Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 1093/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Hoàng Trọng Hải
Ngày ban hành: 23/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành KẾ hoẠch tỔ chỨc thỰc hiỆn LuẬt XỬ lý vi phẠm hành chính trên đỊa bàn tỈnh ĐẮk LẮk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ở tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Vụ pháp luật hình sự - hành chính);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LđVP; các P Ch.môn, TCHCQT, TTTHCB;
- TAND tỉnh; Cục THA tỉnh;
- TT HĐND các huyện, T.X, TP;
- Lưu: VT, NCm80

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

KẾ HOẠCH

tỔ chỨc thỰc hiỆn LuẬt XỬ lý vi phẠm hành chính trên đỊa bàn tỈnh ĐẮk LẮk
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1093/QĐ-UBND Ngày 23 tháng 05 năm 2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc trao đổi cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiện toàn tổ chức biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với hình thức và nội dung phù hợp với các đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

c) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp có trách nhiệm biên soạn tài liệu để làm cơ sở cho các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính; phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính bằng các hình thức phù hợp trong phạm vi ngành, địa phương quản lý;

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức; cán bộ làm công tác quản lý; cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

c) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp có trách nhiệm biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác quản lý; tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cho cán bộ pháp chế thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho người tham gia trực tiếp vào công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, cơ quan, đơn vị quản lý.

- UBND cấp huyện: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác quản lý; tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho người tham gia trực tiếp vào công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và năm 2015.

3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các Sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

b) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

+ Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Các sở, ngành ở tỉnh:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

+ Tổ chức thanh tra theo đề nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

- UBND cấp huyện:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương quản lý.

+ Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Xây dựng tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế thực hiện quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

a) Thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính trực thuộc Sở Tư pháp với ít nhất là 05 biên chế; tại mỗi Phòng Tư pháp cấp huyện, bổ sung ít nhất 01 biên chế chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn và bảo đảm đủ biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp, trong đó có quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn (theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1587-CV/TU ngày 20/3/2014 về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; của UBND tỉnh tại Công văn số 2000/UBND-NC ngày 28/3/2014 về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”).

b) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và bảo đảm đủ biên chế thực hiện quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, bổ sung biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Tư pháp và bố trí đúng, đủ công chức Tư pháp - Hộ tịch theo Kế hoạch.

- UBND cấp huyện: Bố trí đủ cán bộ, công chức bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

a) Bố trí kinh phí phù hợp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Phân công thực hiện: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm các điều kiện trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2014

6. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

a) Thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về xử lý vi phạm hành chính; tiếp nhận, xử lý, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

b) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Các sở, ngành ở tỉnh; UBND cấp huyện:

+ Thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định;

+ Cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính gửi Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi, xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, địa phương quản lý.

b) Phân công thực hiện

- Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành ở tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Các Sở, ngành ở tỉnh; UBND cấp huyện: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, địa phương định kỳ 06 tháng và hàng năm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 25, Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, người lao động khác trong cơ quan, đơn vị để quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

- Tổ chức nghiên cứu áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành nghiêm túc, kịp thời, chính xác.

- Rà soát các văn bản QPPL của HĐND, UBND để tham mưu sửa đổi, bổ sung đối với các quy định không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp để rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

b) Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý thống nhất về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất những khó khăn, vướng mắc hoặc những quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

c) Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

đ) UBND cấp huyện

- Chỉ đạo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương

- Theo dõi và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý ở địa phương.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Đắk Lắk tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để bảo đảm việc chấp hành và áp dụng đúng pháp luật.

g) Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cung cấp thông tin, số liệu về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính của cấp nào được bố trí trong ngân sách của cấp đó.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.639
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202