Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đặc thù và tỷ lệ phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 30/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, MỨC CHI ĐẶC THÙ VÀ TỶ LỆ PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGUỒN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi đc thù bảo đm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thm tra số 43/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số nội dung, mc chi đặc thù và tỷ lệ phân b kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi tắt là TTATGT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối vi Công an tnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, các lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT trực thuộc tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT trên địa bàn tnh Hà Giang.

2. Một số nội dung chi và mc chi đặc thù:

a) Mức chi bồi dưỡng cho lực lượng Thanh tra giao thông, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT vào ban đêm (bao gồm cả lực lượng cnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Chính ph, quy định việc huy động các lc lượng Cnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường bộ trong trường hợp cần thiết và Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công an, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đnh s 27/2010/NĐ-CP của Chính ph) là 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên và thời gian tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau).

b) Mc chi bồi dưng cho các lực lượng khác tham gia bảo đảm TTATGT (không bao gồm thời gian làm việc ban đêm) là: 80.000 đng/ngưi/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

c) Mức chi htrợ cho cán bộ, chiến sỹ bị thương, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT là 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

d) Mức chi hỗ trợ cho gia đình cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT là 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối vi đi tượng bảo trợ xã hội.

đ) Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao và trong dự toán của các cơ quan, đơn vị.

2. Tỷ lệ phân bkinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, như sau:

a) Ngân sách cấp tỉnh hưng 60% tổng kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, phân bổ chi tiết cho các lực lượng đthực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Phân b 70% skinh phí ngân sách cấp tnh hưởng cho Công An tỉnh.

- Phân b10% số kinh phí ngân sách cấp tỉnh hưng cho Ban An toàn giao thông tnh.

- Phân b10% số kinh phí ngân sách cấp tỉnh hưởng cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tnh.

- Phân bổ 10% kinh phí còn lại cho các nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị đthực hiện khắc phục sự cố đảm bảo ATGT, chống ùn tc giao thông và các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bo đảm TTATGT do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Ngân sách cấp huyện hưng 40% kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chi bảo đảm TTATGT trên đa bàn huyện, thành phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính, quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực ktừ ngày 18 tháng 12 năm 2018./

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ GTVT; Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. Tnh y; HĐND; UBND tnh; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Cổ
ng TTĐT tnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đặc thù và tỷ lệ phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55