Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3559/2007/QĐ-UB quy định về tỷ lệ phân bổ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 3559/2007/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Trường Tô
Ngày ban hành: 16/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3559/2007/QĐ-UB

Hà Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN BỔ CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (TTATGT) TỪ NGUỒN THU TIỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (VPHC) TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THUỶ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ THANH TRA GTVT TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 89/2007ATT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt VPHC trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phân bổ chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ của lực lượng Công an và Thanh trả giao thông vận tải tỉnh.

1. Đối với lực lượng Công an.

Số tiền trích theo quy định trên số thực thu được sử dụng như sau:

1.1. Dành 20% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT việc mua sắm trang thiết bị theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

1.2. Dành 80% (coi là 100%) để chi cho các nội dung:

a. Sử dung 90% để chi bồi dưỡng cho Công an giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT theo quy định Thông tư số 89/2007AT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt VPHC trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

b. Sử dụng 10% để chi cho các nội dung còn lại theo quy định Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt VPHC trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

2. Đối với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

Số tiền trích theo quy định trên số thực thu được sử dụng như sau:

2.1. Dành 20% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT, việc mua sắm trang thiết bị theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

2.2. Dành 80% (coi là 100%) để chi cho các nội dung:

a. Sử dụng 80% để chi bồi dưỡng cho cán bộ Thanh tra giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT như sau.

- Mức chi không quá 700.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ trực tiếp tham gia công tác bảo đảm TTATGT ban đêm được bồi dưỡng thêm 100.000 đồng/người/ca.

b. Sử dụng 20% để chi cho các nội dung còn lại theo quy định Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt VPHC trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh thanh tra giao thông vận tải và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
-
CT, Các PCT UBND tỉnh;
-
Như điều 3;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3559/2007/QĐ-UB quy định về tỷ lệ phân bổ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34