Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 27-CT/TW), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW tại cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Luật Tố cáo năm 2018 trong đó tập trung về các nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo và Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành và địa phương lựa chọn hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp. Việc tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trên địa bàn có kế hoạch để triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó chú trọng nâng cao số lượng tin, bài về những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực, cũng như những hạn chế, khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức.

Tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo; chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền phản ánh, tố cáo để thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo, góp phần tạo động lực, khuyến khích tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; kế hoạch phải xác định rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời kiến nghị, đề xuất bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT THCB;
- Lưu: VT, THNC(HTMĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210