Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 485/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 15/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/KH-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP NGÀY 29/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Để triển khai thi hành đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc đưa các đối tượng vào để áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP đến các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và Sở Lao động, Thương Binh và xã hội.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2016.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nghị định có liên quan đến chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng Nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và các năm tiếp theo.

3. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tình hình các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn; đề ra các giải pháp, hình thức phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và các năm tiếp theo.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nội dung Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Giao Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến các cấp, các ngành, đoàn thể.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, báo cáo triển khai các nội dung liên quan đến Nghị định số 56/2016/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 97 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Hướng dẫn Công an cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục xác minh nơi cư trú và chuyn hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.

3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Tư pháp và Công an tỉnh tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến các cấp, các ngành, các đoàn thể.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình báo cáo, hướng dẫn các nội dung liên quan đến Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và Nghị định 111/2013/NĐ-CP.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP tại địa phương mình; tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này và các nội dung của nghị định đến cán bộ, công chức từ huyện đến xã phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện cho các đối tượng đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh các khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178