Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính vùng biển đảo thềm lục địa

Số hiệu: 162/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cản trở khai thác dầu khí: Phạt đến 1 tỷ

Từ 1/1/2014 các hành vi gây cản trở bất hợp pháp họat động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các loại tài nguyên trên vùng biển của Việt Nam sẽ bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước ta.

Bên cạnh đó, mức phạt này cũng sẽ được áp dụng đối với hành vi sau đây:

- Đặt dây cáp và ống dẫn ngầm khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật.

-Thu thập thông tin trái phép liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam hay luyện tập hay diễn tập trái phép dưới bất kỳ hình thức nào trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Nghị định này thay thế cho Nghị định 137/2004/NĐ-CP .

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 162/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nhóm hành vi vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định này, bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Vi phạm các quy định về hàng hải ngoài vùng nước cảng biển;

c) Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển.

3. Đối với các vi phạm hành chính trên đảo, quần đảo Việt Nam thì áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử lý. Đối với vi phạm hành chính được phát hiện trong nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đảo, quần đảo Việt Nam thì áp dụng xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng, điều khiển tàu thuyền hoặc phương tiện khác hoạt động trong vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền

1. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần đối với cá nhân.

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong Nghị định này bao gồm:

1. Các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Buộc người, tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Buộc tàu ngầm và phương tiện đi ngầm phải hoạt động nổi trên mặt nước.

4. Buộc treo Quốc kỳ Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định.

5. Buộc di dời về vùng hoạt động cho phù hợp với cấp tàu.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

MỤC 1. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Điều 5. Vi phạm các quy định về đi qua không gây hại trong lãnh hải

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi dừng lại, neo đậu trái phép trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cập mạn, tiếp xúc với tàu thuyền khác trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đi vào vùng cấm hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Bốc, dỡ, trao đổi, mua bán hàng hóa, tiền tệ hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh.

5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Xả khói mù, bắn các loại súng, phóng các tín hiệu hoặc sử dụng các vật liệu nổ trong nội thủy, lãnh hải vào bất cứ mục đích gì, trừ trường hợp bắn đạn tín hiệu cấp cứu và bắn súng chào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

b) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay, phương tiện khác lên tàu thuyền.

7. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thu thập thông tin trái phép liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

b) Luyện tập hay diễn tập trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

8. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, 5, 6 và Khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5, 6 và Khoản 7 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về hoạt động ở trạng thái nổi của tàu ngầm, phương tiện đi ngầm

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tàu ngầm và phương tiện đi ngầm của nước ngoài không ở trạng thái nổi trên mặt nước khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm của nước ngoài hoạt động nổi trên mặt nước đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về treo Quốc kỳ Việt Nam và treo cờ quốc tịch

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không treo Quốc kỳ Việt Nam hoặc treo Quốc kỳ Việt Nam không đúng quy định của tàu thuyền Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Tàu thuyền nước ngoài không treo cờ quốc tịch, Quốc kỳ Việt Nam hoặc treo không đúng quy định khi hoạt động trong nội thủy Việt Nam;

b) Tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch, Quốc kỳ Việt Nam khi hoạt động trong nội thủy Việt Nam; không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc treo Quốc kỳ Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mang theo phương tiện trinh sát, vũ khí, đạn dược, chất nổ, các chất độc hại khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học không đúng mục đích, nội dung, địa điểm, thời gian, tuyến hành trình ghi trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học tài nguyên biển Việt Nam.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 9. Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hoạt động du lịch

1. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hoạt động du lịch.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về thu cất lưới và trạng thái bảo quản máy thăm dò cá khi hoạt động trong lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thu cất lưới hoặc các dụng cụ đánh bắt khác vào trong khoang;

b) Không đưa về trạng thái bảo quản tất cả các loại máy thăm dò, phát hiện, dụ dẫn cá.

2. Hình thức xử phạt bổ sung; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 11. Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khai thác, mua, bán thủy sản

1. Phạt tiền đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khai thác, mua, bán thủy sản như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu thuyền không có máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 45 CV;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính từ 45 CV đến 90 CV;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính từ trên 90 CV đến 135 CV;

d) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính từ trên 135 CV đến 200 CV;

đ) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính từ trên 200 CV đến 300 CV;

e) Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính từ trên 300 CV đến 400 CV;

g) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng công suất máy chính trên 400 CV.

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về đảm bảo các hoạt động hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây cản trở hoạt động giao thông hàng hải, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng hải sản và các hoạt động hợp pháp khác trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi gây cản trở cho hoạt động hợp pháp tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các loại tài nguyên khác trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người, tàu thuyền nước ngoài vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 13. Vi phạm các quy định về đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thông báo chậm thông tin liên quan tới thiết lập đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển, thiết lập vành đai an toàn xung quanh và tháo dỡ một phần hay toàn bộ thiết bị, công trình trên biển theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo thông tin liên quan tới thiết lập đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển, thiết lập vành đai an toàn xung quanh và tháo dỡ một phần hay toàn bộ thiết bị, công trình trên biển theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không đặt các tín hiệu, báo hiệu hàng hải và tín hiệu, báo hiệu nguy hiểm thích hợp trong trường hợp thiết bị, công trình trên biển chưa kịp tháo dỡ hoàn toàn vì lý do kỹ thuật hoặc được phép gia hạn.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện xâm phạm vành đai an toàn 500 mét (m) của đảo nhân tạo, thiết bị, công trình biển.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với bất cứ hành vi nào làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đảo nhân tạo, thiết bị, công trình hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xây dựng, lắp đặt, sử dụng trái phép các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép quy định tại Khoản 6 Điều này;

b) Buộc người, tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, 5 và Khoản 6 Điều này.

Điều 14. Vi phạm các quy định về đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và khai thác dòng chảy, năng lượng gió trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi khoan, cắt và mọi hành động khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dây cáp và ống dẫn ngầm hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Đặt dây cáp và ống dẫn ngầm khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhà nước Việt Nam;

b) Khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Buộc người, tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Vận chuyển, sang mạn hàng hóa trên biển mà không có hợp đồng hoặc giấy tờ tương tự theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại hàng hóa theo quy định của pháp luật;

c) Sang mạn xăng dầu, quặng và các loại hàng hóa khác không đúng địa điểm theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền đối với hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa hoặc đối với hàng hóa kinh doanh, vận chuyển có điều kiện mà tại thời điểm kiểm tra, không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa có giá trị trên 100.000.000 đồng mà không truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

MỤC 2. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HẢI, NGOÀI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

Điều 16. Vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm và giấy phép vận tải nội địa của tàu biển

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thiếu một trong các loại tài liệu, giấy chứng nhận của tàu thuyền hoặc một trong các loại tài liệu, giấy chứng nhận đó hết giá trị sử dụng, trừ giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

2. Đối với hành vi không có giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai thác tàu thuyền khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn một trong các giấy chứng nhận, tài liệu của tàu thuyền;

b) Sử dụng một trong các giấy chứng nhận, tài liệu của tàu thuyền khác.

5. Đối với hành vi không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với tàu thuyền chở khách, chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách đến dưới 100 người; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách từ 100 người đến dưới 300 người; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tàu thuyền chở khách từ 300 người trở lên; tàu thuyền chở dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tàu thuyền nước ngoài tham gia vận tải nội địa, thực hiện hoạt động đặc thù khi chưa có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ thuyền viên và hộ chiếu thuyền viên

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không có đủ chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn các chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên giả mạo hoặc đã bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ chuyên môn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu chứng chỉ chuyên môn, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên đối với hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về an toàn sinh mạng trên tàu biển

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần thiết hoặc có bảng phân công nhiệm vụ nhưng không phù hợp với thuyền bộ của tàu hoặc bảng quy định đã bị hư hỏng;

b) Thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, cứu thủng của tàu.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Các trang thiết bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng hoặc không bảo đảm sẵn sàng hoạt động được ngay;

b) Bố trí trang thiết bị cứu sinh của tàu thuyền không đúng quy định;

c) Các trang thiết bị cứu sinh đã hết hạn sử dụng.

3. Đối với hành vi không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu hoặc vượt quá mức cho phép của trang thiết bị cứu sinh trên tàu theo quy định; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

4. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 01% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

5. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 01% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

6. Đối với hành vi chở hàng quá quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chở hàng vượt đến dưới 01% so với trọng tải cho phép;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 01% đến dưới 05% so với trọng tải cho phép;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 05% đến dưới 10% so với trọng tải cho phép;

d) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trên từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép.

7. Đối với hành vi chở khách quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 5 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 6 đến 10 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 10 người so với số lượng cho phép.

8. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 10 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 11 người đến 20 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 20 người so với số lượng cho phép.

9. Đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định của tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt đến 20 người so với số lượng cho phép;

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt từ 21 người đến 30 người so với số lượng cho phép;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi chở khách vượt trên 30 người so với số lượng cho phép.

10. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d Khoản 5; Điểm b, c, d Khoản 6; Điểm b và c Khoản 7; Khoản 8 và Khoản 9 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với tàu biển

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có các dấu hiệu cảnh báo hoặc chỉ dẫn cần thiết ở những nơi dễ cháy, dễ nổ;

b) Không có sơ đồ hệ thống cứu hỏa, bảng phân công cứu hỏa hoặc bảng chỉ dẫn thao tác ở những vị trí trên tàu theo quy định;

c) Trang thiết bị cứu hỏa đặt không đúng vị trí quy định trên tàu thuyền.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ theo quy định;

b) Trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ không sử dụng được;

c) Không có kế hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp;

d) Trang thiết bị cứu hỏa không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động theo quy định;

đ) Sử dụng phương tiện chuyên dùng chữa cháy vào mục đích khác;

e) Chở chất dễ gây cháy, nổ cùng với hành khách.

Điều 20. Vi phạm quy định bảo đảm an toàn hàng hải

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện vi phạm các quy tắc hành trình sau đây:

a) Không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các loại tín hiệu theo quy định;

b) Không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đặt dấu hiệu báo hiệu các đảo nhân tạo hoặc các công trình trên biển;

b) Làm dịch chuyển hoặc làm mất tác dụng của báo hiệu hàng hải.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên biển gây tai nạn hàng hải nghiêm trọng.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tàu thuyền không tuân theo quy định khi hành trình, tránh, vượt nhau trên biển gây tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định khác về an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không treo cờ hiệu hoặc treo cờ hiệu không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàu khách không có bảng nội quy đặt ở những nơi quy định trên tàu;

b) Bố trí hoặc để cho hành khách ngồi không đúng nơi quy định;

c) Không bố trí hoặc bố trí sĩ quan an ninh tàu biển không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không ghi rõ tên, số hiệu, số IMO, cảng đăng ký, vạch dấu mớn nước an toàn của tàu thuyền theo quy định;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ giấy tờ về hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển trên tàu theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho phương tiện khác bám, buộc sai quy định khi tàu thuyền đang hành trình;

b) Sử dụng phương tiện lai dắt không đúng chức năng;

c) Không trang bị đủ trang thiết bị hàng hải trên buồng lái theo quy định hoặc có nhưng không hoạt động hoặc không sử dụng được.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai quy định về tuyến, vùng hoạt động của phương tiện thủy nội địa.

6. Phạt tiền đối với tàu biển có hành vi hoạt động sai tuyến, vùng được phép hoạt động như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc di dời về vùng hoạt động cho phù hợp với cấp tàu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

Điều 22. Vi phạm các quy định về tìm kiếm, cứu nạn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phát tín hiệu cấp cứu giả.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện nghĩa vụ theo quy định về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;

b) Thực hiện chậm trễ lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm, cứu nạn theo quy định.

3. Đối với hành vi không thực hiện lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm, cứu nạn theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích dưới 500 GT;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tàu thuyền có tổng dung tích từ 3.000 GT trở lên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về trục vớt tài sản chìm đắm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo, báo cáo hoặc thông báo, báo cáo không đúng theo quy định về tài sản chìm đắm ở biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lắp đặt hoặc lắp đặt không kịp thời báo hiệu phù hợp với vị trí tài sản bị chìm đắm;

b) Thực hiện việc trục vớt hoặc kết thúc việc trục vớt tài sản bị chìm đắm quá thời gian quy định;

c) Trục vớt tài sản chìm đắm khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền;

d) Không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không trục vớt tài sản chìm đắm không gây nguy hiểm theo quy định.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

MỤC 3. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Điều 24. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển khi tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu thuyền chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm đi qua lãnh hải Việt Nam

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không mang đầy đủ tài liệu kỹ thuật liên quan tới tàu thuyền và hàng hóa trên tàu thuyền, tài liệu về bảo hiểm dân sự bắt buộc.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên áp dụng đối với các loại tàu thuyền này;

b) Không tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, trong trường hợp có dấu hiệu hoặc bằng chứng rõ ràng về khả năng gây rò rỉ hoặc làm ô nhiễm môi trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người, tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường biển do tàu thuyền gây ra

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không ghi nhật ký dầu, nhật ký bơm nước la canh buồng máy, nhật ký đổ thải theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có đủ trang thiết bị phân ly dầu nước theo quy định hoặc có trang thiết bị nhưng không sử dụng được;

b) Để rò rỉ nước thải có lẫn dầu từ trên tàu xuống biển.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có kế hoạch ứng phó sự cố dầu tràn; kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu, ô nhiễm hóa chất theo quy định;

b) Không có giấy chứng nhận theo quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi xả, thải nước có lẫn dầu hoặc hợp chất có lẫn dầu không theo đúng các quy định.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả, thải chất thải có lẫn dầu hoặc các loại chất độc hại không theo đúng các quy định.

6. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đối với các hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2; Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Điều 26. Vi phạm các quy định về hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo Giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

b) Không thực hiện đúng kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập sổ, nhật ký theo dõi chất thải nguy hại theo quy định; không lập hồ sơ theo dõi hành trình phương tiện vận chuyển bằng GPS theo quy định;

b) Không thực hiện đúng kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định;

b) Vận chuyển chất thải nguy hại không theo tuyến đường, quãng đường, thời gian theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phương tiện, thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

d) Để lẫn chất thải nguy hại khác loại có khả năng phản ứng, tương tác với nhau trong quá trình vận chuyển hoặc trong quá trình lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại ngoài địa bàn quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

b) Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại nằm ngoài danh mục chất thải nguy hại quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

b) Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại vượt quá khối lượng quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

c) Sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại không được đăng ký lưu hành, không có trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển chất thải nguy hại khi không có Giấy phép quản lý chất thải nguy hại, trừ chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sinh hoạt hoặc cơ sở kinh doanh, dịch vụ (không bao gồm sản xuất) quy mô hộ gia đình, cá nhân sẽ được quản lý, xử lý theo quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ.

7. Đối với hành vi nhận chìm, đổ, thải chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường thì xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải dưới 120 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc dưới 600 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 120 kg đến dưới 500 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 600 kg đến dưới 2.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 500 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 2.000 kg đến dưới 4.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

d) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 4.000 kg đến dưới 8.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

đ) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 8.000 kg đến dưới 12.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

e) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 12.000 kg đến dưới 16.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

g) Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 16.000 kg đến dưới 20.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác;

h) Phạt tiền từ 700.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chìm, đổ, thải từ 5.000 kg trở lên chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc từ 20.000 kg trở lên đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác.

8. Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với các hành vi chuyển giao, cho, bán không đúng quy định; nhận chìm, đổ, thải chất thải nguy hại thuộc Danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường hoặc nhận chìm, đổ, thải chất thải phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại của đại lý vận chuyển chất thải nguy hại từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 6, 7 và Khoản 8 Điều này;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều này gây ra;

b) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra.

Điều 27. Vi phạm các quy định khác về bảo vệ môi trường biển

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với chủ phương tiện vận tải, kho lưu giữ hàng hóa trên biển có nguy cơ gây ra sự cố môi trường mà không thông báo cho các lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc gia, lực lượng Cảnh sát biển, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, chủ phương tiện vận chuyển xăng, dầu, hóa chất, chất phóng xạ và các chất độc hại khác trên biển không có kế hoạch, nhân lực, trang thiết bị bảo đảm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động khai thác nguồn lợi, tài nguyên biển và hoạt động khác liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên biển thực hiện không đúng theo quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã được phê duyệt;

b) Sử dụng các biện pháp, phương tiện, công cụ có tính hủy diệt trong khai thác tài nguyên và nguồn lợi biển;

c) Xả, thải các chất thải và các yếu tố gây ô nhiễm khác từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, giao thông, vận tải, khai thác xuống vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

d) Để, lưu giữ phương tiện vận tải, kho tàng trên biển quá thời gian phải xử lý;

đ) Không thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại theo quy định đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển, phá dỡ phương tiện vận tải trên biển.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi đổ xuống biển chất thải thông thường của các phương tiện vận tải, các giàn khoan hoạt động trên biển mà không được xử lý theo quy định hoặc không xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; đổ chất thải rắn từ đất liền xuống biển mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định; đổ chất thải từ hoạt động nạo vét luồng, lạch xuống biển mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi đổ các loại chất thải xuống vùng biển thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, di sản tự nhiên, vùng có hệ sinh thái tự nhiên mới, khu vực sinh sản thường xuyên hoặc theo mùa của các loài thủy, hải sản.

6. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất phóng xạ xuống các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3, các Khoản 4, 5 và Khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra.

Chương 3.

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Điều 28. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và tại Khoản 2, 4 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và tại Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định này liên quan trực tiếp đến địa bàn, lĩnh vực quản lý của mình như sau:

1. Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Biên phòng, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

2. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, c, đ, i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 4 Nghị định này.

Điều 30. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

Hải quan có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 5 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định này phát hiện trong địa bàn hoạt động và lĩnh vực quản lý của Hải quan như sau:

1. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm d, đ, g, i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra hàng hải, Cảng vụ hàng hải và Cục trưởng Cục Hàng hải

Thanh tra hàng hải, Cảng vụ hàng hải và Cục trưởng Cục Hàng hải có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm được quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và Điều 25 Nghị định này liên quan trực tiếp đến địa bàn, lĩnh vực quản lý của mình như sau:

1. Thanh tra viên thuộc thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra chuyên ngành hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Hàng hải Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 (trừ Điểm k) Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 5 Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 70.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 (trừ Điểm k) Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 5 Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 5 Điều 4 Nghị định này.

5. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.

6. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 5 Điều 4 Nghị định này.

7. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến địa bàn, lĩnh vực quản lý của mình được quy định tại Điều 10, Điều 11 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định này như sau:

1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, chứng chỉ hành nghề thủy sản có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động thủy sản có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền 250.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, chứng chỉ hành nghề thủy sản có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động thủy sản có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 250.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chínhKhoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Điều 33. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi thi hành công vụ, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 và Điều 32 Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

2. Trinh sát viên Cảnh sát biển, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải đang thi hành công vụ, phát hiện vi phạm hành chính có quyền lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định này có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 162/2013/ND-CP

Hanoi, November 12, 2013

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS COMMITTED WITHIN TERRITORIAL WATERS, ISLANDS AND CONTINENTAL SHELF OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Actions against Administrative Violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Sea of Vietnam dated June 21, 2012;

At the request of the Minister of National Defence;

The Government promulgates a Decree providing for penalties for administrative violations committed within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Decree deals with administrative violations, penalties, fines, remedial measures, the power to record administrative violations, and the power to impose penalties for administrative violations committed within the territorial waters, islands and the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

2. The administrative violations prescribed in this Decree consist of:

a) Administrative violations against regulations on management of territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam;

b) Administrative violations against regulations on maritime activities performed outside the port waters;

c) Administrative violations against regulations on protection of marine environment.

3. Administrative violations committed in islands or archipelagos shall be sanctioned by adopting relevant regulations on actions against administrative violations involving state management affairs.  Administrative violations committed in the internal waters, territorial waters, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf around islands and archipelagos of Vietnam shall be sanctioned in accordance with regulations herein.

Article 2. Definition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“unlawful entry into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam” refers to a foreign organization or individual’s act of transporting by ship or by another means of transport within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam and performing actions in violation of Vietnam’s sovereignty, sovereign rights or jurisdiction as prescribed in the laws of Vietnam and international treaties to which Vietnam is a signatory.

Article 3. Fines and power to impose fines

1. The fines for administrative violations committed within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam imposed on an individual and organization shall not exceed VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 respectively.

2. Fines for administrative violations prescribed in Chapter II herein are imposed on individuals.  The fine incurred by an organization is twice as much as that incurred by an individual for the same administrative violation.

3. Fines imposed by the competent officials prescribed in Chapter III herein are incurred by individuals; a competent official who has the power to impose fines shall have the right to give a maximum fine twice the one given to an individual to an organization for the same administrative violation.

Article 4. Remedial measures

Remedial measures against administrative violations specified herein include:

1. Remedial measures mentioned in Points a, b, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations.

2. Enforced movement of persons or ships committing violations herein away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Enforced flying of Vietnamese flag or national flag in compliance with regulations in force.

5. Enforced operation within permitted navigation areas conformable with the ship class.

Chapter 2.

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES

SECTION 1. ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF TERRITORIAL WATERS, ISLANDS AND CONTINENTAL SHELF OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Article 5. Violations against regulations on innocent passage in the territorial waters

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for illegally stopping or anchoring within the internal waters or territorial waters of Vietnam.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for coming alongside or communicating with another ship or vessel within the internal waters or territorial waters of Vietnam.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for entering prohibited or restricted areas within the territorial waters of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for one of the following violations:  Emission of dark smoke, use of flare guns of various kinds, sending of signals or use of explosives within the internal waters or territorial waters for any purposes, except distress signals and gun salutes in conformity with laws of Vietnam.

6. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of Vietnam;

b) The launching, landing or taking on board of any aircraft or other device.

7. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of Vietnam;

b) Any illegal act of exercise or practice in any forms.

8. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in Clauses 4, 5, 6 and 7 of this Article.

9. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if one of the violations prescribed in Clauses 5, 6 and 7 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on foreign submarines and underwater vehicles that fail to navigate on the surface when entering the internal waters and territorial waters of Vietnam, except cases permitted by the Government of Vietnam.

2. Remedial measures:  Demand foreign submarines and underwater vehicles to rise to the surface if the violation prescribed in this Article is committed.

Article 7. Violations against regulations on flying of Vietnamese flag and national flag

1. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 4,000,000 shall be imposed on Vietnamese ships for failure to fly or improperly flying the Vietnamese flag.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) A foreign ship’s failure to fly or improper flying of its national flag or Vietnamese flag when entering the internal waters of Vietnam;

b) A foreign submarine or underwater vehicle’s failure to fly either its national flag or Vietnamese flag when entering the internal waters of Vietnam; or failure to fly its national flag when operating in the territorial waters of Vietnam, except the cases permitted by the Government of Vietnam.

3. Remedial measures:  Enforced flying of Vietnamese flag or national flag as regulated if one of the violations prescribed in Article is committed.

Article 8. Violations against regulations on investigation, survey and research activities within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 170,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the carrying out of investigation, research or survey activities for improper purposes, or with contents, locations, time or voyages other than the licensed ones.

3. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for unlawful entry into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for carrying out investigation, survey or research activities concerning sea resources of Vietnam.

4. Additional penalties:

a) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article;

b) Suspend operation for 03 – 06 months if the violation prescribed in Clause 1 or Clause 2 of this Article is committed.

5. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed.

Article 9. Unlawful entry into territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for carrying out tourism activities

1. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for unlawful entry into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for carrying out tourism activities.

2. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to collect and place nets or other fishing equipment in the hold;

b) Failure to put sonar units, fish finders or other fish finding devices in preservation state.

2. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violation prescribed in Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in this Article is committed.

Article 11. Unlawful entry into territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for fishing and trading in aquatic products

1. The following fines shall be imposed for unlawful entry into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for fishing and trading in aquatic products:

a) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on a ship without an engine or whose main engine power is smaller than 45 CV;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on a ship whose main engine power ranges from 45 CV to 90 CV;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed on a ship whose main engine power ranges from above 135 CV to 200 CV;

dd) A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 600,000,000 shall be imposed on a ship whose main engine power ranges from above 200 CV to 300 CV;

e) A fine ranging from VND 600,000,000 to VND 800,000,000 shall be imposed on a ship whose main engine power ranges from above 300 CV to 400 CV;

g) A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed on a ship whose main engine power exceeds 400 CV.

2. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in this Article is committed.

Article 12. Violations against regulations on guarantee of lawful activities within territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any act aimed to obstruct or impede daily navigation, fishing, aquaculture or any other lawful activities within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam, except the case prescribed in Clause 2 of this Article.

2. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for any act aimed to obstruct or impede lawful search, exploration and extraction of petroleum or other natural resources within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:  Enforced movement of foreign ships and persons on board such ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in this Article is committed.

Article 13. Violations against regulations on artificial islands, structures and installations within territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for delayed submission of reports on the construction of artificial islands, offshore structures or installations, or establishment of safety zones, or full or partial removal of offshore structures or installations as regulated.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failure to submit reports on the construction of artificial islands, offshore structures or installations, or establishment of safety zones, or full or partial removal of offshore structures or installations as regulated.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to install navigational signals or aids and danger signals in case an offshore installation or structure is not completely removed because of technical reasons, or has its life extended.

4. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for unlawful entry into safety zones of 500 meters of an artificial island or offshore installation or structure.

5. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for any acts aimed to adversely affecting normal operations of artificial islands, installations or structures constructed within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.  

6. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for unlawful entry into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for illegally constructing artificial islands, offshore structures or installations.

7. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in Clause 5 and Clause 6 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Enforced demolition or removal of the structures or installations which have been built without the license or inconsistently with the license if the violation prescribed in Clause 6 of this Article is committed;

b) Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if one of the violations prescribed in Clauses 4, 5 and 6 of this Article is committed.

Article 14. Violations against regulations on laying of submarine cables and pipelines, and exploitation of tidal and wind energy within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam

1. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for drilling or cutting or performing any acts aimed to adversely affecting normal operations of submarine cables and pipelines legally installed within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam. 

2. A fine ranging from VND 800,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Installation of submarine cables and pipelines without obtaining a written approval from a competent authority of Vietnam;

b) Illegal exploitation of tidal energy, wind energy and other non-living resources.

3. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in this Article.

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforce movement of persons and ships away from the territorial waters and islands off Vietnam if any of the violations prescribed in this Article is committed.

Article 15. Violations against regulations on transport, trading and ship-to-ship cargo transfer within territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Transport or ship-to-ship transfer of cargoes at sea without having a valid contract or equivalent paper as regulated by law;

b) Failure to use means of transport suitable for the type of cargoes as regulated by law;

c) Ship-to-ship transfer of fuels, ores and other cargoes at a location other than the regulated one.

2. The following fines shall be imposed for transport, trading and ship-to-ship transfer of cargoes without valid documents or with insufficient documents proving the legality of cargoes, or failure to provide or insufficient provision of documents proving the legality of cargoes subject to conditional transport and trading:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the cargo is worth from VND 10,000,000 to less than VND 20,000,000;

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the cargo is worth from VND 20,000,000 to less than VND 50,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 25,000,000 shall be imposed if the cargo is worth from VND 70,000,000 to less than VND 100,000,000;

dd) A fine ranging from VND 25,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed if the cargo is worth more than VND 100,000,000 but the violating entity must not face the criminal prosecution.

3. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in this Article.

SECTION 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MARITIME ACTIVITIES PERFORMED OUTSIDE PORT WATERS

Article 16. Violations against regulations on registration and inland waterway transport license of ships

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for lack of one of compulsory ship certifications and documents or use of an expired one, except ship registration certificate.

2. The following fines shall be imposed for failure to obtain a last port clearance certificate as prescribed by law:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is smaller than 500 GT;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is from 500 GT to less than 3,000 GT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for operation of a ship without obtaining a valid ship registration certificate.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Trading, leasing, lending, and borrowing any ship certificates or documents;

b) Using any certificates or documents of another ship.

5. The following fines shall be imposed for failure to have ship owner’s liability insurance certificate if the ship carries passengers, petroleum, petroleum distillates or other dangerous goods as regulated by law:

a) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on the ship carrying less than 100 passengers or the ship which carries passengers, petroleum, petroleum distillates or other dangerous goods and has gross tonnage of less than 500 GT;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the ship carrying from 100  to less than 300 passengers or the ship which carries passengers, petroleum, petroleum distillates or other dangerous goods and has gross tonnage of from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on the ship carrying 300 passengers or more, or the ship which carries passengers, petroleum, petroleum distillates or other dangerous goods and has gross tonnage of 3,000 GT or above.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on foreign ship for carrying out of inland waterway transport and specific activities without obtaining a license or written approval from a competent authority of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Violations against regulations on seafarer’s certificate of competency, discharge book and passport

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on a seafarer working on board a ship for lack of certificate of competency, discharge book or passport as regulated.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for trading, leasing, lending, borrowing or renting a seafarer’s certificate of competency, discharge book or passport.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for use of a fake or altered certificate of competency, discharge book or passport.

4. Additional penalties:

a) Suspend the certificate of competency for 06 - 12 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

b) Confiscate the seafarer’s certificate of competency, discharge book or passport if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed.

Article 18. Violations against regulations on safety of life at sea

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The crew members’ failure to be familiar with survival and life-saving appliances.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Use of life-saving appliances which fail to comply with applicable regulations on quality or are not ready for immediate use;

b) Life-saving arrangements fail to comply with applicable regulations;

c) Use of expired life-saving appliances.

3. The following fines shall be imposed for the ship whose life-saving appliances are under or over manned as regulated in the minimum safe manning document; or failure to equip or insufficient provision of survival and life-saving appliances as regulated:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is smaller than 500 GT;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is 3,000 GT or above.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A warning shall be imposed if the actual total cargo weight is less than 01% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

b) A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 01% to fewer than 05% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

c) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 05% to fewer than 10% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

d) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is 10%, or more, greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity.

5. The following penalties shall be imposed for the overloading of cargoes by a ship whose gross tonnage ranges from 500 GT to under 3,000 GT:

a) A warning shall be imposed if the actual total cargo weight is less than 01% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 01% to fewer than 05% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 05% to fewer than 10% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

d) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is 10%, or more, greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A warning shall be imposed if the actual total cargo weight is less than 01% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

b) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 01% to fewer than 05% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

c) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is from 05% to fewer than 10% greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity;

d) A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed if the actual total cargo weight is 10%, or more, greater than the ship’s permissible cargo-carrying capacity.

7. The following fines shall be imposed for the overloading of passengers by a ship of less than 500 GT:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is up to 5 persons;

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 6 – 10 persons;

c) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 10 persons or more.

8. The following fines shall be imposed for the overloading of passengers by a ship whose gross tonnage ranges from 500 GT to under 3,000 GT:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 11 - 20 persons;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 20 persons or more.

9. The following fines shall be imposed for the overloading of passengers by a ship of 3,000 GT or more:

a) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is up to 20 persons;

b) A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 21 - 30 persons;

c) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed if the number of excess passengers is 30 persons or more.

10. Additional penalties: Suspend the master’s certificate of competency for 01 – 03 months if one of the violations prescribed in Points b, c, d Clause 5, Points b, c, d Clause 6, Points b, c Clause 7, Clause 8 and Clause 9 of this Article is committed.

Article 19. Violations against regulations on fire and explosion prevention for ships

1. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to have the fire control and safety layout, the muster list for firefighting or instructions for firefighting operations on board the ship as regulated;

c) Failure to put fire-fighting equipment in place on board the ship as regulated.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to prepare sufficient fire-fighting equipment and appliances as regulated;

b) Preparation of firefighting equipment and appliances which are not operated;

c) Failure to prepare the emergency response plan;

d) Preparation of firefighting equipment which is not ready for immediate use as regulated;

dd) Use of specialized means of firefighting and prevention for other purposes;

e) Carriage of flammable substances together with passengers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 8,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on vessel operators for violating the following sailing rules:

a) Failure to use or use of improper maritime signals as regulated;

b) Failure to comply with applicable regulations on sailing, collision avoidance and overtaking at sea.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to exhibit symbols or signs for identifying artificial islands or offshore structures;

b) Any act causing movement or adverse effects on aids to navigation.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failure to comply with applicable regulations on sailing, collision avoidance and overtaking at sea resulting in a serious accident.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to comply with applicable regulations on sailing, collision avoidance and overtaking at sea resulting in a very serious accident.

5. Remedial measures:  Enforced restoration of initial state which has been damaged due to the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for failure to fly signal flags or improper flying of signal flags.

2. A fine ranging from VND 4,000,000 to VND 6,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to put internal regulation tables in place on board a passenger ship;

b) Arranging or allowing passengers to seat at places other than the prescribed ones;

c) Failure to arrange or arrangement of ship security officers inconsistently with applicable regulations.

3. A fine ranging from VND 8,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to specify name, official number, IMO number, port of registry, draught marks of a ship as regulated;

b) Failure to provide or insufficient provision of documents concerning dangerous cargoes carried on board the ship as regulated.

4. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Use of unsuitable towing equipment;

c) Failure to fully equip navigational equipment on the ship’s bridge as regulated or use of navigational equipment which is damaged or not working.

5. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to comply with applicable regulations on shipping routes and areas for inland waterway ships.

6. The following fines shall be imposed on a ship for failure to operate according to the prescribed shipping routes or areas:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a ship of below 500 GT;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a ship of 3,000 GT or more.

7. Additional penalties: Suspend the master’s certificate of competency for 03 - 06 months if one of the violations prescribed in Clause 5 and Clause 6 of this Article is committed.

8. Remedial measures:  Enforced operation within the shipping area suitable for the ship class if one of the violations prescribed in Clause 5 and Clause 6 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for transmission of false distress alerts.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to discharge obligations according to applicable regulations on maritime search and rescue;

b) Delayed execution of shifting orders made by competent authorities during the carrying out of search and rescue activities as regulated.

3. The following fines shall be imposed for failure to obey shifting orders made by competent authorities during the carrying out of search and rescue activities as regulated:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a ship of below 500 GT;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a ship whose gross tonnage is from 500 GT to less than 3,000 GT;

c) A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a ship of 3,000 GT or more.

4. Additional penalties: Suspend the master’s certificate of competency for 03 - 06 months if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for failure to provide or improper provision of notifications or reports on property sunken at sea.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to install or delayed installation of warning signs conformable with the location of sunken property;

b) Failure to complete the salvage of sunken property within the prescribed time limit;

c) Carrying out of salvage of sunken property without obtaining a written permission from a competent authority;

d) Failure to transfer or partial transfer of properties salvaged at sea by chance to competent authorities.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to salvage sunken property which is not considered dangerous.

4. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to salvage sunken property which is considered dangerous.

5. Additional penalties: Confiscate the exhibits and instrumentalities of the administrative violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Violations against regulations on protection of marine environment by foreign nuclear-powered ships or ships carrying radioactive substances, toxic or dangerous chemicals through the territorial waters of Vietnam

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to present technical documents relating the ship and cargoes carried on board the ship and compulsory liability insurance documents.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to implement special preventive measures for these ships as regulated by the law of Vietnam and international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory;

b) Failure to comply with a decision made by a competent authority of Vietnam on application of special preventive measures in case the ship denotes or there is clear evidence of risks of oil leak or environmental pollution.

3. Remedial measures:  Enforced movement of persons and ships away from the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 25. Violations against regulations on prevention of pollution of marine environment by ships

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for failure to maintain oil record book, record of pumping of bilge water from engine-room bilge wells and sewage discharge record as regulated.  

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Leaking of oily waste water from the ship into the sea.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to prepare the oil spill response plan or plans for response to oil pollution or chemical pollution at sea as regulated;

b) Failure to have the oil pollution prevention certificate as regulated.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for discharge or release of oily water or oily mixtures inconsistently with applicable regulations.

5. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for discharge or release of oily waste water or harmful substances inconsistently with applicable regulations.

6. Remedial measures: Enforced implementation of measures for treatment of environmental pollution and degradation if the violation prescribed in Point b Clause 2, Clause 4 or Clause 5 of this Article is committed.

Article 26. Violations against regulations on transport of hazardous waste

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to comply with the environmental protection and pollution control plan included in the application for the hazardous waste management license.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to maintain a hazardous waste logbook as regulated; failure to apply for registration of GPS tracking system as regulated;

b) Failure to comply with the environmental protection and pollution control plan upon the completion of transport operations.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failing to equip the Global Positioning System (GPS) tracking units for means of transport of hazardous waste as regulated;

b) Failure to transport hazardous waste according to the shipping route, passage and time prescribed by a competent authority;

c) Use of specialized equipment and facilities which fail to meet applicable technical requirements for collection, transport, packaging, storage and temporary holding of hazardous waste;   

d) Failure to classify and separate hazardous waste of various types, which may react or interact with each other during the transport or temporary holding of hazardous waste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Collection or transport of hazardous waste in regions which are not prescribed in the hazardous waste management license;

b) Failure to comply with the contents of the hazardous waste management license, except the case prescribed in Point a Clause 4, Clause 5 and Clause 6 of this Article.

5. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Collection or transport of hazardous waste of types other than those specified in the hazardous waste management license;

b) Collection or transport of a volume of hazardous waste in excess of the permitted one specified in the hazardous waste management license;

c) Use of means of transport of hazardous waste without registration numbers or which are not prescribed in the hazardous waste management license.

6. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for transport of hazardous waste without obtaining a valid hazardous waste management license, except hazardous waste generated from daily-life activities or activities of business and service establishments (excluding production activities) of a household/ individual size, managed and treated in accordance with applicable regulations on recall and treatment of expired or discarded products.

7. The following fines shall be imposed for dumping, discharge or release of hazardous waste inconsistently with applicable regulations on environmental protection:

a) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of less than 120 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or less than 600 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of from 500 kg to under 1,000 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or from 2,000 kg to under 4,000 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

d) A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of from 1,000 kg to under 2,000 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or from 4,000 kg to under 8,000 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

dd) A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of from 2,000 kg to under 3,000 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or from 8,000 kg to under 12,000 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

e) A fine ranging from VND 500,000,000 to VND 600,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of from 3,000 kg to under 4,000 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or from 12,000 kg to under 16,000 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

g) A fine ranging from VND 600,000,000 to VND 700,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of from 4,000 kg to under 5,000 kg of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or from 16,000 kg to under 20,000 kg of hazardous waste containing other hazardous constituents;

h) A fine ranging from VND 700,000,000 to VND 800,000,000 shall be imposed for dumping, discharge or release of 5,000 kg or more of hazardous waste containing extremely hazardous constituents beyond the prescribed limits or of 20,000 kg or more of hazardous waste containing other hazardous constituents.

8. A fine ranging from VND 900,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for transfer, giving or sale in contravention of law; dumping, discharge or release of hazardous waste in the list of persistent organic pollutants (POP) of the Stockholm Convention on persistent organic pollutants resulting in environmental pollution or dumping, discharge or release of radioactive waste causing radioactive pollution.

9. Additional penalties:

a) Suspend the License for transport of hazardous waste for 06 - 12 months if one of the violations prescribed in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend business activities for 06 - 12 months if one of the violations prescribed in Clauses 6, 7 and 8 of this Article is committed;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violation prescribed in Clause 7 and Clause 8 of this Article.

10. Remedial measures:

a) Enforced restoration of initial state of the environment that has been damaged by the violation prescribed in Clause 7 or Clause 8 of this Article;

b) Enforced application of remedial measures for environmental pollution treatment within the time limit specified in the decision on imposition of penalties for administrative violations made by the authorized person if one of the violations prescribed in this Article is committed.

Article 27. Violations against other regulations on protection of marine environment

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on the owner of ship/ vessel or facility storing goods at sea for posing risk of causing environmental emergencies but failing to report the national rescue and salvage forces, the coast guard forces or relevant organizations/ individuals as regulated.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the organization/ individual performing mining activities or the owner of vessel/ ship carrying petroleum, oil, chemicals, radioactive substances or other toxic substances at sea for failure to have appropriate plan, personnel and equipment for preventing and coping with environmental emergencies.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Employment of destructive methods, means and devices in exploiting sea resources and yields;

c) Discharge or release of waste and other polluting elements generated from production, business, service provision, construction, transportation and mining activities into territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam in contravention of national technical regulations on environment;

d) Keeping or storing means of transport or treasures at sea over the prescribed duration for handling;

dd) Failing to collect, store and treat hazardous waste generated from the exploration and extraction of marine resources, or the dismantlement of means of transport at sea as regulated.

4. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for discharge of non-hazardous waste, which is generated from vessels/ ships or offshore drilling platforms but is not treated as regulated, or fails to satisfy requirements of national technical regulations on waste, into sea; discharge of land-sourced solid waste into sea without the written approval granted by a competent environment authority as regulated; discharge of waste generated from dredging activities into sea without the written approval granted by a competent environment authority as regulated.

5. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for discharge of waste of various types into sea areas in the wildlife sanctuaries, natural heritages, new natural ecosystems, regular or seasonal reproductive areas of aquatic species.

6. A fine ranging from VND 500,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for discharge of hazardous waste or waste containing radioactive substances into the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

7. Additional penalties:

Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations prescribed in Point b Clauses 3, 4, 5 and 6 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enforced application of remedial measures for environmental pollution treatment within the time limit specified in the decision on imposition of penalties for administrative violations made by the authorized person if one of the violations prescribed in this Article is committed.

Chapter 3.

POWER TO IMPOSE PENALTIES AND RECORD ADMINISTRATIVE VIOLATIONS WITHIN TERRITORIAL WATERS, ISLANDS AND CONTINENTAL SHELF OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Article 28. Power to impose administrative penalties of Vietnam marine police forces

1. Police Officers on duty of Marine Police Forces shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,500,000,

2. Coastguard team leaders shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

4. Commanders of coastguard platoons shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 25,000,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 2, Clause 4 Article 4 herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 50,000,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clauses 2, 4 and 5 Article 4 herein.

6. Commanders of regional coastguard command centers shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 100,000,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clauses 2, 3, 4 and 5 Article 4 herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,000,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b, c, d, dd Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clauses 2, 3, 4 and 5 Article 4 herein.

Article 29. Power to impose administrative penalties of Border Guard Forces

Border guard forces shall, within their managing sectors and scope, have the power to impose penalties for administrative violations prescribed in Section 1 Chapter II herein. To be specific:

1. Heads of border-guard stations, commanders of border-guard flotillas, commanders of border-guard sub-zones and commanders of port border guards shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 25,000,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, dd Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 2, Clause 4 Article 4 herein.

2. Commanders of provincial-level border guard forces and commanders of border guard fleets affiliated to Border Guard High Command shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,000,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, dd, i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clauses 2, 3, 4 and 5 Article 4 herein.

Article 30. Power to impose administrative penalties of Customs agencies  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Team leaders of Customs Branches and team leaders of Post-clearance Audit Branches shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 5,000,000,

2. Directors General of Customs Branches and Post-clearance Audit Branches, leaders of customs enforcement teams affiliated to provincial, inter-provincial or city Customs Departments, leaders of anti-smuggling and control teams, leaders of customs procedure teams, leaders of marine control squads and leaders of intellectual property protection and control teams, affiliated to Anti-smuggling and Investigation Department, Vietnam Customs, shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 25,000,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd, g, i Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

3. Directors General of Anti-smuggling and Investigation Department, and Post-clearance Audit Department, affiliated to Vietnam Customs, and Directors General of provincial, inter-provincial or city Customs Departments shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 50,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd, g, i Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

4. Director General of Vietnam Customs shall have the power to:  

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,000,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd, g, i Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maritime inspectors, regional maritime administrations and Director of Vietnam Maritime Administration, within their managing sectors and scope, have the power to impose penalties for administrative violations prescribed in Articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 25 herein. To be specific:

1. Inspectors working at the Inspectorate of Ministry of Transport, inspectors specialized in maritime sector on duty or persons who are assigned to conduct inspections in maritime sector shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 500,000;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chief Inspector of Vietnam Maritime Administration, heads of specialized inspection teams established by the Vietnam Maritime Administration shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 50,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Clause 1 (excluding point k) Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 5 Article 4 herein.

3. Heads of specialized inspection teams established by Ministry of Transport shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 70,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 70,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Clause 1 (excluding point k) Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 5 Article 4 herein.

4. Chief Inspector of the Ministry of Transport shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 5 Article 4 herein.

5. Chief Commissioners representing regional Maritime Administrations shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing violations worth up to VND 10,000,000.

6. Directors of regional maritime administrations, heads of specialized inspection teams established by regional maritime administrations shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 25,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b, c, dd and i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 5 Article 4 herein.

7. Director of Vietnam Maritime Administration shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

c) Suspend license or practicing certificate or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Power to impose administrative penalties of fisheries surveillance forces

Directors of Regional Offices of fisheries resource surveillance, Director General of Department of fisheries resource surveillance, within their managing sectors and scope, shall have the power to impose penalties for administrative violations prescribed in Article 10, Article 11 and Clause 1 Article 12 herein. To be specific:

1. Directors of Regional Offices of fisheries resource surveillance shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Suspend fishing licenses or certificates or suspend fishing operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 50,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 2 Article 4 herein.

2. Director General of Department of fisheries resource surveillance shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 250,000,000;

c) Suspend fishing licenses or certificates or suspend fishing operations for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations worth less than VND 250,000,000;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b, c, d, dd, e, g, h and i Clause 1 Article 28 of the Law on actions against administrative violations and in Clause 2 Article 4 herein.

Article 33. Power to record administrative violations

1. The persons on duty who have the power to impose administrative penalties as prescribed in Articles 28, 29, 30, 31 and 32 herein shall have the power to record such administrative violations.

2. Reconnaissance officials of coastguard forces, officials of regional maritime administrations, if detecting administrative violations when they are on duty, shall have the power to record such administrative violations and send records thereof to the persons who have the power to impose administrative penalties.

Chapter 4.

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree comes into force from January 01, 2014 and supersedes the Government’s Decree No. 137/2004/ND-CP dated June 16, 2004 on penalties for administrative violations committed within the territorial waters and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 35. Transition

1. This Decree may be applied to administrative violations which are committed within the territorial waters, islands and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam before the date of entry into force of this Decree but detected afterwards or still under consideration if its provisions are more advantageous to the violators.

2. In case a violator files a complaint against a decision on imposition of administrative penalty which is issued or implemented before the dates of entry into force of the Law on actions against administrative violations and this Decree, regulations of the Ordinance on actions against administrative violations and the Government’s Decree No. 137/2004/ND-CP dated June 16, 2004 on penalties for administrative violations committed within the territorial waters and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam shall apply.

Article 36. Responsibility for implementation

1. Minister of National Defence shall instruct and inspect the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, Chairpersons of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities shall implement this Decree.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.958

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!