Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 88/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giáo dục nghề nghiệp

Số hiệu: 88/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 26/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Vi phạm về cấp văn bằng GDNN có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, quy định phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng với hành vi vi phạm dưới 10 người học;

- Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng với hành vi vi phạm từ 10 đến dưới 20 người học;

- Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng với hành vi vi phạm từ 20 đến dưới 30 người học;

- Phạt tiền từ 100 đến 120 triệu đồng với hành vi vi phạm từ 30 đến dưới 40 người học;

- Phạt tiền từ 120 đến 150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 40 người học trở lên.

(Theo Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi trên).

Mức phạt nêu trên cũng áp dụng với các vi phạm mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau đây:

- Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, GCN đăng ký hoạt động GDNN, GCN đăng ký bổ sung hoạt động GDNN, GCN đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài;

- Ngành nghề đào tạo không có tên trong quyết định tự chủ mở ngành nghề đào tạo, quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài.

Nghị định 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/12/2022 và thay thế Nghị định 79/2015/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp).

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan, gồm:

a) Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về các khoản chi thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về chế độ hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

d) Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là cá nhân, tổ chức) quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp);

b) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

c) Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;

d) Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành, nghề chuyên môn đặc thù hoặc thuộc các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên môn đặc thù);

đ) Trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

g) Doanh nghiệp tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp);

h) Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

i) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

k) Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

l) Cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

m) Cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

n) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (trừ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm);

o) Tổ chức khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, liên kết đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

3. Phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp; chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân, tổ chức.

4. Hộ kinh doanh, hộ gia đình có mở lớp đào tạo nghề.

5. Cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

6. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần; trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; biện pháp đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1. Hình thức xử phạt chính

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Trục xuất;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

3. Mức phạt tiền trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng;

b) Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức, trừ quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 11, khoản 1 và khoản 2 Điều 16, các khoản 1, 2 và 3 Điều 21, điểm a khoản 3 Điều 22, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 34, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân;

c) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức;

d) Hộ kinh doanh, hộ gia đình có mở lớp đào tạo nghề vi phạm các quy định của Nghị định này bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân vi phạm bằng 1/2 lần thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức vi phạm.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì được coi là tình tiết tăng nặng để làm căn cứ xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

7. Biện pháp đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6; các khoản 3, 7 và 8 Điều 7; điểm c khoản 2 Điều 8; các khoản 5, 6 và 7 Điều 19; khoản 5 Điều 22; điểm b và c khoản 2 Điều 24; Điều 31; điểm d khoản 2 và điểm d khoản 7 Điều 35khoản 3 Điều 36 Nghị định này, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Điều 37 Nghị định này phải lập biên bản đánh giá mức độ vi phạm, lý do đình chỉ và chuyển ngay biên bản đến cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, liên kết đào tạo với nước ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia xem xét, quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định.

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Buộc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Buộc nộp lại văn bản, giấy tờ, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyển về địa điểm đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả.

4. Buộc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

5. Buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển; hủy bỏ kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp; hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học; hủy bỏ kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

6. Buộc tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá lại kết quả học tập của người học.

7. Buộc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

8. Buộc bảo đảm quyền lợi của người học; hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học; hoàn trả các khoản hỗ trợ được hưởng từ ngân sách nhà nước; hoàn trả các khoản chi sai quy định.

9. Buộc thực hiện công khai về cấp văn bằng, chứng chỉ; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điều kiện bảo đảm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định.

10. Buộc thu hồi văn bản ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật; buộc ban hành quy định, quy chế theo quy định.

11. Buộc thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.

12. Buộc bảo đảm đủ các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

13. Buộc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; cập nhật chương trình đào tạo.

14. Buộc dạy đủ số giờ, khối lượng học tập, kiến thức tối thiểu của các môn học hoặc mô-đun trong chương trình đào tạo, sử dụng đúng chương trình đào tạo.

15. Buộc xây dựng, sử dụng, ghi chép đủ nội dung trong biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo.

16. Buộc sử dụng nhân viên có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học.

17. Buộc phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ; báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ; ban hành quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.

18. Buộc lập hồ sơ quản lý việc in, bảo mật, cấp phát, sử dụng, thu hồi, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.

19. Buộc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ và cập nhật dữ liệu văn bằng, chứng chỉ.

20. Buộc cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ; nộp lại văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

21. Buộc sử dụng nhà giáo, người dạy bảo đảm đủ số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; buộc thực hiện đúng chính sách đối với nhà giáo; buộc bố trí đủ nhà giáo cơ hữu giảng dạy theo từng ngành, nghề đào tạo.

22. Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

23. Buộc lập hồ sơ, lưu trữ, bảo quản hồ sơ người học; trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học; yêu cầu người học bổ sung hồ sơ theo quy định.

24. Buộc bổ sung đủ điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, phương tiện đào tạo.

25. Buộc hủy bỏ bộ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học.

26. Buộc cung cấp thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nội dung hồ sơ đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài.

27. Buộc thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là 01 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

a) Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 1, 2, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 và 26 Điều 4 Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

b) Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 4, 6, 7, 13, 15, 22 và 27 Điều 4 Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 3, 5, 8, 11 và 12 Điều 4 Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

d) Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 14 và khoản 24 Điều 4 Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

đ) Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định thời hạn thi hành thì thực hiện theo thời hạn ghi trong quyết định.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRƯỜNG TRUNG CẤP; VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM; ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, DOANH NGHIỆP; BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp; văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sai tên gọi theo quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại khi làm mất hoặc rách nát giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;

b) Không nộp lại quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp; văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền đối với hành vi thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp; văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp, phân hiệu của trường trung cấp;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng, phân hiệu của trường cao đẳng;

d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc dễ gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép thành lập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc nộp lại quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc nộp lại quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này;

e) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả nếu không chuyển được người học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4, các điểm a, b và c khoản 5 Điều này;

g) Buộc thu hồi quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo; đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi làm mất, hư hỏng, rách nát giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài;

b) Không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung ngành, nghề, trình độ đào tạo mới;

b) Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp;

c) Thành lập phân hiệu có tổ chức hoạt động đào tạo; chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo;

d) Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

đ) Đổi tên doanh nghiệp.

5. Phạt tiền đối với hành vi không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp tại từng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 11% đến 15%;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 16% đến 20%;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 21% đến 25%;

d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 26% đến 30%;

đ) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 31% đến 35%;

e) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 36% đến 40%;

g) Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh vượt từ 41% trở lên.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng không thực hiện báo cáo điều kiện bảo đảm tự chủ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điều kiện tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp không đúng thẩm quyền;

b) Tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp không đúng thẩm quyền.

8. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên môn đặc thù.

9. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài khi không đủ điều kiện tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài.

10. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ, e và g khoản 5 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 8 Điều này;

d) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 7 Điều này;

đ) Buộc hủy bỏ kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của người học; buộc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp; buộc bảo đảm quyền lợi của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điểm a và d khoản 4, các khoản 7, 8 và 9 Điều này;

e) Buộc chuyển người học về địa điểm đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyển sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và d khoản 4 Điều này;

g) Buộc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và đ khoản 4 và khoản 5 Điều này;

h) Buộc giảm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của năm sau tối thiểu bằng số lượng tuyển sinh vượt quá quy mô do không được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

i) Buộc báo cáo điều kiện bảo đảm tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, điều kiện bảo đảm tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

k) Buộc hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 7, 8 và 9 Điều này, trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 8. Vi phạm quy định về tổ chức quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai không đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp;

b) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng chế độ báo cáo theo quy định;

c) Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất có nội dung không chính xác theo quy định;

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm giải trình theo quy định;

đ) Ban hành văn bản không chính xác, không đầy đủ các nội dung trong văn bản thuộc trách nhiệm ban hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ban hành đủ quy định, quy chế thuộc trách nhiệm ban hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp;

b) Không thực hiện công khai các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp;

c) Không thực hiện công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với từng ngành, nghề đào tạo sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình; không gửi kết quả công khai về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

d) Không thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đề nghị thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng quản trị của trường cao đẳng, trường trung cấp;

b) Ban hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp luật;

c) Không thực hiện công tác y tế trường học hoặc thực hiện không bảo đảm nội dung theo quy định;

d) Gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận trường chất lượng cao nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm b và c khoản 2 Điều này;

b) Buộc ban hành quy định, quy chế; thực hiện chế độ báo cáo, trách nhiệm giải trình hoặc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1, điểm a và d khoản 2 Điều này;

c) Buộc hủy bỏ văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Buộc thực hiện công tác y tế trường học theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

đ) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định công nhận trường chất lượng cao đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

e) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

g) Buộc chuyển người học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; buộc hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả; bảo đảm quyền lợi của người học đối với hành vi vi phạm quy định khoản 4 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp hoặc quyết định giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gian lận hồ sơ để được cơ quan quan có thẩm quyền giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại quyết định giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, quyết định giao thực hiện tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, quyết định giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Buộc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

đ) Buộc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ đã cấp và chịu mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Mục 2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

Điều 10. Vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không chính xác thông tin về ngành, nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh/năm, địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc trong quyết định tự chủ mở ngành, nghề đào tạo, quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài;

b) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp không đúng thời gian đào tạo trong chương trình đào tạo do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên môn đặc thù, doanh nghiệp quyết định ban hành;

c) Thông báo tuyển sinh không đúng đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh;

b) Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức thi hoặc xét tuyển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc khi chưa thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về các điều kiện bảo đảm tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo theo quy định;

c) Thực hiện tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo nhưng không đáp ứng đủ điều kiện tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không công bố ngưỡng đầu vào đối với ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng có quy định ngưỡng đầu vào.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi hoặc xét tuyển người vào học các ngành, nghề đào tạo hoặc chương trình đào tạo của nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc không báo cáo cơ quan có thẩm quyền về điều kiện bảo đảm tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Trục xuất người nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 12 tháng đến 18 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 2, khoản 4 Điều này;

c) Buộc hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này;

d) Buộc thông báo công khai việc dừng tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở vi phạm và trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm b và c khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này;

đ) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả nếu không chuyển được người học đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 2, khoản 4 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh

1. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học trình độ sơ cấp theo các mức phạt sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học trình độ trung cấp theo các mức phạt sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

3. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học trình độ cao đẳng theo các mức phạt sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển các trình độ giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gian lận hồ sơ tuyển sinh để được hưởng chính sách đối với người học trong giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động tuyển sinh có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ quyết định trúng tuyển; buộc hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này nếu hành vi vi phạm không do lỗi của người học hoặc có lỗi của cả đối tượng thực hiện hành vi vi phạm và người học;

b) Buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển, kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, thu hồi văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đã cấp cho người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này;

c) Buộc nộp lại giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Buộc hoàn trả các khoản được hỗ trợ hoặc được hưởng từ ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO; CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; QUY MÔ LỚP HỌC; LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Điều 12. Vi phạm quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành, cập nhật, sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật chương trình đào tạo theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định.

3. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng, ban hành chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp không đúng với mục tiêu, cấu trúc, nội dung, không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dục nghề nghiệp;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

4. Phạt tiền đối với hành vi không xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dục nghề nghiệp;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000

đồng đối với chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ chương trình, giáo trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không biên soạn hoặc lựa chọn ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

7. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng không đúng chương trình đào tạo của ngành, nghề, trình độ đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài để tổ chức giảng dạy cho người học theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

8. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động tuyển sinh có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cập nhật, xây dựng, ban hành chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp bảo đảm mục tiêu, cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc giảng dạy bổ sung đủ nội dung, khối lượng kiến thức tối thiểu còn thiếu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Buộc có đủ chương trình, giáo trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

d) Buộc biên soạn hoặc lựa chọn ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định đối với hành vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

đ) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và thu hồi văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đã cấp; buộc sử dụng đúng chương trình đào tạo đã đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với cơ quan có thẩm quyền để giảng dạy cho người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về tổ chức giảng dạy

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án;

b) Không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không dạy đủ số giờ học hoặc khối lượng học tập, kiến thức tối thiểu của các môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm dưới 5% tổng số giờ học;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 5% đến dưới 10% tổng số giờ học;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 10% đến dưới 15% tổng số giờ học;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 15% đến dưới 20% tổng số giờ học;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 20% tổng số giờ học trở lên.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho người học bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không đủ điều kiện theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc dạy đủ số giờ học, khối lượng học tập, kiến thức tối thiểu của các môn học hoặc mô-đun trong chương trình đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô-đun đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều này;

c) Buộc hủy bỏ kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về quy mô lớp học

Phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học theo quy định theo các mức phạt sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30% đến dưới 50%.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở lên.

Điều 15. Vi phạm quy định về đào tạo liên thông, liên kết đào tạo

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo liên thông không đủ điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về liên kết đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng liên kết đào tạo không đủ các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo theo quy định;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo theo quy định;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi liên kết đào tạo không bảo đảm đủ điều kiện liên kết đào tạo theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông có thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng đối với ngành, nghề đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với ngành, nghề đào tạo khác khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bảo đảm đủ điều kiện đào tạo liên thông hoặc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, thu hồi văn bằng tốt nghiệp đã cấp cho người học, hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

b) Buộc bảo đảm đủ điều kiện liên kết đào tạo hoặc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, THI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP; BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 16. Vi phạm quy định về kiểm tra, thi, tổ chức đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự kiểm tra, dự thi và người tổ chức kiểm tra, thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ kiểm tra, thi nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, thi, chấm thi theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức kiểm tra, thi, chấm kiểm tra, chấm thi khi không được phép; mang tài liệu, vật dụng, thiết bị không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài kiểm tra, bài thi hoặc sửa điểm bài kiểm tra, bài thi trái quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài kiểm tra, bài thi nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm.

3. Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi làm mất bài kiểm tra, bài thi của thí sinh.

4. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy định theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 01 đến 05 người học;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 06 đến 10 người học;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 11 người học trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c và đ khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, d và e khoản 2 Điều này;

c) Buộc tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá lại kết quả học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Buộc hủy bỏ kết quả xét công nhận tốt nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo đối với chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dục nghề nghiệp với các mức phạt sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi ghi chép không đủ nội dung trong biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập danh sách người dạy, phiếu học viên, kế hoạch đào tạo, sổ theo dõi kết quả học tập của học viên theo quy định.

2. Phạt tiền đối với hành vi ghi chép không đủ nội dung trong biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ trung cấp;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ cao đẳng.

3. Phạt tiền đối với hành vi không ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ trung cấp;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ cao đẳng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, sổ lên lớp, sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp, sổ quản lý học sinh, sinh viên không bảo đảm nội dung theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, không sử dụng tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, sổ lên lớp, sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp, sổ quản lý học sinh, sinh viên.

6. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 01 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 10 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ vĩnh viễn.

7. Phạt tiền đối với hành vi tiêu hủy sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp không đúng quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiêu hủy hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 01 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiêu hủy hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tiêu hủy hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ ít nhất 10 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tiêu hủy hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ vĩnh viễn.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập hội đồng tiêu hủy, không ban hành quyết định tiêu hủy hồ sơ, tài liệu, không lập biên bản tiêu hủy và các hồ sơ khác liên quan đến việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

9. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xây dựng, ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc xây dựng, sử dụng đủ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Buộc lập lại và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

Mục 5. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC, RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động khi đã hết thời hạn quy định trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động ngoài nội dung ghi trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học chương trình liên kết đào tạo trình độ sơ cấp theo các mức phạt sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học chương trình liên kết đào tạo trình độ trung cấp theo các mức phạt sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

3. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng học chương trình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng theo các mức phạt sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 10 người học;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 đến dưới 30 người học;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 30 người học trở lên.

4. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng không đúng chương trình đào tạo của ngành, nghề, trình độ đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài để tổ chức giảng dạy cho người học theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ trung cấp;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không bảo đảm về trình độ chuyên môn hoặc trình độ ngoại ngữ trong giảng dạy chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam theo quy định.

6. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thực tập, cơ sở sản xuất thử nghiệm dùng cho học tập, giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp của từng ngành, nghề liên kết đào tạo với nước ngoài theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 04 m2/chỗ học đến dưới 05 m2/chỗ học;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 03 m2/chỗ học đến dưới 04 m2/chỗ học;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 02 m2/chỗ học đến dưới 03 m2/chỗ học;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 01 m2/chỗ học đến dưới 02 m2/chỗ học;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất dưới 01 m2/chỗ học.

7. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo liên kết đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề liên kết đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo từ 10% đến dưới 20%;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo từ 20% đến dưới 30%;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo từ 30% đến dưới 50%;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo từ 50% trở lên.

8. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

9. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ quyết định trúng tuyển; buộc hoàn trả các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

b) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và thu hồi văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đã cấp; buộc sử dụng đúng chương trình đào tạo đã đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với cơ quan có thẩm quyền để giảng dạy cho người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc bố trí, sử dụng nhà giáo đủ tiêu chuẩn, số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề liên kết đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

d) Buộc bổ sung đủ điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;

đ) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tư vấn không trung thực, không chính xác về các điều kiện liên quan đến tình trạng kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục nước ngoài; học phí, sinh hoạt phí dự kiến và các loại phí liên quan; điều kiện sinh sống, chính sách làm thêm giờ theo quy định của nước tiếp nhận du học sinh; những khó khăn, rủi ro và bất trắc có thể gặp phải trong quá trình du học;

b) Không thực hiện niêm yết công khai thông tin tại trụ sở và tại trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định;

c) Không thực hiện chế độ báo cáo việc tuyển sinh và đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; không báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định;

d) Không thực hiện lưu trữ hồ sơ gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập theo quy định;

đ) Sử dụng nhân viên tư vấn du học không có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ký hợp đồng tư vấn du học với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc ký hợp đồng không bảo đảm nội dung, nguyên tắc theo quy định;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với người học đã được tư vấn và ra nước ngoài học tập.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ủy quyền hoặc cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

b) Nhận ủy quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khác để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho người có nhu cầu đi du học ở nước ngoài.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử của tổ chức vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc niêm yết công khai các nội dung thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này;

d) Buộc sử dụng nhân viên có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này;

e) Buộc hoàn trả các khoản đã thu của cá nhân và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này; trường hợp không xác định được cá nhân để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

g) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai man, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ để được ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian được cử đi đào tạo ở nước ngoài hoặc không được cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng việc đi học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật để thực hiện mục đích đi lao động hoặc ở lại nước ngoài trái pháp luật mà không bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc bồi hoàn các khoản kinh phí đã được hưởng và chịu mọi chi phí bồi hoàn theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ban hành quyết định phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

b) Không báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

c) Ban hành quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ không đúng trình tự, thủ tục, nội dung, thời hạn và thẩm quyền quy định;

d) Không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ để bảo quản văn bằng, chứng chỉ;

đ) Không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định;

e) Không lập hoặc lập hồ sơ không đầy đủ, không chính xác thông tin quản lý việc in, sử dụng, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ; không lưu trữ hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

g) Không quy định việc lập số hiệu, các ký hiệu nhận dạng phôi văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc bảo mật, nhận dạng và chống làm giả phôi văn bằng, chứng chỉ;

h) In phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung không đúng mẫu quy định;

i) Thực hiện việc hủy phôi văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn;

b) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của người học không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng mẫu quy định;

c) Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng thẩm quyền theo quy định.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở mình cấp trên trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

6. Phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; ngành, nghề đào tạo không có tên trong quyết định tự chủ mở ngành, nghề đào tạo, quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm dưới 10 người học;

b) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 10 đến dưới 20 người học;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 20 đến dưới 30 người học;

d) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 30 đến dưới 40 người học;

đ) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 40 người học trở lên.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3, khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 6 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 12 tháng đến 18 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và đ khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ với cơ quan có thẩm quyền theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc ban hành quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Buộc lập hồ sơ quản lý việc in, bảo mật, cấp phát, sử dụng, thu hồi, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm e và g khoản 1 Điều này;

g) Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều này;

h) Buộc cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

i) Buộc cải chính thông tin sai sự thật về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của người học không đúng quy định; cấp lại và chịu mọi chi phí cấp lại văn bằng, chứng chỉ cho người học đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

k) Buộc nộp lại văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

l) Buộc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ đã cấp và cấp lại văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 3 Điều này;

m) Buộc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

n) Buộc cập nhật dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học trên trang thông tin tra cứu văn bằng, chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

o) Buộc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

p) Buộc bảo đảm quyền, lợi ích của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc công khai đầy đủ, chính xác thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 7. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC

Điều 24. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo, người dạy

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ký hợp đồng với nhà giáo thỉnh giảng theo quy định;

b) Bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định.

2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác hoặc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dục nghề nghiệp;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bố trí, sử dụng nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và đúng chuyên ngành được đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ nhà giáo cơ hữu

1. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm tỷ lệ nhà giáo cơ hữu theo từng ngành, nghề, trình độ đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đào tạo trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bảo đảm tỷ lệ nhà giáo cơ hữu giảng dạy theo từng ngành, nghề, trình độ đào tạo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 26. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên

1. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên vượt từ 30% đến dưới 50%;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên vượt từ 50% đến dưới 100%;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên vượt từ 100% trở lên.

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 27. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vi phạm quy định về chính sách, quy định đối với nhà giáo

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đánh giá, xếp loại; không xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; không bố trí nhà giáo đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai;

b) Buộc thực hiện đúng quy định về chính sách, quy định đối với nhà giáo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sửa chữa hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học;

b) Lập hồ sơ quản lý người học không đúng quy định;

c) Vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ của người học.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không quản lý đầy đủ hồ sơ, tài liệu của người học là người nước ngoài theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập hồ sơ, lưu trữ, bảo quản, quản lý hồ sơ, tài liệu của người học theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 1 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng đào tạo

1. Phạt tiền đối với hành vi giao kết hợp đồng đào tạo không đầy đủ nội dung quy định theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm dưới 10 người học;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người học;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người học;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 100 đến dưới 200 người học;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 200 người học trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi không giao kết hợp đồng đào tạo theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm dưới 10 người học;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người học;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người học;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 100 đến dưới 200 người học;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 200 người học trở lên.

Điều 30. Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kỷ luật người học không đúng quy định;

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về chính sách đối với người học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc xin lỗi công khai người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai;

c) Buộc thực hiện đúng chính sách đối với người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 8. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG TỐI THIỂU, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ĐÀO TẠO; TÀI CHÍNH; KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 31. Vi phạm quy định về điều kiện diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, phương tiện đào tạo

1. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 10% đến dưới 20% diện tích đất sử dụng tối thiểu;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 20% đến dưới 30% diện tích đất sử dụng tối thiểu;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 30% đến dưới 50% diện tích đất sử dụng tối thiểu;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 50% đến dưới 70% diện tích đất sử dụng tối thiểu;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 70% diện tích đất sử dụng tối thiểu trở lên.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, phương tiện đào tạo theo yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dục nghề nghiệp.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí ký túc xá, thư viện, phòng y tế, khu rèn luyện thể chất theo quy định.

4. Phạt tiền đối với hành vi không bố trí đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, khoa, bộ môn chuyên môn bảo đảm diện tích bình quân tối thiểu đối với đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân tối thiểu đối với trình độ trung cấp;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân tối thiểu đối với trình độ cao đẳng.

5. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm diện tích phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập, cơ sở sản xuất thử nghiệm dùng cho học tập, giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung, trình độ sơ cấp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 4,5 m2/chỗ học đến dưới 5,5 m2/chỗ học đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và từ 03 m2/chỗ học đến dưới 04 m2/chỗ học đối với trình độ sơ cấp;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 3,5 m2/chỗ học đến dưới 4,5 m2/chỗ học đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và từ 02 m2/chỗ học đến dưới 03 m2/chỗ học đối với trình độ sơ cấp;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 2,5 m2/chỗ học đến dưới 3,5 m2/chỗ học đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và từ 01 m2/chỗ học đến dưới 02 m2/chỗ học đối với trình độ sơ cấp;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất từ 1,5 m2/chỗ học đến dưới 2,5 m2/chỗ học đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và dưới 01 m2/chỗ học đối với trình độ sơ cấp;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm diện tích bình quân ít nhất dưới 1,5 m2/chỗ học đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

6. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo đối với từng ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu từ 10% đến dưới 20%;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu từ 20% đến dưới 30%;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu từ 30% đến dưới 50%;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu từ 50% trở lên.

7. Phạt tiền đối với hành vi không bố trí đủ số lượng phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập, cơ sở sản xuất thử nghiệm để tổ chức đào tạo đối với từng ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 01 đến 03 ngành, nghề đào tạo;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 04 đến 05 ngành, nghề đào tạo;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm từ 06 ngành, nghề đào tạo trở lên.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bổ sung đủ điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, phương tiện đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Điều 32. Vi phạm quy định về mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học có nội dung phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển và đảo, lợi ích cộng đồng và hòa bình, an ninh thế giới; xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc lịch sử; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược; ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục; truyền bá mê tín, truyền bá tôn giáo, hủ tục, tệ nạn xã hội nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy bộ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài trợ, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong cơ sở giáo dục nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quy trình vận động, tiếp nhận viện trợ;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng viện trợ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả các khoản chi không đúng quy định từ nguồn vận động tài trợ, viện trợ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhân để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 34. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản; thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp

1. Phạt tiền đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100.000.000 đồng trên 01 đơn vị tài sản;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 100.000.000 đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xe ô tô.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thu các khoản không thuộc giá dịch vụ, phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Chi không đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với các khoản chi không thuộc ngân sách nhà nước.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; trường hợp không xác định được người hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi không đúng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại thẻ kiểm định viên theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin cá nhân để được tham gia đoàn đánh giá ngoài;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp thẻ kiểm định viên;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cho người khác sử dụng hoặc sử dụng thẻ kiểm định viên của người khác;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không đúng thực tế về kết quả kiểm định hoặc tự ý cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài khi chưa được phép của tổ chức kiểm định hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch nội dung hồ sơ đánh giá ngoài nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

g) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả đánh giá ngoài của đoàn đánh giá ngoài nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi làm mất giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hoặc không nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu để được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp không đúng thực tế.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp thông tin sai về điều kiện để được tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp hoặc không công khai thông tin theo quy định;

b) Không công bố công khai giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp hoặc kết quả đánh giá ngoài để được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gian lận hồ sơ để được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Không thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ 02 năm trở lên.

7. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai về kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thành lập đoàn đánh giá ngoài không đúng quy định hoặc không cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá ngoài vào dữ liệu quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hoặc không lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả đánh giá ngoài theo quy định;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp không đúng trình tự, thủ tục;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không khách quan, không trung thực dẫn đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sai so với thực tế.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, đ, e và g khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu tang vật là thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về kết quả kiểm định, nội dung hồ sơ đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều này;

c) Buộc nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a (trừ trường hợp làm mất nhưng không báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) và điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc bảo đảm đủ các điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật về kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

g) Buộc cải chính thông tin sai sự thật về điều kiện để được tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

h) Buộc công bố công khai giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp hoặc kết quả đánh giá ngoài để được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

i) Buộc nộp lại và kiến nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 và điểm d khoản 7 Điều này;

k) Buộc thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này;

l) Buộc cải chính thông tin sai sự thật về kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

m) Buộc cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

Điều 36. Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cho người khác sử dụng hoặc sử dụng thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia của người khác;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gian lận nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia không tuân thủ các quy định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định.

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khi làm mất hoặc bị hư hỏng, rách nát; không nộp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không công khai các điều kiện bảo đảm hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không bảo đảm điều kiện hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước khi thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

b) Làm mất kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành của người tham dự hoặc không lưu trữ kết quả kiểm tra theo quy định.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc gian lận kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành cho người không tham dự hoặc đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người không tham dự nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Làm sai lệch kết quả đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Không triển khai hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia không bảo đảm quy trình, thủ tục quy định;

b) Không cập nhật dữ liệu cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia vào hệ thống văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này;

c) Buộc nộp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a (trừ trường hợp làm mất giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia) và điểm b khoản 2 Điều này;

d) Buộc công khai các điều kiện bảo đảm hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Buộc bảo đảm đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

e) Buộc lưu trữ kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này (trừ trường hợp làm mất kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành của người tham dự);

g) Buộc hủy bỏ kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này;

h) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

i) Buộc cập nhật dữ liệu cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Chương III

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 37. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41 Nghị định này.

2. Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về giáo dục nghề nghiệp theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1. Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 150.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 105.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 210.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 40. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Trưởng trạm, Đội trưởng của chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh (Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 60.000.000 đồng;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 41. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có quyền:

1. Phạt cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 150.000.000 đồng.

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 42. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 38 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với hành vi vi phạm quy định tại:

a) Các khoản 1, 2 và 3 Điều 6; các khoản 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 7; Điều 8; khoản 1, điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều 10; khoản 1, điểm a và b khoản 2, điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều 11; các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 12; các Điều 13, 14, 1617; khoản 1 và 2 Điều 18; điểm a và b khoản 1, điểm a và b khoản 2, các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 19; Điều 20; Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 22; các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3334 Nghị định này;

b) Khoản 4 và 5 Điều 6; khoản 4 Điều 10; khoản 3 Điều 18 Nghị định này, trừ trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài.

2. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 và 5 Điều 6; khoản 4 Điều 10; khoản 3 Điều 18 Nghị định này trong trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài.

3. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 40 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, các khoản 3, 4 và 5 Điều 6; điểm a khoản 1, khoản 2 và 3 Điều 7; khoản 1, điểm b và d khoản 3, khoản 4 Điều 8; khoản 1 và 3 Điều 9; điểm a và b khoản 1, các khoản 2, 3 và 4 Điều 10; khoản 1, điểm a và b khoản 2, điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều 11; các khoản 1, 2 và 3 Điều 16; khoản 1 và 3 Điều 18; điểm a và b khoản 1, điểm a và b khoản 2 và khoản 8 Điều 19; các khoản 3, 4 và 5 Điều 20; khoản 1 và 3 Điều 21; khoản 3 Điều 22; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 27; Điều 28; khoản 1 Điều 30; Điều 33; khoản 1 Điều 34; điểm b và c khoản 2, điểm b khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 35; điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 36 Nghị định này.

4. Người đứng đầu của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 41 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

2. Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để giải quyết.

Điều 45. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.:  88/2022/ND-CP

Hanoi, October 26, 2022

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Organization of Local Governments dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on penalties for administrative violations dated June 20, 2012, and the Law on amendments to the Law on penalties for administrative violations dated November 13, 2020;

Pursuant to the Law on Employment dated November 16, 2013;

Pursuant to the Law on Vocational Education and Training dated November 27, 2014;

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2019;

Pursuant to the Labour Code dated November 20, 2019;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government promulgates a Decree prescribing penalties for administrative violations against regulations on vocational education and training.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Decree deals with administrative violations, penalties, fines, remedial measures, power to record administrative violations, power to impose penalties, and specific fines imposed by authorized title holders for the administrative violations against regulations on vocational education and training, assessment and issuance of national occupation skills certificates (hereinafter referred to as “vocational education and training field").

2. Penalties for other administrative violations in the vocational education and training field which are not prescribed in this Decree shall be imposed in accordance with regulations on penalties for administrative violations in relevant state management fields. To be specific:

a) Penalties for administrative violations against regulations on provision of vocational education and training for persons with disabilities shall be imposed in accordance with the Government’s regulations on penalties for administrative violations involving social support, social protection and children affairs; 

b) Penalties for administrative violations against regulations on expenditures of which payment is controlled by the State Treasury, and management and use of public property shall be imposed in accordance with the Government’s regulations on penalties for administrative violations in the fields of management and use of public property; thrift practice and waste combat; national reserves; state treasury;

c) Penalties for administrative violations against regulations on employment contracts, work and rest hours of teachers working under employment contracts; regulations on provision of basic and advanced occupational training, and occupational skills development for workers shall be imposed in accordance with the Government’s regulations on penalties for administrative violations in the fields of labour, social insurance and Vietnamese guest worker programs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. Regulated entities

1. Vietnamese and foreign organizations and persons (hereinafter referred to as “entities”) that are mentioned in clauses 2, 3, 4, and 5 of this Article and commit any administrative violations in the vocational education and training field prescribed in this Decree.

2. Organizations that are liable to administrative penalties as prescribed in this Decree are juridical persons as defined in the Civil Code or other organizations duly established in accordance with regulations of law, including:

a) Vocational colleges, vocational secondary schools and vocational education and training centers (hereinafter referred to as “vocational education and training institutions”);

b) Vocational - continuing education centers;

c) Representative offices in Vietnam of foreign vocational education and training institutions;      

d) Higher education institutions issued with certificate of registration of vocational education and training activities to provide college-level and intermediate-level training programs in specific professional vocations/majors or under projects of which investment guidelines have been approved by the Prime Minister (hereinafter referred to as “higher education institutions providing specific professional training programs”);

dd) Pedagogical colleges and pedagogical vocational secondary schools that have completed procedures for registration of provision of vocational education and training programs in vocations/majors under the state management of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam;

e) Schools of State agencies, political organizations, socio-political organizations, and people’s armed forces that provide vocational education and training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.h) Employment service centers providing vocational education and training;

i) Vocational education and training accreditation organizations;

k) Organizations in charge of assessing and issuing national occupation skills certificates;

l) Institutions providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training under the state management of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam;

m) Research and training institutions that are assigned to provide title standards-based training programs for public employees in the vocational education and training field under the state management of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam;

n) Organizations providing overseas education consulting services or sending Vietnamese citizens abroad for studying, teaching, conducting scientific research and academic exchange at all training levels in the vocational education and training field (except pedagogical secondary education and college levels);

o) Other organizations engaging in vocational education and training or performing joint training programs at different levels of vocational education and training.

3. Campuses of colleges and of vocational secondary schools; branches and representative offices of juridical persons or organizations.

4. Household businesses or family households providing vocational training classes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Persons that have the power to record administrative violations, impose administrative penalties, and other organizations and individuals involved in the imposition of penalties for administrative violations in the vocational education and training field in accordance with regulations of this Decree.

Article 3. Penalties, fines, power to impose penalties and rules for imposing penalties for repeated violations; responsibilities of Ministers, heads of ministerial agencies, Chairpersons of People’s Committees at all levels, heads of agencies/units competent to impose penalties for violations in vocational education and training field; suspension of vocational education and training activities as prescribed in Clause 1 Article 20 of the Law on vocational education and training and Decrees on vocational education and training

1. Primary penalties

a) Warning;

b) Fines.

2. Additional penalties

a) Confiscation of the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations;

b) Deportation;

c) Suspension of operations for a fixed period;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Fines for violations in the vocational education and training field

a) The maximum fine for a violation in the vocational education and training field imposed upon an individual is VND 75.000.000; that imposed upon an organization is VND 150.000.000;

b) The fine for each of the administrative violations specified in Chapter II of this Decree shall be imposed upon the violating organization, except the fines specified in Clauses 4 and 5 Article 11, Clauses 1 and 2 Article 16, Clauses 1, 2 and 3 Article 21, Point a Clause 3 Article 22, Clause 1 Article 23, Clause 1 Article 27, Point b Clause 1 Article 30, Clause 1 Article 34, Clause 1 Article 35, and Clause 1 Article 36 of this Decree which shall be imposed upon the violating individuals;

c) The fine imposed upon an individual is half of that imposed upon an organization for committing the same administrative violation;

d) When committing violations as prescribed in this Decree, household businesses or family households providing vocational training classes shall incur the same fines as violating individuals.

4. The penalties imposed by the title holders prescribed in Articles 38, 39, 40 and 41 of this Decree are incurred by organizations; a title holder shall have the right to impose a fine which is half of that incurred by an organization upon an individual for committing the same administrative violation.

5. Ministers, heads of ministerial agencies, Chairpersons of People’s Committees at all levels, and heads of agencies/units competent to impose penalties for violations in vocational education and training field shall assume responsibility to detect decisions on imposition of administrative penalties which they have issued or have been issued by their subordinates but contain errors, and promptly correct, modify or invalidate such erroneous decisions and issue new decisions in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of the Government's Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021.

6. The repeat of a violation shall be taken into account as an aggravating factor when considering imposing penalties for that violation.

7. Suspension of operations prescribed in Clause 1 Article 20 of the Law on vocational education and training and Decrees on vocational education and training

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Remedial measures

In addition to the penalties prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 3 of this Decree, violating entities may be liable to the remedial measures mentioned in Points a, e and i Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and the following remedial measures:

1. Enforced submission of reports to competent authorities as prescribed.

2. Enforced return of documents, licenses or practicing certificates which have been erased or altered to issuing authorities.

3. Enforced transfer of matriculated learners to another vocational education and training institution eligible to provide vocational education and training or another training location issued with certificate of registration of vocational education and training activities or certificate of registration of additional vocational education and training activities or enforced cancellation of matriculation decision, return of collected amounts to learners and payment of all costs of such return.

4. Enforced retention of documents about pedagogical training programs for teachers in vocational education and training, and title standards-based training programs for public employees in the vocational education and training field as prescribed.

5. Enforced cancellation of matriculation results; learners’ performance, examination, test and graduation results; enforced revocation or invalidation of issued diplomas/certificates or their duplicates; cancellation of disciplinary decisions and restoration of learners’ right to learn; cancellation of national occupational skills assessment results.

6. Enforced organization of examination, test and re-assessment of learners’ performance.

7. Enforced registration of additional vocational education and training activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9. Enforced disclosure of information on issuance of diplomas/certificates; licenses/practicing certificates; conditions for organizing vocational education and training activities, assessment and issuance of national occupation skills certificates as prescribed.

10. Enforced revocation of diplomas issued ultra vires or containing unlawful information; enforced promulgation of regulations and rules as prescribed.

11. Enforced performance of school health activities as prescribed.

12. Enforced satisfaction of conditions for organizing vocational education and training activities, joint training programs with foreign partners, vocational education and training accreditation, assessment and issuance of national occupation skills certificates.

13. Enforced formulation, appraisal and issuance of training programs and syllabi; updating of training programs.

14. Enforced provision of adequate training duration, learning volume or minimum quantity of knowledge of each subject or module of the training program or provision of correct training program.

15. Enforced preparation, use and recording of adequate information in training management forms and books.

16. Enforced employment of persons who possess certificates of completion of training courses in overseas education consultancy.

17. Enforced approval of templates of blank diplomas/certificates; submission of reports on templates of blank diplomas/certificates; issuance of decisions to modify diplomas/certificates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.19. Enforced establishment of diploma/certificate management database, and updating of diploma/certificate data.

20. Enforced issuance of diplomas/certificates or their duplicates; enforced return of diplomas/certificates or their duplicates to issuing authorities as prescribed.

21. Enforced employment of adequate teachers and trainers who must meet conditions and standards as prescribed; enforced implementation of policies for teachers; enforced arrangement of adequate full-time teachers for each training vocation/major.

22. Enforced issuance of public apology to persons whose honor or dignity is harmed or who are bodily harmed, unless otherwise demanded by affected persons.

23. Enforced preparation, retention and management of learner profiles; return of documents to learners; request for submission of additional documents by learners;

24. Enforced satisfaction of requirements regarding minimum land areas, material facilities, training equipment, tools and instruments.

25. Enforced cancellation of textbooks, syllabi, teaching materials and equipment.

26. Enforced provision of information on results of vocational education and training accreditation, external assessment documents and results.

27. Enforced conduct of internal assessment of vocational education and training quality.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The prescriptive period of an administrative violation in the vocational education and training field is 01 year.

2. Determination of prescriptive periods of administrative violations in the vocational education and training field shall comply with the provisions of Points b, c and d Clause 1 Article 6 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

3. Determination of whether an administrative violation has been completed or is ongoing for the purpose of calculation of the prescriptive period of that violation shall comply with the provisions of Clause 1 Article 8 of the Government’s Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021.

4. Implementation of remedial measures

a) Remedial measures specified in Clauses 1, 2, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 and 26 Article 4 of this Decree must be implemented within 15 working days from the date on which the violating entity receives the decision on imposition of administrative penalties;

b) Remedial measures specified in Clauses 4, 6, 7, 13, 15, 22 and 27 Article 4 of this Decree must be implemented within 30 working days from the date on which the violating entity receives the decision on imposition of administrative penalties;

c) Remedial measures specified in Clauses 3, 5, 8, 11 and 12 Article 4 of this Decree must be implemented within 60 working days from the date on which the violating entity receives the decision on imposition of administrative penalties;

d) Remedial measures specified in Clauses 14 and 24 Article 4 of this Decree must be implemented within 90 working days from the date on which the violating entity receives the decision on imposition of administrative penalties;

dd) If a decision on imposition of administrative penalties or decision to enforce remedial measures indicates the time limit for completing remedial measures, the remedial measures must be implemented within that time limit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ESTABLISHMENT, LICENSING FOR ESTABLISHMENT, SPLIT-OFF, SLIT-UP, MERGER, DISSOLUTION, RENAMING OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS; CAMPUSES/BRANCHES OF VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS AND COLLEGES; REPRESENTATIVE OFFICES IN VIETNAM OF FOREIGN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS; REGISTRATION OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES; ORGANIZATION OF OPERATIONS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS, VOCATIONAL - CONTINUING EDUCATION CENTERS, ENTERPRISES; PEDAGOGICAL TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING; TITLE STANDARDS-BASED TRAINING PROGRAMS FOR PUBLIC EMPLOYEES IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FIELD

Article 6. Violations against regulations on establishment, licensing for establishment, split-off, slit-up, merger, dissolution, renaming of vocational education and training institutions; campuses/branches of vocational secondary schools and colleges; representative offices in Vietnam of foreign vocational education and training institutions

1. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for using a name other than that specified in the establishment decision, decision on establishment licensing, decision on renaming of a vocational education and training institution, license for establishment of representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution when organizing vocational education and training activities.

2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to apply for re-issuance of license for establishment of representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution when it has been lost or damaged;

b) Failing to return the establishment decision, decision on establishment licensing, decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution according to a revocation decision issued by a competent authority.

3. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for erasing, altering or falsifying the establishment decision, decision on establishment licensing, decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution, if not liable to criminal prosecution.

4. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Forging documents to obtain a competent authority’s decision to establish or to license the establishment of a campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution, or decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, if not liable to criminal prosecution.

5. The following fines shall be imposed for establishment, licensing for establishment, split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution before obtaining permission from a competent authority:

a) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violating entity is a vocational education and training center;

b) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed if the violating entity is a vocational secondary school or its campus or branch;

c) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed if the violating entity is a college or its campus or branch;

d) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed if the violating entity is a representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution.

6. Additional penalties: Foreigners who commit any of the violations prescribed in Clause 4 and Clause 5 of this Article shall be deported from Vietnam.

7. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to correct false or misleading information;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) The entity committing the violation in Point b Clause 2 of this Article is compelled to return the establishment decision, decision on establishment licensing, decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution;

d) The entity committing the violation in Clause 3 of this Article is compelled to return the erased or altered establishment decision, decision on establishment licensing, or decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education and training institution, campus or branch of a vocational secondary school or college, or representative office in Vietnam of a foreign vocational education and training institution to competent authorities;

dd) The violating entity is compelled to transfer profits illegally obtained from any of the violations in Clauses 1, 3, 4 and 5 of this Article to state budget;

e) The entity committing any of the violations in Clause 3, Clause 4, Points a, b and c Clause 5 of this Article is compelled to transfer matriculated learners to another vocational education and training institution eligible to provide vocational education and training or cancel the matriculation decision, return collected amounts to learners and incur all return fees if it cannot transfer learners to another vocational education and training institution;

g) Enforced revocation of the establishment decision, decision on establishment licensing, decision on split-off, slit-up, merger, dissolution or renaming of a vocational education institution, or campus or branch of a vocational secondary school or college, or the license to establish representative office in Vietnam of foreign vocational education institution in case of the violations in Clause 4 and Clause 5 of this Article.

Article 7. Violations against regulations on registration of vocational education and training activities, autonomy in opening of training vocations/majors; registration of and autonomy in joint training with foreign partners

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to submit reports to competent authorities on the case where the certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners is lost, damaged or otherwise destroyed;

b) Failing to return the certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners according to a competent authority’s revocation decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for forging documents submitted to a competent authority to obtain a certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners, if not liable to criminal prosecution.

4. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for failing to apply for registration of additional vocational education and training activities in one of the following cases:

a) Addition of new training vocations, majors or levels;

b) Split-off, slit-up or merger of a vocational education and training institution, vocational - continuing education center, or enterprise;

c) Establishment of a campus or branch in charge of organizing training activities; relocation of head office, or campus, branch or training location that directly organizes training activities;

d) Addition of training location other than the one specified in the certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities;

dd) Renaming of an enterprise.

5. The following fines shall be imposed for failing to apply for registration of additional vocational education and training activities when enrolling a number of learners in excess of total enrolment per year of vocations/majors classified in the same group of level-III vocations/majors or elementary-level vocations which have the same names with college-level or intermediate-level vocations/majors or elementary-level vocations in the same group of elementary-level vocations at each training location issued with certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities:

a) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if 11% - 15% of total enrollment is exceeded;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed if 21% - 25% of total enrollment is exceeded;

d) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed if 26% - 30% of total enrollment is exceeded;

dd) A fine ranging from VND 70.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed if 31% - 35% of total enrollment is exceeded;

e) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 90.000.000 shall be imposed if 36% - 40% of total enrollment is exceeded;

g) A fine ranging from VND 90.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed if 41%, or more, of total enrollment is exceeded.

6. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for exercising the autonomy in opening training vocations/majors or cooperating with foreign partners in providing joint training programs but failing to submit reports on satisfaction of eligibility requirements for exercising the autonomy in vocational education and training activities or performing joint training with foreign partners to the competent authority that has issued the certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners.

7. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Organizing vocational education and training according to a certificate of registration of vocational education and training activities or certificate of registration of additional vocational education and training activities issued ultra vires;

b) Providing joint training programs with foreign partners according to a certificate of registration of joint training with foreign partners issued ultra vires.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violating entity is a vocational education and training center, vocational - continuing education center, or enterprise;

b) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed if the violating entity is a vocational secondary school, or a school of a State agency, political organization, socio-political organization, or people’s armed forces;

c) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed if the violating entity is a college or higher education institution providing specific professional training programs.

9. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed for exercising the autonomy in opening training vocations/majors or cooperating with foreign partners in providing joint training programs but failing to satisfy eligibility requirements for such activities.

10. Additional penalties:

a) Vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 01 – 03 months in case of commission of the violation in Point a, b, c or d Clause 5 of this Article;

b) Vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Point dd, e or g Clause 5 of this Article.

10. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point a Clause 1 of this Article is compelled to submit reports to competent authorities as prescribed;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) The violating entity is compelled to transfer profits illegally obtained from any of the violations in Clauses 2, 3 and 8 of this Article to state budget;

d) Enforced return and revocation of the certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners in case of commission of any of the violations in Clause 3 and Clause 7 of this Article;

dd) Enforced cancellation of learners’ performance, examination, test and graduation results; enforced revocation or cancelation of issued diplomas/certificates or their duplicates; enforced assurance of learners’ rights and benefits in commission of any of the violations in Clause 3, Points a and d Clause 4, Clauses 7, 8 and 9 of this Article;

e) The entity committing the violation in Point a or d Clause 4 of this Article is compelled to transfer learners to another training location issued with a certificate of registration of vocational education and training activities or certificate of registration of additional vocational education and training activities, or to another eligible vocational education and training institution;

g) The entity committing any of the violations in Points b, c and dd Clause 4 and Clause 5 of this Article is compelled to apply for registration of additional vocational education and training activities;

h) The entity committing the violation in Clause 5 of this Article is compelled to reduce the number of learners to be enrolled in the following year by at least the excess percentage of total enrolment due to failure to obtain the certificate of registration of additional vocational education and training activities;

i) The entity committing the violation in Clause 6 of this Article is compelled to submit reports on satisfaction of eligibility requirements for exercising the autonomy in opening training vocations/majors or performing joint training with foreign partners to the competent authority that has issued the certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners;

k) The entity committing any of the violations in Clauses 3, 7, 8 and 9 of this Article is compelled to return collected amounts to learners and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable.

Article 8. Violations against regulations on organization of vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Disclosing inadequate information on organization of vocational education and training activities according to regulations on information disclosure by vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises;

b) Improperly or partially implementing regulations on reporting;

c) Submitting periodical or ad hoc reports which fail to have accurate contents as prescribed;

d) Failing to perform or improperly performing accountability as prescribed;

dd) Promulgating documents containing inaccurate or inadequate contents with regard to the documents to be promulgated by vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to fully promulgate regulations and rules under the jurisdiction of vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises;

b) Failing to disclose information on organization of vocational education and training activities according to regulations on information disclosure by vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises;

c) Failing to disclose conditions for organizing vocational education and training activities with regard to each training vocation/major after obtaining the certificate of registration of vocational education and training activities or certificate of registration of additional vocational education and training activities on its website; failing to send disclosure results to the Department of Labour, War Invalids and Social Affairs of province or city where vocational education and training activities are provided;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to apply for establishment of school council or recognition of Board of Directors of vocational secondary school or college;

b) Promulgating documents ultra vires or those containing unlawful contents;

c) Failing to perform school health activities or failing to ensure prescribed contents of school health activities;

d) Forging documents to obtain a competent authority’s decision on accreditation of high quality school, if not liable to criminal prosecution.

4. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed for continuing enrolment or organization of training activities during the suspension period of vocational education and training activities or certificate of registration of vocational education and training activities.

5. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point a Clause 1, or Point b or c Clause 2 of this Article is compelled to make information disclosure as prescribed;

b) The entity committing the violation in Point b, c, d or dd Clause 1, or Point a or d Clause 2 of this Article is compelled to promulgate regulations and rules, submit reports, perform accountability or correct false information as prescribed;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The entity committing the violation in Point c Clause 3 of this Article is compelled to perform school health activities as prescribed;

dd) Enforced return and revocation of decision on accreditation of high quality school in case of commission of the violation in Point d Clause 3 of this Article;

e) Proposed revocation of certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities in case of commission of the violation in Clause 4 of this Article;

g) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to transfer learners to another eligible vocational education and training institution; return collected amounts to learners and incur all return fees; ensure learners’ rights and benefits.

Article 9. Violations against regulations on pedagogical training programs for teachers in vocational education and training, and title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field

1. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for erasing, altering or falsifying the decision on assignment of task of providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field, if not liable to criminal prosecution.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to retain documents about the provided pedagogical training programs for teachers in vocational education and training, or title standards-based training programs for public employees in the vocational education and training field as prescribed.

3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for forging documents to be assigned by a competent authority with the task of providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field, if not liable to criminal prosecution.

4. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field before obtaining a competent authority’s assignment decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to return the decision on assignment of task of providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field to the issuing authority;

b) The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to retain documents about the provided pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field as prescribed;

c) Enforced return and revocation of the decision on assignment of task of providing pedagogical training programs for teachers in vocational education and training or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field in case of commission of the violation in Clause 3 of this Article;

d) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to cancel the matriculation decision, return collected amounts to learners and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

dd) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to revoke or cancel issued certificates and incur all revocation or cancellation costs.

Section 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ENROLMENT

Article 10. Violations against regulations on organization of enrolment activities

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Issuing an announcement of enrolment which does not contain correct and accurate information about training vocations/majors, training levels, total enrolment per year, and training location as specified in the certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, certificate of registration of joint training with foreign partners, or decision to grant autonomy in opening training vocations/majors or cooperating with foreign partners in providing joint training programs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Issuing an announcement of enrolment containing false information about eligibility requirements for enrolment in college, intermediate or elementary training level.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to comply with enrolment procedures;

b) Receiving admission applications, organizing entrance exams or enrolment without entrance exams before obtaining a certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities, or before submitting reports on satisfaction of eligibility requirements for exercising the autonomy in opening training vocations/majors as prescribed;

c) Enrolling candidates for training vocations/majors but failing to satisfy eligibility requirements for exercising the autonomy in opening training vocations/majors as prescribed.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for failing to disclose the cut-off marks of college-level training vocations/majors for which the cut-off mark is a requirement.

4. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for organizing entrance exams or considering enrolment of candidates without entrance exams for foreign training vocations/majors or foreign training programs before obtaining certificate of registration of joint training with foreign partners, or without submitting reports on satisfaction of eligibility requirements for exercising the autonomy in cooperating with foreign partners in providing joint training programs.

5. Additional penalties:

a) Foreigners who commit the violation in Clause 4 of this Article shall be deported from Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to correct false information;

b) The entity committing the violation in Point b or c Clause 2 or Clause 4 of this Article is compelled to cancel matriculation results;

c) The entity committing the violation in Point b Clause 2 or Clause 4 of this Article is compelled to return collected amounts to learners and incur all return fees;

d) The entity committing the violation in Clause 1, Point b or c Clause 2, Clause 3 or Clause 4 of this Article is compelled to publish the suspension of enrolment on its website and on the mass media;

dd) The entity committing the violation in Point b or c Clause 2 or Clause 4 of this Article is compelled to transfer matriculated learners to another vocational education and training institution eligible to provide vocational education and training or joint training programs with foreign partners, or cancel the matriculation decision, return collected amounts to learners and incur all return fees if such transfer of learners is failed.

Article 11. Violations against regulations on eligible candidates and admission application

1. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners at elementary level:

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 3.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

2. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners at intermediate level:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 – 30 learners;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

3. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners at college level:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 – 30 learners;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for forging admission applications in order to benefit from policies for learners in the vocational education and training field, if not liable to criminal prosecution.

6. Additional penalties: Enrolment activities of the entity committing the violation in Point c Clause 2 or Point c Clause 3 of this Article shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months.

7. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1, 2 or 3 of this Article is compelled to cancel the matriculation decision; return collected amounts to learners and incur all return fees if the violation is committed through no fault of learners or both the violating entity and learners are at fault;

b) Enforced cancellation of matriculation results, learners’ performance, examination, test and graduation results, and revocation of diplomas/certificates issued to learners in case of commission of the violation in Clause 4 or 5 of this Article;

c) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to return the erased and/or altered documents to issuing authorities;

d) Enforced return of support amounts or amounts received from state budget in case of commission of the violation in Clause 5 of this Article.

Section 3. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON TRAINING PROGRAMS AND SYLLABI; PEDAGOGICAL TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, AND TITLE STANDARDS-BASED TRAINING PROGRAMS FOR PUBLIC EMPLOYEES IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FIELD; CLASS SIZE; BRIDGE PROGRAMS AND JOINT TRAINING PROGRAMS

Article 12. Violations against regulations on formulation, appraisal, issuance, updating and use of training programs and syllabi; pedagogical training programs for teachers in vocational education and training, and title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to follow procedures for formulation, appraisal and issuance of training programs and syllabi as prescribed.

3. The following fines shall be imposed for formulating and issuing training programs or pedagogical training programs for teachers in vocational education and training with incorrect objectives, structure or contents, or which fail to ensure minimum amount of knowledge as prescribed:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves continuing training programs as prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 40 of the Law on Vocational Education and Training;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training programs or pedagogical training programs for teachers of elementary-level vocational education and training programs;

c) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves intermediate-level training programs or pedagogical training programs for teachers of intermediate- or college-level vocational education and training programs;

d) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 25.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level training programs.

4. The following fines shall be imposed for failing to formulate and issue training programs/syllabi or pedagogical training programs for teachers in vocational education and training:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves continuing training programs/syllabi as prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 40 of the Law on Vocational Education and Training;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training programs/syllabi or pedagogical training programs for teachers of elementary-level vocational education and training programs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level training programs/syllabi.

5. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to have adequate training programs/syllabi or pedagogical training programs for teachers in vocational education and training.

6. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed failing to compile or select title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field on the basis of framework program issued by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam.

7. The following fines shall be imposed for using incorrect training programs of the training vocations, majors or levels as specified in the issued certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, or certificate of registration of joint training with foreign partners:

a) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training programs;

b) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violation involves intermediate-level training programs;

c) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level training programs.

8. Additional penalties: Enrolment activities of the entity committing the violation in Clause 7 of this Article shall be suspended for a fixed period of 06 – 12 months.

9. Remedial measures:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The entity committing the violation in Clause 3 of this Article is compelled to make up deficiencies in teaching contents or minimum quantity of knowledge;

c) The entity committing the violation in Clause 5 of this Article is compelled to have adequate training programs/syllabi or pedagogical training programs for teachers in vocational education and training;

d) The entity committing the violation in Clause 6 of this Article is compelled to compile or select title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field as prescribed;

dd) The entity committing the violation in Clause 7 of this Article is compelled to cancel examination, test and graduation results, and revoke diplomas/certificates issued to learners; use the correct training programs submitted to competent authorities when applying for registration of vocational education and training activities.

Article 13. Violations against regulations on organization of teaching activities

1. A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to organize teaching activities according to training plan, training schedule or timetable, teaching plan or lesson planning register;

b) Failing to comply with the structure of theoretical and practical training hours of each subject or module specified in the training program.

2. A warning or the following fines shall be imposed for failing to provide adequate teaching hours or learning volume or minimum quantity of knowledge of each of the subjects or modules included in a training program:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) A fine ranging from VND 500.000 to VND 1.000.000 shall be imposed if the violation involves 5% - 10% of total teaching hours;

c) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the violation involves 10% - 15% of total teaching hours;

d) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves 15% - 20% of total teaching hours;

dd) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves 20% of total teaching hours or more.

3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for organizing graduation thesis defense for ineligible learners.

5. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to make up deficiencies in teaching hours, learning volume and minimum quantity of knowledge of the subjects or modules included in training programs;

b) The entity committing the violation in Point d or dd Clause 2 of this Article is compelled to cancel subject or module completion test or exam results;

c) Graduation thesis assessment results shall be cancelled if the violation in Clause 3 of this Article is committed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The following fines shall be imposed for arranging the number of learners in excess of the prescribed class size:

1. A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the class size is exceeded by 30% - 50%.

2. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the class size is exceeded by 50% or more.

Article 15. Violations against regulations on bridge programs and joint training programs

1. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for providing bridge programs but failing to meet eligibility requirements as prescribed.

2. The following fines shall be imposed for violations against regulations on joint training:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for concluding a joint training contract which does not contain adequate information about joint training activities, rights and responsibilities of the presiding entity and of the cooperating entity as prescribed;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for committing a violation involving rights and obligations of parties of the joint training contract;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for providing joint training programs but failing to meet eligibility requirements as prescribed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to maintain its satisfaction of eligibility requirements to provide bridge programs, or transfer matriculated learners to another eligible vocational education and training institution, or cancel matriculation decision, learners’ performance, examination, test and graduation results, revoke graduation diplomas issued to learners, return collected amounts to learners and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

b) The entity committing the violation in Point c Clause 2 of this Article is compelled to maintain its satisfaction of eligibility requirements to provide joint training programs, or transfer matriculated learners to another eligible vocational education and training institution, return collected amounts to learners and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

Section 4. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON EXAMINATION, TEST AND ASSESSMENT OF LEARNERS’ PERFORMANCE; TRAINING MANAGEMENT FORMS AND BOOKS

Article 16. Violations against regulations on examination, test, assessment of learners’ performance and graduation recognition

1. A fine ranging from VND 6.000.000 to VND 8.000.000 shall be imposed for disrupting or threatening to use violence to obstruct candidates and organizers, inspectors, supervisors, examiners and supporting staff of exams/tests, if not liable to criminal prosecution.

2. The following fines shall be imposed for committing violations against regulations on organization of exams, tests and marking:

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 2.000.000 shall be imposed for entering the area where an exam or test is organized or marking activities are performed without permission; bringing documents, tools or equipment which are not allowed/prohibited to the exam room or marking area;

b) A fine ranging from VND 2.000.000 to VND 6.000.000 shall be imposed for doing the exam for another candidate or providing assistance for another candidate during the exam session;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A fine ranging from VND 8.000.000 to VND 12.000.000 shall be imposed for swapping test/exam papers, if not liable to criminal prosecution;

dd) A fine ranging from VND 12.000.000 to VND 14.000.000 shall be imposed for organizing marking of test/exam papers against regulations, if not liable to criminal prosecution;

e) A fine ranging from VND 14.000.000 to VND 16.000.000 shall be imposed for knowingly personating another person or having another person personate at an exam.

3. A fine ranging from VND 13.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for losing test/exam papers.

4. The following fines shall be imposed for organizing tests, exams or assessment of learners’ performance against regulations:

a) A fine ranging from VND 2.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the violation involves 01 - 05 learners;

b) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves 06 - 10 learners;

c) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed if the violation involves 11 learners or more.

5. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for recognizing graduation of unqualified learners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The entity committing the violation in Point c or dd Clause 2, or Clause 3 of this Article is compelled to ensure rights and benefits of candidates;

b) Test/exam results shall be invalidated in case of commission of the violation in Point b, d or e Clause 2 of this Article;

c) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to hold another test/exam or re-assess learners’ performance;

d) Graduation recognition results shall be cancelled if the violation in Clause 5 of this Article is committed.

Article 17. Violations against regulations on training management forms and books

1. A warning or the following fines shall be imposed for committing violations against regulations on training management forms/books used for continuing training programs as prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 40 of the Law on Vocational Education and Training:

a) A warning shall be imposed for failing to record adequate information in training management forms/books;

b) A fine ranging from VND 2.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed for failing to record information in training management forms/books;

c) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for failing to compile the list of teachers, student information sheets, training plan, and learners’ performance monitoring book as prescribed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) A fine ranging from VND 500.000 to VND 1.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training management forms/books;

b) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 3.000.000 shall be imposed if the violation involves intermediate-level training management forms/books;

c) A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level training management forms/books.

3. The following fines shall be imposed for failing to record information in forms/books used for management of elementary-, intermediate or college-level training:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training management forms/books;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed if the violation involves intermediate-level training management forms/books;

c) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level training management forms/books.

4. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for formulating training schedule, training plan, timetable, class record book, training monitoring book kept by enterprise, or student management book which does not contain adequate information as prescribed.

5. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for failing to formulate or use training schedule, training plan, timetable, class record book, training monitoring book kept by enterprise, or student management book.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for failing to retain documents which must be retained for a minimum period of at least 01 year from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

b) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to retain documents which must be retained for a minimum period of at least 05 years from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 25.000.000 shall be imposed for failing to retain documents which must be retained for a minimum period of at least 10 years from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

d) A fine ranging from VND 25.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to retain documents which must be retained for a permanent period.

7. The following fines shall be imposed for destroying forms/books used for management of intermediate or college-level training against regulations, if not liable to criminal prosecution:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for destroying documents which must be retained for a minimum period of at least 01 year from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for destroying documents which must be retained for a minimum period of at least 05 years from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for destroying documents which must be retained for a minimum period of at least 10 years from the day on which the graduation recognition decision is signed by the principal;

d) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for destroying documents which must be retained for a permanent period.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9. Additional penalties: Certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Clause 7 of this Article.

10. Remedial measures:

a) The entity committing any of the violations in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article is compelled to formulate and record adequate information in training management forms/books;

b) The entity committing the violation in Clause 5 of this Article is compelled to formulate and use training management forms/books;

c) The entity committing any of the violations in Clause 6 and Clause 7 of this Article is compelled to re-prepare and retain training management forms, books and documents.

Section 5. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON INTERNATIONAL COOPERATION, PROVISION OF OVERSEAS EDUCATION CONSULTING SERVICES, VIETNAMESE CITIZENS TRAVELLING ABROAD FOR STUDYING, TEACHING, CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH AND ACADEMIC EXCHANGE IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FIELD

Article 18. Violations against regulations on operation of representative offices in Vietnam of foreign vocational education and training organizations or institutions

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for continuing operations when the validity period  specified in the license to establish representative office in Vietnam of foreign vocational and training education institution has expired.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for carrying out operations beyond the scope of the license to establish representative office in Vietnam of foreign vocational and training education institution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Additional penalties: Foreigners who commit the violation in Clause 3 of this Article shall be deported from Vietnam.

5. Remedial measures: The violating entity is compelled to transfer profits illegally obtained from any of the violations in Clauses 1, 2 and 3 of this Article to state budget.

Article 19. Violations against regulations on joint training with foreign partners

1. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners to elementary-level joint training programs:

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 3.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 learners;

b) A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 – 30 learners;

c) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

2. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners to intermediate-level joint training programs:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

3. The following fines shall be imposed for admitting unqualified learners to college-level joint training programs:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 – 30 learners;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 learners or more.

4. The following fines shall be imposed for using incorrect training programs of the training vocations, majors or levels as specified in the issued certificate of registration of joint training with foreign partners:

a) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level joint training programs;

b) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violation involves intermediate-level joint training programs;

c) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed if the violation involves college-level joint training programs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. The following fines shall be imposed for failing to ensure minimum areas of theory classrooms, practice or internship facilities, and experimental production plants to meet elementary-, intermediate- or college-level teaching and learning requirements in vocations/majors included in joint training programs with foreign partners:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 04 m2/seat - 05 m2/seat;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 03 m2/seat - 04 m2/seat;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 02 m2/seat - 03 m2/seat;

d) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 01 m2/seat - 02 m2/seat;

dd) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of less than 01 m2/seat.

7. The following fines shall be imposed for failing to provide adequate number of training equipment and devices as described in joint training programs and in proportion to training scales of provided vocations/majors:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if 10% - 20% of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured;  

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if 20% - 30% of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured; 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed if 50%, or more, of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured. 

8. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed for continuing running joint training programs during the suspension period of joint training activities performed in cooperation with foreign partners or certificate of registration of joint training with foreign partners.

9. Additional penalties: The provision of joint training programs with foreign partners by the entity committing the violation in Point c Clause 1, Point c Clause 2 or Clause 3 of this Article shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months.

10. Remedial measures:

a) The entity committing any of the violations in Clauses 1, 2 and 3 of this Article is compelled to cancel the matriculation decision, return collected amounts to learners and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

b) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to cancel examination, test and graduation results, and revoke diplomas/certificates issued to learners; use the correct training programs submitted to competent authorities when applying for registration of joint training with foreign partners;

c) The entity committing the violation in Clause 5 of this Article is compelled to arrange an adequate number of qualified teachers according to the structure of joint training vocations/majors;

d) The entity committing the violation in Clause 6 or 7 of this Article is compelled to satisfy requirements as to material facilities, training equipment and devices;

dd) Proposed revocation of the certificate of registration of joint training with foreign partners in case of commission of the violation in Clause 8 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Providing dishonest or inaccurate information about requirements regarding quality accreditation of overseas training programs and educational institutions; estimated tuition fees, subsistence allowance and related costs; living conditions, part-time job rules for international students of host countries; difficulties, risks and disadvantages that students may face during their study abroad;

b) Failing to openly post information on overseas education consulting services at the head office and on the website of the overseas education consulting service provider;

c) Failing to submit reports on enrolment and sending of Vietnamese citizens abroad for studying; failing to submit reports on provision of overseas education consulting services;

d) Failing to retain documents on sending of Vietnamese citizens abroad for studying;

dd) Using consultants who fail to possess certificate of completion of training courses in overseas education consultancy as prescribed.

2. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to enter into overseas education consulting service contracts with students or their parents or lawful guardians or entering into such contracts which fail to have adequate contents and follow principles laid down in laws;

b) Failing to perform or partially performing responsibilities and obligations of the overseas education consulting service provider towards students who have used its services and are studying abroad.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Authorizing or leasing or letting others borrow the certificate of registration of overseas education consulting services;

b) Providing consulting services for persons who wish to study abroad with authorization from another overseas education consulting service provider.

4. A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed for continuing providing overseas education consulting services during the suspension period of overseas education consulting services.

5. A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed for providing overseas education consulting services before obtaining certificate of registration of overseas education consulting services.  

6. Additional penalties: The provision of overseas education consulting services shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Clause 2 or Clause 3 of this Article.

7. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point a Clause 1 of this Article is compelled to publish the correction of false information on its website;

b) The entity committing the violation in Point b Clause 1 of this Article is compelled to openly post information as prescribed;

c) The entity committing the violation in Point c or d Clause 1 of this Article is compelled to submit reports and retain adequate documents as prescribed;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) The violating entity is compelled to transfer profits illegally obtained from any of the violations in Clauses 3, 4 and 5 of this Article to state budget;

e) The entity committing any of the violations in Clauses 4 and 5 of this Article is compelled to return collected amounts to payers and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

g) Proposed revocation of certificate of completion of training courses in overseas education consultancy in case of commission of the violation in Clause 4 of this Article.

Article 21. Violations against regulations on travelling abroad for studying, teaching, conducting scientific research and academic exchange at different vocational education and training levels

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for providing false information or altering documents submitted when applying for permission to travel abroad for studying, teaching, or conducting scientific research and academic exchange, if not liable to criminal prosecution.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for deliberately dropping out of school or quitting job or unilaterally terminating contracts while attending an overseas training course or failing to obtain graduation diplomas/certificates from overseas training institution.

3. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for taking advantage of studying, teaching or conducting scientific research and academic exchange for illegally working or staying in a foreign country without any threat of force or coercion, if not liable to criminal prosecution.

4. Remedial measures:

a) Enforced return and proposed revocation of the decision to appoint Vietnamese citizen to study, teach, or conduct scientific research or academic exchange abroad in case of commission of the violation in Clause 1 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 6. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT, ISSUANCE AND USE OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING DIPLOMAS/CERTIFICATES; CERTIFICATES OF COMPLETION OF PEDAGOGICAL TRAINING PROGRAMS OR TITLE STANDARDS-BASED TRAINING PROGRAMS FOR PUBLIC EMPLOYEES IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FIELD

Article 22. Violations against regulations on management and issuance of vocational education and training diplomas/certificates; certificates of completion of pedagogical training programs or title standards-based training programs for public employees in vocational education and training field

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to issue the decision to approve templates of blank diplomas/certificates as prescribed;

b) Failing to submit reports on templates of blank diplomas/certificates to competent authorities as prescribed;

c) Issuing decisions to modify diplomas/certificates against procedures and regulations on contents, time limits and issuing authority;

d) Failing to satisfy requirements regarding material facilities, fire and explosion prevention and control equipment for keeping diplomas/certificates;

dd) Failing to issue duplicates of diplomas/certificates to learners as prescribed;

e) Failing to prepare or preparing documents containing inadequate or inaccurate information on printing, use, issuance, revocation or cancellation of blank diplomas/certificates; failing to retain documents on issuance of diplomas/certificates as prescribed;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Printing blank diplomas/certificates whose contents do not comply with those on the prescribed templates;

i) Performing destruction of blank diplomas/certificates against regulations.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to issue diplomas/certificates or their duplicates within the prescribed time limits;

b) Revoking or invalidating diplomas/certificates of learners against regulations.

3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Performing fraudulent acts for obtaining diplomas/certificates or their duplicates, if not liable to criminal prosecution;

b) Issuing diplomas/certificates to learners without using the prescribed templates;

c) Issuing diplomas/certificates to learners ultra vires.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for failing to update issued vocational education and training diplomas/certificates on the portal for searching of vocational education and training diplomas/certificates of the competent authority.

6. The following fines shall be imposed for issuing diplomas/certificates indicating incorrect training vocations/majors or the training vocations/majors which are not specified in the certificate of registration of vocational education and training activities, certificate of registration of additional vocational education and training activities, certificate of registration of joint training with foreign partners, or decision to grant autonomy in opening training vocations/majors or cooperating with foreign partners in providing joint training programs; issuing diplomas/certificates to unqualified learners, if not liable to criminal prosecution:

a) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed if the violation involves less than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 60.000.000 to VND 80.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 - 20 learners;

c) A fine ranging from VND 80.000.000 to VND 100.000.000 shall be imposed if the violation involves 20 - 30 learners;

d) A fine ranging from VND 100.000.000 to VND 120.000.000 shall be imposed if the violation involves 30 - 40 learners;

dd) A fine ranging from VND 120.000.000 to VND 150.000.000 shall be imposed if the violation involves 40 learners or more.

7. Additional penalties:

a) Certificate of registration of vocational education and training activities, or certificate of registration of additional vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Point c Clause 3 or Clause 4 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 12 – 18 months in case of commission of the violation in Point c, d or dd Clause 6 of this Article.

8. Remedial measures:

a) Enforced approval of blank diplomas/certificates according to regulations in case of commission of the violation in Point a Clause 1 of this Article;

b) The entity committing the violation in Point b Clause 1 of this Article is compelled to submit reports on templates of blank diplomas/certificates to competent authorities as prescribed;

c) The entity committing the violation in Point c Clause 1 of this Article is compelled to issue decisions to modify diplomas/certificates according to regulations;

d) The entity committing the violation in Point d Clause 1 of this Article is compelled to satisfy requirements regarding material facilities, fire and explosion prevention and control equipment;

dd) The entity committing the violation in Point dd Clause 1 of this Article is compelled to issue duplicates of diplomas/certificates according to regulations;

e) The entity committing the violation in Point e or g Clause 1 of this Article is compelled to prepare and retain documents on management of printing, security, issuance, use, revocation and cancellation of blank diplomas/certificates according to regulations;

g) The entity committing the violation in Point h Clause 1 of this Article is compelled to destroy blank diplomas/certificates according to regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.i) The entity committing the violation in Point b Clause 2 of this Article is compelled to correct false information on revocation or destruction of diplomas/certificates against regulations; re-issue diplomas/certificates to learners and incur all re-issue fees;

k) The entity committing the violation in Point a Clause 3 of this Article is compelled to return diplomas/certificates or their duplicates to issuing authorities;

l) The entity committing the violation in Point b or c Clause 3 of this Article is compelled to revoke or destroy the issued diplomas/certificates and re-issue diplomas/certificates to learners according to regulations;

m) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to establish a database for management of issued diplomas/certificates;

n) The entity committing the violation in Clause 5 of this Article is compelled to update information on issued diplomas/certificates on the portal for searching of diplomas/certificates of the competent authority;

o) The entity committing the violation in Clause 6 of this Article is compelled to revoke or destroy issued diplomas/certificates;

p) The entity committing the violation in Clause 6 of this Article is compelled to ensure learners’ rights and benefits.

Article 23. Violations against regulations on use and disclosure of information on issuance of vocational education and training diplomas/certificates

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Using diplomas/certificates which have been erased, altered or falsified.

2. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to disclose or disclosing inadequate or inaccurate information on issuance of diplomas/certificates on the issuer’s website.

3. Additional penalties: The exhibits, which are erased, altered or falsified diplomas/certificates, of the violation in Point b Clause 1 of this Article shall be confiscated.

4. Remedial measures:

a) Enforced return and proposed revocation of diplomas/certificates in case of commission of the violation in Clause 1 of this Article;

b) The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to disclose adequate and accurate information on issuance of diplomas/certificates on its website.

Section 7. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON TEACHERS, TRAINERS AND LEARNERS

Article 24. Violations against regulations on employment of teachers and trainers

1. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Arranging teachers to teach in excess of the maximum teaching hours as prescribed.

2. The following fines shall be imposed for employing unqualified teachers or trainers to deliver college-, intermediate- or elementary-level training programs and other vocational training programs, or to teach in vocations/majors different from their specialties:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if they are employed to deliver continuing training programs as prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 40 of the Law on Vocational Education and Training;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed if they are employed to deliver elementary-level training programs;

c) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if they are employed to deliver college- or intermediate-level training programs.

3. Remedial measures: The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to employ qualified teachers and arrange them to teach vocations/majors appropriate to their specialties.

Article 25. Violations against regulations on full-time teachers

1. The following fines shall be imposed for failing to the prescribed number of full-time teachers for each training vocation/major or training level:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves elementary-level training programs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Remedial measures: The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to ensure the prescribed number of full-time teachers for each training vocation/major or training level.

Article 26. Violations against regulations on student-teacher ratio

1. The following fines shall be imposed for failing to maintain the prescribed student-teacher ratio:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the prescribed student-teacher ratio is exceeded by 30% - 50%;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the prescribed student-teacher ratio is exceeded by 50% - 100%;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the prescribed student-teacher ratio is exceeded by 100% or more.

2. Additional penalties: Vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Point c Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures: The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to ensure the prescribed student-teacher ratio.

Article 27. Harming honor or dignity, or bodily harming teachers, managers, officials, public employees and workers of vocational education and training institutions; violations against policies and regulations on teachers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for committing violations against policies for teachers.

3. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to carry out assessment and ranking of teachers; failing to develop and implement professional training plans; failing to arrange teachers to attend internships at enterprises or specialized agencies as prescribed.

4. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to issue public apology to persons whose honor or dignity is harmed or who are bodily harmed, unless otherwise demanded by affected persons;

b) The entity committing the violation in Clause 2 or 3 of this Article is compelled to strictly comply with policies for and regulations on teachers.

Article 28. Violations against regulations on management of learner profiles

1. A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Altering documents related to assessment of learners’ performance;

b) Making learner profiles against regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for receiving and keeping documents of learners against regulations.

3. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to sufficiently manage documents of foreign learners as prescribed.

4. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point b or c Clause 1 or Clause 3 of this Article is compelled to make, retain, keep and manage documents of learners in accordance with regulations;

b) The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to return documents to learners as prescribed.

Article 29. Violations against regulations on conclusion of training contracts

1. The following fines shall be imposed for concluding a training contract which fails to contain adequate information as prescribed:

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 3.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 - 50 learners;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves 100 - 200 learners;

dd) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 200 learners or more.

2. The following fines shall be imposed for failing to conclude training contracts:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if the violation involves fewer than 10 learners;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if the violation involves 10 - 50 learners;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 50 - 100 learners;

d) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed if the violation involves 100 - 200 learners;

dd) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed if the violation involves 200 learners or more.

Article 30. Violations against regulations on learner discipline; harming honor or dignity or bodily harming learners; violations against policies for learners

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Taking disciplinary actions against learners against regulations;

b) Harming honor or dignity or bodily harming learners, if not liable to criminal prosecution.

2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for committing violations against policies for learners.

3. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point a Clause 1 of this Article is compelled to cancel disciplinary decisions and restore learners’ right to learn;

b) The entity committing the violation in Point b Clause 1 of this Article is compelled to issue public apology to learners whose honor or dignity is harmed or who are bodily harmed, unless otherwise demanded by affected learners or their lawful representatives;

c) The entity committing the violation in Clause 2 of this Article is compelled to strictly comply with policies for learners.

Section 8. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MINIMUM LAND AREAS, MATERIAL FACILITIES AND TRAINING EQUIPMENT; FINANCE; VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ACCREDITATION; ASSESSMENT AND ISSUANCE OF NATIONAL OCCUPATION SKILLS CERTIFICATES

Article 31. Violations against regulations on minimum land areas, material facilities, training equipment, tools and instruments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for failing to ensure 10% - 20% of the minimum land area;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to ensure 20% - 30% of the minimum land area;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to ensure 30% - 50% of the minimum land area;

d) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for failing to ensure 50% - 70% of the minimum land area;

dd) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed for failing to ensure 70%, or more, of the minimum land area.

2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to have mandatory material facilities, training equipment, tools and instruments for providing elementary-level training programs or continuing training programs as prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 40 of the Law on Vocational Education and Training.

3. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to have a dorm, library, medical room and workout area as prescribed.

4. The following fines shall be imposed for failing to arrange sufficient working, administration or managerial areas which correspond to the structure of specialized departments, faculties and subjects and ensure the minimum average area for intermediate- and college-level training programs:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for failing to ensure the minimum average area for intermediate-level training programs;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. The following fines shall be imposed for failing to ensure minimum areas of theory classrooms, laboratories, practice or internship facilities, and experimental production plants to meet elementary-, intermediate- or college-level teaching and learning requirements:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 4,5 – 5,5 m2/seat for intermediate- or college-level training programs, or of at least 03 – 04 m2/seat for elementary-level training programs;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 3,5 – 4,5 m2/seat for intermediate- or college-level training programs, or of at least 02 – 03 m2/seat for elementary-level training programs;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 2,5 – 3,5 m2/seat for intermediate- or college-level training programs, or of at least 01 – 02 m2/seat for elementary-level training programs;

d) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of at least 1,5 – 2,5 m2/seat for intermediate- or college-level training programs, or of less than 01 m2/seat for elementary-level training programs;

dd) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for failing to provide an average area of less than 1,5 m2/seat for intermediate- or college-level training programs.

6. The following fines shall be imposed for failing to provide adequate training equipment and devices for each intermediate- or college-level training vocation or major:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed if 10% - 20% of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured;

b) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed if 20% - 30% of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed if 50%, or more, of the prescribed number of training equipment and devices is not ensured.

7. The following fines shall be imposed for failing to provide sufficient theory classrooms, laboratories, practice or internship facilities, and experimental production plants for each intermediate- or college-level training vocation or major:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed if the violation involves 01 – 03 training vocations/majors; 

b) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed if the violation involves 04 – 05 training vocations/majors; 

c) A fine ranging from VND 50.000.000 to VND 70.000.000 shall be imposed if the violation involves 06 training vocations/majors or more.

8. Remedial measures: Enforced satisfaction of requirements regarding minimum land areas, material facilities, training equipment, tools and devices in case of commission of any of the violations in Clauses 1 through 7 of this Article.

Article 32. Violations against regulations on purchase, receipt and use of textbooks, syllabi, teaching materials and equipment

1. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for purchasing, receiving or using textbooks, syllabi, teaching materials and equipment whose contents cause harm to the national defense or security, sovereignty over national borders, territorial seas and islands, community benefits, or international peace and security; distort the State guidelines, policies and regulations, or fight against the Government of the Socialist Republic of Vietnam; weaken or destroy the great national unity or distort history; provoke or advocate a war of aggression; adversely influence cultural and moral values as well as fine traditions and customs; distribute or disseminate superstitious or unlawful religious activities, unsound customs or social evils, if not liable to criminal prosecution.

2. Additional penalties: Vocational education and training activities shall be suspended for a fixed period of 03 – 06 months in case of commission of the violation in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 33. Violations against regulations on management and use of donations and grants other than ODA given by foreign agencies, organizations and individuals to vocational education and training institutions

1. The following fines shall be imposed for committing violations against regulations on management and use of grants other than ODA given by foreign agencies, organizations and individuals to vocational education and training institutions:

a) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for committing violations against regulations on mobilization and receipt of grants;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for committing violations against regulations on management and use of grants.

2. Remedial measures: The entity committing the violation in Point b Clause 1 of this Article is compelled to return improperly paid amounts of donations and grants; such amounts shall be paid to state budget if recipients cannot be identified.

Article 34. Violations against regulations on management and use of assets, revenues and expenses of vocational education and training institutions, vocational - continuing education centers, and enterprises

1. The following fines shall be imposed for deliberately destroying or causing damage to assets of a private vocational education and training institution, foreign-invested vocational education and training institution or enterprise, if not liable to criminal prosecution:

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed for deliberately destroying assets which are machinery, equipment or other assets and whose book value is less than VND 100.000.000/piece of assets;

b) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for deliberately destroying assets which are machinery, equipment or other assets and whose book value is VND 100.000.000/piece of assets or higher;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Receiving payments other than service prices and fees in the vocational education and training field against regulations of competent authorities;

b) Making payments against regulations of competent authorities in respect of payments which are not covered by state budget.

3. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Clause 1 of this Article is compelled to restore the original conditions of the asset which have been changed by the violation; in case of failure to restore the original conditions of the asset, the violating entity is required to make cash payment or provide another asset which has the same uses and value with the damaged asset;

b) The entity committing any of the violations in Point a Clause 2 of this Article is compelled to return collected amounts and incur all return fees; such collected amounts shall be paid to state budget if payers are not identifiable;

c) The entity committing any of the violations in Point b Clause 2 of this Article is compelled to return improperly paid amounts to state budget.

Article 35. Violations against regulations on vocational education and training accreditation

a) A fine ranging from VND 1.000.000 to VND 3.000.000 shall be imposed for failing to return the accreditor card according to a competent authority’s revocation decision;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for providing false information on satisfaction of eligibility requirements and standards for the purpose of obtaining an accreditor card;

d) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for allowing another person to use one’s accreditor card or using another’s accreditor card;

dd) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for providing false information about accreditation results or deliberately providing information concerning assessment tasks and results of the external assessment team before obtaining permission from the accreditation organization or competent authorities;

e) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 25.000.000 shall be imposed for falsifying external assessment documents, if not liable to criminal prosecution;

g) A fine ranging from VND 25.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for falsifying results given by the external assessment team, if not liable to criminal prosecution.

2. The following fines shall be imposed for violations committed by an accreditation organization:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for failing to submit report to competent authorities on the loss of certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services or failing to return the certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services according to a competent authority's revocation decision;

b) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for erasing, altering or falsifying the certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services, if not liable to criminal prosecution;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for forging documents for the purpose of obtaining the certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services, if not liable to criminal prosecution;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to return the certificate of conformity with accreditation standards for a vocational education and training institution or program according to competent authority's revocation decision;

b) Erasing, altering or falsifying documents submitted to the accreditation organization for the purpose of obtaining the certificate of conformity with accreditation standards for a vocational education and training institution or program, if not liable to criminal prosecution;

c) Conducting internal assessment of vocational education and training quality against procedures and regulations.

4. A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for providing false information about results of internal assessment of a vocational education and training institution or program.

5. A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Providing false information about conditions for accreditation of vocational education and training institutions/programs, or failing to disclose information as prescribed;

b) Failing to publicly disclose the certificate of conformity with accreditation standards for a vocational education and training institution or program, or external assessment results which are used as the basis for issuance of certificate of conformity with accreditation standards.

6. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Failing to conduct internal assessment of vocational education and training quality for 02 years or longer.

7. The following fines shall be imposed for committing violations against regulations on vocational education and training accreditation:

a) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for posting false information about accreditation results of vocational education and training institutions/programs on the mass media;

b) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for establishing an external assessment team against regulations or failing to update the national database on vocational education and training accreditation with external assessment results or failing to retain documents on external assessment results as prescribed;

c) A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for failing to comply with procedures for external assessment of a vocational education and training institution or program;

d) A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 60.000.000 shall be imposed for failing to ensure objectivity and honesty in conducting vocational education and training accreditation resulting in false accreditation results.

8. Additional penalties:

a) The accreditor card shall be suspended for a fixed period of 06 – 12 months in case of commission of the violation in Point b, dd, e or g Clause 1 of this Article;

b) The exhibit, which is the accreditor card, of the violation prescribed in Point c or d Clause 1 of this Article shall be confiscated.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The entity committing the violation in Point a Clause 1 of this Article is compelled to return the accreditor card as prescribed;

b) The entity committing the violation in Point dd, e or g Clause 1 of this Article is compelled to provide adequate and accurate information on accreditation results, external assessment documents and results;

c) Enforced return of the certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services in case of commission of the violation in Point a (except the case of failure to submit report on loss of certificate to competent authorities) or Point b Clause 2 of this Article;

d) Enforced return and proposed revocation of the certificate of eligibility to provide vocational education and training accreditation services in case of commission of the violation in Point c Clause 2, or Point a or b Clause 3 of this Article;

dd) The entity committing the violation in Point d Clause 2 of this Article is compelled to maintain its satisfaction of eligibility requirements to provide vocational education and training accreditation services;

e) The entity committing the violation in Clause 4 of this Article is compelled to correct false information about results of internal assessment of a vocational education and training institution or program;

g) The entity committing the violation in Point a Clause 5 of this Article is compelled to correct false information about conditions for accreditation of vocational education and training institutions or programs;

h) The entity committing the violation in Point b Clause 5 of this Article is compelled to to publicly disclose the certificate of conformity with accreditation standards for a vocational education and training institution or program, or external assessment results which are used as the basis for issuance of certificate of conformity with accreditation standards;

i) Enforced return and proposed revocation of the certificate of conformity with accreditation standards for a vocational education and training institution or program in case of commission of the violation in Point a Clause 6 or Point d Clause 7 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.l) The entity committing the violation in Point a Clause 7 of this Article is compelled to correct false information about accreditation results of vocational education and training institutions or programs on the mass media;

m) The entity committing the violation in Point b Clause 7 of this Article is compelled to update external assessment results.

Article 36. Violations against regulations on assessment and issuance of national occupation skills certificates

1. The following fines shall be imposed for violations committed by a national occupational skills assessor (hereinafter referred to as “assessor”):

a) A fine ranging from VND 3.000.000 to VND 5.000.000 shall be imposed for failing to return the assessor card according to a competent authority’s revocation decision;

b) A fine ranging from VND 5.000.000 to VND 10.000.000 shall be imposed for allowing another person to use one’s assessor card or using another’s assessor card;

c) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for forging documents included in the application for issuance of assessor card, if not liable to criminal prosecution;

d) A fine ranging from VND 10.000.000 to VND 15.000.000 shall be imposed for carrying out assessment of professional/technical knowledge, practice skills and compliance with occupational safety and health processes of candidates without complying with regulations laid down in procedures for assessment and issuance of national occupation skills certificates.

2. The following fines shall be imposed for violations committed by a national occupational skills assessment organization:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) A fine ranging from VND 15.000.000 to VND 20.000.000 shall be imposed for erasing, altering or falsifying the certificate of eligibility to assess and issue national occupation skills certificates, if not liable to criminal prosecution;

c) A fine ranging from VND 20.000.000 to VND 30.000.000 shall be imposed for failing to publicly disclose the satisfaction of eligibility requirements to carry out assessment and issuance of national occupation skills certificates as prescribed.

3. A fine ranging from VND 30.000.000 to VND 40.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Failing to maintain the satisfaction of eligibility requirements before carrying out assessment and issuance of national occupation skills certificates;

b) Losing theory/practice test results of candidates or failing to retain test results as prescribed.

4. A fine ranging from VND 40.000.000 to VND 50.000.000 shall be imposed for commission of one of the following violations:

a) Forging documents for obtaining the certificate of eligibility to assess and issue national occupation skills certificates or forging theory/practice test results or proposing issuance of national occupation skills certificates to persons who do not attend assessment tests, if not liable to criminal prosecution;

b) Falsifying results of assessment and issuance of national occupation skills certificates, if not liable to criminal prosecution;

c) Failing to carry out operations within 24 months after obtaining the certificate of eligibility to assess and issue national occupation skills certificates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Failing to follow procedures for assessment of national occupation skills;

b) Failing to update the diplomas/certificates system with information on issuance of national occupation skills certificates.

6. Additional penalties: The assessor card shall be suspended for a fixed period of 06 – 12 months in case of commission of the violation in Point b Clause 1 of this Article.

7. Remedial measures:

a) The entity committing the violation in Point a Clause 1 of this Article is compelled to return the assessor card as prescribed;

a) Enforced return and proposed revocation of the assessor card in case of commission of the violation in Point c or d Clause 1 of this Article;

c) Enforced return of the certificate of eligibility to assess and issue national occupation skills certificates to competent authorities in case of commission of the violation in Point a (except the case of loss of the certificate) or Point b Clause 2 of this Article;

d) The entity committing the violation in Point c Clause 2 of this Article is compelled to publicly disclose the satisfaction of eligibility requirements to carry out assessment and issuance of national occupation skills certificates;

dd) The entity committing the violation in Point a Clause 3 of this Article is compelled to maintain the satisfaction of eligibility requirements to carry out assessment and issuance of national occupation skills certificates;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Enforced cancellation of national occupation skills assessment results; enforced revocation of the issued national occupation skills certificates in case of commission of the violation in Point a or b Clause 4 of this Article;

h) Enforced return and proposed revocation of the the certificate of eligibility to assess and issue national occupation skills certificates in case of commission of the violation in Clause 4 of this Article;

i) The entity committing the violation in Point b Clause 5 of this Article is compelled to update information on issuance of national occupation skills certificates.

Chapter III

POWER TO RECORD AND IMPOSE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 37. Power to make records of administrative violations

The following officers shall have the power to make records of administrative violations:
1. The officers that have the power to impose administrative penalties mentioned in Articles 38 through 41 of this Decree.

2. Officials of district-level Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, Directorate of Vocational Education and Training, the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam, Ministries, ministerial agencies, people’s army or people's public security forces that are on duty or performing inspection tasks relating to vocational education and training according to legislative documents or administrative documents issued by competent authorities or officers.

Article 38. Power to impose penalties of Chairpersons of People’s Committees at all levels

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10.000.000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 20.000.000;

d) Impose the remedial measures specified in Point a Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chairpersons of People’s Committees of urban/rural districts, district-level towns and provincial cities (hereinafter referred to as “district-level") shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 75.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Chairpersons of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial-level") shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 150.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

Article 39. Power to impose penalties of inspectors in vocational education and training field

1. On-duty inspectors and persons assigned to carry out specialized inspections in the vocational education and training field shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 2.000.000;

d) Impose the remedial measures specified in Point a Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chief Inspectors of provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, heads of specialized inspection teams established by provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, and heads of specialized inspection teams established by the Directorate of Vocational Education and Training shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 75.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth up to VND 150.000.000;

dd) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

3. Heads of specialized inspection teams in the vocational education and training field established by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall have the power to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Impose a fine up to VND 105.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth up to VND 210.000.000;

dd) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

4. The Chief Inspector of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam, and Director General of the Directorate of Vocational Education and Training shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 150.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 40. Power to impose penalties of people’s public security forces

1. On-duty heads of police stations and leaders of soldiers of people’s public security forces shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1.500.000.

2. Commune-level police chiefs, heads of police posts, heads of police stations at border gates and export processing zones, heads of police stations at international airports shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 2.500.000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 5.000.000;

d) Impose the remedial measures specified in Point a Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 30.000.000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 60.000.000;

d) Suspend licenses/practicing certificates or suspend operations for fixed periods;

dd) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree, except those specified in Points e and i Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

4. Directors of Provincial-level Police Departments shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 75.000.000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Issue deportation decisions;

e) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree, except those specified in Point e Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

5. Directors of the Internal Political Security Department, the Police Department for Administrative Management of Social Order, and the Investigation Police Department for Social Order-related Crimes shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 150.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree, except those specified in Point e Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

6. Director of the Immigration Department shall have the power to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Impose a fine up to VND 150.000.000;

c) Suspend licenses/practicing certificates or operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Issue deportation decisions;

e) Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree, except those specified in Point e Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

Article 41. Power to impose penalties of diplomatic missions, consular missions, and other overseas missions authorized to perform consular tasks of the Socialist Republic of Vietnam

Heads of diplomatic missions, consular missions and other overseas missions authorized to perform consular functions of the Socialist Republic of Vietnam shall have the power to:

1. Issue warning.

2. Impose a fine up to VND 150.000.000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Impose the remedial measures specified in Article 4 of this Decree, except those specified in Point e Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

Article 42. Determination of power to impose penalties

1. Chairpersons of People’s Committees at all levels shall have the power to impose penalties according to the provisions of Article 38 of this Decree and within the ambit of their assigned functions, tasks and powers, for the violations prescribed in:

a) Clauses 1, 2 and 3 Article 6; Clauses 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9 Article 7; Article 8; Clause 1, Points a and b Clause 2, Clause 3 Article 10; Clause 1, Points a and b Clause 2, Points a and b Clause 3, Clauses 4 and 5 Article 11; Clauses 1, 2, 3, 4 and 7 Article 12; Articles 13, 14, 16 and 17; Clauses 1 and 2 Article 18; Points a and b Clause 1, Points a and b Clause 2, Clauses 4, 5, 6, 7 and 8 Article 19; Article 20; Article 21; Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 Article 22; Articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 and 34 of this Decree;

b) Clauses 4 and 5 Article 6; Clause 4 Article 10; Clause 3 Article 18 of this Decree, unless the violating entities are foreigners.

2. Inspectors in the vocational education and training field shall have the power to impose penalties according to the provisions of Article 39 of this Decree and within the ambit of their assigned functions, tasks and powers, for the violations prescribed in Chapter II of this Decree, except cases of violation specified in Clauses 4 and 5 Article 6; Clause 4 Article 10; Clause 3 Article 18 of this Decree where the violating entities are foreigners.

3. Power to impose penalties of people’s public security forces

People’s public security forces shall have the power to impose penalties according to the provisions of Article 40 of this Decree and within the ambit of their assigned functions, tasks and powers, for the violations prescribed in Clause 1, Point a Clause 2, Clauses 3, 4 and 5 Article 6; Point a Clause 1, Clauses 2 and 3 Article 7; Clause 1, Points b and d Clause 3, Clause 4 Article 8; Clauses 1 and 3 Article 9; Points a and b Clause 1, Clauses 2, 3 and 4 Article 10; Clause 1, Points a and b Clause 2, Points a and b Clause 3, Clauses 4 and 5 Article 11; Clauses 1, 2 and 3 Article 16; Clauses 1 and 3 Article 18; Points a and b Clause 1, Points a and b Clause 2 and Clause 8 Article 19; Clauses 3, 4 and 5 Article 20; Clauses 1 and 3 Article 21; Clause 3 Article 22; Clause 1 Article 23; Clause 1 Article 27; Article 28; Clause 1 Article 30; Article 33; Clause 1 Article 34; Points b and c Clause 2, Point b Clause 3, Point a Clause 6 Article 35; Point b Clause 2 and Clause 3 Article 36 of this Decree.

4. Heads of diplomatic missions, consular missions, and other overseas missions authorized to perform consular tasks of the Socialist Republic of Vietnam shall have the power to impose penalties according to the provisions of Article 41 of this Decree and within the ambit of their assigned functions, tasks and powers, for the violations prescribed in Article 21 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.IMPLEMENTATION

Article 43. Effect

1. This Decree comes into force from December 12, 2022.

2. The Government’s Decree No. 79/2015/ND-CP dated September 14, 2015 prescribing penalties for administrative violations against regulations on vocational education and training shall cease to have effect from the effective date of this Decree.

Article 44. Transition

1. Regulations hereof shall apply to the violations in the vocational education and training field which have been committed before the effective date of this Decree but detected afterwards or are put under consideration if this Decree does not provide for legal liability or impose less serious legal liability.

2. In case a violating entity files a complaint against a decision on imposition of penalties for administrative violations in the vocational education and training field which has been issued or implemented before the effective date of this Decree, such complaint shall be settled in accordance with the Decree No. 79/2015/ND-CP dated September 14, 2015.

Article 45. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall organize the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.462

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!