Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP) do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 183/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT 08 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2017/NĐ-CP)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Lê Thành Long (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiệ
n);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TỔNG KẾT 08 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2017/NĐ-CP NGÀY 18/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ)
(Kèm theo Quyết định s
ố 183/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng B Tư pháp)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP). Đtriển khai việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC như đã nêu, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghđịnh số 97/2017/NĐ-CP).

b) Đánh giá sự phù hợp của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) với Luật XLVPHC năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

c) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP); tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập; định hướng cho việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra.

b) Nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), kết quả đạt được và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành; phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể.

c) Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Thời gian tổng kết: Từ ngày 19/7/2013 (từ thời điểm Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2020 (thời điểm lấy số liệu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020).

Tổng kết, đánh giá toàn bộ các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), trên phạm vi toàn quốc.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Nội dung tổng kết thực hiện theo mẫu Báo cáo tổng kết ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2.2. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

3. Hình thức tổng kết

3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) bằng hình thức tổng hợp báo cáo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổng hợp Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 05/3/2021.

3.2. Trên cơ sở kết quả tổng hp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trình Chính phủ trước ngày 15/3/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) báo cáo Chính phủ; xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 08 năm qua, tổng hợp kết quả báo cáo ca các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tổng cục Thi hành án dân sự; Thanh tra Bộ; Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Bổ trợ tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị và gửi Báo cáo về Cục QLXLVPHC&TDTHPL để xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trình Chính phủ.

2. Đối với các bộ, ngành

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý với hình thức phù hp, xây dựng Báo cáo tổng kết theo đề cương và gửi về Bộ Tư pháp.

- Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi thẩm quyền của mình tùy thuộc vào tình hình của đơn vị.

3. Đối vi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trên địa bàn quản lý của mình với hình thức phù hp; hướng dẫn các Sở, ngành và cấp huyện tổng kết.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết theo đề cương và gửi về Bộ Tư pháp.

- Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi thẩm quyền của mình tùy thuộc tình hình của địa phương.

4. Về thời điểm lấy số liệu và gửi báo cáo tổng kết

a) Số liệu phục vụ tổng kết thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) tính từ ngày 19/7/2013 đến hết ngày 31/12/2020.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện việc tổng kết và gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Cục QLXPVHC&TDTHPL) trước ngày 05/3/2021 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: vanpth@moj.gov.vn).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) được bố trí từ ngun ngân sách nhà nước cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị và huy động từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP) do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40