Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1721/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 418/QĐ-UBND NGÀY 07/02/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr- STC ngày 05/5/2015 (kèm theo Biên bản họp các ngành ngày 20/4/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 1, Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh, như sau:

1. Các tiết từ tiết thứ 2 đến tiết thứ 7 (-), điểm b, khoản 2, Điều 1:

- Cơ quan Kiểm lâm và các ngành, các cấp khác: 30%.

Trường hợp, đối với tang vật, phương tiện do cơ quan có thẩm quyền thuộc các ngành, các cấp phát hiện, điều tra, trực tiếp bắt giữ chuyển giao hồ sơ vụ việc, tang vật, phương tiện cho cơ quan Kiểm lâm ra quyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, thì tỷ lệ mức khoán chi phí 40% nêu trên được phân phối như sau:

+ Cơ quan phát hiện, điều tra, trực tiếp bắt giữ:               20%.

+ Cơ quan Kiểm lâm:                                                      10%.

- Cơ quan Quản lý thị trường:                                         10%.

- Cơ quan Công an:                                                        35%.

- Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển:                                35%.

- Cơ quan Hải quan:                                                       25 %.

- Các cơ quan khác trực tiếp bắt giữ xử lý:                     25%.

2. Điểm b, khoản 2, Điều 1:

c) Mức khoán chi phí cho các cơ quan, đơn vị được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên, nhưng tổng mức khoán chi phí tối đa không quá 200 triệu đồng/01 vụ việc. Đối với những vụ việc do cơ quan Bộ đội Biên phòng, Vùng Cảnh sát biển phát hiện, điều tra, xử phạt, tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì mức khoán chi phí tối đa không quá 500 triệu đồng/01 vụ việc.

Riêng, đối với tang vật, phương tiện do cơ quan Cảnh sát biển tịch thu trong trường hợp đặc biệt, có những vụ việc nghiêm trọng, thời gian điều tra xác minh dài, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và có giá trị tang vật, phương tiện lớn từ 02 tỷ đồng trở lên, thì cơ quan ra quyết định tịch thu tổng hợp chi phí, có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương giải quyết thanh toán vụ việc theo chi phí thực tế quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123