Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 596/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 596/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39/CT- TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi trên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật nhằm tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định về xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thi hành công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thực thi công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh. Đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

4. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể.

5. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thực thi công vụ.

6. Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ.

7. Bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hi sinh khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng.

- Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở không để kéo dài, trở thành “điểm nóng”. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; thường xuyên rà soát, sửa chữa, bổ sung, trang cấp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ cho các đơn vị, đặc biệt là những lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn cho người dân và lực lượng thi hành công vụ.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với lực lượng Công an và các sở, ngành liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến tội phạm và hành vi chống người thi hành công vụ.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo vệ quyền, nghĩa vụ công dân, người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán cấp tỉnh, cấp huyện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn.

- Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ như: tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng thực thi công vụ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ luật công vụ; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, phương pháp vận động, thuyết phục kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghề nghiệp chuyên dụng và kỹ năng phòng vệ chính đáng, xử lý tình huống khi có hành vi chống người thi hành công vụ; rèn luyện lễ tiết, tác phong, thái độ đúng mực của người thi hành công vụ trong khi thực thi nhiệm vụ.

- Kịp thời động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về hành vi chống người thi hành công vụ gửi UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC (ĐH.63b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 596/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79