Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý Văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 388/TTr-STP-KTrVB ngày 06 tháng 02 năm 02 năm 2006 và Công văn số 379/STP-KTrVB ngày 06 tháng 02 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Văn bản sau:

a. Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

b. Công văn số 7696/UB-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

2. Bãi bỏ một phần nội dung mục 5.2, Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, cụ thể bãi bỏ đoạn: “Cho phép áp dụng các mức phạt cao nhất theo Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, ban An toàn giao thông thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Công an các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB: CT, các PCT
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Báo-Đài
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (PC-Tg) MH.225

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211