Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002, sửa đổi, bổ sung năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận, huyện và Thanh tra Xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Thanh tra Xây dựng quận 6 tại Tờ trình số 598/TTr-TTrXD, ngày 20 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6”.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Vân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 6)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này, quy định phương thức phối hợp về trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng cấp quận, cấp phường và các ban ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6.

Việc tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Quyết định số 133/2007/QĐ- UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận, huyện và Thanh tra Xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

Nhằm đảm bảo các quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng có hiệu lực Pháp luật phải được thực hiện.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

1. Thống nhất phương thức phối hợp và trách nhiệm trong việc thực hiện tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Nội dung công việc phải thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành các Quyết định.

2. Đảm bảo tính kiên quyết, chính xác, công khai, kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

3. Đảm bảo sự thống nhất trong phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp về việc thực hiện công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6.

4. Việc phối hợp thực hiện Quyết định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực xây dựng phải đảm bảo hiệu quả, tính kỷ luật và chịu sự giám sát của tổ chức, mặt trận, đoàn thể.

Chương II

PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Phương thức phối hợp

Ủy ban nhân dân quận 6 giao đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn vị thực hiện Quyết định), đơn vị này xây dựng kế hoạch cưỡng chế, lịch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường

1. Chủ trì thu thập các tài liệu có liên quan; tống đạt đúng quy định các Quyết định, văn bản hành chính đến đối tượng của Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Thông báo cưỡng chế và tổ chức thực hiện

Quyết định cưỡng chế; tiếp xúc vận động cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành.

Lập kế hoạch và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng; lập phương án phá dỡ. Trường hợp đơn vị chủ trì không đủ điều kiện lập phương án phá dỡ thì được chỉ định và ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ và đơn vị thi công phá dỡ.

2. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với các ban, ngành liên quan, vận động thuyết phục đối tượng tự giác chấp hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

3. Trực tiếp chỉ huy, điều động lực lượng bảo vệ khu phố tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cưỡng chế, giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

4. Tổ chức lực lượng phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân quận 6 kết quả thực hiện tổ chức cưỡng chế.

Điều 6. Trách nhiệm của Thanh tra Xây dựng quận

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân phường trong việc tiếp xúc và vận động đối tượng chấp hành Quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực thi hành.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn và nghiệp vụ trong công tác tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế trong lĩnh vực xây dựng.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt kế hoạch cưỡng chế do Ủy ban nhân dân phường thực hiện.

4. Tham dự tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế do Ủy ban nhân dân phường chủ trì.

Điều 7. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp quận 6

Phối hợp, tư vấn về mặt pháp lý; kiểm tra chặt chẽ hồ sơ pháp lý, các biện pháp tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng đúng quy định.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp tham gia đầy đủ các vụ việc và quá trình cưỡng chế.

Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6

Kiểm tra và hướng dẫn cho đơn vị thực hiện Quyết định thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến kinh phí cưỡng chế, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 6 kịp thời phê duyệt kinh phí cưỡng chế đúng quy định; phối hợp kê biên tài sản và tổ chức đấu giá tài sản kê biên.

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị quận 6

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt phương án phá dỡ; phối hợp giám sát, hướng dẫn đơn vị thi công thực hiện việc phá dỡ đúng quy định pháp luật khi có yêu cầu.

Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 6

Chỉ huy tham gia đầy đủ quá trình thực hiện cưỡng chế, huy động đầy đủ lực lượng, công cụ hỗ trợ và phương tiện phòng cháy và chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ.

Điều 11. Trách nhiệm của Điện lực Bình Phú

Lãnh đạo cử đại diện tham gia đầy đủ quá trình thực hiện cưỡng chế, đảm bảo yêu cầu an toàn về điện, phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 6 kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ do điện và các trường hợp khác.

Điều 12. Trách nhiệm của Bệnh viện quận 6

Bệnh viện quận 6 có trách nhiệm huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện sơ cấp cứu (xe cứu thương, y bác sĩ, dược phẩm...) để kịp thời xử lý các tình huống tự tử, tự ý gây thương tích, các trường hợp có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh…

Điều 13. Trách nhiệm của Trung tâm Văn hóa quận 6

Trung tâm Văn hóa quận 6 có trách nhiệm ghi hình, ghi âm, chụp hình quá trình tham gia tổ chức cưỡng chế. Lưu ý: ghi hình và ghi âm những hành vi cản trở, chống đối nếu có xảy ra.

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường phát thanh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng và thông tin về quá trình cưỡng chế.

Điều 14. Trách nhiệm của Công an quận 6

1. Tổ chức trinh sát, nắm địa bàn, nhân thân, di biến động của tổ chức, cá nhân, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Chủ trì, điều phối lực lượng Công an phường lập phương án, vẽ sơ đồ vị trí thiết lập các chốt chặn, bố trí phương tiện cơ giới và lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng chế. Nhanh chóng ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc đe dọa, cản trở, chống người thi hành công vụ.

3. Thực hiện và phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và có biện pháp nghiệp vụ cần thiết, kịp thời can thiệp khi có tình huống xấu xảy ra trong quá trình tham gia thực hiện kế hoạch cưỡng chế.

Điều 15. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy Quân sự quận

Điều phối lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự quận và phường, để giữ gìn an ninh trật tự và có biện pháp nghiệp vụ cần thiết, kịp thời can thiệp khi có tình huống xấu xảy ra trong quá trình tham gia thực hiện kế hoạch cưỡng chế. Ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng là quân nhân hoặc có liên quan đến quân nhân.

Điều 16. Trách nhiệm phối hợp của các ban, ngành cấp quận

Các ban, ngành thuộc quận căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện Quyết định cưỡng chế và có trách nhiệm phối hợp tham gia đầy đủ quá trình thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng khi có yêu cầu.

Chương IV

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Điều 17. Tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm

1. Việc phá dỡ công trình phải có phương án nhằm bảo đảm an toàn quá trình phá dỡ. Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ thì người có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ giao cho đơn vị chủ trì thực hiện cưỡng chế lập phương án phá dỡ hoặc chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ.

Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ và tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

2. Phương án phá dỡ:

a) Phương án phá dỡ do đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế lập. Trường hợp đơn vị chủ trì không đủ điều kiện lập phương án phá dỡ thì được chỉ định và ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ và đơn vị thi công phá dỡ, phương án phá dỡ do Phòng Quản lý đô thị quận 6 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Phương án phá dỡ phải thể hiện các biện pháp, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, máy móc phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; trình độ, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

3. Những trường hợp không phải phê duyệt phương án phá dỡ:

a) Công trình xây dựng tạm.

b) Bộ phận công trình, công trình vi phạm xây dựng có độ cao từ 03 (ba) mét trở xuống so với nền đất.

c) Móng công trình xây dựng là móng gạch, đá; móng bê tông độc lập không liên kết với những công trình lân cận.

4. Tổ chức phá dỡ phải đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật. Trường hợp không phải lập phương án phá dỡ phải đảm bảo an toàn về người, tài sản và vệ sinh môi trường.

Điều 18. Quy trình tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế

1. Hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng gồm các tài liệu sau:

+ Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng và các tài liệu liên quan (nếu có).

+ Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân quận 6 về việc công bố thực hiện Quyết định cưỡng chế.

+ Kế hoạch cưỡng chế do Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt.

+ Kinh phí cưỡng chế do Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt.

+ Phương án phá dỡ, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

+ Thông báo cưỡng chế.

+ Thư mời các đơn vị tham gia thực hiện cưỡng chế.

+ Các tài liệu khác (biên bản, hồ sơ kiểm kê, niêm phong…).

+ Báo cáo kết quả thực hiện cưỡng chế về Ủy ban nhân dân quận 6.

2. Quy trình tổ chức thực hiện Quyết định:

a) Công bố Quyết định: thực hiện sau 05 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trên lĩnh vực xây dựng (01 ngày).

Khi nhận được Quyết định cưỡng chế, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố thực hiện Quyết định cưỡng chế, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân quận 6 về việc công bố thực hiện Quyết định.

b) Kế hoạch cưỡng chế và dự trù kinh phí cưỡng chế (08 ngày).

- Đơn vị chủ trì lập kế hoạch cưỡng chế (03 ngày), trình Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt

- Dự trù kinh phí do đơn vị chủ trì lập, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt (05 ngày).

c) Phương án phá dỡ.

Do đơn vị chủ trì lập. Trường hợp đơn vị chủ trì không đủ điều kiện lập phương án phá dỡ thì được chỉ định và ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập phương án phá dỡ và đơn vị thi công phá dỡ.

- Đối với phương án phá dỡ không phải phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận 6, theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế này:

+ Lập phương án phá dỡ (không quá 20 ngày).

+ Đơn vị chủ trì gởi phương án phá dỡ đến Phòng Quản lý đô thị để có ý kiến bằng văn bản thuận phương án phá dỡ (05 ngày).

- Đối với phương án phá dỡ phải được Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt:

+ Lập phương án phá dỡ (không quá 45 ngày).

+ Đơn vị chủ trì gửi phương án phá dỡ đến Phòng Quản lý đô thị để tham mưu Ủy ban nhân dân quận 6 phê duyệt (10 ngày). d) Tổ chức thực hiện cưỡng chế.

- Đơn vị chủ trì thông báo và tống đạt thông báo đến cá nhân, tổ chức là đối tượng của Quyết định cưỡng chế bằng văn bản trước 05 ngày thực hiện cưỡng chế (01 ngày).

- Đơn vị chủ trì lập thư mời các đơn vị liên quan tham dự thực hiện cưỡng chế, thư mời gửi trước 05 ngày thực hiện cưỡng chế (01 ngày).

- Đơn vị chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch tổ chức thực hiện.

e) Báo cáo Ủy ban nhân dân quận 6 về kết quả thực hiện cưỡng chế (03 ngày).

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Khen thưởng

Đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy chế này, có thành tích trong công tác tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng, được xem xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm quy chế này hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý đúng quy định.

2. Cán bộ, công chức, nhân viên được giao trách nhiệm phối hợp tham gia công tác tổ chức cưỡng chế mà không thực thi đầy đủ trách nhiệm, sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21.

1. Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra Xây dựng quận 6; Phòng Tư pháp quận 6; Trưởng Công an quận 6; Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 6; Điện lực Bình Phú; Bệnh viện quận 6, Trung tâm Văn hóa quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường quận 6; Trưởng Công an 14 phường quận 6; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 6; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 14 phường quận 6; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu xét thấy cần thiết, Chánh Thanh tra Xây dựng quận 6 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 6 xem xét, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tham gia và đúng với quy định pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242