Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ

Số hiệu: 06/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định việc sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới và camera ghi hình để xử phạt vi phạm giao thông đường bộ của các đơn vị được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

1. Các tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt vi phạm giao thông

 
Theo Thông tư 06 của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm: Tổng cục Đường bộ, Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông, Thanh tra Sở Giao thông và tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
Các cơ quan trên sẽ có văn bản giao cho các đơn vị sau trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ: Trạm kiểm tra tải trọng xe; Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ; và Bộ phận cân thuộc tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
Cũng theo Thông tư số 06/BGTVT, người sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe và thiết bị ghi hình camera phải là thanh tra viên, công chức thanh tra, công chức thuộc cơ quan thanh tra đường bộ; hoặc là nhân viên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại cơ quan quản lý đường bộ và các tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 

2. Trình tự sử dụng kết quả thu được từ thiết bị ghi hình camera để xử phạt giao thông

 
Hành vi vi phạm giao thông sẽ được camera ghi hình lại, người sử dụng camera theo quy định tại Thông tư 06/2017 có trách nhiệm trích in hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả vi phạm chuyển cho lực lượng chức năng xử phạt hành chính về giao thông đường bộ. Cụ thể:
 
- Trường hợp có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm thì kết quả ghi hình vi phạm giao thông kèm theo phiếu xác nhận được gửi ngay đến lực lượng chức năng để xử lý vi phạm giao thông.
 
- Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm giao thông nhưng người vi phạm còn ở hiện trường thì người sử dụng camera thông báo ngay cho lực lượng chức năng đến tiếp nhận hình ảnh vi phạm để xử lý vi phạm giao thông.
 
- Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm giao thông và người vi phạm cũng không còn ở đó thì Thông tư số 06/2017/GTVT quy định trong vòng 3 ngày người sử dụng máy ghi hình phải chuyển hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả đến lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sẽ thông báo đến người và yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính về giao thông đường bộ.
 

3. Sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe để xử phạt giao thông

 
- Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe, theo Thông tư 06/GTVT, sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận phiếu xác nhận, xác định hành vi vi phạm và tiến hành xử phạt giao thông.
 
- Kết quả từ cân xách tay và cân kiểm tra tải trọng xe lưu động sẽ được lực lượng chức năng sử dụng để xác định vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính.
 
- Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe của bộ phận cân thì Thông tư số 06 của Bộ Giao thông vận tải quy định:
 
+ Trường hợp người vi phạm còn ở hiện trường thì bộ phận cân báo ngay cho Thanh tra Sở Giao thông nơi đặt cân cử người tiếp nhận phiếu cân và xử lý vi phạm giao thông.
 
+ Trường hợp người vi phạm không còn ở hiện trường thì bộ phận cân chuyển phiếu cân cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi đặt cân. Thanh tra Sở thông báo cho lái xe hoặc chủ xe về hành vi vi phạm.
 
 
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT về sử dụng các phương tiện nghiệp vụ như thiết bị cân kiểm tra trọng tải, máy camera ghi hình để phạt nguội vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ LÀM CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Việc sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan quản lý đường bộ, bao gồm Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ, Chi cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải.

2. Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đường bộ, bao gồm Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đường bộ.

3. Các tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm thiết bị cân hoặc bộ cân (sau đây gọi chung là thiết bị cân) kiểm tra tải trọng xe cơ giới và thiết bị ghi hình.

2. Thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe là hệ thống bàn cân và các thiết bị kỹ thuật phụ trợ khác bảo đảm cho việc cân kiểm tra tải trọng xe.

3. Thiết bị ghi hình là máy chụp ảnh, máy ghi hình động (camera).

4. Trạm kiểm tra tải trọng xe (sau đây gọi là Trạm kiểm tra) là nơi cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đường bộ thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộ và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ.

5. Bộ phận cân kiểm tra tải trọng xe (sau đây gọi là bộ phận cân) thuộc tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý, sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe.

6. Lực lượng chức năng là những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được phép thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc ngành Giao thông vận tải.

7. Người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

8. Cân một (01) cấp cân là bộ cân gồm có các loại cân xách tay, cân lưu động, cân động tốc độ cao, cân động tốc độ thấp.

9. Cân hai (02) cấp cân là bộ cân được thiết kế đồng bộ, gồm thiết bị cân sơ cấp và thiết bị cân thứ cấp.

Chương II

CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ

Điều 4. Cơ quan quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải và Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 5. Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và giao nhiệm vụ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm:

a) Trạm kiểm tra tải trọng xe;

b) Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ;

c) Bộ phận cân thuộc tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Giao nhiệm vụ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ:

a) Cơ quan quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại Điều 4 Thông tư này có văn bản giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó phải nêu rõ đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng; loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thời gian sử dụng; phạm vi và trách nhiệm quản lý, sử dụng;

b) Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng nhiệm vụ được cơ quan quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao và quy định của pháp luật.

Điều 6. Yêu cầu và trách nhiệm đối với người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Người sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe

a) Là thanh tra viên, công chức thanh tra, công chức thuộc các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đường bộ; nhân viên thuộc các cơ quan quản lý đường bộ và các tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp nhân viên thuộc các cơ quan quản lý đường bộ và các tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không là công chức, viên chức thì phải được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra tải trọng xe, các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, quy trình vận hành và bảo trì thiết bị; sử dụng thành thạo thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe;

c) Có trình độ B về tin học trở lên đối với người sử dụng hệ thống máy tính điều khiển hệ thống thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe.

2. Người sử dụng thiết bị ghi hình

a) Đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hiểu biết các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

3. Người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ có liên quan.

4. Khi thực hiện nhiệm vụ, người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải mặc trang phục của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ tên, chức danh của cơ quan, đơn vị quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

5. Trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

a) Quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng quy trình, quy định của pháp luật;

b) Sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng mục đích theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 7. Yêu cầu về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải đáp ứng yêu cầu và sử dụng đúng nguyên tắc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 79 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Đối với thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe

a) Phải được kiểm định theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định, hiệu chuẩn;

b) Trước khi đưa vào sử dụng phải được cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư nghiệm thu đủ điều kiện theo quy định;

c) Được kết nối với phần mềm giám sát, quản lý tập trung dữ liệu tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Đối với thiết bị ghi hình

a) Thiết bị ghi hình khi chụp hình ảnh thực tế phải bảo đảm hình ảnh có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình;

b) Thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh phải bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip;

c) Trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

4. Kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng phiếu cân kiểm tra tải trọng xe hoặc phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình.

5. Thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 8. Phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình

1. Phiếu cân kiểm tra tải trọng xe (sau đây viết tắt là phiếu cân)

a) Phiếu cân ghi kết quả từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe, có chữ ký và họ tên của người sử dụng thiết bị cân, góc trái phía trên của phiếu có dấu treo của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe;

b) Phiếu cân gồm các thông tin cơ bản sau: tên lái xe, tên chủ xe hoặc đơn vị vận tải, tên Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu xe; thông tin ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe (biển số xe, loại xe, số trục, khối lượng bản thân, khối lượng hàng hóa chuyên chở, khối lượng kéo theo, chiều dài cơ sở, kích thước bao, kích thước thùng chở hàng); thông tin về tải trọng trục, tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ); kết quả và kết luận đo lường kiểm tra.

2. Phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình

a) Phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải kèm bản ảnh hoặc clip ghi hình, có chữ ký và họ tên của người sử dụng thiết bị ghi hình, góc trái phía trên của phiếu có dấu treo của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng thiết bị ghi hình;

b) Phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình gồm các thông tin cơ bản sau: Tên của tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm (nếu xác minh được); tên phương tiện; hành vi vi phạm; địa điểm, thời gian vi phạm.

3. Quản lý phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình

a) Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm mở sổ theo dõi việc sử dụng phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình;

b) Phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình kèm bản ảnh hoặc clip ghi hình được lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính;

c) Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định cụ thể mẫu phiếu cân kiểm tra tải trọng xe, mẫu phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình và mẫu sổ theo dõi việc sử dụng phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình.

Chương III

QUY TRÌNH CÂN KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ

Điều 9. Quy trình cân và sử dụng kết quả cân có 02 cấp cân tại Trạm kiểm tra tải trọng

1. Quy trình cân sơ cấp

a) Các xe thuộc đối tượng bị cân kiểm tra khi đến Trạm kiểm tra tải trọng xe phải tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ hoặc nhân viên hướng dẫn, điều tiết giao thông, đi đúng làn đường hoặc phần đường dành riêng để thiết bị cân sơ cấp kiểm tra tải trọng và kích thước; trong vùng đặt thiết bị cân chỉ cho từng xe vào để tránh làm sai lệch kết quả kiểm tra;

b) Hệ thống cân sẽ tự động nhận dạng biển số xe, xác định các thông số kỹ thuật của xe, đo lường về tải trọng và kích thước của xe, thông báo kết quả đo lường. Nếu không có dấu hiệu vi phạm, xe hòa nhập vào dòng xe chung, tiếp tục hành trình. Nếu xe có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện quy trình cân thứ cấp.

2. Quy trình cân thứ cấp

a) Khi hệ thống đo lường sơ cấp phát hiện, thông báo xe có dấu hiệu vi phạm, hệ thống báo hiệu tự động hoặc người sử dụng thiết bị cân chỉ dẫn xe đi vào lối dành riêng để tiến hành đo lường thứ cấp, kiểm tra về tải trọng và kích thước xe;

b) Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến lái xe và xe, kiểm tra đối chiếu và chuyển giấy tờ cho người sử dụng thiết bị cân để nhập thông tin vào phiếu cân trên máy tính; hướng dẫn lái xe về tốc độ, vị trí đo lường, phát hiệu lệnh cho lái xe điều khiển xe vào vị trí đo lường thứ cấp; trường hợp xe có vi phạm thì hướng dẫn xe vào vị trí xử lý.

3. Người sử dụng thiết bị cân in và ký vào phiếu cân kiểm tra tải trọng xe, chuyển cho lực lượng chức năng để lập biên bản vi phạm hành chính; việc giao, nhận phiếu cân kiểm tra tải trọng xe được ghi chép vào sổ theo dõi và ký nhận.

4. Lực lượng chức năng tiếp nhận phiếu cân kiểm tra tải trọng xe, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

5. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe hoặc chủ xe tự hạ phần hàng quá tải, tự dỡ phần hàng quá khổ; trường hợp xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng mà phương tiện vận chuyển không đáp ứng về tải trọng và khổ giới hạn theo quy định, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe, chủ xe bố trí phương tiện đáp ứng về tải trọng và khổ giới hạn theo quy định.

Điều 10. Quy trình cân và sử dụng kết quả cân có 01 cấp cân

1. Quy trình cân và sử dụng kết quả cân kiểm tra tải trọng xe của hệ thống cân động ở tốc độ cao hoặc cân động ở tốc độ thấp

a) Các xe thuộc đối tượng cân kiểm tra khi đến Trạm kiểm tra tải trọng xe phải tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ hoặc nhân viên hướng dẫn, điều tiết giao thông, đi đúng làn đường hoặc phần đường dành riêng để đo lường kiểm tra tải trọng và kích thước xe; trong vùng đặt thiết bị cân chỉ cho từng xe vào để tránh làm sai lệch kết quả kiểm tra;

b) Hệ thống cân sẽ tự động nhận dạng biển số xe, xác định các thông số kỹ thuật của xe, đo lường kiểm tra về tải trọng và kích thước của xe, thông báo kết quả đo lường. Trường hợp không có dấu hiệu vi phạm, xe hòa nhập vào dòng xe chung, tiếp tục hành trình. Trường hợp vi phạm, hệ thống báo hiệu tự động hoặc người sử dụng thiết bị cân chỉ dẫn xe vào vị trí xử lý;

c) Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến lái xe và xe để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và thực hiện các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư này.

2. Quy trình cân và sử dụng kết quả cân kiểm tra tải trọng xe của cân xách tay và cân kiểm tra tải trọng xe lưu động

a) Lực lượng chức năng dừng phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn cho phép của cầu, đường bộ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn xe vào cân kiểm tra tải trọng;

b) Thực hiện các nội dung quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư này. Trường hợp người sử dụng thiết bị cân thuộc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đường bộ, thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 9 Thông tư này.

Điều 11. Quy trình cân kiểm tra tải trọng xe tại bộ phận cân thuộc tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hệ thống cân sẽ tự động nhận dạng biển số xe, xác định các thông số kỹ thuật của xe, kiểm tra về tải trọng và kích thước của xe, thông báo kết quả kiểm tra. Trường hợp không có dấu hiệu vi phạm, xe hòa nhập vào dòng xe chung, tiếp tục hành trình. Trường hợp vi phạm ở mức bị xử phạt, hệ thống báo hiệu tự động hoặc người sử dụng thiết bị cân chỉ dẫn xe vào lối dành riêng để thực hiện các quy trình cân theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này.

3. Người sử dụng thiết bị cân in, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu cân kiểm tra tải trọng xe, thông báo cho lái xe hoặc chủ xe biết hành vi vi phạm và việc tự hạ phần hàng quá tải, tự dỡ phần hàng quá khổ; bộ phận cân thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng đến bàn giao phiếu cân kiểm tra tải trọng xe để tiếp nhận, xử lý tiếp theo quy định.

4. Trường hợp lái xe hoặc chủ xe không có mặt tại nơi cân kiểm tra tải trọng xe, người sử dụng thiết bị cân in và ký vào phiếu cân kiểm tra tải trọng xe theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cân, bộ phận cân phải chuyển cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi đặt cân để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Cơ quan tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

1. Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các hệ thống đường bộ thuộc địa bàn địa phương (đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng).

2. Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ được tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên đường bộ trong phạm vi cả nước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe

1. Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe: Lực lượng chức năng tiếp nhận phiếu cân, xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Đối với kết quả thu được từ cân xách tay và cân kiểm tra tải trọng xe lưu động: Lực lượng chức năng sử dụng kết quả thu được để làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

3. Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe của bộ phận cân:

a) Trường hợp lái xe hoặc chủ xe vi phạm còn ở hiện trường, bộ phận cân thông báo ngay cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi đặt cân cử người có thẩm quyền tiếp nhận phiếu cân, xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

b) Trường hợp lái xe hoặc chủ xe vi phạm không còn ở hiện trường, bộ phận cân chuyển phiếu cân cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi đặt cân theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này. Sau khi nhận được phiếu cân, Thanh tra Sở Giao thông vận tải xác định vi phạm hành chính, thông báo cho lái xe hoặc chủ xe về hành vi vi phạm (nếu có) và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4. Người tiếp nhận phiếu cân kiểm tra tải trọng xe là người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

5. Việc giao, nhận phiếu cân kiểm tra tải trọng xe phải được ghi chép vào sổ theo dõi và ký nhận.

6. Bộ phận cân và lực lượng chức năng quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này thiết lập, duy trì thường xuyên số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử để thông tin kịp thời vụ việc vi phạm.

Điều 14. Trình tự sử dụng kết quả thu được từ thiết bị ghi hình

1. Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông được ghi hình ảnh từ thiết bị ghi hình của tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị ghi hình sẽ được chuyển cho lực lượng chức năng có thẩm quyền để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Người sử dụng thiết bị ghi hình có trách nhiệm trích in hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả vi phạm, chuyển cho lực lượng chức năng để làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

3. Trình tự giao, nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả

a) Trường hợp có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm, hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả được chuyển ngay cho lực lượng chức năng để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

b) Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm mà tổ chức, cá nhân vi phạm còn ở hiện trường, người sử dụng thiết bị ghi hình thông báo ngay cho lực lượng chức năng cử người có thẩm quyền kịp thời đến tiếp nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm và tổ chức, cá nhân vi phạm không còn ở hiện trường, trong thời gian 03 ngày kể từ ngày phát hiện, ghi nhận được hình ảnh vi phạm, người sử dụng thiết bị ghi hình thực hiện chuyển hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả cho lực lượng chức năng. Sau khi nhận được hình ảnh vi phạm và phiếu xác nhận kết quả, lực lượng chức năng thông báo cho tổ chức, cá nhân vi phạm về hành vi vi phạm, yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

d) Việc giao, nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả phải được ghi chép vào sổ theo dõi và ký nhận.

4. Người tiếp nhận phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình là người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

5. Đối với những hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra ngành Giao thông vận tải thì lực lượng thanh tra ngành Giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt theo quy định pháp luật.

Điều 15. Khiếu nại trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền được biết thông tin vi phạm thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1. Triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Xây dựng chương trình, tổ chức tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

3. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

4. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải định kỳ hàng quý, đột xuất việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

5. Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ và đơn vị được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ biểu mẫu và nội dung báo cáo việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông vận tải

1. Bố trí người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

2. Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện vi phạm về tải trọng xe, trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật.

3. Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Tổ chức việc tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư này và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam định kỳ hàng quý, đột xuất về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức được giao khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Phân công rõ nhiệm vụ, bố trí người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm tiêu chuẩn; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn cho người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Kết nối với phần mềm giám sát, quản lý tập trung dữ liệu tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; chuyển thông tin thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến lực lượng chức năng theo quy định.

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả cân kiểm tra tải trọng xe và hình ảnh thu được từ thiết bị ghi hình cung cấp cho lực lượng chức năng sử dụng làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến người vi phạm theo quy định.

4. Phối hợp với người có thẩm quyền tiếp nhận, xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong việc giải quyết khiếu nại trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

5. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam định kỳ hàng quý, đột xuất về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, TTr (10b)

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 06/2017/TT-BGTVT

Hanoi, February 28, 2017

 

CIRCULAR

PRESCRIBING THE PROCESS FOR USING TECHNICAL AND PROFESSIONAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS, AND USE RESULTS OBTAINED FROM TECHNICAL AND PROFESSIONAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS AS BASES FOR DETERMINATION OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AND IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR VIOLATIONS ARISING FROM ROAD TRAFFIC ACTIVITIES

Pursuant to the 2008 Law on Road Traffic;

Pursuant to the 2012 Law on Handling of Administrative Violations;

Pursuant to the Government's Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the Government’s Decree No. 165/2013/ND-CP dated November 12, 2013, prescribing management, use and listing of technical and professional equipment items and instruments used for detecting administrative traffic order and safety violations and environmental protection;

Pursuant to the Government's Decree No. 46/2016/ND-CP dated May 26, 2016 prescribing administrative penalties for road and rail traffic violations;

At the request of the Chief Inspector of the Ministry of Transport and the Director General of Directorate for Roads of Vietnam,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Circular hereby provides for:

1. Process for using technical and professional equipment and instruments by entities or organizations authorized to manage, use, operate and maintain road infrastructure facilities.

2. Use of results obtained from technical and professional equipment and instruments which are provided by entities or organizations authorized to manage, use, operate and maintain road infrastructure facilities as bases for determination of administrative penalties for violations arising in road traffic activities.

Article 2. Subjects of application

This Circular shall be applied to:

1. Road regulatory authorities, including the Directorate for Roads of Vietnam, the Road Management Department, the Road Management Subdepartment and the Department of Transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Organizations authorized to use, operate and maintain road traffic infrastructure facilities and other relevant organizations or individuals.

Article 3. Definition

For the purposes of this Circular, terms used herein shall be construed as follows:

1. Technical and professional equipment item and instrument is comprised of a weighing scale or set (hereinafter referred to as weighing equipment) used for monitoring the weight of motor vehicles and camera devices.

2. Weighing system used for checking the weight of vehicles refers to a system of weighing platform and other accessories that ensures vehicles are weighed in a proper manner.

3. Camera device is a unit used for taking photos and recording videos.

4. Weigh station refers to a checkpoint where a road authority or an authority performing the road inspection function collects, analyzes and assesses impacts of the weight and dimensional limit on bridge and road safety; examine and impose penalties on vehicles in violation of regulations on the allowed weight and dimensional size (including cargo-carrying vehicles exceeding the allowed weight specified in the certificate of technical safety and environmental protection inspection) and tracked vehicles which are running on the road.

5. Vehicle weighing division refers to a unit affiliated to an entity authorized to use, operate and maintain road infrastructure facilities which is assigned to manage and use a weighing system to inspect the weight of vehicles.

6. Law enforcement force refers to a group of persons vested with powers delegated under laws and regulations to check, inspect, detect violations, issue a notice of any administrative violations and impose administrative penalties for violations likely to arise from road traffic activities that fall within the scope of traffic and transportation sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Single-mode weighing system refers to a weighing set consisting of handheld scales, portable scales, high-speed and low-speed weigh-in-motion scales.

9. Dual-mode weighing system refers to a weighing set with synchronous design, including a primary weighing device and a secondary weighing device.

Chapter II

ENTITIES OR ORGANIZATIONS AUTHORIZED TO MANAGE AND USE TECHNICAL AND PROFESSIONAL EQUIPMENT ITEMS AND INSTRUMENTS

Article 4. Entities authorized to manage technical and professional equipment items and instruments, including:

1. The Directorate for Roads of Vietnam, the Road Management Department, and the Department of Transport and the Inspectorate of Department of Transport of a city or province.

2. Entities or organizations assigned to use, operate and maintain road traffic infrastructure facilities.

Article 5. Entities tasked with directly managing and using, and assignment of tasks in use of, technical and professional equipment items and instruments

1. Entities tasked with directly managing, using or operating technical and professional equipment items and instruments include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Work Group of the Inspectorate of Department of Transport, Road Inspection and Safety Group of the Road Management Department;

c) The weighing division assigned by an entity or organization to use, operate and maintain road infrastructure facilities.

2. Assignment of tasks in use of technical and professional equipment and instruments shall be subject to the following provisions:

a) Entities tasked with managing technical and professional equipment items and instruments as prescribed by Article 4 hereof shall send written authorization to entities directly managing, using and operating these items and instruments referred to in Clause 1 of this Article, which must clearly define entities directly managing and using these equipment and instruments; equipment and instrument type; useful period; scope of and responsibilities for management and use;

b) Authorized entities directly managing technical and professional equipment items and instruments shall be responsible for managing, using and operating technical and professional equipment and instruments in accordance with requirements of such written authorization and legislative regulations.

Article 6. Eligibility requirements and responsibilities of users of technical and professional equipment and instruments

1. Users of vehicle weighing systems must meet the following eligibility requirements:

a) Work as inspectors, inspection officers and officers for entities performing the road inspection functions; staff members of road management authorities and organizations authorized to use, operate and maintain road infrastructure facilities. If employees of road management authorities and organizations authorized to use, operate and maintain road infrastructure facilities are not working as public servants or public employees, they are required to hold indefinite-term employment contracts as prescribed by laws on labor;

b) Have good command of technical standards and regulations, legislation, procedures and practices regarding inspection of vehicular weight and laws on protection of road infrastructure facilities, traffic safety, administrative penalties for violations and procedures for operation and maintenance of technical and professional equipment and instruments; manipulate vehicle weighing systems;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Users of camera devices

a) Meet the requirement referred to in Point a Clause 1 of this Article;

b) Have good command of legislative regulations on protection of road infrastructure facilities, road safety and administrative penalties for violations arising from road traffic activities.

3. Users of technical and professional equipment items and instruments must be trained in procedures and manuals for safe use and storage of these equipment items and instruments as well as laws and regulations on administrative penalties for violations likely to arise from relevant road traffic activities.

4. While on duty, users of technical and professional equipment items and instruments must wear uniforms allowed by their host authorities or entities; wear name tags that display their names and titles assigned by authorities or entities tasked with managing these equipment items and instruments.

5. Users of technical and professional equipment and instruments shall assume the following responsibilities:

a) Manage and use technical and professional equipment and instruments in conformity with stipulated procedures, applicable laws and regulations;

b) Use results achieved from technical and professional equipment and instruments to serve the right purposes specified by laws and take legal responsibility for such results.

Article 7. Requirements concerning technical and professional equipment and instruments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vehicle weighing systems shall be required to:

a) conform to inspection requirements in accordance with laws and regulations; ensure conformance to technical standards and regulations during their useful life and inspection and calibration intervals;

b) successfully undergo the procedures for grant of investment decisions or acceptance testing procedures under which they are accredited by investors in accordance with laws and regulations before being put into operation;

c) stay connected to the software program for central monitoring and management of vehicle weight data of the Directorate for Roads of Vietnam.

3. Camera devices must meet the following requirements:

a) They must display date (day, month and year), time (hour, minute and second) and place when/where photos are taken on the scene;

b) They must display date (day, month and year), time (hour, minute and second) and place when/where moving pictures are taken or video clips are recorded on the scene;

c) Where camera devices do not have the positioning function, location where moving pictures and video clips are recorded must be clearly specified in the written confirmation of results achieved from camera devices.

4. Results achieved from technical and professional equipment items and instruments must be recorded in the vehicle weight inspection datasheet or the written confirmation of results achieved from camera devices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Vehicle weight inspection datasheet and written confirmation of results achieved from camera devices

1. Vehicle weight inspection datasheet (hereinafter referred to as weight slip)

a) A weight slip is used to keep a record of results achieved from vehicle weighing systems, include signature and full name of the user of weighing systems, seal of the entity assigned to directly managing and using the vehicle weighing device which is affixed to its top left hand corner;

b) A weight slip includes the following basic information: name of the driver, vehicle owner or shipping entity, name of the Department of Transport which issues vehicle registration stickers; information given in the certificate of technical safety and environmental protection inspection of the vehicle (vehicle registration plate number, vehicle type, number of axles, kerb weight, cargo weight, trailer weight, wheelbase, overall dimension, overall dimension, rearbody dimension); information about axle load, gross vehicle weight (gross vehicle mass); weight inspection result and conclusion.

2. Written confirmation of results achieved from camera systems

a) It must enclose a print copy of images or a copy of video clip with the signature and full name of the user of the camera system, seal of the entity assigned to directly managing and using the camera system which is affixed to its top left hand corner;

b) It consists of the following basic information, including name of the organization or individual that may commit any violation (in case of being established); name of the equipment item or instrument; description of violation; place and date of violation.

3. Vehicle weight slip and written confirmation of results achieved from camera systems shall be managed as follows:

a) The entity authorized to directly manage and use the technical and professional equipment item and instrument shall be responsible for creating the logbook used for monitoring use of the vehicle weight slip and written confirmation of results achieved from camera systems;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Directorate for Roads of Vietnam shall specify the template of the vehicle weight slip and template of the written confirmation of results achieved from camera systems and the template of the logbook used for monitoring use of such slip and written confirmation.

Chapter III

PROCESS FOR INSPECTION OF VEHICLE WEIGHT AND USE OF RESULTS ACHIEVED FROM TECHNICAL AND PROFESSIONAL EQUIPMENT ITEMS AND INSTRUMENTS

Article 9. Process for vehicle weighing and use of weighing results achieved from dual-mode weighing system available at vehicle weigh stations

1. Primary weighing process

a) When reaching a vehicle weigh station, a vehicle of which inspection of weight is required must comply with instructions given by road signs or employees in charge of traffic direction and control, and run along the right lane or road section intended for its use before weight and dimension inspection carried out by the weighing equipment item; if there are a number of vehicles in need of weight inspection, they are required to enter one after another into the weighing area in order to avoid the risk of falsifying the weighing result;

b) The weighing system will automatically detect the vehicle plate number, identify technical parameters of the vehicle, measure vehicle weight and dimension and finally give the weighing result. If it is established that there is no sign of violation, that vehicle is allowed to continue their journey as normal. If there is any sign of violation, the secondary weighing process will be required.

2. Secondary weighing process

a) When the primary weighing system detects and determines which vehicle is suspected of any violation, it will give an automatic alert and the user of that system will command the vehicle in question to change to a particular lane in order for the secondary weighing activity to happen to inspect its weight and dimension;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The user of weighing system shall print and sign his/her name in the vehicle weight slip and then give it to the law enforcement force to issue a penalty charge notice; delivery and receipt of the weight slip will be recorded in the logbook and validated by required signatures.

4. The law enforcement force receives the vehicle weight slip and imposes an administrative penalty for a violation that may arise in accordance with applicable laws and regulations.

5. After issuing an administrative penalty charge notice in accordance with applicable laws and regulations, the law enforcement force will order the driver or vehicle owner to reduce a portion of cargos in excess of statutory load limits or unload a portion of cargo in excess of statutory dimension limits; in case a vehicle carries an overmass or oversized freight, but it fails to meet regulations on allowed weight and dimension limits, the law enforcement force will command the driver or vehicle owner to replace another vehicle that conforms to the stipulated weight and dimension.

Article 10. Process for vehicle weighing and use of weighing results achieved from single-mode weighing system

1. Process for weighing and use of results achieved from high-speed and low-speed weigh-in-motion scale systems

a) When reaching a vehicle weigh station, a vehicle of which inspection of weight is required must comply with instructions given by road signs or employees in charge of traffic direction and control, and run along the right lane or road section intended for its use before weight and dimension inspection carried out by the weighing equipment item; if there are a number of vehicles in need of weight inspection, they are required to enter one after another into the weighing area in order to avoid the risk of falsifying the weighing result;

b) The weighing system will automatically detect the vehicle plate number, identify technical parameters of the vehicle, measure vehicle weight and dimension and finally give the weighing result. If it is established that there is no sign of violation, that vehicle is allowed to continue their journey as normal. If any violation is detected, the system will give an automatic alert or the user of the weighing system will instruct the driver to drive his/her vehicle to the violation-handling position;

c) The law enforcement force will request the driver to present documents related to his/her driving license and vehicle registration, verify them and proceed to implement provisions set forth in Clause 3, 4 and 5 Article 9 hereof.

2. Process for weighing and use of results achieved from handheld and portable scales for vehicle weight inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The law enforcement force implement requirements set out in Point b Clause 2, 3, 4 and 5 Article 9 hereof. In case where the user of these scales is a member of the entity performing the road inspection function, requirements set out in Point b Clause 2, Clause 5 Article 9 hereof must be followed.

Article 11. Process for vehicle weighing performed at the weighing division as an affiliate of an organization assigned to use, operate and maintain road infrastructure facilities

1. Comply with regulations laid down in Point a Clause 1 Article 10 hereof.

2. The weighing system will automatically detect the vehicle plate number, identify technical parameters of the vehicle, measure vehicle weight and dimension and finally give the weighing result. If it is established that there is no sign of violation, that vehicle is allowed to continue their journey as normal. If there is any violation for which a penalty is required, the weighing system will give an automatic alert or the user of the weighing system will instruct the driver to drive his/her vehicle to the zone intended for implementation of weighing process in accordance with Article 9 and 10 hereof.

3. The user of weighing system shall print and sign his/her name in the vehicle weight slip and inform the driver or vehicle owner of such violation and then command reduction in a portion of cargo in excess of allowed load and elimination of a portion of cargo in excess of allowed dimension; the weighing division must promptly notify the law enforcement force to come to receive the vehicle weight slip for next actions in accordance with applicable laws and regulations.

4. Where the driver or vehicle owner is not present at the weigh station, the user of weighing system shall print and sign his/her name into the vehicle weight slip in accordance with applicable laws and regulations. Within the duration of 03 days after the weighing date, the weighing division must send it to the Inspectorate of the Department of Transport where the weighing system is installed to receive, verify and take any necessary actions against this case in accordance with applicable laws and regulations.

Article 12. Entity tasked with receiving and using results obtained from technical and professional equipment and instruments as bases for determination of administrative violations and imposition of administrative penalties for violations arising from road traffic activities

1. The Inspectorate of Department of Transport shall receive and use the results achieved from technical and professional equipment items and instruments which are in place on the local road system (including expressways, national highways, and provincial, district, commune-level, urban and special-purpose roads).

2. The Inspectorate of Ministry of Transport, the Directorate for Roads of Vietnam and the Road Management Department shall be entitled to receive and use results achieved from technical and professional equipment items and instruments in place on roads throughout the nation when conducting any necessary examination and inspection as prescribed by applicable laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. After obtaining the results achieved from technical and professional equipment items and instruments which are in place at weigh stations, the law enforcement force receives the vehicle weight slip, determines administrative violations and imposes administrative penalties for any violation that may arise in accordance with applicable laws and regulations.

2. After obtaining the results achieved from handheld and portable scales, the law enforcement force uses these results as bases for determination of administrative violations and imposition of administrative penalties for violations that may arise in accordance with applicable laws and regulations.

3. After obtaining results achieved from weighing systems of the vehicle weighing division:

a) if either the driver or vehicle owner is present on the scene, the weighing division promptly informs the Inspectorate of Department of Transport where the weighing system is installed to send an authorized person to receive the vehicle weight slip, determine any administrative violation and impose any possible administrative penalty for violations in accordance with applicable laws and regulations;

b) if either the driver or vehicle owner is absent from the weight inspection scene, the weighing division sends the vehicle weight slip to the Inspectorate of Department of Transport where the weighing system is installed in accordance with provisions set forth in Clause 4 Article 11 hereof. After receiving the vehicle weight slip, the Inspectorate of Department of Transport determines any administrative violation, informs the driver or vehicle owner of such violation (if any) and imposes any possible administrative penalty for such violation in accordance with applicable laws and regulations.

4. Person receiving the vehicle weight slip is the person vested with authority to issue an administrative penalty charge notice under the provisions of the Government’s Decree on administrative penalties for violations that may arise from road traffic activities.

5. Delivery and receipt of the vehicle weight slip must be documented in the logbook and validated by relevant signatures.

6. The weighing division and law enforcement force referred to in Clause 1 Article 12 hereof create and maintain regular operation of phone, fax number and email address for any timely report on violations that may arise.

Article 14. Process for use of results achieved from camera devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The user of camera system shall be responsible for printing images of such violation and enclosing the written confirmation of results achieved from the camera system as well as send all of them to the law enforcement force as the basis for determination of administrative violation and imposition of administrative penalty for such violation in accordance with applicable laws and regulations.

3. Sequence of delivery and receipt of images of violation along with the written confirmation of results hereto attached

a) Where the law enforcement force is present on the scene of violation, violation images along with the written confirmation of results hereto attached shall be delivered to the law enforcement force that will then determine any administrative violation and impose any administrative penalty for such violation in accordance with applicable laws and regulations;

b) Where the law enforcement force is not present on the scene and the violating organization or individual is still on the scene, the user of camera system must promptly notify that law enforcement force to send its authorized person to punctually receive images of violations along with the written confirmation of results hereto attached in order to determine any administrative violation and impose any administrative penalty for such violation in accordance with applicable laws and regulations;

c) Where the law enforcement force is not present on the scene and the violating organization or individual is no longer on the scene, within the permitted duration of 03 days from the date of detection and recording of images of violation, the user of camera system must send violation images along with the written confirmation of results hereto attached to the law enforcement force. Upon receipt of violation images and the written confirmation of results, the law enforcement force notifies the violating organization or individual of such violation, and requests that organization or individual to contact the competent authority to impose any administrative penalty for such violation in accordance with applicable laws and regulations;

d) Delivery and receipt of violation images along with the written confirmation of results hereto attached must be documented in the logbook and validated by relevant signatures.

4. Person receiving the written confirmation of results achieved from camera systems is the person vested with authority to issue an administrative penalty charge notice under the provisions of the Government’s Decree on administrative penalties for violations that may arise from road traffic activities.

5. If that violation falls outside of the authority to impose penalties for violations vested in the traffic and transport inspection force, that inspection force shall be responsible for receiving and transferring case-related documents to the force authorized to impose penalties for violations in accordance with applicable laws and regulations.

Article 15. Complaints arising during the process of imposition of administrative penalties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Filing any complaint or handling complaints shall be subject to laws and regulations on complaints.

Chapter IV

IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES

Article 16. Responsibilities of the Directorate of Roads of Vietnam

1. Make any necessary arrangement for implementation of this Circular.

2. Set up the program, hold training in procedures and manuals for safe use and storage of these equipment items and instruments as well as laws and regulations on administrative penalties for violations likely to arise from relevant road traffic activities, and provisions laid down in this Circular.

3. Check and monitor use of technical and professional equipment items and instruments, and use of results achieved from these technical and professional equipment items and instruments.

4. Submit a consolidate report on management and use of technical and professional equipment items and instruments to the Ministry of Transport on a quarterly or ad-hoc basis.

5. Provide instructions for the Department of Transport, the Road Management Department and the entity assigned to manage, use, operate and maintain road infrastructure facilities on formats and contents of the report on management and use of technical and professional equipment items and instruments; take necessary steps in applying information technology to carry out information and reporting activities in accordance with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Designate the user of technical and professional equipment items and instruments that satisfies stipulated requirements.

2. Manage and use technical and professional equipment items and instruments which are assigned to detect violations against regulations on vehicle weight, traffic and road safety, protection of road infrastructure facilities, assurance of efficiency and compliance with laws.

3. Cooperate with the Directorate for Roads of Vietnam in training the user of technical and professional equipment items and instruments that fall within these authorities’ jurisdiction.

4. Make necessary arrangement for receipt and use of results achieved from technical and professional equipment items and instruments in order to determine administrative violations and impose administrative penalties for such violations in accordance with provisions laid down in this Circular and laws on imposition of administrative penalties for violations that may arise.

5. Submit a review report on management and use of technical and professional equipment items and instruments to the Directorate for Roads of Vietnam on a quarterly or ad-hoc basis.

Article 18. Responsibilities of organizations assigned to use, operate and maintain road traffic infrastructure facilities

1. Clearly assign tasks and designate the user of technical and professional equipment items and instruments that conform to regulatory standards; cooperate with the Directorate for Roads of Vietnam in training the user of technical and professional equipment items and instruments that fall within these organizations’ jurisdiction.

2. Connect these items and instruments to software programs for centralized monitoring and management of vehicle weight data of the Directorate for Roads of Vietnam; forward information collected from technical and professional equipment items and instruments to the law enforcement force in accordance with applicable laws and regulations.

3. Bear responsibility for accuracy of vehicle weighing results and images recorded by camera systems, all of which are provided for the law enforcement force as the bases for determination of administrative violations and imposition of administrative penalties for violations that may arise; assume responsibility for securing information relating to violating persons in accordance with applicable laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Submit a review report on management and use of technical and professional equipment items and instruments to the Directorate for Roads of Vietnam on a quarterly or ad-hoc basis.

Article 19. Entry into force

This Circular shall enter into force from May 1, 2017.

Article 20. Implementation

The Chief of Office, Chief Inspector of the Ministry, Directors, General Director of the Directorate for Road, Directors of Departments of Transport and heads of related agencies, organizations or individuals, shall be responsible for enforcing this Circular./.

 

 

THE MINISTER
Truong Quang Nghia

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.081

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!