Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt cho phép in ấn, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 1007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1007/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHO PHÉP IN ẤN, SỬ DỤNG BIỂU MẪU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Lut Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 616/TTr-SNN, ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cho in ấn, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm có:

1- Mẫu Quyết định: Có 08 mẫu.

2- Mẫu Biên bản: Có 05 mẫu.

3- Mẫu Văn bản giao quyền: Có 01 mẫu.

(Danh mục các loại biểu mẫu như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chỉ đạo giám sát, kiểm tra việc in ấn và quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu đảm bảo đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Công an tỉnh, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP (K,Ch); CV: NC;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT, NL (k).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH VÀ VĂN BẢN GIAO QUYỀN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tnh Cao Bng)

Mã số

Mu biểu

Ghi chú

I. Mu Quyết định

 

MQĐ 01/KLCB/XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vquản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo thủ tục xử phạt không lập biên bản.

 

MQĐ 02.1/KLCB/XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Quyết định xphạt vi phạm hành chính đối với 01 hành vi

MQĐ 02.2/KLCB/XPVPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 hành vi

MQĐ 03/KLCB/TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MQĐ 04/KLCB/TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MQĐ 05/KLCB/TGTVPTGPCC

Quyết định tạm gitang vật, phương tiện, giấy phép, chứng ch hành nghề theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát trin rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MQĐ 06/KLCB/KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, đ vt theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát trin rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MQĐ 07/KLCB/KNCGTVPT

Quyết định khám nơi cất giấu tang vt, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

II. Mu Biên bản

 

MBB 01/KLCB/VPHC

Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MBB 02/KLCB/TGTVPTGPCC

Biên bản tạm gitang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chhành nghề theo thủ tc hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

MBB 03/KLCB/TTTVPT

Biên bản tịch thu tang vt, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MBB 04/KLCB/KPTVTĐV

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vt theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MBB 05/KLCB/KNCGTV

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

III. Mu Văn bản giao quyn

 

MVBGQ/KLCB/GQ

Văn bản giao quyền xphạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt cho phép in ấn, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69