đến ngày ... tháng ... năm ………… 7.

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, 8ông/bà……………… phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

_______________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ loại văn bản (công văn, thông báo, quyết định...) giao quyền.

4 Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác).

5 Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

6 Ghi rõ chức danh của người giao quyền.

7 Ghi rõ thời gian giao quyền.

8 Ghi họ tên người được giao quyền.

THE MINISTRY OF TRANSPORT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 12/2016/TT-BGTVT

Hanoi, June 09, 2016

 

CIRCULAR

INSTRUCTIONS ON A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 132/2015/NĐ-CP DATED DECEMBER 25, 2015 STIPULATING PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN INLAND WATERWAY TRAFFIC

Pursuant to the Law on handling of administrative violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Inland Waterway Navigation dated June 15, 2004 and the Law on Amendments to a number of articles to the Law on Inland Waterway Navigation dated June 17, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2013/NĐ-CP dated July 19, 2017 detailing a number of articles and measures to implement the Law on Actions against administrative violations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2015/NĐ-CP dated December 25, 2015 stipulating penalties for administrative violations of regulations on inland waterway traffic;

Pursuant to the Government's Decree No. 107/2012/NĐ-CP dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of general director of the Legal Department and general director of Vietnam Inland Waterway Administration,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

1. This Circular provides instructions on a number of articles of the Government’s Decree stipulating penalties for administrative violations in inland waterway traffic (hereinafter referred to as “Decree No. 132/2015/NĐ-CP”) regarding determination of administrative violations; procedures and penalties; determination of jurisdictions over penalties.

2. Administrative violations in inland waterway traffic include breaches as prescribed in Chapter II of Decree No. 132/2015/NĐ-CP.

Article 2. Regulated entities

1. Persons who have jurisdictions to impose penalties and make breach notices as prescribed in Decree No. 132/2015/NĐ-CP (hereinafter referred to as “competent persons”).

2. Organizations and/or individuals that commit acts in violation of regulations on inland waterway traffic; relevant organizations and/or individuals.

Article 3. Principles of imposing penalties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizations and/or individuals that commit violations, competent persons, and relevant organizations and/or individuals must comply with regulations of the Law on handling of administrative violations, Government’s Decree No. 81/2013/NĐ-CP dated July 19, 2013, Decree No. 132/2015/NĐ-CP and this Circular.

Chapter II

PARTICULAR PROVISIONS

Article 4. Determination of deadweight (dwt) of unregistered vehicles

For violations committed by organizations and/or individuals as prescribed in Decree No. 132/2015/NĐ-CP concerning unregistered vehicles, the determination of deadweight to impose penalties is as follows:

1. Deadweight of a vehicle is determined in the formula T = A x K, where:

a) A = L x B x D where:

L (m): Length of the main deck measured from the bow to rudder

B (m): Breadth measured amidships

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) K: Coefficient corresponding to value of A and determined as follows:

If value of A ranges from 4.55 m3 to 18.76 m3, K = 0.26;

If value of A ranges from 18.76 m3 to 49.80 m3, K = 0.29;

If value of A ranges from 49.80 m3 to 387.20 m3, K = 0.35;

If value of A ranges from 387.20 m3 to 1,119.80 m3, K = 0.51;

If value of A is greater than 1,119.8 m3, K = 0.57;

2. If deadweight cannot be determined as prescribed in Clause 1 of this Article, competent persons shall request the registration agency to determine the deadweight as grounds for making decisions on penalties.

3. For a vehicle other than passenger or cargo ships, level of penalty shall be based on total capacity of the main engine of the vehicle.

4. For vehicles such as floating decks or other floating structures on which dredgers, mining machines or cargo-handling equipment are placed, deadweight or capacity shall be determined as follows (if grounds for determination of their dwt or capacity are not sufficient):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If maximum length or maximum breadth is greater than 10 meters or 4 meters respectively, the deadweight shall be greater than 15 tonnes;

c) Length of a vehicle is the distance between the tip of the bow and rudder or two outermost points of the vehicle.

d) Breadth of a vehicle is the distance at the widest point measured to the outer surface of the frames.

Article 5. Conversion of units into gross tonnage (GT)

 Gross tonnage of a vehicle shall be determined as follows in case it is not stated in the vehicle’s certificate:

1. Motorized watercraft : 1.5 dwt is equivalent to 01 GT.

2. Non-motorized watercraft : 01 dwt is equivalent to 01 GT.

3. Tugboats: 01 horse power (HP) is equivalent to 0.5 GT.

Article 6. Breach of regulations on construction, protection and operation of inland waterway traffic infrastructure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Scope of protection of works pertaining to inland waterway traffic infrastructure as prescribed in Point dd, Clause 9, Article 5 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP is the scope of protection of embankments, dams, signal systems, water-level gauges, boundary markers of waterway corridors and other works, except navigation channels and waterway corridors

3. Entities breaching Article 7 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP are organizations and/or individuals that are assigned or awarded the contract for inland waterway management and maintenance.

Article 7. Breach of regulations on vehicle eligibility

1. Breaches as prescribed in Point a, Clause 1, Article 11 of Decree No. 132/2005/NĐ-CP are acts of inscribing or mounting registration plates on vehicles in contravention of either of the following regulations:

a) Registration plate must contain number and letter groups.

b) Size of letters and numbers inscribed on vehicles must meet following requirements: Minimum height and width are 200 mm and 30 mm respectively, and the space between letters or numbers is 30 mm.

c) Color of letters and numbers must be distinct from background color;

d) Position of registration plates:

Registration plates must be inscribed unobscured on the left and right sides of the vehicle and on the front part of the cabin, or on both sides of the bow if the vehicle has no cabin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Breaches as prescribed in Point d, Clause 1, Article 11 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP are acts of drawing draft marks which deviate from expected positions, or are blurred or have the same color as the vehicle’s.

3. Acts of failing to obtain or present papers as prescribed in Clauses 2, 3, 4 and 5, Article 11 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP shall be handled as follows:

a) At the time of inspection, if the owner, crewmember or driver of the vehicle fails to present following papers: vehicle registration certificate, vehicle’s technical safety and environmental protection certificate, or degrees, certificates of competence, the competent persons shall make an breach notice for having no papers. During the time of making decision on penalties for administrative violations, if the owner presents the original papers or valid confirmations from a credit institution (if the vehicle is currently mortgaged), the competent person shall impose the penalty for failing to bring papers along, photocopy and keep such papers in the file on penalties for administrative violations.

b) The owner, crewmember or driver of the vehicle shall be judged as having adequate papers as prescribed if he/she presents an breach notice stating the papers are currently retained for making decisions on penalties. If the breach notice expires, the owner shall be penalized for having no papers.

4. Failing to install safety equipment as prescribed in Clause 4, Article 12 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP shall be handled as follows:

a) Penalties for failing to install AIS (automatic identification system) on passenger transport vehicles operating on fixed routes between shores and islands or between islands shall take effect from January 01, 2017;

b) Failing to install Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacon (S.EPIRB) on VR-SB class cargo ships from 300 GT and over and passenger ships operating on coastal routes shall be penalized when regulations on compulsory installation of S.EPIRB take effect.

5. Acts in violation of regulations on service life of vehicles as prescribed in Article 14 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP shall be handled as follows:

Before a decision on penalties for violation of regulations on service life of the vehicle is made, the competent persons must check service life against Articles 4 and 13 of the Government’s Decree No. 111/2014/NĐ-CP dated November 20, 2014 stipulating service life of inland watercraft and watercraft eligible for importation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cases of having no captain, chief mate degrees or certificates of captain and chief mate competence as prescribed in Point b, Clauses 1, 2 and 3 of Article 16 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP include:

a) Having no degrees or certificates of competence granted by training agencies or institutions;

b) Using degrees or certificates of competence in maritime and fishery to assume the role of crewmembers on inland watercraft or any other certificates outside the governing scope of the Law on Inland Waterway Navigation.

2. Crewmembers have obtained captain and chief mate degrees or certificates of captain and chief mate competence which are unconformable to provisions prescribed in Clauses 2, 3, Article 16 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP but have assumed the role of a captain or chief mate which requires a degree or certificate of competence higher or equal to degrees or certificates as prescribed.

3. Decrees or certificates of competence prescribed in Clause 4, Article 16 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP include:

a) Captain degrees, first mate, second mate, third mate and limited third mate degrees;

b) Certificate of captain competence is classified into four levels: first level (T1), second level (T2), third level (T3) and forth level (T4);

c)  Certificate of chief mate competence is classified into three levels: first level (M1), second level (M2) and third level (M3);

d) Certificates of basic safety training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Certificates of special competence: Certificates of type I high-speed vehicle control, certificates of type II high-speed vehicle control (KDTDC II), certificates of coastal watercraft control, certificates of working on coastal watercraft safety, certificates of working on oil tanker safety, certificates of working on chemical tanker safety, certificates of working on LPG tanker safety.

4. If a crewmember or driver who operates a vehicle eligible for carrying passengers and cargo violates regulations on levels of degrees, certificates of competence, the imposition of penalties shall be based on regulations on the assumption of responsibility, type of certificates of competence corresponding to each passenger vehicle.

Article 9. Violations committed by owners, vehicle lessees, crewmembers and drivers

The act of employing unqualified people as crewmembers as prescribed in Point d, Clause 2, Article 17 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP is the employment of employees without decrees, health guarantee and age consideration as prescribed.

Article 10. Breach of regulations on operation of vehicles within ports, inland wharves

Moving a vehicle into a port or inland wharf without the exit permit as prescribed in Point c, Clause 1, Article 24 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP is the act of entering into the port or inland wharf of the vehicle without the exit permit as prescribed in the port or inland wharf where it leaves.

Article 11. Penalties imposed on tug fleets for administrative violations

1. A tug fleet includes several vehicles, tugboats and maneuvered vehicles, combined together. Deadweight of a tug fleet includes total deadweight of all maneuvered vehicles.

2. Penalties for the tug fleet loading in excess of safe draft mark as prescribed in Article 28 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Jurisdictions to impose penalties for administrative violations

Jurisdictions to impose penalties for acts in violation of regulations on inland waterway traffic must be conformable with provisions prescribed in Articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 of Decree No. 132/2015/NĐ-CP and following regulations:

1. The imposition of penalties for administrative violations that take place in ports or inland waterways outside the jurisdiction of the Inland Waterway Port Authority, Maritime Authority shall come within the jurisdiction of the traffic inspectorate, inland waterway regulatory agencies, People’s public security.

2. On a contiguous area or on the same route where several forces carry out patrols and maintain controls, the imposition of penalties for administrative violations shall come within the jurisdiction of any force that first detects the violation.

Article 13. Temporary retention of papers to guarantee penalties for administrative violations

1. In case of financial penalties, the competent persons shall have the right to retain the original of one of the following papers in order of importance until obligations for payment of the fine are fulfilled.

a) Captain degree or certificate of captain competence, vehicle driving licence;

b) Vehicle registration certificate or valid confirmation from a credit institution if the vehicle is mortgaged;

c) Vehicle’s technical safety and environmental protection certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Documents related to exhibits, other vehicles;

2. When retaining papers, the competent persons must record full information about the papers and date of retention in the breach notice.

Article 14. Notifications

1. In case of retention of papers to guarantee imposition of penalties, within three days since the retention period expires, the competent persons shall make a written notice to the Traffic Police Department. During this time, if the organization and/or individual fulfills obligations for penalties, the competent persons shall make notifications to the Traffic Police Department again.

2. In case of stripping licences, degrees and certificates of competence, practice certificates, the competent persons shall make a written notice to the agency that issues such papers and the Traffic Police Department.

3. The notice issued to the agency and the Traffic Police Department shall specify types of the papers temporarily retained or stripped: name, number sign of the papers, vehicle registration number, date of retention or stripping, full name of the person whose papers are retained or stripped and the breach.

Article 15. Specimen breach notice and decision on penalties for administrative violations

Enclosed herewith is a number of specimen breach notices and decisions regularly used for imposition of penalties for administrative violations in inland waterway traffic. Other specimen breach notices and decisions shall be conformable with the Government's Decree No. 81/2013/NĐ-CP dated July 19, 2017 detailing a number of articles and measures to implement the Law on Actions against administrative violations.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Effect

This Circular takes effect from August 01, 2016.

Article 17. Responsibility

Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of Ministry, general directors of Vietnam Inland Waterway Administration, Vietnam Register, directors of the Services of Transport of provinces and central-affiliated cities and other relevant agencies, organizations and/or individuals shall be responsible for executing this Circular./.

 

 

MINISTER
Truong Quang Nghia

 

ANNEX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 01

Decision on penalties for administrative violations in inland waterway traffic according to procedures for imposing penalties without a written record

Specimen 02

Decision on penalties for administrative violations in inland waterway traffic (used in the event one or several individuals/organizations commit one or several administrative violations)

Specimen 03

Decision on postponement of execution of decision on financial penalties in inland waterway traffic

Specimen 04

Decision on reducing/sparing the remaining part or whole of a fine for administrative violations in inland waterway traffic

Specimen 05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 06

Decision on retention of exhibits, vehicles, permits, and practice certificates under administrative procedures in inland waterway traffic

Specimen 07

Written record of administrative violations in inland waterway traffic

Specimen 08

Written record of failure of breaching individual/organization to receive the decision on penalties for administrative violations in inland waterway traffic

Specimen 09

Written record of retention of exhibits, vehicles, permits, and practice certificates under administrative procedures in inland waterway traffic

Specimen 10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Specimen 01

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF DECISION-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. .../QĐ-XPVPHC

...2, dated ...

 

DECISION

Decision on imposition of penalties for administrative violations in inland waterway traffic according to procedures for penalties without a written record

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2015/NĐ-CP dated December 25, 2015 stipulating penalties for administrative violations in inland waterway traffic;

Pursuant to the Assignment of Rights Document No. …/… dated …(if any),

I am: ……………………………………….., Position: … …………………………………………

Unit: ……………………………………………………………………………………………

HEREBY DECIDE:

Article 1. Impose penalties for administrative violations according to procedures for penalties without a written record on:

Mr. (Mrs.)/Organization: .....................................................................................................

Date of birth: … Nationality: ...............................................................

Occupation/Business areas: ....................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID cards or passports/Establishment Decision or Business Registration No.: ...................

Date of issue: … Place of issue: ..........................................................................

Has committed administrative violations3a…..as prescribed in3b ….

Place of violation: ..................................................................................................

Circumstances related to the handling of violations (if any): ..............................................

Article 2. Forms of penalties and remedial measures:

1. Principal form of penalties4a: …

Fine level4b: .....................................................................................................................

2. Additional forms of penalties: .........................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures: …  

.........................................................................................................................................

Article 3. This Decision takes effect from the signing date.

Article 4. This Decision shall be:

1. Handed over to Mr. (Mrs.)/Organization … for execution.

In case of financial penalties, Mr. (Mrs.)/organization shall pay the fine to the competent persons on the spot or to the State Treasuries/commercial bank5: … within 10 days since this Decision is delivered.

Implementation period of the additional form of penalties and remedial measures is … days and … days respectively since this Decision is delivered.

Any failure or rejection to implement this Decision shall result in execution enforcement.

Mr. (Mrs.)/organization shall be temporarily detained6 to guarantee execution of the Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Delivered 7 to …………………………………for collection of the fine.

3. Delivered8 to ………………………………………………………..for organizing the implementation of this Decision.

4. Delivered9 to ……………………………………………..for reference./.

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position)

_______________

1 Specify the name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3b Specify Points, Clauses, Articles of the Decree in particular areas.

4a Specify one of the forms of penalties as prescribed in Clause 1, Article 56 of the Law on handling of administrative violations (warnings or financial penalties)

4b In case of fining, the Decision must specify the fine level in number or words.

5 Specify name and address of the State Treasuries (or the commercial bank ordered to collect by the State Treasuries) or number of the account with the State Treasuries to which the fine shall be transferred.

7 Specify name and address of the State Treasuries or commercial banks ordered to collect by the Specify Treasuries.

8 Specify name, position of the Decision enforcement official and agency where he/she works; relevant agencies, organizations.

9 Parents or guardians (specify name, address ...) of the underage who is penalized in the form of warning as prescribed in Clause 1, Article 69 of the Law on handling of administrative violations.

 

Specimen 02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../QĐ-XPVPHC

...2, dated…

 

DECISION

Imposition of penalties for administrative violations in inland waterway traffic3

Pursuant to Article 68 of the Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2015/NĐ-CP dated December 25, 2015 stipulating penalties for administrative violations in inland waterway traffic;

Pursuant to the Breach notice No. .../BB-VPHC prepared by ......at ..........., dated ...... in .........;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the written record of testimony No. …/… dated … in …;

Pursuant to the Assignment of Rights Document No. …/… dated …(if any),

I am: ...................................................... Position: ……………………………

Unit: …………………………………………………………………………………………

HEREBY DECIDE:

Article 1. Impose penalties for administrative violations on:

Mr. (Mrs.)/Organization: ...................................................................................................

Date of birth: … Nationality: ............................................

Occupation/Business areas: ..................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID or passport number: ………………..

Or Establishment Decision or Business Registration number: ....................................................................

Date of issue: … Place of issue: .............................................................

1. Has committed administrative violations4 …..

as prescribed in5 …………………………………….

- Aggravating/extenuating circumstances (if any):

.........................................................................................................................................

Be liable to following forms of penalties and remedial measures:

- Principal form of penalties 6:…………………………………….. Namely6b: ……………………………………….. .................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Additional forms of penalties (if any)7: ..........................................................................

- Remedial measures (if any): ................................................................

Implementation period8 is ……………………………since receipt of this Decision.

The breaching individual/organization is required to reimburse an amount of ……………………….. as the expense for the implementation of remedial measures (if any) paid by competent agencies as prescribed in Clause 5, Article 85 of the Law on Actions against administrative violations.

2. Has committed administrative violations9a …..as prescribed in9b ….

- Aggravating/extenuating circumstances (if any)

Be liable to following forms of penalties and remedial measures:

- Principal form of penalties10a:…………………………………….. ........................................................................................

Namely 10b: ......................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Remedial measures (if any): ................................................................

Implementation period12 is ……………………………since receipt of this Decision.

The breaching individual/organization is required to reimburse an amount of ……………………….. as the expense for the implementation of remedial measures (if any) paid by competent agencies as prescribed in Clause 5, Article 85 of the Law on Actions against administrative violations.

Article 2. This Decision takes effect from …

Article 3. This Decision shall be:

1. Handed over to Mr. (Mrs.)/Organization … for execution.

Mr. (Mrs.)/Organization is required to comply strictly with this Decision. Any failure or rejection to implement this Decision shall result in execution enforcement.

Apart from the competent persons as prescribed in Clause 2, Article 78 of the Law on handling of administrative violations, Mr. (Mrs.)/organization may transfer the fine to the State Treasuries/Commercial bank13 … within …………..since receipt of this Decision.

Mr. (Mrs.)/organization reserves the rights to make complaints or start proceedings against this Decision in accordance with laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Delivered 15 to ………………………………………………………..for organizing the implementation of this Decision./.

 

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position, stamp)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 This specimen is used for imposing penalties for one or several individuals/organizations which commit one or several administrative violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Specify Points, Clauses, Articles of the Decree in particular areas.

6a Specify the principal form of penalties (financial penalties/stripping permits, practice certificates or suspension of activities within a fixed term/confiscation of exhibits and means of administrative violations)

6b Detail the principal form of penalties (specify the fine in number and words (in case of financial penalties); specify time limits and date of retention of permits, practice certificates or suspension of activities (in case of stripping permits, practice certificates or suspension of activities); specify quantity, value of confiscated exhibits and means of violations and accompanying written records (if any) (in case of confiscation of exhibits and means of violations)).

7 Detail the additional form of penalties (specify the fine in number and words (in case of financial penalties); specify time limits and date of retention of permits, practice certificates or suspension of activities (in case of stripping permits, practice certificates or suspension of activities); specify quantity, value of confiscated exhibits and means of violations and accompanying written records (if any) (in case of confiscation of exhibits and means of violations)).

8 Specify implementation periods of individual remedial measures.

9a Summarize the breach;

9b Specify Points, Clauses, Articles of the Decree in particular areas.

10a Specify the same as Section 6a.

11 Specify the same as Section 6b.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13a Specify name and address of the State Treasuries (or the commercial bank ordered to collect by the State Treasuries) to which the fine shall be paid.

13b Specify name, address and account with the State Treasuries (or the commercial bank ordered to collect by the State Treasuries) to which the fine shall be transferred.

14 The State Treasuries or Commercial bank specified in (13a).

15 Specify name, position of the Decision enforcement official and agency where he/she works; relevant agencies, organizations.

 

Specimen 03

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF DECISION-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../QĐ-HTHQĐPT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DECISION

Postponement of execution of decision on financial penalties in inland waterway traffic

Pursuant to Article 76 of the Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the Breach notice No. ………/QĐ-XPVPHC dated ………………signed by……………;

In consideration of the written request dated ……by Mr./Mrs.: ………………………………..confirmed by3……………………………………,

I am: ...................................................... Position: …………………………………………

Unit: …………………………………………………………………………………………

HEREBY DECIDE:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Postponement period is from ………………… to ………………………………

After such postponement period, Mr./Mrs.:………………………………….shall comply strictly with the decision on financial penalties, otherwise be subject to execution enforcement.

Mr./Mrs. shall receive a return of …………………………4

Article 2. This Decision takes effect from the signing date.

Article 3. This Decision shall be handed over to5 for implementation./.

 

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position, stamp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Specify names of communes, wards and commune-level towns where the breaching individual resides or agency, organization where such individual learns and works.

4 Specify papers, exhibits and means of violations temporarily retained according to Clause 6, Article 125 of the Law on handling of administrative violations.

5 Specify name, position of the Decision enforcement official and agency where he/she works; relevant agencies, organizations.

6 Specify full name of the violator spared from execution of the decision.

 

Specimen 04

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF DECISION-MAKING AGENCY1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. .../QĐ- ………2

...3, dated…

 

DECISION

Reducing/sparing fine for administrative violations in inland waterway traffic

Pursuant to Article 77 of the Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the Breach notice No. ………/QĐ-XPVPHC dated ………………signed by……………;

Pursuant to the Decision on postponement of execution of decision on financial penalties No. ………/QĐ-XPVPHC dated ……………..signed by;

In consideration of the written request for reducing/sparing the fine for administrative violations4 dated ...................... from Mr. (Mrs.) ………………………confirmed by …………….,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: ……………………………………………………………………………………………

HEREBY DECIDE:

Article 1. Reduce/spare6 the fine under the Decision on penalties for administrative violations No. …/QĐ-XPVPHC dated …

Signed by ……………………………..

The amount reduced/spared is: ………………………….. VND (in words: ..........................)

Reasons for reduction/sparing: …………………………………………………………………..

Mr./Mrs. shall receive a return of …………………………7

Article 2. This Decision takes effect from the signing date.

Article 3. This Decision shall be handed over to5 ………… for implementation./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position, stamp)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify each particular case of reducing/sparing the remaining part or whole of the fine ((2): GTXPVPHC/MTXPVPHC)

3 Specify the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

4 Specify each particular case of reducing/sparing the remaining part or whole of the fine ((2): GTXPVPHC/MTXPVPHC).

5 Specify names of communes, wards and commune-level towns where the breaching individual resides or agency, organization where such individual learns and works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 Specify papers, exhibits and means of violations temporarily retained according to Clause 6, Article 125 of the Law on handling of administrative violations.

8 Specify name, position of the Decision enforcement official and agency where he/she works; relevant agencies, organizations.

9 Specify full name of the violator entitled to reduction/sparing.

 

Specimen 05

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF DECISION-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../QĐ-KPHQ

...2, dated…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

Application of remedial measures in inland waterway traffic 3

Pursuant to Article 28, Article 56 of the Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the Breach notice No. .../BB-VPHC prepared by ......at ..........., dated ...... in .........;;

To thoroughly remedy the consequences caused by administrative violations,

I am: ...................................................... Position: ………………………………………

Unit: ………………………………………………………………………………………

HEREBY DECIDE:

Article 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of birth: … Nationality: .....................................................

Occupation/Business areas: .................................................................................

Address: ..........................................................................................................................

ID cards or passports/Establishment Decision or Business Registration No.: ......................

Date of issue: ……………………………… Place of issue: ....................................................

Must take remedial measures against the consequences caused by administrative violations4………………………

........................................................................................................................................

Circumstances related to the handling of violations (if any): .............................................

........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

........................................................................................................................................

Remedial measures include:6a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Implementation period6b is ……………………………since receipt of this Decision.

Expenses for implementation of the remedial measures shall be paid by: ……………………………………

The breaching individual/organization is required to reimburse an amount of ……………………….. as the expense for the implementation of remedial measures (if any) paid by competent agencies as prescribed in Clause 5, Article 85 of the Law on Actions against administrative violations.

Article 2. This Decision takes effect from …

Article 3. This Decision shall be:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mr.(Mrs.)/organization mentioned above is required to execute this Decision. Any failure or rejection to implement this Decision after the implementation period as prescribed in Article 1 of this Decision shall result in execution enforcement.

Mr. (Mrs.)/organization reserves the rights to make complaints or start proceedings against this Decision in accordance with laws.

2.7 ………………………………………………………..for organizing implementation of this Decision./.

 

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position, stamp)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 This Decision shall be applicable in case decision on penalties for administrative violations is not given.

4 Specify Points, Clauses, Articles of the Decree in particular areas.

5 Specify reasons for not giving decision on penalties (according to particular cases and provisions prescribed in Clause 1, Article 65 of the Law on handling of administrative violations).

6a Specify individual remedial measures.

6b Specify implementation periods of individual remedial measures.

7 Specify name, position of the Decision enforcement official and agency where he/she works; relevant agencies, organizations.

 

Specimen 06

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF DECISION-MAKING AGENCY1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. .../QĐ-TGTVPTGPCC

...2, dated…

 

DECISION

Retention of exhibits, vehicles, permits, and practice certificates under administrative procedures in inland waterway traffic

Pursuant to Article 125 of the Law on handling of administrative violations;

Pursuant to the Assignment of Rights Document No. …/… dated …; (if any),

I am: ...................................................... Position: ………………………………………………

Unit: ……………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Retain exhibits, means of violations and practice certificate of:

Mr. (Mrs.)/Organization: .........................................................................................................

Date of birth: … Nationality: .............................................................

Occupation/Business areas: ..................................................................................

Address: ...........................................................................................................................

ID cards or passports/Establishment Decision or Business Registration No.: ..................

Date of issue: … Place of issue: ............................................................................

Exhibits, means of violations, permit and practice certificate include:3

.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sealed exhibits and means of administrative violations include:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Reasons for retention4: .......................................................................................................

Retention period: ………………………days, from ………………… to ………………………

Location of retention: ..........................................................................................................

Article 2. This Decision takes effect from the signing date and shall be:

1. Handed over to Mr.(Mrs.)/organization: ………………………………..for execution.

Mr. (Mrs.)/organization reserves the rights to make complaints or start proceedings against this Decision in accordance with laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

DECISION MAKER
(Signature, full name, position, stamp)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 State the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Specify name, quantity, weight, characteristics, conditions, brand, origin and type of exhibits and means of violations; permits and practice certificates. Or formulate a separate statistical table if necessary.

4 Specify reasons for retention according to Clause 1, Article 125 of the Law on handling of administrative violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Specimen 07

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF RECORD-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../BB-VPHC

...2, dated…

 

WRITTEN RECORD OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

In inland waterway traffic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Today, at …………………., dated …………………., in …………………………….

We, including:4

Mr.: …………………………………….., Position: ………………………………… ;

Mr.: …………………………………….., Position: ………………………………… ;

In the witness of:5 ……………………………………………………………..

Carry out the formulation of a written record of administrative violations on:6

Mr. (Mrs.)/Organization: .................................................................................................

Date of birth: … Nationality: ...........................................................

Occupation/Business areas: .....................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID cards or passports/Establishment Decision or Business Registration No.: ................

Date of issue: ……………………………… Place of issue: .............................................

Who has committed administrative violations:7 ………………………………….

as prescribed in 8 …………………………………….

Individuals/organizations suffering damage:9

Opinions from individuals/representatives of the breaching organization:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Opinions from the witnesses:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Opinions from individuals/organizations suffering damage:

.........................................................................................................................................

We have requested Mr. (Mrs.)/breaching organization to stop the breaching act immediately.

Measures of preventing and handling violations:

.........................................................................................................................................

Retained exhibits, means of violation and papers:10

.........................................................................................................................................

We have kept nothing else in addition to exhibits, means of violations and papers mentioned above.

Mr. (Mrs.) ……………………..is required to be present at ………………….., dated…………………, at ………………for settlement of the violation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Reasons for not signing the record: ………………………………………………………………………………

The breaching individual/organization shall deliver a written request for testimony to Mr./Mrs.12……………before ……………….for exercising its rights.

 

BREACHING PERSON OR REPRESENTATIVE OF BREACHING ORGANIZATION (Signature and full name)

WITNESSES (Signature and full name)

PREPARED BY (Signature, full name and position)

REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITIES (Signature, position and full name)

PERSON SUFFERING DAMAGE (Signature, full name)

_______________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 Specify the place name according to instructions of the Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Specify foundations for the making of the written record (conclusions from inspection, results provided by technical and professional means and equipment used to detect administrative violations as prescribed in Article 64 of the Law on handling of administrative violations ...).

4 Specify full name, rank, position of the person making the record, agency where he/she works.

5 Specify full name, occupation and address of the witnesses. Specify full name and position of representative of authorities (if any).

6 Specify full name of the breaching person or full name or position of representative of the breaching organization.

7 Summarize the breaching act (Date and location, description of the act; Name of ship, capacity of main engine, total gross tonnage/deadweight, coordinates, journey if the act is committed on sea).

8 Specify Points, Clauses, Articles of the Decree in particular areas.

9 Specify full name, position of representative of the organizing suffering damage (if any).

10 Specify name, quantity, weight, characteristics, conditions, brand, origin and type of exhibits and means of violations (or formulate a separate statistical table if necessary).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12 Full name and position of the competent person, agency where he/she works.

 

Specimen 08

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF RECORD-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../BB-VVKNQĐ

...2, dated…

 

WRITTEN RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Today, at …………………., dated …………………., in 4…………………………….

We, including:5

Mr.: ………………………………………….., Position: ……………………………………;

Mr.: ………………………………………….., Position: ……………………………………;

Have handed the Decision on penalties for administrative violations No. …./QĐ- dated ………………signed by Mr./Mrs.…….………………., position: …………………

to Mr./Mrs.………………or breaching organization mentioned in the Decision for penalties No. …/QĐ-……. Dated …………………for execution but Mr.(Mrs.)……………..or this organization deliberately refuses to receive the Decision.

For this reason, we have made this written record in the witness of:6

and written confirmations from local authorities: 7 ……………………………….

The record consists of ……………..pages, is made into ……………copies of the same value, signed by all the persons concerned. One copy shall be delivered to local authorities./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE WITNESS (Signature and full name)

PREPARED BY (Signature, full name, position and agency)

REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITIES (Confirmations, signature, full name and position)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Applicable to cases as prescribed in Article 70 of the Law on handling of administrative violations.

4 Specify the address where the record is made.

5 Specify name, rank, position of the person who hands over the decision on penalties, the agency he/she works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 Specify names of communes, wards and commune-level towns where the breaching individual resides or breaching organization is headquartered.

 

Specimen 09

NAME OF GOVERNING BODY – RECORD-MAKING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../BB-TGTVPT

...2, dated …

 

WRITTEN RECORD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To execute the Decision No. ……/QĐ-TGTVPTGPCC dated …………….signed by………………..(Decision on retention of exhibits, means of violation, permits and practice certificates),

Today, at ………………..dated……………….., in3 ……………………………….

We, including: (Full name, position, agency)

……………………………………………………………………………………………………

In the witness of: (full name, address, position, ID No. if any)4

……………………………………………………………………………………………………

Have retained exhibits, means of violation, permits and practice certificates of:5

Mr.(Mrs.)/organization:

Date of birth …… Nationality: ……………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address: …………………………………………………………………………………………

ID card or passport/Establishment Decision or Business Registration No.: ………………

Date of issue: ……………. Place of issue: ……………………………………………………

Retained exhibits and means of violations6:

……………………………………………………………………………………………………

Retained permits and practice certificates: …………………..

……………………………………………………………………………………………………

We have kept nothing else in addition to the exhibits, means of violation and papers above.

Opinions from the breaching individual or representative of breaching organization:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………………………………………………………………………………

Opinions from the witnesses:7

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Other additional opinions (if any):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

The record is completed at ………………….., dated…………., comprising …………..pages, made into …………………copies of the same content and value, read out loud for all the persons concerned to acknowledge its true and sign their names. One copy is kept on file at the agency or organization which makes decision on the retention and one delivered to the breaching individual or organization.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PREPARED BY (Signature, full name, position and agency)

THE WITNESS (Signature and full name)

DECISION MAKER (Signature, stamp, full name, position)

_____________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Specify the address where the record is made.

4 If the witness is the people from local authorities, specify full name and position of the witness.

5 Specify full name, date of birth, nationality, address, occupation, ID card or passport number in case of breaching individuals; name, address, business areas, Establishment Decision or Business Registration No. in case of breaching organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 Specify in case the breaching person is unidentifiable, absent or fails to sign the record.

 

Specimen 10

NAME OF GOVERNING BODY – NAME OF RIGHTS ASSIGNING AGENCY1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No. .../...-GQ

...2, dated …

 

RIGHTS ASSIGNMENT DOCUMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to provisions prescribed in Article 54 of the Law on handling of administrative violations,

I am: …………………… Position: ……………… Unit: …………. ……………………………

Have assigned Mr./Mrs.: ……………………………… Position: ………………..

Unit: ………….Following rights:4……………………………………

Reasons for assignment of rights:5……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Mr./Mrs.…………………..shall exercise the jurisdictions of 6 ……………………………….as prescribed in the Law on handling of administrative violations from …..dated………….. to ………dated …………….. 7.

During the handling of administrative violation, 8 Mrs./Mrs. …………. shall be responsible to the law and the rights assignor for his/her decisions.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Signature, full name and position)

RIGHTS ASSIGNOR

(Signature and stamp (if any), position and full name)

_______________

1 Specify the name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

2 Specify the place name according to instructions of Ministry of Home Affairs on administrative document formats and layouts.

3 Specify types of rights assignment document (official dispatch, notices, decisions …).

4 Specify the rights to be assigned (impose penalties for administrative violations, apply preventive measures, ensure execution of penalties, enforce the execution of the Decision on imposition of penalties for administrative violations).

5 Specify the reasons (absence or other reasons).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 Specify time limits for assignment of rights.

8 Specify name of the rights assignee.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016 hướng dẫn Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.866

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9